DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1963 str. 72     <-- 72 -->        PDF

1. stručno predavanje inž. Kalera sa temom
Ekonomske jedinice i raspodjela
prihoda u šumarstvu i drvnoj industriji.
2. Utvrđivanje šumsko privrednih područja.
Ista skupština nije održana´ zbog
slabe koordinacije društva sa organima u
šumarstvu.
Jedna izvanredna skupština šumarskog
društva Gospić održana je dana 14. XI
1962. godine u Gospiću u prisustvu izaslanika
SŠD Hrvatske ing. Cvitovac Vjekoslava.
Na izvanrednoj skupštini izabran
je i kooptiran novi Upravni odbor društva
prema pravilima i dopisu SŠD Hrvatske
br. 350 od 14. VI 1962. godine.


Upravni odbor je održao svoje 3 sjednice,
sa 19 točaka dnevnog reda na kojima
je pretresao niz pitanja iz djelokruga rada
Šumarstva i drvne industrije, kao i donošenja
proračuna za 1962. godinu održavanje
plenuma, izvanredne skupštine, ubiranje
članarine, donošenje plana rada, problemi
štampe, prostorija i knjižnice, te nabava
literature itd.


Na sjednicama je prisustvovala nadpolovična
većina tako da su zaključci bili
pravovaljani.


Organizaciono stanje društva. Na dan


11. III 1962. godine prema podacima redovne
prošlogodišnje skupštine, društvo
je imalo 42 člana a prema najnovijoj evidenciji
koja se vodi kod ovog društva bilo
je u toku godine 70 članova od kojih je
otišlo u druga društva i službe kao i u
penziju 11 članova, tako da sada imade 59
evidentiranih članova što iznosi porast u
odnosu na 1962. godinu za 40,5´;l/o. Od navedenog
brcfja članova struktura je slijedeća
i to:
Inženjera u šumarstvu 12
tehničara u šumarstvu 26
inženjera u preradi drveta 8
tehničara u preradi drveta 10
vanrednih članova u šumarstvu 1


vanrednih članova
u preradi drva 2
Ukupno 59


Na prošlogodišnjoj skupštini primljeno je
u društvo 9 vanrednih članova kojima su
pcslane pristupnice pa su od navedenih 9
članova pristupnicu ispunili svega 3 člana
i to: 2>iz drvne industrije i 1 iz šumarstva.


Upravni odbor broji 9 članova, 6 inženjera
i 3 tehničara, nadzorni odbor sastoji
se od 3 člana kao i sud časti od 3 člana.


Napomenuo bih da kod šumarstva i
drvne industrije ima još izvjestan manji
broj inženjera i tehničara koji nisu orga


nizirani u ovo društvo, a to su oni, koji
su nanovo nastupili na svoja radna mjesta,
pa je poželjno da se i to izvrši sa procentom
lOOVo.


Aktivnost društva od prošlogodišnje
skupštine do danas odvijala se većinom
adrninisrativnim putem kao i individualnim
radom pojedinih članova, kako u društveno
političkim tako i u privrednim
organizacijama. Planom rada predviđeno
je da se održe razna stručna predavanja iz
unapređenja šumarstva i drvne industrije,
kao i ciljevi i zadaci postavljeni rezolucijom
IV kongresa Saveza inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije nije se
u potpunosti zadovoljilo i ako se zahtijeva
puna aktivnost svih inženjera i tehničara
u šumarstvu i drvnoj industriji kako u
društvenim organizacijama tako i na njihovim
radnim mjestima. Jedinstveno istupanje,
uporna borba za što punije korištenje
rezervi i kapaciteta, stalno poboljšanje
organizacije rada, primjena nove tehnike
i rezultata nauke sistematsko i organizovano
dopunsko obrazovanje kadra, jedan
je od uslova za riješavanje važnih
problema boljeg unapređenja šumarstva i
drvne industrije.


Ocjenjujući u cjelini rad našeg društva
neosporno se može konstatirati da rad nije
bio na visini i zacrtanom nivou, a u svemu
radi više problema objektivne naravi kao
što su neka organizaciona pitanja, odlaska
iz društva na službu u druga mjesta, predsjednika
i tajnika, pa i nekih članova
Upravnog odbora, stalno smjenjivanje u
jednom kraćem periodu članova Upravnog,
odbora svakako da je dest´´jmulativm djelovalo
na rad cijelokupnog društva.


Ovo ipak nije opravdanje za rad koji
je trebao biti usmjeren na rješavanju
brojnih i raznovrsnih problema šumarstvai
i drvne industrije područja koja obuhvaća
naše društvo.


U svom cjelokupnom radu društvo bi
trebalo da se više angažira u riješavanju
zadataka i problematike sa svog terena pa
se novom Upravnom odboru preporučuju
za što sistematskiji rad slijedeći zadaci i
smjernice:


1.
Praćenje razvoja perspektivnog plana
šumarstva i drvne industrije;
2.
Davanje pomoći i sugestija komunama
na problemima naše struke;
3. Uključivanje svih inž. i teh. u društvo;
4.
Organizirati što veću suradnju sa društveno-
političkim organizacijama;
i