DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1963 str. 67     <-- 67 -->        PDF

risnike tih prostorija i to Institut za drvo
i Institut za šumarska istraživanja. Savez
nije ni obavezan niti će snositi troškove u
vezi popravka oštećenih prostorija, koje je
još od 1950. g, pa do skorašnjeg ´iseljenja
za svoje potrebe preuredio i koristio Tehnički
odnosno Elektrotehnički fakultet.
Stavlja se u zadatak tajniku i blagajniku
Saveza da obave sve pripremne radnje u
vezi sklapanja ugovora sa korisnicima prostorija,
što su u vlasništvu Saveza, i da pri
tome povedu posebnu brigu kako o zakupnini
tako i o obavezi korisnika prostorija
oko popravka zgrade (krov, fasada, oluci i
ostalo).


— O pitanju korišeenja podrumskih
prostorija što su u vlasništvu Saveza zauzeto
je načelno stanovište, po kojem
Savez -nije protivan, da se te prostorije
upotrijebe za korisnije svrhe nego je to
slučaj danas, ako se za te svrhe mogu
preurediti. Raspodjela podrumskih prostorija
može uslijediti dogovorno sa svim interesentima
koji sada koriste ili u buduće
a na osnovu nadležnog rješenja budu koristili
prostorije zgrade. Zbog toga je potreban
sastanak predstavnika svih korisnika
prostorija zgrade, na kojem bi se raspravljala
raspodjela podrumskih prostorija.
Stavlja se u zadatak tajniku i blagajniku
Saveza, da u što kraćem roku sazovu
navedeni sastanak odnosno da ga sazovu
čim to prilike dozvole obzirom da je sada
period u kojem se u najvećem obimu koristi
godišnji odmori.
— Jednoglasno je donesen zaključak,
da se ne može udovoljiti zahtjevu Instituta
za drvo za privremeni smještaj u
prizemne prostorije koji sada koristi Poslovno
udruženje šumsko-privrednih organizacija
u Zagrebu odnosno koje će to
udruženje napustiti prilikom preseljenja.
Ove su prostorije Savezu nužno potrebne
i predstavljaju minimum bez kojeg Savez
ne može obavljati ni svoje osnovne zadatke.
Po iseljenju navedenog udruženja Savez
će te prostorije odmah kor´stit´i uz eventualnu
adaptaciju za svoje potrebe.
Ad 2.


Pošto je razmatrano pitanje štampanja


knjige Josipa tag. Šafara »Biološki i eko


nomski temelji uzgajanja šuma« i zahtje


va autora za autorski honorar na osnovu


prijedloga komisije za štampu donesen je


zaključak, da se visina honorara u bruto


iznosu određuje od 15.000.— dinara po au


torskom arku.


Inž. Rafael Mott


IV PLENUM ŠUMARSKIH DRUŠTAVA


HRVATSKE
održan je 28. lipnja 1963. godine u društvenoj
dvorani.


Kao članovi Plenuma Saveza ŠDH-e
bili su prisutni: članovi upravnog i nadzornog
odbora, predsjednici stalnih komisija
te predstavnici šumarskih društava:
Bjelovar, Daruvar, Gospić, Karlovac, Koprivnica,
Kutina, Nova Gradiška, Ogulin,
Osijek, Rijeka, Sisak, Slav. Brod, Slav.
Požega, Varaždin, Virovitica i Zagreb.


Od pozvanih organizacija Plenumu je
prisustvovao ing. Mladen Novakov i ć,
kao predstavnik Poslovnog udruženja šumsko-
privrednih organizacija u Zagrebu.


Ing. Bogomil Č o p, vršilac dužnosti predsjednika
otvorio je u zakazano vrijeme
zasjedanje IV Plenuma i pozdravio delegate
i učesnike.


Na prijedlog v. d. predsjednika učesnici
Plenuma na uobičajeni način odali su počast
članovima umrlim između III i ovog
plenuma i to: ing. Dragutinu B r n j a s,
ing. Borisu G e p e r b o r e j ski, ing. Dragi
Kajfež i, ing. Nikoli ´R as t i ć.


Iako je na III plenumu preporučeno, da
se uz slijedeći održi stručno savjetovanje,


v. d. predsjednika izlaže da se za ovaj
Plenum predviđeno savjetovanje o temi
»Njega prebornih šuma« nije moglo ostvariti,
pošto je oforađivač ove teme bio
preokupiran redovnim i nepredviđenim
vanrednim poslovima. Umjesto savjetovanja
organizirana je posjeta Zavodu za četinjače
u Jastrebarskom sa svrhom, da se
učesnici Plenuma detaljnije upoznaju s
dosadašnjim i budućim radovima te s problematikom
Zavoda uz razgledavanje nje.
govih objekata i laboratorija.
V. d. predsjednika predložio je dnevni
red Plenuma, koji je predviđen i svim delegatima
dostavljen zajedno s izvještajima
i osnovnim podacima završnog računa za
1962. godinu. Uz manju izmjenu usvojen
je slijedeći
Dnevni red


1.
Izvještaj o radu,
2.
Izvještaj nadzornog odbora,
3.
Završni račun za 1962. g., odobravanje,
4.
Diskusija o izvještajima i završnom
računu,
5.
Organizac´ona pitanja i saradnja,
6.
Zaključci i smjernice za rad,
7.
Biranje vršioca dužnosti predsjednika
i
8.
Razno.