DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1963 str. 63     <-- 63 -->        PDF

veza u predsedništvu i Centralnom odboru
SITJ mogli da izrade svoj stav. za diskusiju
o nacrtu novog Statuta SITJ svi republički
savezi dostaviće Sekretarijatu Saveza
svoje predloge u vezi sa statutom
SITJ koje će učiniti preko svojih republičkih
saveza IT.


— Ađ. 2 — Plenum je detaljno prodiskutovao
stavove zauzete u referatu »Zadaci
i problemi naučno istraživačkog rada
u oblasti šumarstva i prerade drveta« i
složio se sa stavovima koje treba zauzeti
na savetovanju o naučnom radu.
— Obrađivači referata formulisaće na
osnovu diskusije i predloga konačne stavove
u delu referata »Zaključci i predlog«,
kao i stavove Izvršnog odbora. Konačno
formuiisani zaključci su sastavni deo zaključaka
IV Plenuma Izvršnog odbora.
Savetovanje o naučnoistraživačkom radu
održati u Beogradu u prvoj polovini
septembra ove godine. Referat da se dostavi
republičkim savezima i ostalim pozvanim
na savetovanje do 1. jula ove godine.
Broj učesnika na savetovannju treba
da se kreće oko 50, kako bi savetovanje
što više imalo radni karakter. U vezi sa
ovim zadužuje se Sekretarijat da izvrši
izbor saveznih ustanova i organizacija, naučnih
ustanova i ličnosti koje treba pozvati
na ovo savetovanje. Republički Savezi
odrediće svoga predstavnika i predložiće
privredne i naučne organizacije koje
će Savez ITŠIDJ pozvati na savetovanje.


Plenum je saslušao i odobrio usmeni izveštaj
predsednika i sekretara o njihovoj
poseti ppredsednika Saveznog saveta za
naučni rad, drugu I. M a r i n i ć u, a povodom
upoznavanja sa stavovima koje će
Savez zauzeti na savetovanju o naučnonm
radu.


— Zadužuje se Sekretarijat da organizuje
posetu drugu Avdi Humu, predsedniku
Saveta za koordinaciju naučnih
istraživanja, i upozna ga sa stavovima Izvršnog
odbora u vezi sa problemima naučnoistraživaćkog
rada u oblasti šumarstva i
prerade drveta.
Ađ. 3 — Plenum je odobrio izveštaj o
I smučarskom takmičenju trudbenika šumarstva
i drvarske industrije koje je održano
u Sloveniji koncem februara i početkom
marta ove godine i odobrio da se naredno
takmičenje održi u Bosni i Hercegovini.
Savez ITŠIDJ biće i ovog puta pokrovitelj
takmičenja.


— Plenum prihvata predlog Sekretarijata
da se formira odbor za ovo takmičenje1
u koji ulaze, pored predstavnika Saveza,
i predstavnici Savezne privrednne
komore, Centralnog odbora sindikata i
smučarskog Saveza Jugoslavije. U širi odbor
pored ovih predstavnika, ulaze i po jedan
predstavnik svakog republičkog saveza.
Za sekretara ovog odbora određuje se
ing. Nenad P e t r o v i ć. Republički savezi
organizovaće na istom principu svoje
odbore.


— Savez ITŠIDJ dodeliće pomoć odboru
za skijaško takmičenje u iznosu do 50.000.dinara.
Savez BiH postaraće se da za ovo
takmičenje obezbedi financijska sredstva,
kao i da se angažuju i druge organizacije
oko pripremanjna i izvođenja samog takmičenja.
Radi upoznavanja sa organizacijom,
iskustvom i pripremama takmičenja,
stavlja se u´ zadatak drugovima ing. Nenadu
Petrov i ću i ing. Juriju Hočev
a r u da stupe u vezu sa Savezom BiH.
Plenum poziva sve republičke saveze da
pomognu ovo takmičenje i obezbede učešće
što većeg broja takmičara.
Ađ. 4 — Plenum je saslušao referate o
stanju i problemima šumarstva i industrije
za preradu drveta SR Crne Gore i na
osnovu diskusije, koja je vođena u vezi
sa ovirn referatima, konstatovano je da u
šumarskoj privredi i drvnoj industriji Crne
Gore postoji niz problema za čije je
rešenje, pored ostalog, potrebna i šira
stručna pomoć. U vezi sa ovim Plenum
odlučuje da Savez ITŠIDJ organizuje, u
granicama svojih mogućnosti, stručnu pomoć
u rešavanju ovih pitanja. U tu svrhu
republički savez ITŠIDJ Crne Gore dostaviće
potrebne materijale.


S obzirom na težinu problema ove dve
privredne oblasti u Crnoj Gori. Plenmu
stavlja u zadatak delegaciji, koja će posetiti
predsednika Izvršnog veća SR Crne
Gore da ga detaljnije upozna sa ovim
problemima, diskusijom i zapažanjima članova
Izvršnog odbora.


Ađ. 5 — Plenum je upoznat sa referatom
Saveza ITŠID BiH »Položaj i raspored
stručnjaka u našoj šumarskoj privredi
« pa je konstatovano da sličnih pojava,
kao što su iznete u ovom referatu ima i
u nekim drugim republikama.


— Plenum zadužuje ostale republičke
saveze da prikupe podatke o ovim pojavama
i dostave ih Sekretarijatu Saveza.
Sekretarijat Saveza obradiće ovo pitanje
i sa njim upoznati savezne nadležne organe.
Republički savezi takođe će upoznati
sa ovim pojavama republičke nadležne organe.
Sekretarijat Saveza o ovom pitanju
317