DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1963 str. 77     <-- 77 -->        PDF

stečena na takmičenjima trudbenika šumarstva,
drvne industrije i lovaca u SR
Sloveniji, na IV Plenumu Saveza DIT-a
šumarstva i drvne industrije održanom u
Donjem Vakufu oktobra 1962. godine, doneta
je odluka da se organiziraju savezna
smučarska takmičenja DIT-a šumarstva i
drvne industrije čiji će priređivač u 1963.
godini Savez ITŠID Slovenije, a organizator
Triglavska podružnica Bled.


Takmičenja su održana 28. II i 1. III
1963. godine.


Prvog dana takmičenja, koje je održano
na Bledu, u trci na 10 km nastupilo
je 39 drugova, od kojih je 35 bilo iz SR
Slovenije, 3 iz SR Hrvatske i 1 iz SR BiH.


U trci na 6 km nastupilo je 6 drugarica,
sve iz SR Slovenije.


Drugog dana održano je takmičenje u
veleslalomu na Pokljuki (Viševnik iznad
Rudnog Polja). Na odlično trasiranim i uređenim
stazama nastupilo je 5 drugarica
(sve iz SR Slovenije) i 91 drug (od toga
4 iz SR BiH i 2 iz SR Hrvatske).


Ukupno je na ovom takmičenju učestvovalo
140 takmičara, što ukazuje na masovnost
i .popularnost ovog takmičenja, ali
se odmah mora konstatovati i jedan nedostatak:
iz Slovenije je bilo 130 učesnika,
iz Hrvatske (Delnice) 5 i iz SR BiH 5
učesnika. Savezi Srbije, Makedonije i Crne
Gore nisu poslali svoje takmičare, mada
u redovima članova tih Saveza ima odličnih
smučara od kojih su neki i smučarski
reprezentativci svojih republika. Po svemu


´^Domaća Mtuena IHecatuca


H o r v a t, J.: Biljno geografski položaj i
rasčlanjenost Like i Krbave. Acta botanica
croatica. XX/XXI pp. 233-242, Zagreb,
1962.


Snažnu barijeru Dinarskih planina obrašćuju
šume bukve i jele. Na kontinentalnoj
strani je srednjo-evrops.ka šuma
hrasta kitnjaka i običnog graba (Querceto-
Carpinutem croatieuim), a na unutrašnjoj
su sub mediteranske šume hrasta
medunca i crnograba (Seslerio Ostryetum)
i bjelograba (Carpinetum orientalis croaticum).
No submediteranska vegetacija ulazi
i u kontinentalno područje. Ovi prodori
su bili omogućeni zbog iskidanog reljefa
Dinarida. Prostorna raš-´renost vegetacije
ovisi uglavnom o geografskom položaju,
nadmorskoj visini i o utjecaju prodora
submediteranske vegetacije.


Lička vegetacija u cjelini dijeli su u


izgleda da se ovi republički savezi nisu
dovoljno angažirah na popularisanju ove
korisne priredbe, što u buduće ne bi trebalo
da se desi.


Organizacija takmičenja (prihvatanje i
smještaj učesnika, obimni tehnički poslovi
i si.) bila je odlična i sve je besprekorno
funkcionisalo i organizatoru takmičenja,
Triglavskoj podružnici DIT-a ŠDI Slovenije
zaista treba čestitati.


Po završenom takmičenju pobednicima,
pojedincima i ekipama, kao i učesnicima
iz Hrvatske i BiH. podeljene su lepe i ukusne
nagrade, pehare, plakete, diplome i
male praktične darove u vidu smučarske
opreme.


Problem´ finansiranja ove priredbe re-
šen je sarađnjom ogromne većine šumarskih,
lovačkih i drvno-industrijskih kolektiva
iz Slovenije uglavnom putem oslasa
koji su štampani u vrlo ukusno izrađenom
prospektu za takmičenje. Kao i kod takmičara
i ovde je odaziv bio samo kod preduzeća
iz SR Slovenije, a iz drugih republika
je dalo samo jedno šumsko gazdinstvo
iz SR Hrvatske.


Nadamo se da će naredna savezna smučarska
takmičarska prvenstva trudbenika
šumarstva drvne industrije i lovsta biti
isto tako dobro organizovana kao i proteklo
i da će učešće takmičara iz Srbije, Hrvatske,
Makedonije, Bosne i Hercegovine
i Crne Gore biti brojno, a drugovi iz Slovenije
su obećali masovno učešće.


Ing. Nenad Petrović


dva skupa: šume i vegetacija livada, kamenjara
i vriština.


Šume s obzirom na sveukupnost stanišnih
prilika djelimo u šest grupa: I. Kserofilne
crnog i bijelog graba (Ostryo-Carninetum),
II. Mezofilne šume običnog graba
(Carpinion betuli), III. Šume bukve i
jele (Fagion illyricum). IV. Poplavne šume
joha (Alno-Quercion). V. Šikare i živica
(Berberidion) i VI. Šume ekstremno
kiselih staništa (Quercion roboris petraeae
= Luzulo — Fagion).


I. Kserofilne šume crnoga i bijeloga
graba su fizionomski većinom šikare, a
zastupane su sa dvije asocijacije: 1. Suma
bjelograba (Carpinutem orientalis croatieuim)
i 2. šilima crograba (Seslerio-Ostryetum).
Prva šuma tj. šuma bjelograba obrašćuje
termofilnija staništa (do 800 m).
Uz hrast medunac zastupano je termofilno
drveće i grmlje: Acer monspessulanum,
Cornus mas, Coronilla emeroides, Crataegus
transalpina, Evonymus verrucosa, Co