DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1963 str. 93     <-- 93 -->        PDF

Knj. IX, I960.: Mir zag vili V. L:
VjetrozašUtni pojasevi i njihov utjecaj na
prinos poljoprivrednih kultura u istočnoj
Gruziji. — Pardžanadze L, K.: Suzbijanje
erozije u području Tbilisi-a. —
MatikašVili V. I. i M g e d a 1 a d z e


N. M.: O aklimatizaciji stranih vrsta drveća
u području Boržomi — Vephvadz
e V.M.: Metode obrade tla is obzirom na što
bolje upijanje snježne vode. — Ci t aš vili
S. Š.: O sječama u sastojinama gorskih
šuma Gruzije. — Azmajparašvili L.
S.: O vegetacionom razmnožavanju pitomog
kestena u Gruziji. — činčaladze
X. G.: O proučavanju grupimično preborne
sječe u jelovim i smrekovim sastojinama
Malog Kavkaza. — Sudžašvili B.
I.: O obnovi visokoplaninskih brezika. —
Lo b ž a n i d z e E. D.: Dinamika godišnjeg
prirasta vrsta drveća na području Boržomi.
— Hara jš vili G, I.-O pojavama
erozije i njenom suzbijanju u bazenu iznad
Tbilisi-a. — Tat .u lov B. A.: Sumsko-
uzgojna svojstva Pyrus caucasica i
Malus orientalis — Gig a uri G.: Šumski
fond Republike Gruzije. — Beriaš vili
I. V: Prirodne sastojine običnog oraha
u istočnoj Gruziji.
Knj. X, 1961.: — Mahatadze L. B.:
O dinamici rasta Querous macranthara. —
Mirzašvil´i V, I. i Gigauri G. N.:
O rastu jelovih sastojina. Gruzije. — Gigauri
G N. i Mirzašvili D. I.: O
rastu borovih sastojina Gruzije. — Az majparašvili
L. S.: Zaštitna svojstva
tala gorskih predjela obraslih šumskim
kulturama. — B er i a svili I. V.: Razlike
u temperaturi zraka u prizemnom
sloju šume i na susjednim razgoljenim terenima
gorskih predjela u toku zime. —
Kančaveli G. N.: Kultura običnog oraha
s obzirom na pedološke i klimatske
faktore u Gruziji. — C in č a 1 a d z e T. G.:
O intenzivnom rastu topola i nekih drugih
vrsta drveća brzog rasta u Gruziji. — Č it
a svil i S. Š.: O njegovanju u četinjavim
i bukovim sastojinama. — Sudžaš vil
i B. I.: Tipovi bukovih šuma Malog
Kavkaza — Lobžanidze E. D. i Datuašvi
l i E. I.: Proučavanje odnosa između
uzrasta u visinu i prirasta u debljinu
raznog drveća. — G e d e n i d z e A. A.:
Sastav šumskih pojaseva u zapadnoj Gruziji.
— Koval j I. P.: Šumsko gospodarsko
značenje nekih tipova hrastovih i bukovih
šuma sjeverozapadnog Kavkaza. —
Lagidz e A. D.: O problemima transporta
drva u gorskim šumama s obzirom
na obnovu sastojine i zaštitu tla.


Dr. M. Anić


VESTNIK TBILISSKOGO BOTANIĆESKOGO
SADA


U posjedu smo nekoliko najnovijih godišta
Vjesnika Tbiliškog Botaničkog vrta,
koji izdaje Akademija nauka Gruzijske
SSR u Tbiliisi-u. Donosimo popis važnijih
članaka:


Knjiga 63., 1956. — Managadze


G. K.: O osobinama rasta orientalne platane
na području Tbilisi-a. — Kanča veli1
N. Zr: Utjecaj otrova na fiziološke
procese u biljci. — Ba š ind ža keli N.
D.: O prirodnoj obnovi kavkaske jele s
obzirom na sječe. — Cerkezišvili T.
S.: O vrstama iz roda Lonicera i njihovoj
upotrebi za dekoratine svrhe. — A n e 1 i
N. A.: Anatomske osobine nekih vrsta iz
porodica Lauraceae, Ericaceae, Rosaceae,
Elaeagnaceae i dr. — K v a š i 1 a v a V. V.:
O ustanovljivanju kore na drveću. — Lozo
voj D. I.: Neodiprioin sertifer i Diprion
pini na Pinus hamata. —Lozovoj
D. I.: Važniji kukci parkova i šuma kod
grada Rustavi. — Imeladze M. B.: Neka
ekološka svojstva monjena (Rhamnus
alaternus) u Tbilisi-«,.
Knjiga 64., 1957.: — Andronikašvil
i V. G.: Novi podaci o farmama gruzijskog
hrasta (Quercms iberica Stev.) —
PoložencevP. A. iNegruckij S.
F.: O zdravom i rakom napadnutom pitomom
kestenu u kavkaskom Crnomorskom
primorju. — Lozovoj D I.: Važniji
štetni kukci i njihovo suzbijanje u
šumama i parkovima Gruzije. — Lozo voj
D. I,.: Bilastophagus minor u četin javim
šumama Gruzije. — Mamisašvili


K. D.: Grabove i hrastove sastojine rezervata
Lagodehi. — Okroš i d z e E.:
Neke biološke i fiziološke osobine divlje
jabučne sorte »homanduli«. — B o k a r eva
L. I. i Fo gel j A. N.: O biologiji čaja
Orthosiphon stamineus Benth, koji se kultivira
u Crnomorskom primorju.
Knjiga 65., 1958: — Gogolišvili


M. A.: Utjecaj malčovanja na razvoj lovorvišnje.
— Managadze G. K.: O
rastu nekih vrsta drveća s obzirom na
pedološke i klimatske faktore u području
Tbilisi-a. — Lip a A. L.:.0 platanama u
zapadnom Zakavkazju. — Andronikasvil
i V. G.: Rane i kasne forme nekih
vrsta iz roda Quercus. — B e 1 o ir u s e c
E. S.: Kavkaski hrastovi u Ukrajini. —
Kančavel i I. Z.: Problemi iz područja
fotosinteze vinove loze. — Jekvtimišvil
i M. S.: O divljim ružama istočne
Gruzije. — Lozovo j D. I.: Blastophagus
piniperda u borovim šumama Zavkazja.