DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1963 str. 64     <-- 64 -->        PDF

podneće izveštaj na narednom plenumu
Izvršnog odbora.


— Plenum je razmotrio predlog Saveza
ITŠIDJ BiH u vezi sa pitanjem proglašenja
šumskog kompleksa »Perućica« za rezervat
od izuzetne naučne vrednosti. Plenum
konstatuje da je ovo veoma složeno
pitanje j da ne raspolaže svim potrebnim
elementima za zauzimanje stava. Stavlja
se u zadatak da pribavi iscrpnu dokumentaciju
o ovom pitanju, kaiko u pogledu
značaja objekta za privredu tako i za naučna
istraživanja. Tek na osnovu ovog materijala
Sekretarijat će priprem´ti predlog
za naredni plenum Izvršnog odbora.
— Stavlja se u zadatak Sekretarijatu
Saveza da insistira na donošenju pratećih
propisa uz Zakon o šumama.
— Kako se pokret Gorana počeo uveliko
da širi i u drugim republkama, Plenum
smatra da bi bilo korisno da Savez
ITŠIDJ bude inicijator osnivanja odbora
pokreta Gorana za Jugoslaviju.
— Plenum donosi odluku da se dnevnica
članov.´ma Izvršnog odbora poveća od
2.500.— na 3.000.— dinara.
— Stavlja se u zadatak Sekretarijatu
Saveza da odredi mesto održavanja narednog
plenuma.
Po odluci plenuma delegacija, koju su
sačinjavali drugovi: ing. Rajica Đ e k i ć,
ing. Jefta Jeremić, ing. Bogomil Čop,
ing, Mirko S u č e v i ć, posetila je predsednika
Izvršnog veća SR Crne Gore, druga
öoku P a j k o v ić a, i upoznala ga sa radom
plenuma, a posebno sa problemima
šumarstva i drv. industrije Crne Gore. U
dosta dugom razgovoru razmotrena su razna
pitanja šumarstva i drv. industrije
Crne Gore i drugu Pajikoviću učinjene
su određene sugestije za rešavanje ovih
problema i saopštena mu je spremnost
Saveza da sa svoje strane pruži određenu
stručnu pomoć u resa van ju ovih pitanja.
Tom prilikom drugu Pajkoviću predate su
publikacije Saveza ITŠIDJ. Potrebno je
istaći da je drug Pajković u razgovoru sa
delegacijom Saveza pokazao veoma široko
razumevanje za probleme šumarstva i drv.
industrije i spremnost da se njihovom rešavanju
pr´đe što pre. Isto tako treba istaći
da se drug Pajković slaže sa svim stavovima
Saveza ITŠIDJ o problemima šumarstva
i drv. industrije.


Sekretar: Predsednik:
Dr Lj. Petpović Ing. Raijica Đekić


15. sjednica Upravnog odbora
Saveza šumarskih društava Hrvatske
održana je 27. 1 pnja 1963. godine uz slijedeći


Dnevni red:


1.
IV plenum SŠDH-e izvještaji, organizacija
i program,
2.
Razno
Ad 1.


Izvještaji o radu Saveza ŠDH-e. sastavljeni
od tajnika i blagajnika, dostavljeni
su svim članovima upravnog odbora
na vrijeme. Sa ovim izvještajima upravni
odbor se saglasio.


Pošto je predsjednik nadzornog odbora
pročitao izvještaj o pregledu blagajničkog
poslovanja za vrijeme oktobar—decembar
1962. g. i o završnom računu za 1962. g.,
upravni odbor stavio je primjedbu da-bi
na kraju izvještaja trebalo da nadzorni
odbor iznese plenumu svoje mišljenje i
prijedlog o usvajanju blagajničkog poslovanja
odnosno odobravanju završnog računa.


O pitanjima organizacije inženjera i
tehničara šumarstva i drv. industrije vođena
je vrlo detaljna diskusija, u kojoj su
učestvovali svi prisutni, pa je zaključeno
da se plenumu kao prijedlog upravnog odbora
iznesu slijedeća stanovišta:


1. U svakoj općini treba da postoji odnosno
da se osnuje DIT, ako za to postoje
uslovi, jer je općina u našem društvenom,
političkom i privrednom sistemu jedinica,
na čijem se području odvijaju i rješavaju
osnovna životna pitanja.
Ako na području jedne opć´ne živi i
radi najmanje 15 inženjera i tehničara šumarstva
i drv. industrije u cilju razvoja
i unapređenja struke treba da se osnuje
općinsko stručno društvo dak u protivnom
slučaju stručna sekcija općinskog DIT-a s
najmanjim brojem od 5 članova. M´nimalni
broj od 15 članova za općinsko stručno
društvo bazira se na saveznim propisima


o udruž vanju, koji određuju za upravni
odbor najmanje 8 članova. Dodavši tome
po 3 člana za nadzorni odbor i sud časti,
onda za osn´vanje udruženja minimalni
broj članstva mora biti bar 15. kako bi se
mogli formirati najnužniji organi jednog
udruženja.
2. Ako na području jedne općine ne postoji
ili nema uslova da se osnuje općinski
DIT, inženjeri i tehničari šumarstva i
drv. industrije sa područja te općine učlanit
će se u DIT odnosno u stručno


ŠUMARSKI LIST 7-8/1963 str. 65     <-- 65 -->        PDF

društvo susjedne općine s kojom su vezani
privredno i organizacijski.


3. Općinsko stručno društvo član je
DIT-a te općine.
4. Za područje kotara treba da postoji
Koordinacijski odbor DIT-a, kojeg sačinjavaju
delegati općinskih DIT-ova.
5. Najviši organ Koordinacijskog odbora
DIT-a bira pored najnužnijih funkcionera
i predsjednika komisija svih struka. Problem:
jedne struke rješavaju se putem
stručne komisije, čiji se sastav i broj određuje
prema značaju problematike, a opći
problemi u punom sastavu Koordinacijskog
odbora.
6. U republikama pored Saveza inženjera
i tehničara potrebni su i stručni savezi.
7. Članarina se plaća općinskom DIT-u
odnosno stručnim društvima, ako su osnovana.
Raspodjela članarine vrši se prema
broju članova, na stručne sekcije odnosno
društva.
Zaključeno je da o organizacijskim pitanjima
drug B. Mačešić iznese plenumu
prednja stanovišta upravnog odbora i da
obavijest: o predstojećem jesenskom, kongresu
ITJ na kome će se donijeti novi Statut
koji će obuhvatiti i organizacijska pitanja.


Definitivan program rada plenuma treba
donijeti na sutrašnjem plenumu prije
prelaza na dnevni red, kako bi Zavod za
četinjače u Jastrebarskom bio na vrijeme
obavješten kako o broju posjetioca tako i
vremenu dolaska a radi organizacije prijema
i same posjete.


Ađ 2.


Tajnik je zadužen da na sutrašnjem
plenumu iznese apel upravnog odbora, da
članovi plenuma pomognu akciju Saveza
ŠDH-e u vezi objavljenog natječaja u Šumarskom
listu za »pisanje članaka drugova
iz operative u cilju razmjene iskustava u
rješavanju konkretne problematike šumsko-
privrednih organizacija i da uznastoje
da šumsko-privredne organizacije koriste
Šumarski list za oglašavanje u cilju unapređenja
svojih poslovnih i drugih odnosa.


Ing. Rafael Mott


ZAPISNIK
sa sjednice TJO Saveza ŠDH održane dne


19. VII 1963. u 19 h u prostorijama Saveza.
Prisutni: Fašaić ing. Vid. Cvitovac ing.
Vjekoslav, Maćešić ing. Bozo, Gregić ing.


Marko, Lukšić Ilija i Zivković ing. Vilim.


Nakon kraćeg dogovora ustanovljen je
slijedeći dnevni red:


1.
Razmatranje situacije u vezi iselenja
Elektrotehničkog fakulteta i useljavanja
novih korisnika prostorija
a) Stav Saveza o raspodjeli podrumskih
prostorija
b) Stav Saveza o izvršenoj primopredaji
prostorija u 1. i 2. katu


c) Stav
Saveza o pismenoj predstavci
Instituta za drvo o privremenom
korištenju prostorij´a Saveza u prizemlju
nakon iselenja Poslovnog udruženja
Šumsko privrednih organizacija
Hrvatske.


2.
Zahtjev za isplatu autorskog honorara
u iznosu od 15.000.— đin.netto po autorskom
arku za knjigu Biološki i ekonomski
temelji uzgajanja šuma od Josipa
Šafara,
3.
Razno
Predsjedavajući ing. Fašaić daje riječ
Zivkoviću koji ukratko iznosi situaciju u
pogledu iselenja i uselenja u prostorije
istočnog krila zgrade u kojoj je Savez
vlasnik. Izvještava se o izvršenoj primopredaji
prostorija I i II kata a koje su
predstavnici elektr. fakulteta predali predstavnicima
išumarskog fakulteta i to za
prostorije u I katu ing. Matija Gjaić a
za prostorije u II ikatu ing Vilim Zivković.
Prostorije su prilično oštećene ali je naglašeno
da ne postoji mogućnost da dosadašnji
korisnik te prostorije uredi jer nema
sredstava. Dalje se raspravlja e ustupanju
podrumskih prostorija sa pročelja
zgrade tj. sa strane Ulice 8. maja Institutu
za drvo koji ih želi adaptirati i preurediti
za radion´ce i laboratorije. Konačno je
predmet diskusije i pismena predstavka
Instituta za drvo koji traži privremeni
smještaj u prostorije Saveza u prizemlju
odmah nakon iseljenja Poslovnog udruženja
šums.ko privrednih organizacija Hrvatske.


Zaključak UO-a Saveza o toe. 1 a)


Načelno Savez nije protivan ako se podrumske
prostorije mogu privesti korisnijoj
svrsi nego čemu one danas služe ali raspodjela
prostorija može usljediti dogovorno
sa svim interesentima koji sada ü´i u
buduće bilo č´jim rješenjem budu koristili
prostorije zgrade. Preporuča se sazivanje
svih interesenata na sastanak na kojem
b; se pitanje raspravljalo uz prisustvo
predstavnika Saveza i ostalih zainteresira


319