DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1963 str. 88     <-- 88 -->        PDF

kim pošumljavanjem golih površina, trebalo
bi zasaditi šum. kulture na površini
od 1,1 mil. ha. Trošak za njihovo podizanje
i njegu do starosti od 3 godine iznosio
bi 110 mil. rubalja, a da bi se dobila
tehnički upotrebljiva drvna masa (čak i
iz četinjača brzog rasta), valjalo bi čekati
40—50 godina.


O velikom uspjehu postignutom odvodnjavanjem
šuma svjedoči iskustvo sjevero-
zapadnih oblasti i Pribaltijskih republika
SSSR. Susjedna je Finska izvela obimne
radove odvodnjavanja i uskoro će
ih posve završiti. Na taj način u važnost
radova na odvodnjavanju (u prvom redu
u šumama evr. dijela SSSR), a zatim i u
drugim rajonima, ne treba sumnjati.


S problemom povisi van ja produktivnosti
šuma najtjesnije je povezana borba s
gubicima u šumoprivredi. Ti su gubici
raznovrsni, pa se i borba s njima mora
voditi u nekoliko pravaca. Prije svega valja
ne čekajući poboljšati način iskorišćavanja
otpadaka od izrade drva, a tako
isto i na poduzećima industrijske obrade.
Tim se zadatkom trebaju ozbiljno pozabaviti
kemičari, energetici i tehnolozi. Tu
je i široko polje rada i za šumarstvo i to
počev sa pojačanom kontrolom iskorišćavanja
sječnog fonda, a končiv neposrednim
učešćem u razradi racionalnih metoda
sortimentiranja, iskorišćavanja škarta,
otpadaka itd.


Teške gubitke narodnom gospodarsvu
čine šumski požari. Mada se u Sovj. Sav.
posljednjih 10—15 godina zapaža tendencija
smanjivanja površina koje zahvaća
požar, ipak su one još uvijek znatne. Površine,
koje godišnje gore, često su veće
od onih, koje se zasade, pa je prema tome
sav taj trud uzalud. Samo u Irkutskoj
oblasti izgorjelo je 1962. g. 600.000 ha.


Prema tome, brzo poboljšanje obrane
šuma od požara, borba s njima, neodloživ
je zadatak šumarstva, problem prvog reda.
Premalo se iskorišćavaju naučna i
tehnička dostignuća na tom području. Prijeko
je potrebno ujediniti napore proizvođača,
naučnih organizacija i široke javnosti.
U nekim stranim zemljama, koje
su donedavna zauzimale prvo mjesto u
požarima, zahvaljujući takvim mjerama,
opasnost je od šumskih požara upadljivo
oštro snižena.


Dozrela je i potreba osnivanja i proširenja
naučno tehničke baze zaštite šuma
od požara u SSSR, Čini se da bi bilo dobro
izgraditi veliku samostalnu laboratoriju
šumske pirologije ili čak i naučni specijalni
institut, gdje bi se rješavao taj pro


blem usvojiv sredstva savremene tehnike
(uključivši prizemni transport i avijaciju)
s iskorišćavanjem općih nauka (fizike, kemije,
meteorologije i dr.).


Gubici, koje čine šumi štetni kukcibolesti od gljiva, također su visoke. Samo
u šumama RSPSR u 1962. g. pokazala su
se žarišta štetnika na oko 4. mil. ha. Šumarska
je praksa još uvijek slabo opremljena
efikasnim tehničkim sredstvima za
aktivnu borbu proti šteta i bolesti šuma.
Naročito zaostalu, tako reći još netaknutu
granu, predstavlja borba sa štetnicima češera
i sjemenaka u sastojinama, uslijed
čega u ponekim godinama gubici na urodu
sjemena iznose 95—100%. To pitanje nije
nauka ticala.


Šumarstvo osjeća nedostatak kemijskih
otrova, osobito tehničkog DDT. Polagano
se uvode novi preparati, insekticidi: klorofos,
koji je manje otrovan za ljude i životinje.


Poslijednjih se godina ispituju i biološke
metode borbe sa štetnicima šuma. Napore
sovjetskih učenjaka valja usmjeriti
trenutno na traženje određenijeg odgovora


o mogućnosti i načinu njezina iskorišćenja
u proizvodnji.
Poznato je, da je tehnika tijesno povezana
sa ekonomikom. U praksi sovjet, šumarstva
ima mnogo neriješenih pitanja
ekonomike. To su: pitanje kompleksnog
vođenja gospodarenja, organizacija i planiranje
proizvodnje, cijena koštanja i rentabilnost,
povišenje proizvodnosti rada. Neminovno
treba pojačati izučavanje pitanja
konkretne ekonomike šumoprivrede, jer
je s tim vezan dalji tehnički progres. Osjeća
se nužda za razradom ne samo količinskih,
nego i kvalitativnih pokazatelja proizvodnje
šumoprivrede To se odnosi osobito
na efikasnost mjera pri podizanju šuma.


Veliko značenje imaju pitanja agrošumamelibracije,
uzgoja i njege šuma u stepi.
Poznata je uloga nasada u zaštiti polja,
povišenju plodnosti poljoprivrednih kultura
u borbi s erozijom tla vodom i vjetrom.
Šumari u stepskim rajonima, pomažući kolhozima
i sovhozima da prošire zaštitne nasade,
moraju pokloniti ozbiljniju pažnju
pošumljavanju svih zemalja neupotrebljivih
za poljoprivredne kulture, podižući na
njima visiokoproduktivne sastojine.


U podizanju tehničkog nivoa šumoprivrede
igra nauka isključivo veliku ulogu.
O tom, kako budu radile naučno-israživačke
ustanove i projektne organizacije, ovisit
će tehnički progres u šumoprivredi.


U SSSR postoji široka mreža šumarskih
naučno-istraživačkih ustanova, pro