DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1963 str. 79     <-- 79 -->        PDF

Do mac , R.: Šume dalmatinskog crnog
bora (Pinus dalrnatica Vis. S. L.) na Biokovu.
Acta botanica Croatica. XiXXXI.
pp. 203—223. Zagreb, 1962.


Šume dalmatinskog crnog bora već
odavna su predmet istraživanja botaničara
i šumara. U ovom radu su prvi puta iscrpno
izneseni rezultati istraživanja šuma
dalmatinskog crnog bora sa područja Blokova.


Ove šume u horizontalnom smjeru zapremaju
sjeverozapadno istraživano po-´
dručje (Borac, Borovik, Bukovac, Pakline
i Nevistina stina). U vertikalnom pogledu
dijle se u dva pojasa: a) Viši pojas HOOi—
—1500 m (Borovac, Bukovifc, Borovik) i
b) Niži pojas 500—900 m (Pakline i Nevistina
stina). Šume višeg pojasa su između
submediteranskog pojasa i pojasa primorske
bukve. Viši pojas šume dalmatinskog
crnog bora odgovara području planinskih
vriština. Šume nižeg pojasa su locirane u
submediteranskoj zoni crnog graba i šašike
(Seslerio-Ostryetum).


Šume višeg pojasa su u stvari subasocijacija
zajednica planinskih vriština, te im
autor daje naziv: Seslerio-Juniperetum sibiricae
pinetosuim dalmaticae Domac. Planinske
vrištine Seslerio-Juniperetum sibiricae
(Horvat) Domac (Vošac, Razdol, Kuranik.
Ovce polje) imaju slijedeće karakteristične
vrste: Juniperus sibirica, Fraximus
ornus. J. sabina, Rosae sp.. Sesleria robusta
(nitida). Šuma dalm. crnog bora u
višem pojasu tj. Seslerio-Juniperetum sibiricae
pinetosum dalmaticae Domac ima
karakteristične vrste: Juniperus sibirica i
Sesleria robusta, kao i vriština. No od nje
se razlikuje s diferencijalnim vrstama: Pinus
dalmatica, Sanguisorba muricata, Obranila
eimeroides i Botrychium lunariae.


Šuma nižeg pojasa: Seslerio-Ostryetum
pinosum dalmaticae Hor-ić (Pakline i Nivistina
stina) ima karakterističnu vrstu crnograba
(Ostrva carpiinifolia).


Navedene šume dalmatinskog crnog bora
su vezane za krečnjake.


Krstić , O.: Grđelička Klisura i
Vranjska Kotlina. Institut za ekonomiku
poljoprivrede. Str. 127. Beograd, 1961.


Ovaj rad je u stvari dio generalne osnove
za uređenje Grdeličke Klisure i
Vranjske Kotline sa pojljoprivređno-šumarskog
gledišta. Autor pod navedenim
nazivom podrazumijeva slijedeće oblasti:
Krajište, Vranjska Pčinja, Inogošte, Vranjsko
Pomoravlje i Grđelička Klisura. Cijelo
područje zaprema cea 167.686 ha. Ispitivana
oblast pripada Rodopskom planin


skom sistemu. Planine s desne obale Južne
Morave su: Rujan, Bejavica planina,
Motina, Kočura, Doganica, Besna Kobila,
Strešer, Čemernik. Kačer. Oštrozub i Jastrebac,
a s lijeve strane su: Kukavica. Lisac,
Oblik, Pljačkovica, Krstilovica, Sveti
Ilija, Karpina i Trnovačka Planina.


Karakter reljefa Grdeličke KlisureVranjske Kotline je izrazito planinski, "kaotično
je ispresjecan i duboko raščlanjen.
Reljef po obliku i geološkoj građi vrlo je
pogodan za djelovanje erozija. Makroreljefni
oblici kao rezultati djelovanja erozija
su planinske kose i doline. Karakteristični
su oblici reljefa sa gledišta izloženosti
(ekspozicije). Istočni reljef ima zapadnu
ekspoziciju, a zapadni istočnu. Na
istočnu ekspoziciju otpada cea 620 km(
37il/o)> a na zapadnu 1056 km8 (63%).


Osnovne geološke formacije, od kojih
je reljef izgrađen jesu: iskonski kristalasti
škriljci (metamorfne stijene), dacitsko-andezitske
stijene, sedimentne stijene i kvartar.


Hidrografija u ovoj oblasti je vrlo razvijena,
ali i vrlo peremećena radom fluvialne
erozije. U pogledu klime Grdeličke
Klisure i Vranjska Kotlina spada u kontinentalnu
klimu. Ovo je oblast sa najtoplijom
klimom u Srbiji i s vrlo niskim
oborinama, koje su nejednoliko raspoređene.


Erozija je alfa i omega problema za ovu
oblast. Erozioni ciklusi su dvostrukog porijekla:
geografski i brdski erozioni ciklusi.


Geografski erozioni ciklusi se podudaraju
s geološkim epohama, te obuhvataju
velika genetska, geomorfološka tektonska
orografska stvaranja i razaranja, a što
spada u tektoniku i geomorfologiju (postinak
i razvoj oblika reljefa). To su denudacioni
ciklusi stvaranja, razaranja, snižavanja
i aplanacije velikih tektonskih l´nija
zemljanog reljefa, planinskih vrhova i grebena.
Ovo je rad kroz dugi niz geoloških
epoha.


Biotički erozioni ciklus započinje čovjek
zad;rući^u prirodu, odnosno u prirodni
pokrivač u vezi dobivanja zemljišta za pašu
ili oranicu. Ovo djelovanje čovjeka dijelimo
u nekoliko agrarnih epoha: 1. Neolitska
ili predhistorijska epoha. Ovdje čovjek
krči šumu na račun travnjaka (pašnjaka).
2. Ilirsko-tračka epoha. Ovdje čovjek
već jače krči šumu i to ne samo radi
dobivanja ispasišta za stoku, nego i za oranice;
3. Bizantsko-romanska epoha — traje
od pada Ilira pod Rimljane pa do X. vijeka
naše ere. Ovdje već dolazi do đeva


241


š