DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1963 str. 68     <-- 68 -->        PDF

Nakon diskusije prihvaćeni su sa manjim
izmjenama prijedlozi redakcionog odbora
i to:


Teme za obradu:


1.
Podizanje odnosno održavanje šumskih
nasada i turizam,
2.
Orijentacija u gospodarenju šumama
neke konkretne šumsko-privredne organizacije,
3.
Formiranje i kretanje fondova ikod nekog
konkretnog ili više šumskih gospodarstava
s gledišta perspektivnog razvoja
gospodarenja šumama i investiranja,
4.
Iskustva o ekonomskim jed nicama nekog
konkretnog šumskog gospodarstva
odnosno drvno-inđustrijskog poduzeća
ili više njih,
5.
Iskustva i rezultati osnivanja intenzivnih
kultura i plantaža četinjača i l´ščara,
6.
Iskorištavanje i prerada tanke oblovine,
7.
Vlastita iskustva u primjeni mehanizacije
za proizvodnju u šumarstu (za podizanje
nasada šumskog drveća, za rasadnike,
za eksploataciju šuma i dr),
analiza i ekonomika.
Uputiti poziv pretplatnicima Šumarskog
lista da dostavljaju prijedloge za daljnje
teme.


Rok za dostavu radova Uredništvu Šumarskog
lista određuje se 1. IX 1963. godine.


Svi radovi koji se ocjene kao dobri honorirat
će se jednostrukim autorskim honorarom,
određenim za objavljivanje u
Šumarskom listu, bez obzira da li će biti
štampani, a najbolji radovi bit će štampani
i honorirani s dvostrukim ili trostrukim
honorarom.


Ocjenu kvalitete rada i visinu autorskog
honorara određivat će redakcioni
odbor Šumarsokg Usta.


U Šumarskom listu bit će objavljeno
za koje se teme i do kada produžuje rok
za dostavu radova.


Šumarski list će i nadalje primati odnosno
štampati i radove koji se odnose
na druge, slobodno odabrane teme i nagrađivati
po istom kriteriju a prema njihovoj
aktuelnosti.


Ađ 5


Na prijedlog blagajnika zaključeno je
da se za potrebe normalnog poslovanja
kupe dva uredska ormara i jedan roloormarić.


Tajnik je izvjestio da je ing. Đuro Knežević
poklonio našem Savezu u znak pažnje
a za dekoraciju društvene dvorane


uljenu sliku mrtve prirode, pa je zaključeno
da se ing. Đuri Kneževiću, darovatelju
i .autoru uljene slike izrazi pismena
zahvalnost.


Povodom molbe Saveza studenata Šumarskog
fakulteta za pomoć od 100.000.-~
dinara za stručnu, apsolventsku ekskurziju
u našoj zemlji, jednoglasno je zaključeno
da se Savezu studenata Šumarskog fakulteta
u Zagrebu odobrava novčana pomoć
od 100.000.—dinara, i to po 50.000.— din.
za šumsko-gospođarski i za drvo-industrijski
smjer.


ZAPISNIK


13. sjednice Upravnog odbora Saveza
šumarskih društava Hrvatske, održane
27.
maja 1963. g.
Prisutni: B Cop, predsjednik, M. Androić,
V. Cvitovac, V. Fašaić, M Gregić, B.
Mačešić, R. Mott, Z. Sakalec, V. Zivković,


I.
Zukina, kao članovi upravnog odbora;
P.
Drag´šić i Z. Potočić kao članovi nadzornog
odbora
Sjednici nisu pr:sustvovali I. Lukšić i


J.
Peternel.
Predsjednik otvara sjednicu i predlaže
slijedeći
Dnevni red:


1.
Plenarna sjednica Izvršnog odbora
SITŠED Jugoslavije, pretres dnevnog
reda
2.
Saradnja Saveza sa šumarskim društvenim
organizacijama,
3.
Održavanje IV plenuma Saveza šumarskih
društava Hrvatske, i
4.
Razno.
Tajnik predlaže da se u dnevni red
unese još jedna i to kao prva točka —
Usvajanje´zapisnifca 12. sjednice upravnog
odbora.


Predloženi dnevni red sa nadopunom
tajnika jednoglasno je usvojen.


Ad 1.
Zapisnik 12. sjednice upravnog odbora
usvojen je bez primjedbi .


Ad 2.
Tajnik obavještava da je za 9., 10. i 11.
juna o. g. zakazana V. plenarna sjednica
Izvršnog odbora SITŠID Jugoslavije u Nikšiću,
da će naknadno biti dostavljen izvještaj
o radu Sekretarijata i da će se ostali
materijali dobiti n´i samom plenumu. U
vrijeme sazivanja ove 13. sjednice upravnog
odbora smatrano je da će do dana održavanja
sjednice biti primljeni materijali,
s kojima se je trebao upoznati odbor i za