DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1963 str. 87     <-- 87 -->        PDF

maksimalno zaštitio podmladak, novatorima
proizvodnje i nauke predložen je niz
shema za organizaciju i tehnologiju radova
pri sječi šuma. Uzme li se, da biva o-
bično u procesu mehanizirane sječe i izrade
šume uništeno 60—80u/o podrasta, pa
i više, pridržavanjem promišljeriih mjera,
te će brojke, obratno, označivati sačuvani
podmladak. Eto, zašto šumoprivrednici
trebaju dati pomoć eksploaterima. "Uskoro
će se početi prispodabljanjem rezultata
dobivenih primjenom raznih varijanata
tehnologije izrade šuma.


Očuvanje mladika nije jedini put podizanja
šuma. Neophodno je svratiti pažnju
poboljšanju metoda obnove šuma iza čistih
sječa. U tom smislu sovj. uzgoj još ni
iz daleka ne uzima u obzir sve mogućnosti
(na pr. ostavljanje sjemenjaka raznih
vrsta drveća u vezi s uvjetima uspijevanja
itd.).


Do danas u SSSR dominiraju čiste sječe,
pri čemu se najčešće zanemaruju elementarni
zahtjevi uzgoja. Uporedo s otklanjanjem
nedostataka neophodno je proširiti
primjenu prebornih i postupnih sječa
s raznim varijantama. U prvom redu
taj postupak treba primjenjivati u centralnim,
južnim i zapadnim rajonima evropskog
dijela SSSR, a i u brdskim šumama.
Predstoji i ozbiljan zadatak rajoniranja
sječa i s tim u vezi mjere za obnovu
šuma. Rajoniranje mora biti povezano
kako sa prirodnim uvjetima i karakterom
šuma, tako i sa proizvodnoekonomskim
uvjetima, a time i sa lokacijom
poduzeća, njegovim karakterom (celulozno-
papirska industrija, .prerada drva
itd.) i zaštitnom ulogom šume.


Da bi se ubrzao tehnički progres izrade
i obnove šume, naročito su važna tri uvjeta:
, i i


Prvo: dalji razvitak tehnike izrade šuma
usmjeren na usklađivanje sa zahtjevima
uzgoja putem, napr. izgradnje takvih
mašina, koje će biti sposobne za lako manevriranje
1 koje će moći provoditi pre-
borne, postupne i druge sječe i pri tome
očuvati normalno stanje;


iDirugo: dizanje tehničkog nivoa pošum


ljavanja, njegova mehanizacija, tako da


odgovara nivou mehanizacije prerade


drva;


Treće: razrada kompleksne tehnologije


koja bi obuhvatila i eksploataciju i uzgoj.


U najstarijoj budućnosti znatno će se


povećati obujam sjetve i sadnje šuma.


Iako će se u ovisnosti o ´rajonima i mi


jenjati njihov odnos, ipak će ostati opća


tendencija — povećanje sadnje. Svakako


će se prilično poboljšati tehnika sjetve,
a osobito sadnje, s obzirom na prirodne
zakonitosti uvjeta izazvanih sječama.


U vezi sa zadacima podizanja šuma
sve veće značenje dobivaju pitanja poboljšanja
sjemenarstva i rasadničarstva, ispitivanja
sorta itd. Uskoro valja tačno odrediti
strukturu organizacije i- mrežu kontrolnih
sjemenskih stanica. Mnogo toga
treba još učiniti i u oblasti selekcije, da
bi je približili zahtjevima prakse.


Za sovj. je šumarstvo osobito važno pitanje
dizanja produktivnosti šuma. Savremeni
uzgoj treba usmjeriti na razradu
metoda ubrzane obnove šuma, povišenja
njihove kvalitativne i kvantitativne produktivnosti.
Ne ćemo se dalje miriti s tim
da produktivnost sovjetskih šuma evropskog
dijela podrug do dvostruko bude niža
od susjednih evropskih država. Sada je
srednji godišnji prirast u evr. dijelu SSSR
nešto viši od 1 kub. m po ha, a u Finskoj
i Švedskoj 2 do 3 kub. m.


Taj se problem može potpuno riješiti
pomoću razrade i ostvarenja kompleksa
mjera. Tu spada: punije i racionalnije iskorišćavanje
šuma, blagovremeno i stvarno
pošumljavanje, uzgajanje vrsta brzog
rasta i dr. S tim sisteme i načine sječa glavnog prihoda i
proreda, proširiti broj vrsta šumskog drveća
i izvršiti njihov pravilan izbor. Osobit
utjecaj na podizanje produktivnosti
šuma može imati melioracija odvodnjavanja
zamočvarenih područja i navodnjavanja
sušnih rajona (naročito za topolu).


U SSSR ima velikih površina močvarskih
šuma koje su slabo produktivne. Samo
u evr. dijelu Sovj. Sav. postoje prostrana
područja tih šuma, koje su, naravno,
slabog prirasta. Samo u evr. dijelu zauzimaju
55 miliona ha. Odvodnjavanje se
provelo na neznatnoj površini, tek na 1,3
miliona ha (uključivši amo i dorevolucijski
period). Potreba odvodnje, osobito zamočvarenih
šuma tajge u evr. dijelu SSSR
dobivat će sve veće značenje, jer veoma
produktivne šume Oko rijeka iscrpene
su čistim sječama, pa će se područjima
među rijekama u kojima su šume
slabog prirasta morati poklanjati sve veća
pažnja. Uzmemo li da će pe uslijed odvodnje
podići srednji godišnji prirast do
4 kub. m po ha, to će se onda, prema prethodnom
proračunu, u evropskom dijelu
SSSR već u drugom deceniju dobiti 220
mil. kub. m drva u vrijednosti od 165 mil.
rubalja (prema cijeni ina panju u cenralnoj
zoni). Međutim, da bi se u tim uvjetima,
dobilo 220 mil. kub. m drva vještač


249