DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1963 str. 92     <-- 92 -->        PDF

ceae, Fagaceae i Ulmaceae. Djelo obuhvaća
334 str.


U porodici S a 1 i c a c e a e podrobnije


su obrađeni rodovi: S a 1 i x i Populus,


Iz .roda Sali x rastu od prirode na Kav


kazu 22 vrste, a iz roda Populus ne


koliko vrsta. Među domaće vrbe pripada


ju: Salix acutifolia, S. alba, ´S. arbuisou´la, S.


aurita, S. australio>r, S. caprea, S. caspica,


S. caucasica, S. cinerea, S. fragilis, S.
hastata, S. Kusnetzovii, S. pantosericea, S.
pentandra, S. phlomoides, S. phylicifolia,
S. purpurea, S. triandra i S. viminalis. Od
topola dolaze u obzir: Populus alba, P.
hybrida, P. hyrcanum, P. pseudonivea, P.
nigra, P|. tjremula, P. Sosnowskyi i P.
transeaucasica.
Iz porodice Jug 1 and ace ae zaslužuju
posebnu pažnju rodovi: Pteroca rya
i Ju gl ans. Pterocarya fraxinlfolia
česta je u Kolhidima, istočnom Kavkazu
i Tališu, a Juglans regia tvari veće ili
manje sastojine u istočnom Zakavkazju, u
Kahetima, u području istočnih rijeka, na
Malom Kavkazu i đr.


Iz porodice Betulace ae posebnu
pažnju zaslužuju rodovi Betul a i A1nus,
Na Kavkazu raste od prirode 5 vrsta
breza, i to: Betula Litwinowii, B. Međwedewii,
B. megrelica, B. Raddeana i B.
verrucosa. Rod Alnu s zastupan je sa 4
erste, i to: A. barbata, A. glutinosa, A.
incana i A. subeordata.


U porodici Corylaceae obrađeni su
rodovi: Carpinus, Os try a i Cory1
u s. Od roda Carpinus rastu od prirode
na Kavkazu 3 vrste. To su: C. caucasica,
C. orientalis i C. schuschaensis.
Ostrya carp i ni folia dolazi od prirode
uglavnom samo u zapadnom Kavkazu,
Čerkeziji i zapadnim Zakavkazju.
Od roda Corylus pojavljuje se na Kavkazu
od prirode 6 vrsta. To su: C. iberica,


C. avellana, C. cervorum, C. colehica, C.
imeritina i C. pontica.
U porodici F a g a c e a dobro su obrađeni
rodovi F a g u s, C a s t a n e a i Q uercus
. Na Kavkazu vrlo je rasprostranjena
F a g u s orientalis. Pripada među
najraširenije kavkasko drveće. Pokriva
sjeverne i južne padine Velikog Kavkaza
i veliki dio Malog Kavkaza. I Castane a
sativ a zaprema dosta velike površine.
Napose to vrijedi za zapadni Kavkaz i
Kolhlde, odakle se proširuje prema istoku.
Imade ga i na Malom Kavkazu, kao i na
istočnom Zakavkazju. U red Q u e r c u s
pripada na Kavkazu 18 autohtonih vrsta,
od kojih isu maj važniji: Q. araxina, Q. castaneifolia,
Q. dschorochensis, Q. erucifilia,


254


Q. Hartwissiana, Q. hypochrysa, Q. iberica,
Q.imeritina, Q. longipes, Q. maeranthera,
Q. pedunculiflora, Q. petraea, Q.
pontica, Q. pubescens, Q. robur i dr.
U porodicu Ulmacea e pripadaju rodovi:
Celtis, Ulmuis i Zelkova. Na
Kavkazu, rastu od prirode 4 vrste koprivića.
To su: Celti s australis, C. caucasica,
C. glabrata i C. Tournefortii. U rod
U lm us pripada na Kavkazu 12 autohtonih
vrsta i to: u. araxina, U. carrupestr&
s, TJ. densa, U. elliptiča, U. georgica.


U. laevis, U. scabra, U.suberosa i dr. Iz
roda Zelkova na Kavkazu nalaze se od
prirode dvije vrste. To su Z. carpinifolia
i Z. hyrcana.
Dr M. Anić


TRUDI INSTITUTA LESA AKADEMIJE
NAUK GRUZINSKOJ SSR U
TBILISI-u


Institut za šumarska istraživanja u Tbilisi^
u objavljuje svoje radove u godišnjacima
pod gornjim naslovom. Dosad je izišlo
11 feOjirra pod uredništvom Prof. akad.


V. Z. Gu 1 i s a š v i 1 i-a. Donosimo sadržaj
nekoliko posljednjih knjiga.
Knj. VHI, 1959.: — Mirzašvili V.
I.: utjecaj vjetrohranih pojaseva na urod
suptropskih kultura u zapadnoj Gruziji (za
pojaseve korišćene vrste: Cryptomeria japonica,
Cupressus lusitanica, C. torulosa,


C. sempervirens, C. macrocarpa. Chamaecyparis
iLawsoniamai, Ch. nootkatensiis, Ch.
pisifera, Sequoia sumpervirens, Sequoiadenđron
giganteum, Eucalyptus viminalis,
E. rostrata, Taxodium distiehum i dr.). —
Matikaišvili B. I.: O načinu gospodarenja
sa šumama u blizini lječilišta i odmarališta
Gruzije — Čita svili S. §.:
0 njegovanju gorskih šuma — A zrna j parašvili
A S.: Čišćenje sječina u gorskim
šumama Gruzije. — Tarasašvili
G. M. i K a š i b a d z e T. V,: Utjecaj listinca
na obnovu lisnatih sastojina istočne
Gruzije. — C i n Č a 1 a d z e T. G.: Rast
i razvoj nekih introduc´ranih vrsta drveća
u istočnoj Gruziji. — Čarelišvili A.
K.: Utjecaj leg.uminosnih grmova na šumske
kulture u istočnoj Gruziji. — B eirlašvil
i I. V.: Važnost snježnog pokrova
u gorskim šumama. — Kikabidze
1 S.: Primjena kultivaitora kod prirodne
obnove gorskih šuma. — Afcimčev S.
P.: Areal i prirodna obnova kavkaske lipe
na sjevernim padinama Adžano-Imeritinskog
hrpta.