DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1963 str. 91     <-- 91 -->        PDF

prvi puta fotogrametriju za izradu šumarskih
nacrta i možda sada. kada Dr. Klepac
indirektno utvrđuje bolju upotrebu naših
metoda računanja prihoda dovršne sječe
i proreda.
Chihuahua, Chin., studenoga 1962.


R. R. Caballero
DENDROFEORA KAVKAZA i— DIKORASTUŠCIJE
I KULTURNYE DEREV´A
I KUSTARNIKI


Izdaje Akademija nauka Gruzinske SSR
u Tbilisiu u 4 sveska. Glavni redaktor je
prof. V. Z. GULISASVILI. Dosad su objavljena
2 sveska


Na »Dendroflori Kavkaza« rade naučni
suradnic´ Instituta za šumarska isitraživanja
Akađ. nauka u Tbilisiu, Bot. instituta
i Bot. vrta Akađ. nauka u Tbilisiu, Bot.
vrta.Akad. nauka u Batumu, Bot. vrta
Akad. nauka u Suhum´i, Bot. instituta Akad.
naukaArmehijske SSR u Everanu i
Bot. instituta Akađ. nauke Azerbajdžanske
SSR u Bakuu.


Glavni pisci jesu: V. Z. Gulisašvli,


A. A. Dimitrijeva, A. G.iDoluhanov,
L. B. Mah a t a d z e, r>. V. M a ndžavidze,
V. J. M a ti k aš v i 1 i, V. I.
Mirzašvili, 3.1. M u 1 k i đ ž a n j a n,
K. N. O d i š a r i j a, L. I. P r i 1 i p k o, P. E.
R u h a d z e, M. P. S a ho k i j a, V. S. S h iereli
i A. V. Vasiljev. Podatke o više
introduciranih vrsta dali su za Armeniju
T. G. Ču bar j an, a za Azerbajdžan
A. G. A 1 i j e v. Paleobotanisku materiju
obradio je A, A. Kolakovski.
Kod sastava djela korišteni su podaci
iz ranije literature o drveću i grmlju Kavkaza.
Korišćeno je djelo: »CDerev´ja i kustarniki
SSSR«, I 1 II dio, Moskva — Leningrad,
1949. i 1951., djelo A. C. Medvedeva:
»Derev´ja i kustarniki Kavkaza«,
Tiflis 1919, kao i djelo V. I. Mirzašvili
: »Denđrologija« I, Tbilisi 1947. (na
gruzijskom jeziku).


Cilj je djelu da pruži na osnovi novih
podataka botaničke karakteristike autohtonih
i stranih vrsta drveća i grmlja Kavkaza,
koristeći kod toga biološke, ekološke
i tipološke osobine domaćih vrsta drveća,
kao ti da upozna osobine stranih
vrsta koje mogu doći u obzir za ozelenjivanje
gradova i mjesta ili za podizanje
šumskih kultura.


Flora Kavkaza veoma je bogata drvenastim
biljem. To bogatstvo uslovljeno je
vrlo različitim reljefom, kao i vrlo veli


kim razlikama u pedološkim i klimatskim
prilikama, a također i historijskim faktorima.
Tamošnje autohtono drveće i grmlje
prošireno je introđuciranim vrstama u
vrtovima i parkovima, a također i u šumskim
kulturama.


Materijal j"e obrađen prema Engle rov
u sistemu. Kod svakog roda opisane
su u prvome redu domaće, a zatim ihtroduc´rane
vrste i svojte. Razrada vrsta
po sekcijama došla je u obzir samo kod
opsežnijih rodova, kao što su to P´inus,
Juniperus, Salix, Populus, Quercus i dr.


Prvi svezak »D eh d r o f 1 or a K a vkaza
« obuhvata odjele: Gymnospermae,
Chlarnydospermae i od angiosperma Monocotyledomeae.
Svezak je objavljen u Tbilisiu
1959, a zaprema 406 str.


Nđ početku sveska donesena je karta
rasprostranjeni a pojedinih područja Kavkaza
na florističke rajone prema A.
Gr os s g ej mu.


U odjelu »Gymnospermae« opisano
je 9 porodica, 36 irodova i 160 vrsta.
Posebnu pažnju zaslužuju opisi autohtonih
vrsta, kao što su to Taxus baccata. Ab´es
Nordmanniana, Picea orientalis, Pinus Sosnowskyi
var. hamata, P. Kochiana, P. pithyuisa,
P. elđarica i P. nigra Pallasiana, te
Juniperus deprassa, J. pygmaea, J. oblonga,
J. rufeseens, J. excelsa, J. foetid :ssima,
J. polycarpos i J. sabina.


U odjelu »C hl a myd os p eirm a e«
obuhvaća porodicu Ephedracae i rod Ephedra
sa 4 autohtone, vrste, i to E. pro-
cera, E. distachya, E. intermedia i E. equisetina.


U odjelu »Monocotyledon a e« obrađene
su porodice Gramineae. Palmaceae
i Liliaceae. Od Gramineae uzete
su u obzir samo Bamfousae sa 10 rodova
i 35 vrsta, koje se mogu susresti kultivirane
na području Kavkaza. Od palm a
obrađeno je 11 rodova; sa 20 vrsta. Tu se
nalazi i popis naj otpornijih palma na kavkaskom
Crnomorskom primorju.


Od posebnog je interesa porodica L i1
i a c e a e, gdje su detaljnije obrađena domaća
3 roda: Dainae, Ruscus i Smilax.
Od irođa Dana e raste od prirode na Kavkazu
D. racemosa, a od roda Ruscus
pojavljuju se ondje 3 vrste: R. hypophyllum,
R. ponticuim i R. hyrcanum. Od roda
Smila x raste od prirode na Kavkazu
samo S. excelsa.


Drugi svezak »Dendiofl o r e Ka v-
k a z a« objavljen je u Tbilisiju 1961. ig.
U njemu su obuhvaćene od dikotiledona
porodice: Casuarinaceae, Salicaceae, Myricaceae,
Juglanđaceae, Betulaceae, Goryla


253