DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1963 str. 80     <-- 80 -->        PDF

stacije šuma. Stanovništvo je gušće. Erozija
se aktivira, 4. Srpska agrarna epoha
traje od početka XI. do polovine XV. stoljeća.


. Planinsko stanovništvo silazi u ravnice
Povoljni su uslovi za eroziju, 5) Tuska agrarna
epoha. Traje od konca prethodne do
polovine XIX. stoljeća. Erozija je dostigla
već gotovo katastrofalni stadij.


Nakon oslobađanja ove oblasti od Turaka
erozija postiže svoj nepovoljni zenit.


U ovoj oblasti eroziju sa gledišta poljoprivrede
i šumarstva dijelimo u slijedeće
oblike: 1. Erozija oranica i povrtnog
zemljišta, 2. Erozija zaležajnih površina,


3. Erozija trajno napuštenih zaležaja, 4.
Erozija pašnjaka i livada, 5. Erozija voćnjaka
i malinjaka, 6. Erozija vinogradarskog
zemljišta, 7. Erozija neobraslog šumskog
zemljišta i goleti, 8. Erozija seoskih
puteva.
Štete od erozije u poljoprivredi u ovoj
oblasti iznose godišnje 187,341.000 dinara
(a ha. 13.359 din), odnosno sveukupno:
192,841.000 din.


Borba protiv erozije treba se osnivati
na principima uzroka, a ne posljedica. U
borbi protiv erozije ove oblasti treba uvijek
imati na umu, da reljef upravo ide na
ruku eroziji. Reljef je kao predispozicija za
sve vrsti erozije. Poljoprivreda tj. ratarstvo
je zauzelo često staništa koja odgovaraju
za travnjake, pa i šume. Ovdje je 1
težište borbe protiv erozije, tj. razgraničiti
ratarske-travnjačke-šumske površine tj.
da se među njima uspostavi narušena ravnoteža.
Naročitu pažnju treba posvetiti
kritičnim šumskim površinama.


Oranice u ovoj oblasti zapremaju 51.124
ha, a šume, šumski pašnjaci, planinski pašnjaci
i livade 101.290 ha. Sređivanjem odnosa
između navedenih kategorija svakako
ie se smanjiti fond oranica na račun šumskih
i travnjačkih površina.


Mjere protiv erozije: 1) Zaštita tla gdje
su izvori erozije, 2) Preorijentacija agrotehnike.
Sastaviti agroerozioni katastar
čestica i provesti sistematizaciju zemljišta,
3) Urediti bujice, 4) Izgraditi makadamske
seoske puteve, 6) Podizanje terasa,
gdje one dolaze u obzir, 7) Pošuimljavanje,
8) Melioracija i njege postojećih šuma.


Krstić , O.: Prirodni uslovi i šumska
privreda Sjeničko-Pešterske oblasti. Institut
za ekonomiku Poljoprivrede. Str. 115.
Beograd, 1961.


Sjeničko-Pešterska oblast je dio Starog
Vlaha. Po reljefu je planinska površina, a
dijeli se u 12 rajona (Pešter, Bare, Cariči


na, Milošev Dol, Halinovići, Kanjon Uvea,
Sangubina, Sjemička Kotlina, Divlja Reka
— Velika Lisa, Golija, Kamešnica i Rasno).
Oblast izgrađuju slijedeće geološke
formacije: položajske, mezozojake, kenozojske
i kvartarne. Krečnjaci zauzimaju
44°/o, silikati SS^/o: Neogen i Kvartar 18»/o
površine.


U pogledu tala vlada veliko šarenilo. U
grupu klimatogenih tala (pedoklimaks)
spadaju slijedeći tipovi: smonice, podzoli.
skeletoidne i plitke crver.ee i kisela skeletoidna
tla. Ukupno je klimatogenih tala
cea 80.000 ha. U intrazonalna tla se ubraja
močvarna uz vodotoke. Treća grupa tala su
tzv. azonalna, a to su: deluvijalna i veći
dio skeletnih.


Klima Sjeničko — Pešterske oblasti ima
značajke hladne kontinentalne i surove
planinske "klime stepskog facija, a što odgovara
kulturi planinskih pašnjaka i livada.
Glavna je oranična kultura u skladu
s klimom, a to je ječam. Godišnji´ prosjek
iznosi 632.8 mm, a temperature 6.57° C.
Julska temperatura je cea 15.21° C. Zbog
niskih temperatura ne uzgaja se pšenica i
kukuruz.


U pogledu hidrografskih uslova za vegetaciju
kao opća karakteristika je deficitarnost.
Nepovoljne hidrografske prilike
za optimalnu biljnu proizvodnju bilo na
travnjacima .odnosno na oranicama.


Jedan od najvećih problema je erozija,
koja je uvjetovana dvjema grupama
faktora tj. ,uslijed geografskog erozionog i
i biotičkog erozionog ciklusa. Kod prve
grupe faktora dolaze u obzir sva geodinamika
stvaranja reljefa Dinarida, pri čemu
je stvorena dinarska površ. Biotički
erozijski ciklus nastaje nakon potiskivanja
šuma i travnjaka. Tada započinje erozija
silama tekuće i atmosferske vode i nastaju
slijedeći oblici erozije: erozija oranica i
zaležaja, erozija đegradiranih pašnjaka,
dubinska erozija krša, erozija šumskopašnjačkog
zemljišta brsnatih žbunjača, erozija
sočnicom i erozija dugotrajnih torišta.


U posebnim poglavljima autor iznosi
pregled tipova travnjaka i demografske
prilike.


U drugom dijelu monografske studije u
5 poglavlja obrađuju se šumarski problemi.
Peštersko-Sjeničtka oblast je bila prvotno
šumska, a sada izrazito pašnjačka oblast
Sa historijskog gledišta prirodni biljni pokrov
je prošao četiri epohe: pređpastoralna,
pastoralna, pastoralno-ratarska i
suvremena epoha.


Predpastoralna — Nakon nestanka tercijarne
vegetacije u ovoj oblasti su se raz