DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 5-6/1963 str. 78     <-- 78 -->        PDF

rylus avellana. Mnogo veće površine zaprema
šuma ernograba, koja dolazi na raznim
ekspozicijama, ali na plićem tlu. Osim
edifikatornih vrsta drveća (Ostrya carpiniiolia),
dolazi vrlo često: Acer monspessulanum,
Sorbus torminalis. Fraxinus or-
nus, Quercus pubescens, Q. petraea, Cor-
nus mas, Coronilla emeroides, Rosa sp.
Ova šuma je zastupana već prema staništu
s nekoliko subasocijacija: a) S.-O.
quercetosum pubescentis — niža toplija
staništa, b) S.-O. quercetosum petraeae hladnija
staništa, c) S.-O. sorbetosum —
izložena vjetru staništa; d) S.-O. carpinetosum
betuli — dublja tla, mezof.lna subasocijacija
(uvale, rubovi, polja).


U većim depresijama razvija se već
izrazito mezofilna šuma hrasta kitnjaka i
običnog graba.


II. Mezofilne šume običnog graba su
zastupane asocijacijom hrasta kitnjaka i
običnog graba (Querceto-Carpinetum croaticum).
Ova je šuma već reliktna. Veći
dio oranica je čovjek stvorio na njen račun.
Zahtijevaju optimalne ekološke uvjete.
III. Šuma bukve i jele — dolazi u višim
predjelima, naročito na sjevernim padinama,
ponikvama i uvalama na kreenjačkoj
geološkoj podlozi Ovdje dolazi asocijacija
Fagetum croaticum. Zastupljena je
s četiri subasocijacije: a) Primorska subasocijacija:
Fagetum croaticum. seslerietosum
i b) brdska šuma bukve: Fagetum
croaticum montanum. Obje navedene subasoci;
acije dolaze u nižim pojasima, ali
prvi je submediteranska, a druga kontinentalna
zajednica U višim pojasima također
dolaze dvije subasocijacije: c) Fagetum
croaticum abietosum — optimalni pojas
za bukvu i d) Subalpska šuma bukve —
Fagetum croaticum subalpinum, a iznad
nje je klekovina bora — Pinetum mughi
croaticum. U sušim i toplijim predjelima
Like i Krbave preteže Fagetum croaticum
seslerietosum, a u kontinentalnim i hladnijim
područjima Fagetum croaticum montanum.
IV. Poplavne šume su ili tipične sastojine
u području šuma i livade ili šikare
crne johe.
V. Šikare i živice su zastupane sa srednjo-
evropskom asocijacijom šikara trnule
i- kaline .(Pruno-Ligustretum croaticum).
VI. Šume ekstremno kiselih straništa
imaju dvije asocijacije. Jedna je prelazna
između Querco-Castanetum croaticum i
Quercetum medioeuropaeum, a druga je
vrlo kisela šuma Blechno-Fagetum.


Travnjačka vegetacija livada, kamenjara
i vriština ima četiri grupe i to: I.
Brdske submediteranske livade (Scorzonerion
villosae), II. Subrnediteransike kamenjare
(Chrysopogoni Satureion i Satureion
subspicatea), III. Srednjo-evropske
brdske livade (Bromion erecta i IV. Vrištine
s brdskim livadama na kiseloj geološkoj
podlozi.


li Brdske submediteranske livade. Ovdje
se razlikuju dvije diferentne sveze i to:
Chrysopogono-Satureion — niži, topliji i
zaštićeniji položaji i Satureion subspicatae
u višim i izloženijim staništima.


Asocijacija vriska i vlaska (Satureio-
Ischaemetum) je vrlo raširena, a pripada
svezi Chrysopogono-Satureion. Ova asocijacija
obrašćuje vrlo suha i kamenita staništa.
Sveza Satureion subspicatae ima tri
asocijacije: a) Satureio-Eđraeanthetum-
plitka tla s karakterističnim vrstama Carex
humilis, Edraeanthus tenuifolius, Fumana
procumberus, Satuireia subspicata,
Globularia cordifolia, b) Carici-Centaureetum
rupestris — vrlo izložena staništa u
višem pojasu i c) Carici-Centaureetum atropurpurea
— na južnim padinama krbavskih
brda s karakterističnim vrstama: Ćarex
humilis, Centaurea atropurpurea,
Iris cengialtii, I. variegata, Anemone grandis,
Jurinea mollis, Anthyllis vrste.


IUI. Srednjo-evropske brdske livade s
asocijacijom Bromo-Plantaginetum na osrednje
plitkim tlima. Ovo je sredno-evropska
brdska zajednica, ali s stepskim element
ma: Cirsum panncmiouim, Polygala
vulgaris, te niz karakterističnih vrsta sveze,
odnosno asocijacije: Bromus erectus,
Plantago media, Globularia wülkomii,
Chrysanthemum leucanthemum.


IV. Vrištine i brdske livade na kiseloj
geološkoj podlozi sa asocijacijom vrištine
(Calluneto-Genistetum croaticum). Eđifikaitome
su vrste Calluna vulgaris i Pteridium
vulgaris, te značajne drvolike žutilovke:
Genista pilosa, G. heterocantha i
trava Festuca capillato, Sieglingia decumbens
i ljubica Viola canina.
U ličkim poplavnim područjima dolaze
livadske zajednice beskoljenke (Molinio-
Ijathyretum) i livada krestaca (Cynosuretum
cristati). U području šume bukve i
šume bukve i jele na dubokim tlima, odnosno
ekstremno kiselim staništima je raširena
livada tvrdače (Arnioo-Nardetum).