DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1963 str. 85     <-- 85 -->        PDF

gojni radovi provedeni su 1962. g. na 1,27
mil. ha, od čega je na čišćenje otpalo 0,8
mil. ha. Za 1963. planirano je da će se ti
radovi izvršiti na 2,9 mil. ha (na čišćenje
će otpasti 0,9 mil. ha). Pored svega toga,
ako se uzgojni radovi uporede s iskorišćavanjem
šuma, opazit ćemo veliku razliku
u tehničkoj opremi.


Ma da i drvarska industrija nije lišena
mnogih nedostataka, ipak je toliko napredovala,
da se pretvorila u industrijsku
granu sa širokom primjenom mašina i mehanizama.
Po ob jamu godišnjih sječa od
400 mil. kub. m. Sov. Sav. je prvi u svijetu,
a to bi bilo nemoguće bez široke
primjene mehanizacije. Nivo mehanizacije
u eksploataciji šuma po osnovnim fazama
radova premašuje 90B/o, a obaranje je stabala
već 1961. g. mehanizirano sa 99,3*Vo.
Nisu još samo riješena pitanja mehanizacije
klaštrenja grana i čišćenja sječina.
što, uostalom nema manje značenje i za
uzgoj. Nivo mehanizacije uzgojnih radova
znatno je zaostao, prem se u zadnjih 5 g.
malo maknuo s mjesta: U srednjem je
obrada tla povišena u mehanizaciji sa 34
na eSVo, sjetve i sadnje sa 9,3 na 20,3°/o, a
njege kultura sa 24 na 34fl/o.


Te brojke, mada pokazuju stanovit porast
mehanizacije, ipak ne znače veći porast
mehanizacije radova. U nekim republikama
(Gruzija, Azerbajdžan i dr.)
sjetva i sadnja kultura uopće nisu mehanizirani,
a šumska gospodarstva RSFSR
mehanizirana su samo sa 14,7´3/o. Međutim
da bismo izravnali nerazmjer u mehaniza- .
čiji radova u uzgajanju šuma sa onima
eksploatacije, treba stvoriti široku serijsku
proizvodnju visoko produktivnih šiumoprivrednih
mašina. Nekih se grana šumoprivredne
proizvodnje praktično mehanizacija
nije ni taknula. Ovamo spada na
pr. sabiranje sjemena, njega mladika i đr.
Nivo je mehanizacije prozraka svega ZNo,
a čišćenja 5!%>. Zato je potrebno smanjiti
jaz u tehničkoj opremi između uzgajanja
i industrijske eksploatacije šuma. Nažalost,
tome se ne poklanja dovoljna pažnja,
nego se ponekad buldožeri, ekskavatori i
druge mašine koje su u fondu šumo.privrede,
oduzimaju, naravno na štetu njenu.


Povećanje tehničke opremljenosti treba
biti svakodnevni zadatak kako republičkih
organa šumoprivrede, tako i sovnarhoza.
Neophodno je potrebno odvojiti i
proširiti specijalne pogone samo za šumske
mašine. U suvremenom je šumarstvu
uočena potreba da se šire iskoristi kemija,
avijacija, elektronska računala i druga dostignuća
nauke.


Koliko i bio širok arsenal tehničkih
sredstava, efikasna primjena njihova u
šumarstvu, njihova ekonomičnost u mnogom
ovisi o znanju i iskorišćavanju bioloških
zakona i o specifičnosti šumoprivrede.
Ta će primjena biti sve šira, što viša
bude razina poznavanja suštine osnovnog
objekta (na koji se primjenjuju ta sredstva
tj. šume) i promjena koje se na njemu
zbivaju pod utjecajem čovjekove aktivnosti.
Ista imašina i ista agrotehnika u
raznim ekološkian uvjetima mogu dati posve
različite rezultate. S druge strane, pri
jednakim ekološkim, a različitim proizvodno-
ekonomskim uvjetima, potrebno je
i različito prilaženje. Dostignuća šumarske
nauke provjerena praksom, treba da
što prije postanu svojina šumoprivredne
proizvodnje, da blagovremeno posluže tehničkom
progresu.


Prostranost i raznolikost teritorija Sov,
Saveza traži diferencijaciju procjene i iskorišćavanja
šuma u raznim prirodnim i
ekonomskim područjima. Isto se tako moraju
diferencirati i šumsko-gospodarski
zahvati.


Osnovnu vrijednost sovjetskih šuma
tvore četinari, koji su već odavna na glasu
u svijetu. Racionalno iskorišćavanje tih
šuma, povišenje njihove produktivnosti,
uzagajanje vrijednih vrsta četinara, to su
važni zadaci šumoprivrede.


Osnovne vrste: bor, pa i omorika (šmrca),
a da i ne govorimo o arišu, mogu pri
pravilnim uvjetima stvarati visokoproduktivne
sastojine koje imaju u 40—50 g. do
300 i 350 kub. m pa i više, sa godišnjim
prirastom od 8 do 9 kub. m po hektaru.
Objelodanjivanje i iskorišćavanje tih uvjeta
ima veliko značenje.


Prijeko je potrebno, više nego do sada,
voditi računa o proizvodno-ekonomskim
uvjetima. Tako, uzgajanje i povisivanje
produktivnosti omorike ima veliko značenje
u rajonima koji gravitiraju prema
celulozno-papirskim poduzećima. Bor, to
je tradicionalna vrsta našeg pilanarstva.
naročito izvoznog. I ubuduće treba poklanjati
ozbiljnu pažnju obnovi borika, njezi
i uzgoju njihovu u onim masivima koji
sirovinama opskrbljuju pilansku industriju.


Uporedo s razvitkom sulfatno-celulozne
proizvodnje, značenje bora raste i u
celulozno-papirskoj industriji. Savremena
praksa razvitka te vrste industrije u SAD,
Finskoj i drugdje, veoma široko iskorišćuje
borove šume kao sirovinske baze. U
tu se svrhu tamo primjenjuju prorede ko


247