DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1963 str. 61     <-- 61 -->        PDF

(3)cu$t»ene &lLe&U


ZAKLJUČCI
IV Plenuma Izvršnog odbora Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne
industrije Jugoslavije.


Četvrti plenum Izvršnog odbora Save-
ea ITSIDJ održan je 9., 10. i 11. juna 1963.
godine u Nikšiću. Plenumu su prisustvovali
pored članova Izvršnog odbora i
nadzornog odbora drugovi: Ing. Košta Tato
a k o v i ć, predsednik Saveta za šumarstvo,
drvnu industriju, celulozu i papir
Savezne privredne komore, Ing. Jefta J eremić
, sekretar Saveta za šumarstvo,
drvnu industriju, celulozu i .papir Savezne
privredne komore, Aleksandar Orlan dić,
predsednik Centralnog odbora SRIRJ,
ing. Milorad Stanojević, sekretar
Izvršnog vijeća SR Crne Gore, za poljoprivredu
i šumarstvo, Vujadin V u j o v i ć,
predstavnik republičkog odbora sindikata
industrijskih radnika Crne Gore, dr Dragoljub
Mirković , prof. Simiarskog fakulteta
u Beogradu, ing. Dušan V u č k ović,
saradnik Istorijskog instituta Crne
Gore, ing. Gavrilo Petranović, predstavnik
Sekretarijata za industriju i saobraćaj
IV Crne Gore. Radu plenuma prisustvovao
je takođe predsednik opštinske
skupštine Nikšić, drug Blažo K a 1 u đ e r orović
, načelnim za privredu NO Nikšić
i Dušan Perunović , predsednik opštinskog
veća Nikšić i veći broj inženjera i
tehničara podružnice Nikšić, kao i Drvnog
kombinata »1. Maj« i Šumskog gazdinstva
Nikšić.


Od članova Izvršnog odbora nisu prisustvovali:
Dr. Dušan Oreščanin zbog
puta u inostranstvu i ing. Dime B e ć a r
zbog bolesti.


Plenum je radio po sledećem dnevnom
redu:


1.
Izvještaj o radu Sekretarijata,
2.
Informacija o pripremama za Savetovanje
o nauičnoistraživačkom radu i zauzimanje
stavova Izvršnog odbora o nekim
principijelnim pitanjima,
3.
Izvještaj o I Saveznom smučarskom
takmičenju i formiranju odbora za II
Savezno smučarsko takmičenje, kao i
određivanje zadataka u vezi sa ovim,
4.
Stanje i problemi šumske privrede i
drv. industrije Crne Gore,
5.
Razno.
Za učesnike Plenuma organizovana je
stručna ekskurzija radi obilaska objekata


u oblasti podizanja i uzgajanja šuma, zaštite
zemljišta od erozije i uređenje bujica
na relaciji Nikšić — Titograd —Cetinje —
Budva — Virpazar kao i poseta Drvnom
kombinatu »1. Maj« u Nikšiću. Učesnici
plenuma takođe su posetili i Željezaru
»Boris Kidrič«, branu »Liverovići« kao i
više kulturnih i istorijskih spomenika Crne
Gore.


Posle iscrpne diskusije o svim tačkama
dnevnog reda IV Plenum doneo je sledeće:


ZAKLJUČKE
Ad. 1 — Plenum usvaja u celosti iz-´
veštaj o radu Sekretarijata.


— Usvaja se predlog Sekretarijata da
se drug ing. Miloje B i k i c k i, član Izvršnog
odbora, kooptira u Sekretarijat, pošto
se od početka ove godine stalno nalazi
u Beogradu.
— Odobrava se odluka Sekretarijata da
drug ing. Miloje Bi-kick i vrši dužnost
blagajnika za vreme odsustva blagajnika
Saveza Dr. Dušana Oreščanin a koji
je službeno otputovao u inostranstvo.
— Prihvata se stanje prihoda i rashoda
na dan 31. V 1963. godine prema pregledu
priloženom uz dnevni red.
— Prihvata se novi predlog budžeta
Saveza za 1963. god. s obzirom da Savezu
nije odobrena dotacija iz budžeta u traženom
iznosu, a prema predlogu priloženom
uz dnevni red.
— Prihvata se predlog Društva inženjera
i tehničara šumarstva i drvne industrije
Poljske da se organizuje razmena
dve grupe od po pet stručnjaka (jedna za
drv. ind. i jedna za šumarstvo). Ovu razmenu
izvršiti u toku septembra ove godine.
Republički savezi dostaviće u roku od
deset dana Sekretarijatu Saveza predloge
svojih delegata za ovu razmenu i to: Savezi
Srbije, Hrvatske, Slovenije i BiH po
dva predstavnika (jedan za šumarstvo i
jedan za drvarsku industriju), a Savezi
Makedonije i Crne Gore po jednog, s tim
da se .međusobno dogovore koji će savez
poslati predstavnika za šumarstvo a koji
za drvarsku industriju. Troškove će snositi
svaki delegat, odnosno njegova privredna
organizacija ili ustanova. Visina ovih troš315
ŠUMARSKI LIST 7-8/1963 str. 62     <-- 62 -->        PDF

kova, po oceni, Plenuma, iznosiće oko
80.000.— dinara. Ovu sumu treba uplatiti
Savezu najkasnije do 15. avgusta 1963. godine.


— Plenum takođe prihvata predlog
Društva inženjera i tehnčara šumarstva i
drvarske industrije Mađarske da se izvrši
razmena stručnjaka u toku ove godine i
to u grupi od 10 stručnjaka, a u trajanju
od 10—12 dana. Zadužuju se republički
savezi da u roku od 10 dana dostave Sekretarijatu
Saveza predloge svojih delegata
za ovu razmenu i to: Savezi Srbije, Hrvatske,
Slovenije i BiH po dva predstavnika,
a Savezi Makedonije i Crne Gore po
jedan. U okviru za razmenu dolaze prvenstveno
inženjeri i tehničari šumarstva. I
za ovu razmenu troškove će snositi svaki
delegat, odnosno njegova privredna organizacija
ili ustanova. Visina ovih troškova
iznosiće orijentaciono oko 80.000.— dinara,
a treba da se uplati Savezu najkasnije
do 15. avgusta 1963. godine. Razmena
se predviđa u toku septembra ove godine.
— Zadužuje se Sekretarijat da od Komisije
za međunarodne veze SITJ obezbedi
saglasnost o ovoj razmeni i izvrši sve
potrebne pripreme za njegovu realizaciju.
— Stavlja se u zadatak Sekretarijatu
da organizuje posete novim sekretarima
SIV-a za poljoprivredu i šumarstvo i industriju
kao i ranije planiranu posetu drugu
Milajku Todoroviću i drugu Jakovu
Blaževiću radi upoznavanja sa
radom Saveza na resavanju problema šumarstva
i prerade drveta.
— Plenum odobrava stav Sekretarijata
u vezi sa pitanjem da je mesto obrazovanja
stručnjaka za hemijsku preradu drveta na
Tehnološkom fakultetu, pod uslovom da
Tehnološki fakultet svojim nastavnim planom
i programom obezbedi potrebno znanje
iz oblasti hemijske prerade drveta za
ove stručnjake.
— Stavlja se u zadatak Komisiji Saveza
za kadrove i školstvo da prouči pitanje
fakultetske i srednjoškolsko nastave,
a u prvom redu sa gledišta broja i
profila fakulteta, i da ovo iznese pred prv;
naredni sastanak Izvršnog odbora, kako bi
se o ovom pitanju mogao da zauzme stav
sa kojim treba upoznati Sekretarijat SIV-a
za prosvetu i kulturu. Plenum smatra da
Savez ITŠIDJ ubuduće ne treba da čeka
da bude pozivan radi raspravljanja o pitanjima
obrazovanja stručnjaka za šumarstvo
i preradu drveta, već treba da a.ktivno
prati rad na resavanju ovih pitanja i iznosi
svoje stavove.
— Plenum stavlja u dužnost Sekretarijatu
da zahteva od komisije za izradu
sedmogodišnjeg plana šumarstva i drvarske
industrije da u određenim ključnim
fazama obrade materijala za sedmogodišnji
plan ove dve privredne oblasti dostavlja
materijal Saveznoj privrednoj komori,
Savezu ITŠIDJ i drugim radi upoznavanja
i eventualnog stavljanja prirnedaba
i predloga. U vezi sa ovim stavlja se
u zadatak Sekretarijatu Saveza da u drugoj
polovini ove godine organizuje save-,
tovanje o materijailima za sedmogodišnji
plan šumarstva i drv. industrije. Ukoliko
je moguće ovo savetovanje, održati u okviru
rada narednog plenuma Izvršnog odbora.
Sekretarijat će odrediti mesto održavanja
ovog Savetovanja.
— Plenum smatra da nije potrebno organizovati
savetovanje o proizvodnji i preradi
bukovine, kako je ranije zaključeno,
jer se ovo pitanje proučava u okviru rada
na izradi sedmogodišnjeg plana razvoja
šumarstva i drv. industrije.
— Plenum stavlja u zadatak Sekretarijatu
da, s obzirom na povećana sredstva
za rad komisija, nastoji da u narednom
periodu aktivira sve komisije na resavanju
najvažnijih pitanja koja spadaju u
dornen njihovog rada. U vezi sa ovim Sekretarijat
će sva ova pitanja koja treba
da rešavaju pojedine komisije preneti na
njih.
— Plenum oslobađa dužnosti predsednika
Komisije za produktivnost druga ing.
Bogomila Copa, a na njegov vlastiti zahtjev,
Za predsednika Komisije za produktivnost
određuje se drug Dr. Ljubomii
Petrović koji je do sada bio predsedn´k
Komisije za štampu, a za predsednika
Komisije za štampu određen je drug ing.
Ante Kadovčić.
— Zadužuje se Sekretarijat da u što
kraćem roku dostavi republičkim savezima
prepis izvještaja ing. A. Žumer a o
njegovom učestvovanju na savetovanju o
korišćenju drveta malih dimenzija u industrijske
svrbe koje je održano 1962. godine
u Varšavi.
— Prihvata se sugestija ing. Bogomila
Č o p a da se u vezi sa izradom novog Statuta
SITJ izvrši razmena mišljenja među
republičkim savezima ITŠIDJ. Kako je
Savez Slovenije već razradio koncepcije
buduće organizacije inženjera i tehničara
i počeo da ih sprovodi u život, stavlja mu
se u zadatak da svim republičkim savezima
i Sekretarijatu Saveza dostavi svoje
koncepcije. Da bi predstavnici našega Sa


ŠUMARSKI LIST 7-8/1963 str. 63     <-- 63 -->        PDF

veza u predsedništvu i Centralnom odboru
SITJ mogli da izrade svoj stav. za diskusiju
o nacrtu novog Statuta SITJ svi republički
savezi dostaviće Sekretarijatu Saveza
svoje predloge u vezi sa statutom
SITJ koje će učiniti preko svojih republičkih
saveza IT.


— Ađ. 2 — Plenum je detaljno prodiskutovao
stavove zauzete u referatu »Zadaci
i problemi naučno istraživačkog rada
u oblasti šumarstva i prerade drveta« i
složio se sa stavovima koje treba zauzeti
na savetovanju o naučnom radu.
— Obrađivači referata formulisaće na
osnovu diskusije i predloga konačne stavove
u delu referata »Zaključci i predlog«,
kao i stavove Izvršnog odbora. Konačno
formuiisani zaključci su sastavni deo zaključaka
IV Plenuma Izvršnog odbora.
Savetovanje o naučnoistraživačkom radu
održati u Beogradu u prvoj polovini
septembra ove godine. Referat da se dostavi
republičkim savezima i ostalim pozvanim
na savetovanje do 1. jula ove godine.
Broj učesnika na savetovannju treba
da se kreće oko 50, kako bi savetovanje
što više imalo radni karakter. U vezi sa
ovim zadužuje se Sekretarijat da izvrši
izbor saveznih ustanova i organizacija, naučnih
ustanova i ličnosti koje treba pozvati
na ovo savetovanje. Republički Savezi
odrediće svoga predstavnika i predložiće
privredne i naučne organizacije koje
će Savez ITŠIDJ pozvati na savetovanje.


Plenum je saslušao i odobrio usmeni izveštaj
predsednika i sekretara o njihovoj
poseti ppredsednika Saveznog saveta za
naučni rad, drugu I. M a r i n i ć u, a povodom
upoznavanja sa stavovima koje će
Savez zauzeti na savetovanju o naučnonm
radu.


— Zadužuje se Sekretarijat da organizuje
posetu drugu Avdi Humu, predsedniku
Saveta za koordinaciju naučnih
istraživanja, i upozna ga sa stavovima Izvršnog
odbora u vezi sa problemima naučnoistraživaćkog
rada u oblasti šumarstva i
prerade drveta.
Ađ. 3 — Plenum je odobrio izveštaj o
I smučarskom takmičenju trudbenika šumarstva
i drvarske industrije koje je održano
u Sloveniji koncem februara i početkom
marta ove godine i odobrio da se naredno
takmičenje održi u Bosni i Hercegovini.
Savez ITŠIDJ biće i ovog puta pokrovitelj
takmičenja.


— Plenum prihvata predlog Sekretarijata
da se formira odbor za ovo takmičenje1
u koji ulaze, pored predstavnika Saveza,
i predstavnici Savezne privrednne
komore, Centralnog odbora sindikata i
smučarskog Saveza Jugoslavije. U širi odbor
pored ovih predstavnika, ulaze i po jedan
predstavnik svakog republičkog saveza.
Za sekretara ovog odbora određuje se
ing. Nenad P e t r o v i ć. Republički savezi
organizovaće na istom principu svoje
odbore.


— Savez ITŠIDJ dodeliće pomoć odboru
za skijaško takmičenje u iznosu do 50.000.dinara.
Savez BiH postaraće se da za ovo
takmičenje obezbedi financijska sredstva,
kao i da se angažuju i druge organizacije
oko pripremanjna i izvođenja samog takmičenja.
Radi upoznavanja sa organizacijom,
iskustvom i pripremama takmičenja,
stavlja se u´ zadatak drugovima ing. Nenadu
Petrov i ću i ing. Juriju Hočev
a r u da stupe u vezu sa Savezom BiH.
Plenum poziva sve republičke saveze da
pomognu ovo takmičenje i obezbede učešće
što većeg broja takmičara.
Ađ. 4 — Plenum je saslušao referate o
stanju i problemima šumarstva i industrije
za preradu drveta SR Crne Gore i na
osnovu diskusije, koja je vođena u vezi
sa ovirn referatima, konstatovano je da u
šumarskoj privredi i drvnoj industriji Crne
Gore postoji niz problema za čije je
rešenje, pored ostalog, potrebna i šira
stručna pomoć. U vezi sa ovim Plenum
odlučuje da Savez ITŠIDJ organizuje, u
granicama svojih mogućnosti, stručnu pomoć
u rešavanju ovih pitanja. U tu svrhu
republički savez ITŠIDJ Crne Gore dostaviće
potrebne materijale.


S obzirom na težinu problema ove dve
privredne oblasti u Crnoj Gori. Plenmu
stavlja u zadatak delegaciji, koja će posetiti
predsednika Izvršnog veća SR Crne
Gore da ga detaljnije upozna sa ovim
problemima, diskusijom i zapažanjima članova
Izvršnog odbora.


Ađ. 5 — Plenum je upoznat sa referatom
Saveza ITŠID BiH »Položaj i raspored
stručnjaka u našoj šumarskoj privredi
« pa je konstatovano da sličnih pojava,
kao što su iznete u ovom referatu ima i
u nekim drugim republikama.


— Plenum zadužuje ostale republičke
saveze da prikupe podatke o ovim pojavama
i dostave ih Sekretarijatu Saveza.
Sekretarijat Saveza obradiće ovo pitanje
i sa njim upoznati savezne nadležne organe.
Republički savezi takođe će upoznati
sa ovim pojavama republičke nadležne organe.
Sekretarijat Saveza o ovom pitanju
317