DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1963 str. 67     <-- 67 -->        PDF

risnike tih prostorija i to Institut za drvo
i Institut za šumarska istraživanja. Savez
nije ni obavezan niti će snositi troškove u
vezi popravka oštećenih prostorija, koje je
još od 1950. g, pa do skorašnjeg ´iseljenja
za svoje potrebe preuredio i koristio Tehnički
odnosno Elektrotehnički fakultet.
Stavlja se u zadatak tajniku i blagajniku
Saveza da obave sve pripremne radnje u
vezi sklapanja ugovora sa korisnicima prostorija,
što su u vlasništvu Saveza, i da pri
tome povedu posebnu brigu kako o zakupnini
tako i o obavezi korisnika prostorija
oko popravka zgrade (krov, fasada, oluci i
ostalo).


— O pitanju korišeenja podrumskih
prostorija što su u vlasništvu Saveza zauzeto
je načelno stanovište, po kojem
Savez -nije protivan, da se te prostorije
upotrijebe za korisnije svrhe nego je to
slučaj danas, ako se za te svrhe mogu
preurediti. Raspodjela podrumskih prostorija
može uslijediti dogovorno sa svim interesentima
koji sada koriste ili u buduće
a na osnovu nadležnog rješenja budu koristili
prostorije zgrade. Zbog toga je potreban
sastanak predstavnika svih korisnika
prostorija zgrade, na kojem bi se raspravljala
raspodjela podrumskih prostorija.
Stavlja se u zadatak tajniku i blagajniku
Saveza, da u što kraćem roku sazovu
navedeni sastanak odnosno da ga sazovu
čim to prilike dozvole obzirom da je sada
period u kojem se u najvećem obimu koristi
godišnji odmori.
— Jednoglasno je donesen zaključak,
da se ne može udovoljiti zahtjevu Instituta
za drvo za privremeni smještaj u
prizemne prostorije koji sada koristi Poslovno
udruženje šumsko-privrednih organizacija
u Zagrebu odnosno koje će to
udruženje napustiti prilikom preseljenja.
Ove su prostorije Savezu nužno potrebne
i predstavljaju minimum bez kojeg Savez
ne može obavljati ni svoje osnovne zadatke.
Po iseljenju navedenog udruženja Savez
će te prostorije odmah kor´stit´i uz eventualnu
adaptaciju za svoje potrebe.
Ad 2.


Pošto je razmatrano pitanje štampanja


knjige Josipa tag. Šafara »Biološki i eko


nomski temelji uzgajanja šuma« i zahtje


va autora za autorski honorar na osnovu


prijedloga komisije za štampu donesen je


zaključak, da se visina honorara u bruto


iznosu određuje od 15.000.— dinara po au


torskom arku.


Inž. Rafael Mott


IV PLENUM ŠUMARSKIH DRUŠTAVA


HRVATSKE
održan je 28. lipnja 1963. godine u društvenoj
dvorani.


Kao članovi Plenuma Saveza ŠDH-e
bili su prisutni: članovi upravnog i nadzornog
odbora, predsjednici stalnih komisija
te predstavnici šumarskih društava:
Bjelovar, Daruvar, Gospić, Karlovac, Koprivnica,
Kutina, Nova Gradiška, Ogulin,
Osijek, Rijeka, Sisak, Slav. Brod, Slav.
Požega, Varaždin, Virovitica i Zagreb.


Od pozvanih organizacija Plenumu je
prisustvovao ing. Mladen Novakov i ć,
kao predstavnik Poslovnog udruženja šumsko-
privrednih organizacija u Zagrebu.


Ing. Bogomil Č o p, vršilac dužnosti predsjednika
otvorio je u zakazano vrijeme
zasjedanje IV Plenuma i pozdravio delegate
i učesnike.


Na prijedlog v. d. predsjednika učesnici
Plenuma na uobičajeni način odali su počast
članovima umrlim između III i ovog
plenuma i to: ing. Dragutinu B r n j a s,
ing. Borisu G e p e r b o r e j ski, ing. Dragi
Kajfež i, ing. Nikoli ´R as t i ć.


Iako je na III plenumu preporučeno, da
se uz slijedeći održi stručno savjetovanje,


v. d. predsjednika izlaže da se za ovaj
Plenum predviđeno savjetovanje o temi
»Njega prebornih šuma« nije moglo ostvariti,
pošto je oforađivač ove teme bio
preokupiran redovnim i nepredviđenim
vanrednim poslovima. Umjesto savjetovanja
organizirana je posjeta Zavodu za četinjače
u Jastrebarskom sa svrhom, da se
učesnici Plenuma detaljnije upoznaju s
dosadašnjim i budućim radovima te s problematikom
Zavoda uz razgledavanje nje.
govih objekata i laboratorija.
V. d. predsjednika predložio je dnevni
red Plenuma, koji je predviđen i svim delegatima
dostavljen zajedno s izvještajima
i osnovnim podacima završnog računa za
1962. godinu. Uz manju izmjenu usvojen
je slijedeći
Dnevni red


1.
Izvještaj o radu,
2.
Izvještaj nadzornog odbora,
3.
Završni račun za 1962. g., odobravanje,
4.
Diskusija o izvještajima i završnom
računu,
5.
Organizac´ona pitanja i saradnja,
6.
Zaključci i smjernice za rad,
7.
Biranje vršioca dužnosti predsjednika
i
8.
Razno.


ŠUMARSKI LIST 7-8/1963 str. 68     <-- 68 -->        PDF

Prije prelaza na dnevni red izabrani su
za zapisničara Z. Pere, za ovjerovitelja
zapisnika B. Dereta i I. Lukšić te za članove
komisije za zaključke P. Dragišić,


B. Dereta i V. Fašaić.
Ađ 1, 2 i 3


Pošto su izvještaji o radu Saveza za
protekli period dostavljeni svim članovima
Plenuma, to su tajnik i blagajnik u sažetom
obimu podnijeli izvještaj o radu Saveza
s izvjesnim obrazloženjima.


U proteklom periodu održano je 6 sjednica
upravnog odbora, 2 sjednice nadzornog
odbora, 2 sastanka stalne komisije za
naučnoistraživački rad, 1 sastanak stalne
komisije za štampu, 3 sjednice redakcijskog
odbora Šumarskog lista, 1 sastanak privremene
komisije za organizacijska pitanja
i 1 sastanak posetone komisije za pitanja
položaja pomoćno-tehničkog osoblja
(lugara) kod šumskih gospodarstava kao
privrednih organizacija.


Rad u proteklom periodu odnosio se je
ma realiziranje zaključaka, preporuka i
smjernica, donesenih na III plenumu te
na redovan rad i poslovanje.


Značajna aktivnost odvijala se je:u obradi teza o financiranju naučnoistraživačke
službe za predstojeće savjetovanje
o toj službi, koje će organizirati
SITŠEDJ,
—´ u zauzimanju stava povodom akcije za
osnivanje jugoslavenske zajednice naučnoistraživačkih
institucija,u ukazivanju na nužnost i hitnost, da
se donesu što prije propisi koje predviđa
Osnovni zakon o šumama kao i propisi
o stručnoj spremi i praksi osoba
koje mogu izrađivati investicijsku teh1.
Žiro račun kod banke — 100
2.
Blagajna — 110
3.
Kupci — 120
ničku dokumentaciju u oblasti šumarstva
i drvarske industrije,u ananimnoj anketi o pravilnom prihvatu
mladih stručnjaka,
— u nastojanju da se putem natječaja dođe
do članaka iz prakse za Šumarski list
u cilju razmjene praktičnih iskustava
i boljih rješenja pojedinih problema,u donošenju odluke da se štampa djelo
ing. Josipa Š afa r a: »Biološki i ekonomski
temelji uzgajanja šuma«,

u redovnom štampanju »Šumarskog lista
«.
Upravni odbor posebno se bavio i tražio
rješenja za saradnju Saveza sa šumarskim
društvima, koja bi pridonijela većoj
društvenoj aktivnosti. Isto tako poklonjena
je velika pažnja organizacijskom pitanju,
koje je dobilo poseban značaj u vezi osnivanja
novih društveno-političkh zajednica
i utvrđivanja šumsko-privrodnih područja.
Zbog posebnog značaja ova dva pitanja
stavljena su u dnevni red ovog Plenuma
kao posebna tačka.


Na svim sjednicama upravnog odbora
u proteklom periodu tražila su se rješenja
da se dobiju sve ili bar najnužniji dio
prostorija, što su u vlasništvu Saveza. Do
zasjedanja ovog Plenuma nije se uspjelo
riješiti ovo pitanje na najpovoljniji način,
ali ima izgleda da se dođe do rješenja
koje bi za dogledno vrijeme moglo biti
zadovoljavajuće za Savez.


Pošto se na dnevnom redu kao posebna
tačka nalazi završni račun za 1962. g.,
koji obuhvaća i financijsko poslovanje od
III plenuma do konca 1962. god., to je
blagajnik iznio osnovne podatke financijskog
poslovanja Saveza za vrijeme od 1.
I do 30. V 1963. god. sa stanjem n& dan


30. V 1963. god., kako sijedi:
9,846 473.- din.


9. 262.1,492
239.4.
Ostala potraživanja (za separate) — 130
26. 910.5.
Dobavljači — 220
6.
Ostale razne Obaveze — 27
7.
Materijalni rashodi — 40
8.
Usluge — 41
9.
Troškov: reprezentacije — 420
10. Putni troškovi uprave — 430
11. Putni troškovi članova upravnog
12. Autorski honorar Šumarskog lista
13. Zaliha knjiga — 660
14. Zaliha tiskanica — 661
15. Fond osnovnih sredstava — 900/1
16. Fond obrtnih sredstava — 900/3
17. Fond za investicije — 900´4
368. 000.1.585.
280.132.
188.919.
628.90.
728.84.
087,odbora
431 24. 624.—
435 397. 944.871.
085.6,435.
227.39,865.
,9l!6.9,000
000.


443. 870.


ŠUMARSKI LIST 7-8/1963 str. 69     <-- 69 -->        PDF

18.
realizacija:
Pretplata za Sum. list za 1963. g. — 751/2 2,037.400.—
Oglasi — 751/4
200.000.«
— Knjige — 76071
12,270.—
Pretplata za Šum. list za ranije godine 71.570.—
Tiskanice — 760/2
2,044.772.19.
Ostali prihodi — 780
93.600.20.
Izvanredni rashodi — 730
1.680.-
Financijsko stanje je poboljšano kako
u pogledu obaveze kupaca tako i obaveza
prema dobavljačima. Promet s tiskanicama
je normalan, a novčano nešto niži zbog slabije
ili nikakve prođe nekih vrsta tiskanica,
što nameće potrebu da se izvrši revizija
forme i sadržaja tiskanica. Za štampanje
djela ing. Josipa Š a f a r primljena
je dotacija od 1,500.000 din. od Sekretarijata
za šumarstvo SRH, a öd komisije za
unapređenje izdavačke djelatnosti Savjeta
za kulturu SRH izhođena je dotacija od
1,000.000 din.


U vezi završnog računa za 1962. godinu
blagajnik je saopćićo da se financijsko
i materijalno poslovanje počam od


1. I 1962. godine vrši prema kontnom planu
samostalnih ustanova i privrednih organizacija,
koji je prilagođen poslovnim
odnosima društvene organizacije kao što
je naš Savez i koji omogućava bolj; uvid
i analizu poslovanja.
U šumarskom listu, broj 5—6/1963. objelodanjena
je realizacija proračuna prihoda
i rashoda za 1962. godinu, prijedlog
raspodjele viška prihoda nad rashodima
i Iprijedlog bilance sa stanjem na dan


31.
XII 1962. godine.
Na 12. sjednici Upravnog odbora SŠD
Hrvatske od 19. travnja 1963. godine prilikom
razmatranja prijedloga završnog računa
za 1962. godinu zaključeno je. da se
u prijedlogu raspodjele viška prihoda nad
rashodima izvrše izmjene u neraspoređenim
sredstvima i u fondu za nagrađivanje.
Primjenivši taj zaključak raspodjela viška
prihoda nad rashod´ma predložena je kako
slijedi:


1.
Neraspoređena sredstva kao prihod
1963, godine 3,331.000 din
2.
Fond obrtnih sredstava 738.827 „
3.
Fond za nagrade 300.000 „
4.
Fond za investicije 443.870 „
ukupno: 4,813.697 din


Prednja izmjena u prijedlogu raspodjele
viška prihoda nad rashodima nije
povlačila izmjenu bilance sa stanjem na
dan 31. XII 1962. godine. Ukupna vrije


dnost aktive i pasive iznaša 56,135.062.din.,
a u pasivi je došlo do izmjene dviju
stavaka na taj način, što je jedna smanjena
a druga povećaćna za 600.000 dinara i
to:fond za nagrade smanjen je od 903.278
na 303.278 dinara,

višak prihoda iz 1962. godine od 2,731.000
na 3,331.000 dinara,
Blagajnik je dao obrazloženja za veća
odstupanja u realizaciji planiranih prihoda
i rashoda i to:


— prihod
od članarine i upisnine ostvaren
je manje za 125.694 din. jer Savez
nije ´inzistirao, da šumarska društva
uplaćuju Savezu dio tog prihoda, koji
je predviđen Odlukom o financiranju
organizacija IT,
— prihod od oglašavanja
u Šumarskom listu
ostvaren je više za 740.000 dinara
jer su šumska gospodarstva u mnogo
većoj mjeri koristila naše glasilo za svoje
potrebe nego se je to predviđalo,
— prihod od društvene dvorane ostvaren
je manje za 112.390 dinara, jer je predviđeno
kor šćenje dvorane od Exportdrva,
Zagreb, za njegovu izložbu u vrijeme
jesenskog velesajma nije realizirano,prihod od publikacija ostvaren je više
za 1,640.521. dinar, a odnosi se na publikaciju
Osnovnog i republičkog zakona
o šumama džepnog formata i na
tiskanice,
— predviđena
dotacija od SITH u iznosu
od 1,000.000 dinara kao pomoć za
veću aktivnost društvenih stručnih organizacija
nje ostvarena, jer SITH nije
raspolagao sredstvima za ovu svrhu,
— ukupni prihodi ostvareni su više za
2,100.680 din. ako se ne uzme u Obzir
neostvarena dotacija od 1,000.000 din.
i ovaj višak prihoda uglavnom se odnosi
na stavke oglašavanja i publikacija,


— uštede na rashodima za popravke od
410.935 dinara i za nabavu inventar."
od 767.850 dinara nastale su zbog toga.
što nije nabavljen inventar za prostorije,
što stu vlasništvo Saveza, a za koje
se je opravdano predviđalo da će biti
primljene u posjed.
323
ŠUMARSKI LIST 7-8/1963 str. 70     <-- 70 -->        PDF

— uštede
na rashodima za autorske honorare
i štampanje Šumarskog lista od
659.925 din. nastale su, jer je Šumarski
list štampan samo u dvobrojima,
— troškovi poštarine za otpremu Šumarskog
lista i tiskanice veći su za 135.963
din, jer su tiskanice otpremljene u većoj,
količini nego le je bilo predviđeno,

ušteda na publikacijama od 1,538.337
din. nastala je, što je za ovu djelatnost
planirano više nego se je moglo ostvariti.
Predsjednik nadzornog odbora ing. P.
Dragišić pročitao je izvještaj o pregledu
blagajničkog poslovanja za posljednja tri
mjeseca 1962. godine te o završnom računu
za 1962. godinu. Izvještaj nadzornog
odbora o blagajničkom poslovanju za prvih
9 mjeseci 1962. godine podnesen je i
usvojen od III plenuma SŠDH.


Izvještajem nadzornog odbora o blagajničkom
poslovanju za posljednja tri mjeseca
1962. godine konstantirano je slijedeće:svi primici i izdaci baziraju na likvidnim
dokumentima,

manji propusti koji su se sastojali u
tome što uz neke putne račune nisu
priloženi izvještaji i specifikacija kilometraže
osobnog automobila, otklonjeni
su,

u 1962. godini novčana su sredstva korišćena
namjenski,

u realizaciji proračuna prihoda i rashoda
za 1962. godinu došlo je do stanovitih
neznatnih odstupanja, što je posljedica
planiranja.
izvještajem nadzornog odbora o završnom
računu za 1962. godinu kanstatirano
je slijedeće:


— prihodi su ostvareni u iznosu od
15,903.680 odnosno više za 1,100.680 dinara.
Prihodi od članarine i upisnine jako su
podbacili i ostvareni su od predviđenih


150.000 dinara samo 24.306 dinara, što ukazuje
na slab rad kotarskih šumarskih društava
i na pomanjkanje društvene svijesti
njenih članova. Prihodi od društvene dvorane
podbacili su za 112.390 dinara. Prihodi
od oglašavanja u Šumarskom listu
ostvareni su više za 740.000 din., a od publikacija
za 1,640.521 din. U ukupnim prihodima
nalazi se i višak prihoda iz 1931.
godine, koji je planiran sa 3,745.954 a ostvaren
sa 3,750.026 dinara.
—i rashodi su osivarni sa 11,089.983 dinara
manje za 3,713.017 dinara. Kod osobnih
rashoda došlo je do neznatnog premašaja
od 23.277 dinara kao posljedica
nadošlih povećanja osobnih dohodaka. Zna


tna ušteda izvršena je kod honorara, vanjskih
saradnika u iznosu od 98.461 dinara.
U operativnim rashodima postignuta je
znatna ušteda od 1,802.374 din, a najviše
na stavki za nabavu inventara od 762.850
dinara, za ´koju možda nije trebalo planirati
sredstva, kad inventar nije nabavljen.
Ostvareni putni troškovi uprave sa 460.561
dinara od planiranih 500.000 din. učestvuju
u ostvarenim operativnim rashodima sa
21lil/o. Tom učešću i utrošku razlog su česta
i iznenadna pozivanja i putovanja članova
uprave.


— kod funkcionalnih rashoda došlo je
do znatno manje realizacije od plana na
stavkama: štampanje Šumarskog lista, autorski
honorari za Šum. list i publikacije.
Bilo bi poželjno da se ove stavke realiziraju
u cjelosti.
— raspodjela viška prihoda nad rashodima
u fond obrtnih sredstava, u fond za
nagrade i u fond za investicije izvršena
je realno. Neraspoređena sredstva od
3,311.000 dinara tretiraju se kao prihod
u 1963. godini. Ova sredstva ne bi trebalo
planirati kao prihod u 1963. godini i to zato,
da bi se dobila realna slika ostvarenja
prihoda planiranih za 1963. godinu.
— u bilansi sa stanjem na dan 31. XII
1962. godine aktiva i pasiva iznašaju
56,135.062 dinara,


— stanje gotovine po blagajničkom
dnevniku na dan 31. XII 1962. godine iznosilo
je 3.774 dinara, a na žiro-računu kod
Narodne banke filijale 400-21 na dan 31.
XII 1962. godine 8,628.558 dinara.
— financijsko poslovanje odvijalo se je
u okviru odobrenog proračuna prihoda i
rashoda za 1962. godinu. Nije bilo nikakovih
posebnih izdataka van odobrenog proračuna
niti odstupanja od predviđenih prihoda
i rashoda,


— za sve prihode i rashode postoje potrebni
dokumenti.
Na temelju izloženog nadzorni odbor
je predložio Plenumu, da odobri završni
račun za 1962. godinu kao i blagajničko
poslovanje za posljednja tri mjeseca 1962.
godine.


Ađ 4.
Pošto su podneseni svi izvještaji i osnovni
podaci završnog računa za 1962. godinu
sa obrazloženjima, v. d. predsjednika
otvara diskusiju s molbom, da ista bude
što konkretnija, da se bez ustručavanja
iznesu primjedbe na rad, jer će samo na
taj način biti pružena pomoć i direktiva za
budući rad Saveza.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1963 str. 71     <-- 71 -->        PDF

U diskusiji u sažetom opsegu izneseno
je slijedeće:
Ing. B. Der et a: Postavlja pitanje, kada
će se održati jugoslavensko savjetovanje


o naučnoistraživačkoj službi, da li je Savez
svoje stavove odnosno stavove njegove komisije
za naučnoistražrvački! rad pravovremeno
poslao Savezu ITŠIDJ te šta je
Savez poduzeo u vezi problematike stručnog
školstva.
Ing. J. Lipovščak: Povodom predstavke
predstvnika šumarskih škola u Delnicarna,
Karlovcu i Splitu u kojoj je izložena
problematika i zabrinjavajuće stanje
tih škola, smatra da bi komisija Saveza za
kadrove i školstvo trebala da se još u toku
srpnja pozabavi ovim pitanjem. Ovo tim
više, što se o ovim pitanjima već raspravlja
u kotarevima i što nije vjerovatno da će
se fininciranje ovih škola moći rješiti samo
sredstvima komune,


Ing. I. M r z 1 j a k: Smatra da ne postoji
prezasićenost u stručnim kadrovima i
da se poteškoća nalazi u prihvaćanju mladih
stručnjaka kao i u tome, što nije uveden
pripravni staž. O pitanju financiranja
šumarskih škola stoji na stanovištu, da bi
to trebalo da snose privredne organizacije
šumarstva i drvne industrije. Na taj način
bi operativa mogla neposrednije pridonijeti
da nastavni plan odgovara1 njenim
potrebama. U Karlovcu se pokušava
da komuna i kotarska privredna komora
zajedno rješe pitanje financiranja šumarske
škole u Karlovcu.


Ing. B. H rib 1 j an: Na kongresu Sindikata
radnika industrije drva i šumarstva
Jugoslavije konstatirano je da su primanja
stručnjaka ovih privrednih grana izjednačena
sa polukvalificiranim i kvalificiranim
radnicima, što izaziva razne negativne
pojave. Stoga je potrebno da se u
općem interesu reguliraju kaiko dužnosti i
prava stručnjaka prema zajeđn´ci tako i
obratno.


Ing. V. Spol jarić: Primjećuje, da
u izvještaju o radu Saveza nije dovoljno
iznijeto o radu šumarskih društava-. Na godišnjoj
skupštini Š. D. u Slav. Brodu raspravljano
je o nekim problemima kao o
integraciji drvne industrije, o novim metodama
plantažiranja, o društvenom radu
i si. Šumarsko je društvo aktivno, održava
redovite sastanke i predavanja, surađuje
sa DIT-om, ali nedovoljno sa Savezom
ŠDH. Šumarske se škole suviše zatvaraju
u komunalne okvire. Šumarska škola u
Karlovcu popunjava uglavnom kapacitet
polaznicima sa svog šireg područja, pa je


interes za tu školu na ostalim područjima
smanjen.


Ing. B. Čop: Na postavljena pitanja
diskutanata obavještava da se savezno savjetovanje
o naučno-istraživačkom radu iz
više razloga nije moglo do sada održati,
da je na sjednici I. O. Saveza ITŠIDJ održanoj
9. do 11. VI o. g. u Nikšiću zaključeno,
da se savjetovanje održi u toku rujna
ove godine, jer je srpanj i kolovoz
zbog godišnjih odmora nepodesan s tim da
se materijali za to savjetovanje dostave
svim republičkim savezima do 1. VII o. g.
Za ovo savjetovanje republički savezi odredit
će svog predstavnika i preložiti privredne
i naučne organizacije koje treba da
učestvuju u radu ovog savjetovanja O
pitanju stručnog školstva i kadrova naš
Savez će razmotriti prijedloge svoje komisije
i zauzeti svoje stavove, pa ih izložiti
organima nadležnim za rješavanje tog važnog
pitanja. Ovo pitanje ne odnosi se na
srednje stručne škole nego i na fakultete,
na kojima se uz postojeće otvaraju novi
odjeli bez prethodne solidne studije i argumentacije.
Dosadašnje stanje stručnog
školstva može u perspektivi dovesti do težih
uvjeta za zaposlenje mladih stručnja


ka. O položaju i rasporedu kadrova u privrednim
organizacijama šumarstva i drvne
industrije raspravljano je na navedenoj
sjednici u Nikšiću, a na osnovu referata
Saveza ITiŠID Bosne i Hercegovine. U ovom
referatu na osnovu prikupljenih podataka
konstatovano je ,da nisu rijetki
slučajevi nepravilnog tretiranja i raspoređivanja,
zapostavljanja i neracionalnog korišćenja
stručnih kadrova. Zaključeno je u
Nikšiću da i ostali republički savezi prikupe
podatke o položaju i rasporedu stručnih
kadrova, kako bi se dokumentovano
moglo ukazati na negativne pojave i od
nadležnih faktora zatražiti da se takve pojave
onemoguće. U toku je akcija, da se
anonimnom anketom prikupe podaci o
prihvatu mladih stručnjaka, ali se dosad
nije naišlo na dovoljno razumijevanja za
ovo važno kadrovsko pitanje. Apelira na
sve prisutne, da što prije završe ovo anketiranje,
kako bi se podaci mogli srediti,
analiz´rati i ukazati na suštinu ovog problema.


Pošto je diskusija završena, v. d. predsjednika
stavio je na usvajanje i odobravanje
izvještaja o radu Saveza i završni
račun za 1962. godinu, pa je nakon glasanja
konstatovano da su izvještaji i završni
račun jednoglasno usvojeni i odobreni.


325
ŠUMARSKI LIST 7-8/1963 str. 72     <-- 72 -->        PDF

Atf 5.


V. d. predsjednika izvjestio je da je za
jesen predviđen kongres ITJ na kojem će
se donijeti novi Statut ITJ. Form´ranje
novih društveno-političkih zajednica - općine,
kotari - prenošenje težišta društvenog,
političkog i privrednog zbivanja na
općinu, uloga kotara kao koordinacionog
tijela, suviše složena dosadanja organizaciona
struktura organizacija TT, nametnula
se nužnost donošenja novog (Statuta
ITJ. S tim u vezi na ovom plenumu treba
proanalizirati i prodiskutirati kako će se
u današnjoj situaciji najbolje aktivirati
društveni rad i kako će se najtje^nje povezati
s privrednim zbivanjima.
Imajući u vidu da je dcforo rješeno organizaciono
pitanje jedan od važnih uvjeta
za aktivan rad naših društava, Savez je
osnovao posebnu komisiju, koja je prostudirala
to pitanje i predložila upravnom
odboru svoja mišljenja. Na osnovu prijedloga
te komisije upravni odbor je zauzeo


o tome stavove, koje će izložiti ing. B.
Mačešić.
Ing. B. Mačešić: Prije svega podsjeća
na dosadanju organizacionu strukturu
u horizontalnoj i vertikalnoj liniji organizacija
IT sa suviše mnogo posrednih
i neposrednih transmisija, što nije zadovoljavalo.


Vodeći računa da naš društveno-političfci
i privredni sistem postavlja da je općina
društveno politička zajednica, na čijem
se području rješavaju svi problemi,
to je Savez o organizacionom pitanju zauzeo
slijedeća stanovišta:


1. U svakoj opć´ni, ako za to postoje
uvjeti, potrebno je osnovati DIT, ukoliko
već nije osnovan. Osnivanje DIT-a proizlazi
iz potrebe, da na području općine
društvena organizacija sagledava i pomaže
ravnomjerni razvoj i unapređenje privrede.
2. Radi li na području jedne općine
najmanje 15 stručnjaka iste struke (šumarstvo
i drvna industrija tretira se kao
ista struka),tada treba radi razvoja i unapređenja
te struke omogućiti da se osnuje
i općinsko stručno društvo. Ako na području
jedne općine radi manje od 15, a
više od 5 stručnjaka iste struke, tada se
osniva stručna sekcija općinskog DIT-a.
Minimalni broj od 15 stručnjaka za osnivanje
općinskog stručnog društva proizlazi
iz saveznih propisa o Udruž;vanju i
zborovima, po kojima upravni odbor jednog
društva mora imati najmanje 8 članova.
Pribroji li se tome 3 člana nadzor


nog odbora i suda časti, to je za osnivanje
potreban navedeni minimalni broj članova.
Prema važećem Statutu SIT, za područja
općina nisu predviđena stručna
društva nego samo podružnice.


3. Ako na području jedne općine ne postoji
ili nema uvjeta da se osnuje općinski
DIT, stručnjaci šumarstva i drvne industrije
sa područja te općine učlani t će se
u DIT odnosno u stručno društvo susjedne
općine, s kojom su vezane privredno i organizaciono.
4. Stručno društvo općine član je opć
nskog DIT-a.
5. Namjesto DIT-a kotara postojao bi
koordinacioni odbor DIT-a, kojeg sačinjavaju
delegati općinskih DIT-ova. Taj odbor
ne bi imao karatker društva, pa se
zbog toga ne bi ni registrirao kao društvo.
Najviši organ tog odbora DIT-a birao bi
osim najnužnijih funkcionera i predsj´ednika
komisije za. svaku struku. Problemi
jedne struke rješavali bi se putem stručne
komisije, čiji određivao prema značaju problematike,
dok bi se opć; problemi rješavali u punom
sastavu koordinacionog odbora.
6. U republikama osim Saveza IT potrebni
su i stručni Savezi, koji bi imali
.neposrednu
vezu sa stručn´m društvima
odnosno sa stručn´m sekcijama DIT-a.


7. Članarina bi se plaćala općinskom
DIT-u odnosno stručnim društvima, ako
su osnovana. Raspodjela članarine vršila
bi se srazmjerno broju članova na stručne
sekcije odnosno na stručna društva. Savezi
TT i stručni savezi sredstva potrebna
za rad osigurali bi iz drugih izvora.
Stručna društva aktivno bi sarađivala


kako sa DIT-om tako i sa reputoličk´m


stručnim savezima.


Na prednji prijedlog o organizacionim


pitanjima i saradnji osvrnuli su se iscrpno


diskutanti i iznijeli svoja mišljenja, koja


se donose u sažetom opsegu.


I n g. V. S p o 1 j a r i ć: Slaže se sa prijedlogom
Saveza i predlaže da se društvo
ne zove općinsko nego samo Šumarsko
društvo iz razloga, što na području nekih
općina ne će biti dovoljno članova za osnivanje
društva, pa će se stručnjaci okupljati
tamo, gdje im to organizaciono najbolje
odgovara. Za primjer navod: da se
u Slav. Brodu Okupljaju stručnjaci i sa
područja Bos. Broda, dakle iz susjedne republike,
pa je, stoga, opravdan naziv Šumarsko
društvo, Slav. Brod.


Ing. Z. Zemčak: Predlaže da se
organizacija IT podesi analogno kao što je
to kod lovačkih organizacija, pa zagovara
ŠUMARSKI LIST 7-8/1963 str. 73     <-- 73 -->        PDF

osnivanje općinskog saveza šumarskih
društava. Navodi da na području kotara
Bjelovar ima 11 općina, od kojih mogu 3
do 4 udružene sačnjavati općinski savez.
Nije za osn:vanje kotarskog koordinacionog
odbora.


I n g. B. Mačešić: U vezi prednjeg
mišljenja obrazlaže, da bi veza stručnih
društava općine bila neposredna .sa republičkim
stručnim savezom mimo koordinacionog
odbora, koji bi se po potrebi sastajao
možda 1—2 puta godišnje i to u
slučajevima, kada se bude radilo o problemima
većeg odnosno kotarskog područja.


I n g. M. Unukić: Navodi da je u
Slav. Požegi upravo reorganizirano bivše
kotarsko u šumarsko društvo općine te da
se slaže s prijedlogom Saveza o organizacionoj
strukturi. Smatra da je potrebno
kotarsko koordinaciono tijelo radi razmatranja
problema s aspekta kotara.


I n g. B. Jindra: Zastupa mišljenje
da je umjesto kotarskog društva bolje rješenje
koordinacioni odbor i to baš zbog
problema drvarske ndustrije.


Ing. J. Harapin: Dosadanja kotarska
šumarska društva okupljala su veći
broj stručnjaka i upravo zbog toga su mogla
o problem ma zauzimati jedinstvene
stavove za veća područja nego je općinsko.
Ta preimućstva ne bi imala općinska
šumarska društva. Zbog toga se zalaže da
na području kotara -Sisak djeluju i nadalje
dosadanja dva šumarska društva u Kutini
i Sisku, koja će programe svog rada izvršavati
uz znanje i saradnju DIT-a. Zt\
kotarski DÜT mišljenja je da nema neku
važnu funkciju.


Ing. I. Mr zil jak: Izvještava da je
prije kratkog vremena osnovano za kotar
Karlovac šumarsko društvo, u kojem je
učlanjeno 90 inženjera i 167 tehničara, od
čega 50"Vo iz drvne industrije. Smatra da
će ovo društvo povezano s kotarskom privrednom
komorom uživati veći autoritet i
da će njegovi stavovi biti uvažavani nego
je to bio slučaj sa sitnim društvima kao
što su Gospić i Ogulin. Često se dobri prijedlozi
sitnih društava nisu uvažavali niti
su tražena njihova mišljenja za krupna investiranja
kao na primjer za podizanje
tvornice celuloze u Plaskom. S ovim stavom
saglasan je i DIT.


Ing. B. Arbanas: Slaže se sa izlaganjem
ing. I. Mrzljaka o organizacionim
pitanjima. Kotarska šumarska društva okupljajući
veći broj stručnjaka iz više privrednih
organizacija bit će u situaciji da
uspješnije i jednostavnije pomažu u rje


šavanju stručnih problema i pitanja plantažiranja.
Ing. B. H r i b 1 j a n>: Slaže se za aktiviranje
´društvenog rada u općinama.


Ing. B. Mačešić:. U vezi diskusije
ing. I. Mrzljaka smatra da je dobro postavljeno
i da je postojao stanoviti oprez
u pogledu navedenog investiranja.


U konkretnom slučaju nije pitanje struka
koja bi inače mogla spriječiti privredne
anomalije. Zbog toga se mimo struke kao
društvene snage ne smije prelaziti. U tu
svrhu potrebna je baš što čvršća društvena
organizacija. Mišljenja je da šumarsko
društvo kotara Karlovac treba da nesmetano
i aktivno radi. Ako budući statut
SITJ bude predviđao organizacione oblike,
koji će bolje odgovarati razvoju i napretku
općina, ne će predstavljati nikakav problem
da se u tom smislu izvrši eventualna
reorganizacija.


Ing . B. Cop: Na osnovu dosadanje
diskusije konstatovao je da postoje dva
mišljenja i to:


— osnivanje šumarskih društava u pravilu
u sjedištima općina, koja bi bila direktno
povezana sa stručnim republičkim
savezima, i


— osnivanje kotarskih šumarskih društava
sa podružnicama u općinama.


Osvrnuo se je na prijedlog ing. I. Mrzljaka
i obrazlož´o da aktivnost društva
treba da dođe do punog izražaja prvenstveno
u općini, gdje se odvijaju privredna
zbivanja i gdje društvo može u kratkom
roku organizirati pretresanje hitnih problema.
Probleme zajedničke za veća i velika
područja treba rješavaiti na nivou
kotara, republika i šta više na nivou federacije.
Savez je koordinaciono tijelo, čija
je aktivnost to veća, što je jača aktivnost
na terenu. Smatra da šumarska društva
neovisno od eventualnih organizacionih
promjera treba da produže i pojačaju aktivnost.


Pošto je završena diskusija o pitanjima
organizacije i saradnje, v. d. predsjednika
predložio je, da se o raspravi upozna teren,
gdje se treba zalagati za onaj organizacioni
oblik, koji garantira najveću aktivnost
društvenih organizacije te je konstatovao
da je taj prijedlog usvojen.


Ari 6.


V. d. predsjednika predložio je da na
osnovu izvještaja i diskusije izabrana komisija
formulira zaključke i smjernice, koja
će biti dostavljena na teren 1 objavljeni
u Šumarskom listu. Ovaj prijedlog je usvojen.


ŠUMARSKI LIST 7-8/1963 str. 74     <-- 74 -->        PDF

Ađ 7.


Podpredsjednik ing. V. Fašai ć izvijestio
je, da je n,a posljednjoj skupštini
izabrani predsjednik SŠD prof, dr Milan
Androi ć pismeno zamolio, da ga se
razrješi dužnosti predsjednika zbog prezauzetosti
kako na redovnoj tako i na ostalim
dužnostima, pa je predložio da ovaj
Plenum na osnovu öl. 34 Statuta izabere
vršioca dužnosti predsjednika za razdoblje
do slijedeće redovne godišnje skupštine.
Ujedno je predložio za vršioca dužnosti
predsjednika ing. B. Čopa, koji već par
mjeseci tu dužnost uspješno obavlja, što
Plenum aklamacijom usvaja.


Ing. B. Čo p zahvalio se je na izboru
s tim da će se zalagati za što uspješniji
rad Saveza, što je moguće postići zalaganjem
sveg članstva, a napose članstva i
organizacija na terenu.


Ad 8.
Tajni k je apelirao na sve prisutne
da se u svojoj društvenoj i privrednoj organizaciji
založe, kako bi natječaj objavljen
u Šumarskom listu za članke iz prakse
uspjeo, da privredne organizacije šumarstva
i drvne industrije što više koriste
Šumarski list za oglašavanje i da porade
da anonimna anketa o prihvatu mladih
stručnjaka bude u najkraćem roku završena.
Pošto je dnevni red plenuma iscrpljen,


v. d. predsjednika zahvalio se je učesnicima
na odazivu i učešću u radu i zaključio
zasjedanje.
Predviđena posjeta Zavodu za četinjače
u Jastrebarskom obavljena je u toku
pcpodneva. Zavod je posjetilo 20 učesnika
Plenuma. Direktor zavoda i njegovi saradniei
pružili su posjetiocima detaljan uvid
u dosadašnji uspješan rad, upoznali ih sa
problematikom i perspektivnim razvojem
i pokazali im kako radove u velikom proizvodnom
rasadniku četinjača te radove
na istraživačkom objektu tako laboratorije
sa savremenom opremom i mehanizaciju.
Prema izraženim mišljenjima može se utvrditi
da je ova posjeta bila od velike obostrane
koristi.


Na osnovu podnesenih izvještaja i diskusije
komisija izabrana na ovom Plenumu
donijela je slijedeće


ZAKLJUČKE


1.
Organizacija i društveni
rad
Do donošenja novog Statuta Saveza
ITJ-e, kojim će biti određena nova orga


nizaciona struktura, naše stručne društvene
organ zacije, bilo kotarske ili općinske,
treba da:nastave sa pojačanim društvenim radom.
Pošto se društveni rad treba da
odvija u komuni kao osnovnoj organizaciji
za sve vidove djelatnosti, to i težište
društvenog rada za sve društvene
organizacije kod rješavanja problema
koji su bitni za razvoj komune, treba
da bude usredotočeno u komuni;

organizaciono otouhavte t. j . učlane sve
one šumarske inženjere i tehničare u
šumarstvu i drvnoj industriji koji su
dosad iz bilo kojih razloga, ostali ne-
učlanjeni, kao i one šumarske inženjere
i tehničare koji su zaposleni van šumarstva
i drvne industrije;svestrano proanaliziraju i utvrde uzroke
koji su doveli i do podbačaja i
zastoja u društvenom radu i da na temelju
toga sastave program rada i da ga
dosljedno provode u djelo;

svuda tamo, gdje postoje ušlo vi da se
osnuju općinska šumarska društva i da
kao takva učestvuju pri rješavanju, ne
samo stručnih šumarskih problema u
komuni, nego i svih problema koji su
važni za razvoj ´komuna.
2.
Veza sa Republičkim Savezom
i ostalim organizacijama
Radi jače i bolje povezanosti sa Republičkim
Savezom naše kotarske ili općinske
organizacije, treba da:na osnovu donesenog programa rada
zatraže od Saveza svaku stručnu pomoć,
koja im bude potrebna bilo za
vršenje programskih radova, bilo za jaču
aktivizaciju društvenog rada. U tu
svrhu — da se pojača veza između
Saveza šumarskih društava Hrvatske
koja dosad nije bila dovoljno efikasna
— potrebno je, da naše područne organizacije
pravovremeno zatraže od Saveza
svaku stručnu pomoć i materijal
bilo da se radi: o stručnim predavanjima,
savjetovanjima, ekspertizama, seminar´ma,
stručnim ekskurzija.ma, filmskim
projekcijama i td.

podržavaju što tješnju vezu sa područnim
stručnim ustanovama i ogranizacijama
(komorom, poslovnim udruženjem),
organima narodne vlasti, političkim
organizacijama, prosvjetnim ustanovama
— školama radi popularizacije
struke i propagande u omladinskim
redovima;

pruže svaku pomoć društvu lugara
SRH-e pri rješavanju njihovih društve