DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1963 str. 78     <-- 78 -->        PDF

pretežno aluvijalna, iZjatilm deluvijalna.


aluvijalno-deluvijalna, smonice, mineralno


barska, slatine i crvenice. Profil tla kod


sela Topolčani pripada pogrebenom m o


č v a r n o m tlu. U ravni Pelagonije Ima


još tragova nekadašnjih lugova lužnjaka.


Veoma zanimivim putem od Prilepa,
preko Pletvara, zatim dolinom rijeke Raec
stiže se u Tikvešku kotlinu. Ovdje su pregledana
dva profila černozema. U
predjelima Tikveša ispitana su do sada deluvijalna
a aluvijalna tla, laporni sirozemi
i pararendzine, smonice i gaj njače. Tikveš
je najsuvlje centralno područje Makedonije.
Ostaci šumskog pokrova pripadaju
termofilnoj submeditefanskoj zajednici
grabića sa gripom ili štrokolisnom zelenikom
(Carpinetum orientalis phillyretosum).
Uz Vardar i pritoke u ovom se dijelu terena
zapažaju zajednice platana i oraha


SI. 3 — Profil alkalijskog tla iz Ovčeg polja


(s. Erđželija)
Foto: M. Kalinić


(Juglando-Platanetum orientalis) kao i bijela
topola.


Posljednjeg dana na putu od Dojrana
do Valandova, pregledani su prostrani nasadi
dudova posebno interesantni, jer su
do krošanja zatrpani deluvijalnim nanosima.
Preko Plauške planine, Kosturinske
zaravni i dolinom Vodočnice stiže se u
Strumičko polje. Kao u većini polja Makedonije
dominiraju i ovdje nerazvijena
tla. Pored kamenitih, šljunkovifeih i pjeskovitih
nanosa deluvijalnog i aluvijalnog
porijekla, te deluvijalnih i aluvijalnih tala,
razvile su se, iako manjim dijelom, slatine
i crvenice. Između Strumice S Štipa pregledana
su dva profila tla — d e 1 u v i j u m
i r e n d z i n a.


U Ovčem polju učesnici kongresa mogli
su se upoznati sa aLkalijskim (solonec-,
solončak) tlom i smonicom. Ova
tla zapremaju veliki dio Ovčeg polja (si. 2
i 3.). Po položaju, dubini, drugim svojstvima,
kao i genezi veoma su različita (plitka,
duboka, u ogajnjačavanju, karbonatna, i


t. d.). Zapažaju se ostaci submediteranske
listopadne vegetacije (grozdasti ruj i dr.),
a na brežuljcima suhe livade sa polupustinjskom
vegetacijom. Njihov razvoj uvjetovan
je pored ostalog procesima erozije
rastrošivog supstrata ogoljelih padina. U
svrhu poboljšanja klimatskih prilika, zaštite
usjeva i drugog, podignuti su u Ovčem
polju vjetrobrani pojasevi (oko 600 kam),
uglavnom od bagrema.
Ekskurzija je završena povratkom u
Skoplje, a time i zaključen ovaj značajan
kongres.


Referati koji su se odnosili na područje
Makedonije, zatim ekskurzije koje su nas
provele kroz veliki dio ove lijepe Republike,
upoznali su učesnike kongresa sa
opsežnim radov´ma i rezultatima u istra
-živanju tala, poljoprivrednim i šumarskim
melioracija ma i drugim mnogobrojnim
nastojanjima oko unapređenja narodne
privrede Makedonije.


Ing. Mirjana Kalinić