DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1963 str. 3     <-- 3 -->        PDF

SU MARSKI LIST


GLASILO SAVEZA ŠUMARSKIH DRUŠTAVA HRVATSKE


GODIŠTE 87 SRPANJ — KOLOVOZ GODINA 196S.


KRETANJE DRVNE MASE I PRODUKCIJE NA POKUSNIM
PLOHAMA U GOSPODARSKOJ JEDINICI »JOSIP KOZARAC«


PROF. DR DUŠAN KLEPAC


U Šumarskom listu br. 8—9 od 1959. godine objavljeni su prvi rezultati obračuna
prirasta po kontrolnoj metodi u srednjedobnim mješovitim sastojinama
Posavskih hrastovih šuma za vremensko razdoblje od 1950—1955. godine.* Ti
su rezultati pokazali da je godišnji tečajni prirast u istraživanim pokusnim plohama
iznosio oko 10 m3/ha uzimajući u obzir samo stabla dominantne etaže.
Donja etaža stabala učestvovala je samo sa oko 10% u sveukupnoj produkciji.
U vremenskom intervalu od 1950—1955. nije bilo na tim pokusnim plohama
nikakve sječe tako da smo u prvoj (1950) i drugoj (1955) inventuri imali jednaki
broj stabala. U tom je slučaju produkcija bila jednaka prirastu.**


Kako istraživane pokusne plohe (prva u odjelu 157, šesta u odjelu 165, četvrta
i treća u odjelu 155) nismo prorjeđivali u toku prve kontrolne periode
{1950—1955. godine), odlučili smo prof, dr M. Plavšić i ja te plohe jako prori-


Tabela 1.


Intenzitet
Drvna masa prorede


Drvna masa


posječenih stabala


Pokusna ploha gornje etaže prije


iz gornje etaže


prorede po hektaru


.po hektaru -10O
M


M E
m3 /
Prva
(odjel 157)
Šesta
423.52 57.34


14
(odjel 165)
Četvrta
292.14 57.66 20
(odjel 155) 344.08 86.12 25
Treća
(odjel 155) 297.60 7.24 2


* M. Plavšić i D. Klepac: Utvrđivanje prirasta po kontrolnoj metodi na pokusnim
plohama gospodarske jedinice »Posavske šume« u šumariji Lipovljani, Šum. list
1959, str. 257—270.
** D. Klepac: Rast i prirast šumskih vrsta drveća i sastojina, Zagreb 1963.


2,57


>
ŠUMARSKI LIST 7-8/1963 str. 4     <-- 4 -->        PDF

jediti i ispitati kako će jake prorede utjecati na prirast prorjeđenih sastojina.
Prorede smo izvršili poslije druge inventure, tj. u proljeće 1956. godine. Primijenili
smo visoke prorede jakog intenziteta vadeći stabla iz gornje etaže izuzevši
treću pokusnu plohu u odjelu 155, koju smo zadržali kao kontrolnu — neprorjeđenu
— plohu gdje smo koristili samo slučajne prihode. S obzirom na to, da


<
X oJ er
s ä U J
X
i i o
< V,
«6
*3
o
o
or
C L
x o
X
o
1-5 *
S 3 z
2 m
6
PS5 o
S a o
0 .
0 .
U J t
* s
OD 3
a U J
U )
t n
u> ;
*"
a «
z% >§
<
H
3
Ol
X
o
C L
<
o
c
_) L U
" S
QO
\x/\
\/\\/ \ V/0\ 1\7yX
\
«
< z> a. a 1


o o o


o o O «o
o o o o


o


E o to o CO


o e
258
ŠUMARSKI LIST 7-8/1963 str. 5     <-- 5 -->        PDF

donja etaža stabala učestvuje u produkciji samo sa oko 10% a ima uglavnom
biološko-zaštitnu funkciju, ograničili smo se samo na stabla gornje etaže, koju
smo ustvari prorijedili različitim intenzitetima kako je to navedeno u tabeli 1.
Ako uzmemo u obzir samo hrast lužnjak u gornjoj etaži, intenziteti prorjeđivanja
nešto su drugačiji. Donosimo ih u tabeli br. 2.


I
x o /
Z C*> O T> tf>
o a Z>
X-o a
e ct
>
IO


o


IO


o


o <7> o o
E o o o


o e ej OJ


ŠUMARSKI LIST 7-8/1963 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Tabela 2.


Pokusna ploha
Drvna masa hrasta
lužnjaka u gornjoj
etaži prije prorede
po hektaru
Drvna masa poIntenzitet
sječenih hrastoprorede
vlh stabala iz gorE
nje etaže po i = — 100
hektaru M
M E
ni ´ /
Prva
(odjel 157) 271.00 36.90 14
Šesta
(odjel 165) 236.90 36.42 15
Četvrta
(odjel 155) 325.98 81.72 25
Treća
(odjel 155) 253.18 4.76 2


Iz tabele 1 i 2 se vidi, da smo sastojine na našim pokusnim plohama prorijedili
jakim intenzitetom od 10—25%. Treća je pokusna ploha ostala praktički
neprorjeđena.


Da bi ispitali kako utječu prorede na prirast odnosno na produkciju sastojina,
izvršili smo nakon šest godina treću inventuru drvne mase u navedenim
pokusnim plohama. Pritom smo upotrijebili istu metodu mjerenja kao i pri prve
dvije inventure. Ta je metoda opisana u knjizi Klepac: »Rast i prirast šumskih
vrsta drveća i sastojina«, 1963. na str. 199—212.


Obračun produkcije izveli smo za svaku pokusnu plohu posebno na dva načina,
prvo, za sastojinu kao cjelinu i drugo, po stepenima opsega i to onako kako
je to navedeno u spomenutoj knjizi na str. 208—210. Obračun produkcije na dva
načina pruža kontrolu rada i daje uvid u to kako je sastojina i kako su pojedina
stabla rasla u vremenskom intervalu od 1955—1961, tj. između druge i treće inventure.
Zbog jednostavnosti ispuštamo ovdje obračun produkcije te u tabeli 3


Tabela 3.
Pokusna ploha Intenzitetprorjeđivanja
Prosječna godišnja produkcija u mVha
1950^1955 g. 1955—1961 g. .


Prva


(odjel 157) 14 10.70 9.76
Šesta
(odjel 165) 20 10.35 7.74
Četvrta
(odjBi 155) 25 11.09 9.37
Treća
(odjel 155) 2 9.59 9.84
ŠUMARSKI LIST 7-8/1963 str. 7     <-- 7 -->        PDF

donosimo konačne rezultate. U toj tabeli naveli smo pored intenziteta prorjeđivanja
prosječnu godišnju produkciju po hektaru u prvoj (1950—1955) i drugoj
periodi (1955—1961).


Ovi se rezultati odnose na sva stabla u gornjoj etaži. Ako uzmemo u obzir
samo hrast lužnjak u gornjoj etaži, imamo nešto drugačije rezultate, koji se nalaze
u tabeli 4.


Tabela 4.


Pokusna ploha Intenzitet
iprorjiedivanja
Prosječna
1950—1955:
produkcija u ma/ha
g. 1955—1961 g.
´»/o
Prva
(odjel 157) 14 8.40 6.33 ,
Šesta
(odjel 165) 15 9.27 6.77
Četvrta
(odjel 155) 25 10.87 8.85
Treća
(odjel 155) 2 8.58 8.51


Navedeni rezultati su grafički prikazani na si. 1. S lijeve strane te slike prikazano
je kretanje drvne mase na panju na pokusnim plohama za vrijeme od
1950—1961. godine; prva inventura izvršena je 1950, druga 1955. i treća 1961.
Poslije druge inventure izvršena je proreda. Na desnoj strani slike prikazano
je kako se kretala produkcija u tom vremenu.


Uspoređujući produkciju na našim pokusnim plohama u prvoj periodi
(1950´—1955) prema produkciji u drugoj periodi (1955—1961) vidimo ovo:u drugoj periodi produkcija je ostala na gotovo istom nivou samo na trećoj
pokusnoj plohi (u odjelu 155), koju nismo prorjedivali.

na svim ostalim pokusnim plohama, koje smo prorjedivali, produkcija je smanjena.
Pad produkcije u usporedbi na prvu periodu iznosi:
za sve vrste drveća za hrast u gornjoj
u gornjoj etaži etaži


na prvoj plohi
(odjel 157) 0.94 mVha ili 9i;Vo 2.07 rrrVha ili 23a!o


na šestoj plohi
(odjel 165) 2.61 mVha ili 25a/o 2.50 m3 ha ili27´°/o


na četvrtoj plohi
(odjel 155) 1.72 mVha ili 16´Vn 2.02 m3,ha ilil^/o


— najveće smanjenje produkcije zabilježeno je na šestoj pokusnoj plohi (odjel
165), jer je drvna masa poslije prorede pala ispod »kritične granice«.


ŠUMARSKI LIST 7-8/1963 str. 8     <-- 8 -->        PDF

LA FLUCTUATION DU VOLUME SUR PIED ET DE LA PRODUCTION SUR LES
PLACES D´EXPERIENCE DE L´UNITE DAMfiNAGEMENT »JOSIP KOZARAC«


par le Prof, dr Dušan Klepac


Dans le »Šumarski list«, No 8/9, 1959, ont ete publies les premiers resultats du
calcul de l´accroissement d´apres la methode du contröle dans les peuplemants melanges
d´äge moyen es forets de chene de la Posavine dans la periode de 1950 ä 1955*.
Ces resultats ont demontre que l´accroissement courant annuel dans les places
d´experience examinees etait d´environ 10 m:i/ha ne prenant en consideration que
les tiges d´etage dominant. Dans la production totale l´etage inferieur des arbres ne
participait qu´avec le pourcentage d´environ de 10%. Dans la periode de 1950 ä 1955
aucune coupe n´a ete faite dans le places d´experience de sorte que dans le premier
inventaire (1950) ainsi que dans le second on a constate le meme nombre de tiges. Dans
ce cas la production etait egale ä 1´acroissement.**


Etant donne qu´au cours de la premiere periode (de 1950 ä 1955) nous n´avons
pas applique d´eclaircies aux places d´experience (dont la premiere se trouvait dans
la parcelle No 157, la sixieme dans la parcelle No 165, la quatrieme et la troisieme
dans la parcelle No 155), M. Prof. Plavsic et moi, nous avons decide d´y effectuer
des eclaircies fortes et d´examiner comment ces fortes eclaircies influemceraient sur
l´accroissement đes peuplements eclaircis. Les eclaircies ont ete executeeä ä la suite
du second inventaire, c´est-ä-dire au printemps de 1956. Nous avons applique Ies
eclaircies par le haut đ´une forte intensite, enlevant des tiges de l´etage superieur,
ä l´exeption de la troisieme place d´experience se trouvant dans la parcelle No 155
retenue comme place temoin — non eclaircie — oü Ton n´a utilise que les pnoduits
accidentels. Etant donne que l´etage inferieur ne participe ä la production qu´avec
le pourcentage d´ environ de ltfVo et qu´il a principalement une function biologique
et protecrice, nous nous sonimes bornes seulement ä des tiges de l´etage superieur
oü nous avons execute des eclaircies de differentes intensites comme indique dans
le tableau No 1. Si nous ne prenons en consideration que le chene pedoncule dans


l´etage superieur, alors les intensites d´eclaircies sont un peu differentes. Nous les


donnons dans le tableau No 2.


Tableau No 1.


Place Volume de l´etage Volume de tiges Intensite de
d´experience superieur avant enlevees de l´eclaircie
1´eclaircie par ha l´etage superieur E
M par ha i = — ´ 100
E M


lere
(parcelle


No 157) 423,52 57,34 14
6eme
(parcelle No 165) 292,14 57,66 20
4eme
(parcelle No 155) 344,08 86.12 25
3eme
(parcelle No 155) 297,60 7,24 2


,´~~.


M. Plavsic et D. Klepac: Determination de l´accroissement d´apres la
methode du contröle sur les places d´experience dans l´unite d´amenagement de »Posavske
šume« (Forets de la Posavine) faisant parte de inspection de Lipovljani,
Šum. list, 1959, pp. 257—270.
** D. Klepac : La croissance et l´accroissement des arbres forestiers et des
peuplements, Zagreb 1963.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1963 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Tableau No 2.


Place
d´experience
Volume de chene
pedoncule dans
Petage superieur
avant l´eclaircie
par ha
Volume de tiges
de
de
chene enlevees
Ptage superieurpar
ha
E
Intensite de
l´eclaircie
E
i = 100
M
M m 3 */i
lere
(parcelle No
ßerne
(parcelle No
4eme
(parcelle No
3eme
(parcelle No
157)
165)
155)
155)
271,00
236,90
325.98
253,18
36,90
36,42
81,72
4,76
14
15
25
2


Sur les tableaux No 1 et No 2 on voit que nous avons pratique dans no;S places
d´experience les eclaircies d´une intensite de 10 ä 25°/o. La troisieme place d´experience
est restee pratiquement non-eclaircie.


Pour voir comment les eclaircies influenceraient sur l´accroissement ou sur la
production des peuplements, nous avons effectue apres Pintervalle de six ans le troisieme
inventaire du volume sur pied dans les places d´experience mentionnees. Nous
y avons applique la meme methode comme dans les deux inventaires precedents.
Cette methode a ete decrite dans le livre de Klepac : »iLa croissänce et l´accroissement
des arbres forestiers et des peuplements«, 1963, pp. 199—212.


Le calcul de la production a ete fait pour chaque place d´experience separement au
moyen de deux methodes, premierement pour le peuplement en tant qu´ensemble
et deuxiemement selon les categories de circonference de fagon comme indique dans
le livre mentionne pp. 208—210´. Le calcul de la production effectue de deux manieres
rend possible le eontröle du travail et donne une idee de la vitesse de croissance du
peuplement et des tiges individuelles dans Pintervalle de 1955 ä 1961 c´est-ä-dire
entre le deuxieme et le troisieme inventaire. Pour des raisons de si:mplification nous
supprimons ici le calcul de la production et nous donnons dans le tableau No 3
les resultats finaux. A cöte de 1´intensite d´ eclaircie nous indiquons dans ce tableau
aussi la production annuelle moyenne par ha dans la premiere periode (de 1950 ä
1955) et dans la deuxieme periode (de 1955 ä 1961).


Tableau No 3.
Place
d´experience
Intensited´eclaircie °/o
Production annuelle moyenne en m3/ha
de 1950 ä 1955 de 1955 ä 1961
lere
(parcelle No 157) 14 10.70 9,76
gerne
(parcelle No 165) 20 10,35 7,74
4eme
(parcelle No 155) 25 11,09 9,37
3eme
(parcelle No 155) 2 9,59 9.84


Ces resultats se rapportent ä toutes les tiges dans Petage superieur. Si dans
l´etage superieur nous ne prenons en consideration que les tiges du chene pedoncule,
alors nous obtenons les resultats un peu differents presentes dans le tableau No 4.


ŠUMARSKI LIST 7-8/1963 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Tableau No 4


Place Intensite Production moyenne en m3/ha
d´experience d´eclaircie ´°/o de 1950 ä 1955 de 1955 ä 1961


lere
(parcelle No 157) 14 8,40 6,33
ßeme
(parcelle No 165) 15 9,27 6,77
4eme
(parcelle No 155) 25 10,87 8,85
3eme
(parcelle No 155) 2 8,58 8,51


Les resultats indiques sont presentes grafiquement sur la figure No 1. Du
cote gauche de cette figure est presente la fluctuation du volume sur pied dans les
places d´experience pendant la periode de 1950 ä 1961; le premier inventaire a ete
execute en 1950, le deuxieme en 1955 et le trojsieme en 1961. L´eclaircie a ete effectuee
ä la suite du deuxieme inventaire. Au cote gauche de la figure No 1 est presente
la fluctuation de la production dans cet Intervalle.


Si Ton compare la production sur nos places d´experience accomplie dans la
premiere periode (de 1950 ä 1955) avec la production de la deuxieme periode (de 1955
ä 1961) il en resulte que:


— dans la deuxieme periode la production est restee presqu´au meme niveau maist
seulement ä la troisieme place d´experience (dans la parcelle No 155) oü I´eclairicie
n´a pas ete appliquee.
— sur toutes Ies autres places d´experience oü les eclaircies ont ete ´ appliquees la
production a diminue. La diminution de la production en comparaison avec la
premiere periode est:
Pour toutes les especes Pour le chene seul
d´arbre ä l´etage superieur ä 1´etage superieur


Dais la premiere
place d´experience 0,94 m3/ha ou 9% 2,07 m3/ha ou 25p/o
(parcelle No 157)


Dans la sixieme
place d´experience 2,61 m3/ha ou 25°/o 2,50 m3/ha ou 27°/o
(parcelle No 165)


Dans la quatrieme
place d´experience 1,72 mVha ou lGVo 2,02 m3/ha ou 198/»
(parcelle No 155)


la diminution maximale de la production a ete enregistree dans la sixieme place
d´experience (parcelle No 165), parce que le volume sur pied ä la suite d´eclaircie
est tombe au-dessous de la »limite critique«.