DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1963 str. 71     <-- 71 -->        PDF

— SITŠIĐJ trebalo bi da dade inicijativu
za modernizaciju nastavnog programa i
uopće školstva u oblasti šumarstva i drvne
industrije.
— SITŠIDJ trebalo bi da nađe rješenje
koje će omogućiti aktivan i plodan rad
stalnih komisija.
— Izvještaj ing. Žumera sa savjetovanja
u Poljskoj o korišćenju tanke oblo vine u
industrijske svrhe treba poslati svim republičk´m
stručnim savezima.
Pošto je tajnik izložio glavne probleme
iz referata »Položaj i raspored stručnjaka
u našoj šumskoj privredi«, konstatovano
je slijedeće:


— Pojave nepravilnog rasporeda stručnjaka
na položaje i radna mjesta u poduzećima
šumske privrede i drv. industrije u SR
BiH dolaze do izražaja više manje i u drugim
republikama.
— Kadrovska politika u objema granama
treba da bude usmjerena na unapređenje
proizvodnje onemogućujući utjecaje koji
ne vode o tome računa i ne poštuju prava
radničkog samoupravljanja.
Ađ 2.
Pošto je tajnik pročitao prijedlog komisije
o pitanju reorganizacije šumarskih
društava i podružnica, nakon, iscrpne diskusije
zaključeno je da se o ovom pitanju
predlože predstojećem plenumu slijedći
stavovi:


— na području općine inženjeri i tehničari
svih struka djeluju u općinskomiDIT-u,
a pojedine struke razvijaju svoju aktivnost
u stručnim sekcijama.
— na području kotara djeluje kotarski
DIT sa koordinacionim funkcijama.
— republički SIT i republički savezi po
strukama zadržavaju dosadašnju ulogu
koordinacije.
— u cilju uspješnog djelovanja inženjera
i tehničara šumarstva i drv. industrije na
unapređenju svojih struka najveći društveni
doprinos može dati šumarsko druš


/cvo čije se područje djelovanja podudara
,sa šumsko-privrednim područjem kao ekonomskom,
nedjeljivom jedinicom u šumskoj
privredi.


Ađ 3.
Tajnik izvještava da je Pododbor za
zaštitu prirode i Uprava Hvatskog prirodoslovnog
društva, Zagreb, predložila pokretanje
zajedničke inicijative i akcije oko
organizacije pokreta, sličnog kao što je pokret
»Goran« u SR Srbiji, koji je postigao
vidne uspjehe na pošumljavanju i ozelenjivanju.


Zaključeno je, da se svesrdno prhvaća
predložena inicijativa za osnivanje u SRH
pokreta »Goran« kao nasušna potreba našeg
turizma, poljoprivrede, šuimarstva, socijalističke
prosvjete i kulture.


Tajnik izvještava da je Narodni odbor
građa Zagreba donio odluku o proglašenju
šuma na Medvednici izletištem kao i
rješenju o osnivanju komisije za rekreaciju.


Na prijedlog blagajnika zaključeno je
da se službenicima Saveza ŠDH-e u stalnom
radnom odnosu povise osobni dohodci
počam od 1, siječnja 1963. god. u smislu
povišenja koje je primijenjeno na javne
službenike.


U vezi štampanja djela ing. Josipa Šafar
»Biološki i ekonomski, uvjeti uzgoja
šuma« blagajnik izlaže predračun troškova
za tiražu od 1000 i 1500 primjeraka i predlaže,
da se na osnovu recenzija o tom dijelu
i osigurane dotacije donese odluka


o
štampanju.
Jednoglasno je zaključeno da se navedeno
djelo Šafara štampa u nakladi Saveza
ŠDH-e sa tiražom od 1000 primjeraka,
da se u tu svrhu obave potrebna
ugovaranja te sve ostale radnje, kako bi
publikacija
djela što »rije uslijedila.
Inž. Rafael Mott


GODIŠNJA SKUPŠTINA ŠUMARSKOG
DRUŠTVA GOSPIĆ


Šumarsko društvo Gospić održalo je


6. IV 1963. god. redovnu godišnju skupštinu.
Skupštinu je otvorio predsjednik
Šumarskog društva Pavlak inž. Marko.
Izvještaj o radu društva podnio ie tajnik
Mile Culjat. U izvještaju je navedeno slijedeće
:
U razdoblju između dvije redovne skupštine
t. j . od prošlogodišnje skupštine ovog
društva koja je održana 11. III. 1962. god.
pa do danas prošlo je punih 12 mjeseci i


26.
dana.
U napred navedenom vremenu plenum
je održao 2 svoje sjednice sa 5 tačaka
dnevnog reda na kojima je pretresao
razna privredna pitanja i probleme u šumarstvu
i drvnoj industriji, zatim je na
prijedlog Upravnog odbora donio plan
rada i proračun prihoda za 1962. godinu
kao i pitanje održavanja izvanredne skupštine
te mjesta i načina održavanja.
Zaključeno je da se održi izvanredna
skupština ovog društva na dan 24. IV 1962.
godine u Vrhovinama sa dnevnim redom
ŠUMARSKI LIST 5-6/1963 str. 72     <-- 72 -->        PDF

1. stručno predavanje inž. Kalera sa temom
Ekonomske jedinice i raspodjela
prihoda u šumarstvu i drvnoj industriji.
2. Utvrđivanje šumsko privrednih područja.
Ista skupština nije održana´ zbog
slabe koordinacije društva sa organima u
šumarstvu.
Jedna izvanredna skupština šumarskog
društva Gospić održana je dana 14. XI
1962. godine u Gospiću u prisustvu izaslanika
SŠD Hrvatske ing. Cvitovac Vjekoslava.
Na izvanrednoj skupštini izabran
je i kooptiran novi Upravni odbor društva
prema pravilima i dopisu SŠD Hrvatske
br. 350 od 14. VI 1962. godine.


Upravni odbor je održao svoje 3 sjednice,
sa 19 točaka dnevnog reda na kojima
je pretresao niz pitanja iz djelokruga rada
Šumarstva i drvne industrije, kao i donošenja
proračuna za 1962. godinu održavanje
plenuma, izvanredne skupštine, ubiranje
članarine, donošenje plana rada, problemi
štampe, prostorija i knjižnice, te nabava
literature itd.


Na sjednicama je prisustvovala nadpolovična
većina tako da su zaključci bili
pravovaljani.


Organizaciono stanje društva. Na dan


11. III 1962. godine prema podacima redovne
prošlogodišnje skupštine, društvo
je imalo 42 člana a prema najnovijoj evidenciji
koja se vodi kod ovog društva bilo
je u toku godine 70 članova od kojih je
otišlo u druga društva i službe kao i u
penziju 11 članova, tako da sada imade 59
evidentiranih članova što iznosi porast u
odnosu na 1962. godinu za 40,5´;l/o. Od navedenog
brcfja članova struktura je slijedeća
i to:
Inženjera u šumarstvu 12
tehničara u šumarstvu 26
inženjera u preradi drveta 8
tehničara u preradi drveta 10
vanrednih članova u šumarstvu 1


vanrednih članova
u preradi drva 2
Ukupno 59


Na prošlogodišnjoj skupštini primljeno je
u društvo 9 vanrednih članova kojima su
pcslane pristupnice pa su od navedenih 9
članova pristupnicu ispunili svega 3 člana
i to: 2>iz drvne industrije i 1 iz šumarstva.


Upravni odbor broji 9 članova, 6 inženjera
i 3 tehničara, nadzorni odbor sastoji
se od 3 člana kao i sud časti od 3 člana.


Napomenuo bih da kod šumarstva i
drvne industrije ima još izvjestan manji
broj inženjera i tehničara koji nisu orga


nizirani u ovo društvo, a to su oni, koji
su nanovo nastupili na svoja radna mjesta,
pa je poželjno da se i to izvrši sa procentom
lOOVo.


Aktivnost društva od prošlogodišnje
skupštine do danas odvijala se većinom
adrninisrativnim putem kao i individualnim
radom pojedinih članova, kako u društveno
političkim tako i u privrednim
organizacijama. Planom rada predviđeno
je da se održe razna stručna predavanja iz
unapređenja šumarstva i drvne industrije,
kao i ciljevi i zadaci postavljeni rezolucijom
IV kongresa Saveza inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije nije se
u potpunosti zadovoljilo i ako se zahtijeva
puna aktivnost svih inženjera i tehničara
u šumarstvu i drvnoj industriji kako u
društvenim organizacijama tako i na njihovim
radnim mjestima. Jedinstveno istupanje,
uporna borba za što punije korištenje
rezervi i kapaciteta, stalno poboljšanje
organizacije rada, primjena nove tehnike
i rezultata nauke sistematsko i organizovano
dopunsko obrazovanje kadra, jedan
je od uslova za riješavanje važnih
problema boljeg unapređenja šumarstva i
drvne industrije.


Ocjenjujući u cjelini rad našeg društva
neosporno se može konstatirati da rad nije
bio na visini i zacrtanom nivou, a u svemu
radi više problema objektivne naravi kao
što su neka organizaciona pitanja, odlaska
iz društva na službu u druga mjesta, predsjednika
i tajnika, pa i nekih članova
Upravnog odbora, stalno smjenjivanje u
jednom kraćem periodu članova Upravnog,
odbora svakako da je dest´´jmulativm djelovalo
na rad cijelokupnog društva.


Ovo ipak nije opravdanje za rad koji
je trebao biti usmjeren na rješavanju
brojnih i raznovrsnih problema šumarstvai
i drvne industrije područja koja obuhvaća
naše društvo.


U svom cjelokupnom radu društvo bi
trebalo da se više angažira u riješavanju
zadataka i problematike sa svog terena pa
se novom Upravnom odboru preporučuju
za što sistematskiji rad slijedeći zadaci i
smjernice:


1.
Praćenje razvoja perspektivnog plana
šumarstva i drvne industrije;
2.
Davanje pomoći i sugestija komunama
na problemima naše struke;
3. Uključivanje svih inž. i teh. u društvo;
4.
Organizirati što veću suradnju sa društveno-
političkim organizacijama;
i
ŠUMARSKI LIST 5-6/1963 str. 73     <-- 73 -->        PDF

5.
Organizirati seminare za zvanja kvalificiranih
radnika u šumarstvu i drvnoj
industirji;
6.
Razvijati društvenu disciplinu te se
boriti protiv eventualnih negativnih
pojava u redovima članstva;
7.
Pokloniti veću pažnju mladim kadrovima;
8.
Popularizirati šumarstvo i drvnu industriju;
9.
Organizirati što više zajedničkih seminara
o prikrajanju oblo vine i prorezu
na pilanama, te drugoj preradi;
10.
Angažirati što veći broj pretplatnika za
list »IT« novine;
11.
Organizirati više stručnih predavanja.
Stručna štampa: ovo društvo u toku
prošle godine bilo je predplaćeno na slijedeću
štampu i to: »Šumarstvo«. »Bilten«,
»Šumarski list«, »Drvna industrija«.


Uspjeh će biti potpun u koliko se novi
Upravni odbor bude disciplinirano pridržavao
navedenih smjernica.


BLAGAJNIČKI IZVJEŠTAJ


Dana 23. IV 1962. primio sam blagajnu
šum. društva u Gospiću od tehničara Brkljačić
Josipa i to sa slijedećim stanjem


Primitak:


1) Na štednoj knjižici br. 413-11-656-95
2) Saldo blagajna S
3) Primljena članarina u 1962. godini
4) Primljena članarina u 1963. godini


din. 106.324.2.259.
11.180.6.960,-


Ukpno : 126.741.-


Izdatak:


1) Za članske iskaznice
2) Taksa na priznanicu
3) Putni račun inž. Posavca
4) Savezu inž. i teh. šum. i drv. industrije
za kongresne materijale
5) Taksa za izmjenu naslovu rač. knjiž.
6) Taksa na priznanicu


din. 6.400.15.
5.800.7.000.„
200.15.UKUPAN IZDATAK 19.430.-


Saldo blagajne na dan 3. IV 1963. godine
Na računskoj knjižici br. 413-11-656-94
din. 20 169.86.522.UKUPNA AKTIVA 106.691.U
Gospiću, dana 3. IV 1963. godine
Stipe Grospić


Iz izvještaja blagajnika Gjspić vidi se
da su primici Društva iznosili 126.741 din.,
a izdaci 19.430 din i da ativa na dan 3. IV
1963. god. iznosi 108.691 din. Nadzorni odbor
je pronašao da je blagajničko poslovanje
šuma Šumskog gospodarstva O uresarrio
23 člana platila članarinu i da nisu
uplaćene obećane dotacije ni od Šumskog
gospodarstva Gospić ni od Drv. ind. poduzeća,
uslijed čega predračun Društva nije
bio ostvaren.


Na skupštini su podnesena dva referata:
inž. Ivo Kostenac, šef odjela za uređivanje
šuma Šumskog gospodarstva o uređivanju
šuma na području Like u kome
se osvrnuo na dosadašnji rad odjela Šumskog
gospodarstva i istakao potrebu daljnjeg
rada na uređivanju šuma Gospodarstva;´
Inž. Marko Pa vlak o preradi drveta
na pilanama potočarama u Lici, koji Šumarski
list na drugom mjestu u cjelini
objavljuje.


U diskusiji o izvještajima i referatima
učestvovali su: Miloš Obradović, Jure Kosović,
Stevo Orlović, Nikola Maričić, Marko
Pavlak, Ivo Kostenac, Vilim Živković
i Zlatko Bunjevčević.


Redovna godišnja skupština Šumarskog


društva Gospić.


Skupština je održana dne 6. IV 1963.
god. u dvorani Šumskog gospodarstva Gospić.
Skupštinu je otvorio predsjednik Šumarskog
društva inž. Marko Pavlak.


Dnevni red:


1. Izbor radnog predsjedništva
2.
Izbor dva zapisničara i dva ovjerovitelja
zapisnika
3. Izvještaj tajnika
.4. Izvještaj blagajnika
5.
Izvještaj Nadzornog odbora
6.
Diskusija po izvještajima
7.
Izbor kandidacione i izborne komisije
8.
Razrješenje starog Upravnog i Nadzornog
odEora
9.
Izbor novog Upravnog i Nadzornog odbora
10.
Prijedlog plana budžeta


ŠUMARSKI LIST 5-6/1963 str. 74     <-- 74 -->        PDF

11, Izbor delegata za osnivačku skupštinu
novog K. S. D.
12 Razno
Inž. Ivo Kostenac, šef Odjela za uređivanje
šuma Šumskog gospodarstva Gospić
podnio je referat s temom: Uređivanje
šuma na području Like, u kome se osvrnuo
na rad sektora za uređivanje šuma i
potrebu rada na uređivanju naših šuma.
Inž. Marko Pavlak osvrnuo se na referat
o uređivanju šuma, pa je između
ostalog naglasio da su naše drvne mase
postale deficitarne, a zatim je podnio referat
o ulozi pilana potočara, odnosno njihovom
štetnom djelovanju kod robne proizvodnje
u odnosu sa DIP. To su pilane
na jedan gater koje su se prvi puta pojavile
još 1322. god. One rade pomoću vodenog
mlaza, a za prorez troše velike količine
vode. Ustvari veliki kapacitet a k tomu
su da tako kažem rasadnik šverca
drvnim materijalom, pa bi najbolje bilo
kada bi se one dokinule. Nažalost sada ih
u Lici ima još oko 18, ali u budućnosti takvim
pilanama nema mjesta i njih treba
zamjeniti savremenijim pilanama.
Ing. Obradović govorio je o prekomjernoj
sjeći naglašavajući .slabu brigu o ,pošumljavanju,
ističući da su pilane potočare
u odnosu na ovo neznatno štetne.


Ing. Kosović je podržavao ing. Pavlaka
rekavši da su privatne pilane upravo rasadnik
šverca i da ih treba u najskorije
vrijeme dokinuti. Često puta privatnik ima
više pila nego DIP. Trebalo bi da DIP ima
na skladištu gotovu robu, kako bi se mogle
podmiriti seljačke potrebe pa bi tako
pilane bile najlakše likvidirane.


Sveto Orlović direktor DIP-a govorio
je o Šumarskom društvu kao nosiocu mnogih
problema. Do sada je možda učinjena
greška, što se to društvo nije nikada pozivalo
na rješavanje problema. Mi se drugovi
izgleda zadržavamo samo na riječima
da dobro znamo da su pilane potočare kočnica
robne proizvodnje. Zatim je spomenuo
uređivanje šuma pa je u vezi toga govorio
i o pomanjkanju radne snage u Lici,
što se i na ovaj posao loše odražava.


Odgovornost ovog Društva je velika i
ona ne smije ostati pasivna. Zadatak društva
je takav da se sagledaju svi problemi
i da se iziđe iz poteškoća koje se javljaju.
Treba forsirati industrijsku proizvodnju


i~ mehaničku preradu, jer svjetsko tržište
prima samo kvalitetno proizvedenu robu.
Tu struka mora đa kaže svoju riječ. Krivica
se ne smije bacati na ovoga ili onoga,
nego svi zajedno i drvna industrija i šumanstvo
- moraju se prihvatiti zadatkapravilno rješavati. Ponavljatm opet, mora
se čuti glas struke, jer drugi niliko nije
toliko pozvan da nam sugerira. Mi smo u
ostalom Jugoslaveni, pa u cilju naše privrede,
moramo se zajednički prihvatiti posla.


MarLčić Nikola direktor Šumskog gospodarstva
Gospić. Iz ovog svega čini mi se da
na ovom skupu vidimo osjetan uspon za
razliku od prije dvije, godine kad sam prisustvovao
ovakovom sastanku. Tu aktivnost
trebalo bi pojačati i proširiti na sve
probleme i to kroz razne analize zatim suradnju
s ekonomistima. Trebalo bi da se
ovo Društvo angažira na razradu godišnjih
planova, dalje-pred nama se nalazi
7-godišnji plan, a ostvarenje tog plana ne
može se zamisliti bez učešća stručnog kadra.


Važno je napomenuti još jedan zadatak
a to je spcijalizacija u drvnoj industriji i
šumarstvu. Trebalo bi voditi više pažnje


o predavanju, naime hoću reći ispuštati
opisivanje historije, kao što je to bio slučaj
sa malo prije pročitanim referatom ing.
Kostenca. Mi drugovi nekako teže ulazimo
u ono kako bi trebalo biti a to je greška,
nego se vraćamo na obradu zastarjelih
stvari. U referatu ing.Kostenca nisam primjetio
ni jednu riječ o novim metodama
uređivanja šuma, premda je pred kratko
vrijeme izišla jako dobra knjiga o novim
metodama uređivanja šuma od našeg eminentnog
stručnjaka Dr. Klepca. Njegove
postavke su ina mjestu i one su savremene.
pa bi ih trebalo prihvatiti i po njima raditi.
Nešto se mora mjenjati i prići novome,
a ne podržavati ono staro — klasično.
Pred nama se nalazi jedan zadatak a to
je plantažiranje. Mi moramo ići na intenzivne
kulture, jer jedan od najprimarnijih
zadataka je sada uzgajanje šuma.


Zatim je drug direktor sugerirao prisutnima
osnivanje društva Gorana, pa je
u vezi toga pročitao izvadak iz pisma druga
Tita društvu Gorana SR Srbije. U vezi
pilana potočara drug direktor je rekao
da je činjenica to da je bilo zauzeto stanovište
da se te pilane dokinu i da se
takav način snabdjevanja stanovništva onemogući,
te da se pređe na trgovinu sa
DIP-om, ali nažalost to još nije ostvareno.
Ova organizacija je stručna i ona bi
trebala pratiti našu ekonomsku politiku
pa će sigurno i uspjeh Gospodarstva biti
veći.


Ing. Kostenac ugodno sam iznenađen
izlaganju druga direktora DIP-a Svete Or-


s