DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1963 str. 77     <-- 77 -->        PDF

stečena na takmičenjima trudbenika šumarstva,
drvne industrije i lovaca u SR
Sloveniji, na IV Plenumu Saveza DIT-a
šumarstva i drvne industrije održanom u
Donjem Vakufu oktobra 1962. godine, doneta
je odluka da se organiziraju savezna
smučarska takmičenja DIT-a šumarstva i
drvne industrije čiji će priređivač u 1963.
godini Savez ITŠID Slovenije, a organizator
Triglavska podružnica Bled.


Takmičenja su održana 28. II i 1. III
1963. godine.


Prvog dana takmičenja, koje je održano
na Bledu, u trci na 10 km nastupilo
je 39 drugova, od kojih je 35 bilo iz SR
Slovenije, 3 iz SR Hrvatske i 1 iz SR BiH.


U trci na 6 km nastupilo je 6 drugarica,
sve iz SR Slovenije.


Drugog dana održano je takmičenje u
veleslalomu na Pokljuki (Viševnik iznad
Rudnog Polja). Na odlično trasiranim i uređenim
stazama nastupilo je 5 drugarica
(sve iz SR Slovenije) i 91 drug (od toga
4 iz SR BiH i 2 iz SR Hrvatske).


Ukupno je na ovom takmičenju učestvovalo
140 takmičara, što ukazuje na masovnost
i .popularnost ovog takmičenja, ali
se odmah mora konstatovati i jedan nedostatak:
iz Slovenije je bilo 130 učesnika,
iz Hrvatske (Delnice) 5 i iz SR BiH 5
učesnika. Savezi Srbije, Makedonije i Crne
Gore nisu poslali svoje takmičare, mada
u redovima članova tih Saveza ima odličnih
smučara od kojih su neki i smučarski
reprezentativci svojih republika. Po svemu


´^Domaća Mtuena IHecatuca


H o r v a t, J.: Biljno geografski položaj i
rasčlanjenost Like i Krbave. Acta botanica
croatica. XX/XXI pp. 233-242, Zagreb,
1962.


Snažnu barijeru Dinarskih planina obrašćuju
šume bukve i jele. Na kontinentalnoj
strani je srednjo-evrops.ka šuma
hrasta kitnjaka i običnog graba (Querceto-
Carpinutem croatieuim), a na unutrašnjoj
su sub mediteranske šume hrasta
medunca i crnograba (Seslerio Ostryetum)
i bjelograba (Carpinetum orientalis croaticum).
No submediteranska vegetacija ulazi
i u kontinentalno područje. Ovi prodori
su bili omogućeni zbog iskidanog reljefa
Dinarida. Prostorna raš-´renost vegetacije
ovisi uglavnom o geografskom položaju,
nadmorskoj visini i o utjecaju prodora
submediteranske vegetacije.


Lička vegetacija u cjelini dijeli su u


izgleda da se ovi republički savezi nisu
dovoljno angažirah na popularisanju ove
korisne priredbe, što u buduće ne bi trebalo
da se desi.


Organizacija takmičenja (prihvatanje i
smještaj učesnika, obimni tehnički poslovi
i si.) bila je odlična i sve je besprekorno
funkcionisalo i organizatoru takmičenja,
Triglavskoj podružnici DIT-a ŠDI Slovenije
zaista treba čestitati.


Po završenom takmičenju pobednicima,
pojedincima i ekipama, kao i učesnicima
iz Hrvatske i BiH. podeljene su lepe i ukusne
nagrade, pehare, plakete, diplome i
male praktične darove u vidu smučarske
opreme.


Problem´ finansiranja ove priredbe re-
šen je sarađnjom ogromne većine šumarskih,
lovačkih i drvno-industrijskih kolektiva
iz Slovenije uglavnom putem oslasa
koji su štampani u vrlo ukusno izrađenom
prospektu za takmičenje. Kao i kod takmičara
i ovde je odaziv bio samo kod preduzeća
iz SR Slovenije, a iz drugih republika
je dalo samo jedno šumsko gazdinstvo
iz SR Hrvatske.


Nadamo se da će naredna savezna smučarska
takmičarska prvenstva trudbenika
šumarstva drvne industrije i lovsta biti
isto tako dobro organizovana kao i proteklo
i da će učešće takmičara iz Srbije, Hrvatske,
Makedonije, Bosne i Hercegovine
i Crne Gore biti brojno, a drugovi iz Slovenije
su obećali masovno učešće.


Ing. Nenad Petrović


dva skupa: šume i vegetacija livada, kamenjara
i vriština.


Šume s obzirom na sveukupnost stanišnih
prilika djelimo u šest grupa: I. Kserofilne
crnog i bijelog graba (Ostryo-Carninetum),
II. Mezofilne šume običnog graba
(Carpinion betuli), III. Šume bukve i
jele (Fagion illyricum). IV. Poplavne šume
joha (Alno-Quercion). V. Šikare i živica
(Berberidion) i VI. Šume ekstremno
kiselih staništa (Quercion roboris petraeae
= Luzulo — Fagion).


I. Kserofilne šume crnoga i bijeloga
graba su fizionomski većinom šikare, a
zastupane su sa dvije asocijacije: 1. Suma
bjelograba (Carpinutem orientalis croatieuim)
i 2. šilima crograba (Seslerio-Ostryetum).
Prva šuma tj. šuma bjelograba obrašćuje
termofilnija staništa (do 800 m).
Uz hrast medunac zastupano je termofilno
drveće i grmlje: Acer monspessulanum,
Cornus mas, Coronilla emeroides, Crataegus
transalpina, Evonymus verrucosa, Co


ŠUMARSKI LIST 5-6/1963 str. 78     <-- 78 -->        PDF

rylus avellana. Mnogo veće površine zaprema
šuma ernograba, koja dolazi na raznim
ekspozicijama, ali na plićem tlu. Osim
edifikatornih vrsta drveća (Ostrya carpiniiolia),
dolazi vrlo često: Acer monspessulanum,
Sorbus torminalis. Fraxinus or-
nus, Quercus pubescens, Q. petraea, Cor-
nus mas, Coronilla emeroides, Rosa sp.
Ova šuma je zastupana već prema staništu
s nekoliko subasocijacija: a) S.-O.
quercetosum pubescentis — niža toplija
staništa, b) S.-O. quercetosum petraeae hladnija
staništa, c) S.-O. sorbetosum —
izložena vjetru staništa; d) S.-O. carpinetosum
betuli — dublja tla, mezof.lna subasocijacija
(uvale, rubovi, polja).


U većim depresijama razvija se već
izrazito mezofilna šuma hrasta kitnjaka i
običnog graba.


II. Mezofilne šume običnog graba su
zastupane asocijacijom hrasta kitnjaka i
običnog graba (Querceto-Carpinetum croaticum).
Ova je šuma već reliktna. Veći
dio oranica je čovjek stvorio na njen račun.
Zahtijevaju optimalne ekološke uvjete.
III. Šuma bukve i jele — dolazi u višim
predjelima, naročito na sjevernim padinama,
ponikvama i uvalama na kreenjačkoj
geološkoj podlozi Ovdje dolazi asocijacija
Fagetum croaticum. Zastupljena je
s četiri subasocijacije: a) Primorska subasocijacija:
Fagetum croaticum. seslerietosum
i b) brdska šuma bukve: Fagetum
croaticum montanum. Obje navedene subasoci;
acije dolaze u nižim pojasima, ali
prvi je submediteranska, a druga kontinentalna
zajednica U višim pojasima također
dolaze dvije subasocijacije: c) Fagetum
croaticum abietosum — optimalni pojas
za bukvu i d) Subalpska šuma bukve —
Fagetum croaticum subalpinum, a iznad
nje je klekovina bora — Pinetum mughi
croaticum. U sušim i toplijim predjelima
Like i Krbave preteže Fagetum croaticum
seslerietosum, a u kontinentalnim i hladnijim
područjima Fagetum croaticum montanum.
IV. Poplavne šume su ili tipične sastojine
u području šuma i livade ili šikare
crne johe.
V. Šikare i živice su zastupane sa srednjo-
evropskom asocijacijom šikara trnule
i- kaline .(Pruno-Ligustretum croaticum).
VI. Šume ekstremno kiselih straništa
imaju dvije asocijacije. Jedna je prelazna
između Querco-Castanetum croaticum i
Quercetum medioeuropaeum, a druga je
vrlo kisela šuma Blechno-Fagetum.


Travnjačka vegetacija livada, kamenjara
i vriština ima četiri grupe i to: I.
Brdske submediteranske livade (Scorzonerion
villosae), II. Subrnediteransike kamenjare
(Chrysopogoni Satureion i Satureion
subspicatea), III. Srednjo-evropske
brdske livade (Bromion erecta i IV. Vrištine
s brdskim livadama na kiseloj geološkoj
podlozi.


li Brdske submediteranske livade. Ovdje
se razlikuju dvije diferentne sveze i to:
Chrysopogono-Satureion — niži, topliji i
zaštićeniji položaji i Satureion subspicatae
u višim i izloženijim staništima.


Asocijacija vriska i vlaska (Satureio-
Ischaemetum) je vrlo raširena, a pripada
svezi Chrysopogono-Satureion. Ova asocijacija
obrašćuje vrlo suha i kamenita staništa.
Sveza Satureion subspicatae ima tri
asocijacije: a) Satureio-Eđraeanthetum-
plitka tla s karakterističnim vrstama Carex
humilis, Edraeanthus tenuifolius, Fumana
procumberus, Satuireia subspicata,
Globularia cordifolia, b) Carici-Centaureetum
rupestris — vrlo izložena staništa u
višem pojasu i c) Carici-Centaureetum atropurpurea
— na južnim padinama krbavskih
brda s karakterističnim vrstama: Ćarex
humilis, Centaurea atropurpurea,
Iris cengialtii, I. variegata, Anemone grandis,
Jurinea mollis, Anthyllis vrste.


IUI. Srednjo-evropske brdske livade s
asocijacijom Bromo-Plantaginetum na osrednje
plitkim tlima. Ovo je sredno-evropska
brdska zajednica, ali s stepskim element
ma: Cirsum panncmiouim, Polygala
vulgaris, te niz karakterističnih vrsta sveze,
odnosno asocijacije: Bromus erectus,
Plantago media, Globularia wülkomii,
Chrysanthemum leucanthemum.


IV. Vrištine i brdske livade na kiseloj
geološkoj podlozi sa asocijacijom vrištine
(Calluneto-Genistetum croaticum). Eđifikaitome
su vrste Calluna vulgaris i Pteridium
vulgaris, te značajne drvolike žutilovke:
Genista pilosa, G. heterocantha i
trava Festuca capillato, Sieglingia decumbens
i ljubica Viola canina.
U ličkim poplavnim područjima dolaze
livadske zajednice beskoljenke (Molinio-
Ijathyretum) i livada krestaca (Cynosuretum
cristati). U području šume bukve i
šume bukve i jele na dubokim tlima, odnosno
ekstremno kiselim staništima je raširena
livada tvrdače (Arnioo-Nardetum).