DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1963 str. 79     <-- 79 -->        PDF

cJiĐmaća Slcucna Utetatuca


JEDAN NAS USPJEH


Povodom izlaženja drugog i završnog
sveska Šumarske enciklopedije i prvog
Tehničke enciklopedije, održana je 29. VII
1963. u Jugosl. Leksikografskom zavodu
konferencija za štampu. Svrha joj je bila,
da se učesnici (a preko njih i šira javnost)
upoznaju sa njihovim sadržajem kao rezultatom
golemog, mučnog, ali korisnog
rada.


Konferenciju je sazvao i njom rukovodio
pomoćnik direktora JLZ drug Borko
V r a n j i c a n, koji je najprije iznio opći
pregled rada Zavoda, a onda prikazao ove
dvije posljednje enciklopedije.


Važno je istaći, rekao je drug B. V., da
je ovo ne samo kompliciran, svestran, nego
i pionirski posao, pa prema tome ne će
se izbjeći nekim nedostacima, naročito
kad se uzme u obzir brzina kojom se radi.
Zavod ima 3 tisuće saradnika.


Dosada je izašlo: 7 svezaka Opće enciklopedije,
5 sv. Jugoslavenske, 2 sv. Muzičke
(koja je time i završena), 2 sv. Likovne,
7 Pomorske, 7 Medicinske, , a od
nje će do kraja godine izaći i 8 sv., izašao
je i Atlas, ali budući da vlada velik interes
za naše more, započet će se radom na pripravi
Atlasa Jadrana. Osim toga započeta
je i Poljoprivredna enciklopedija, a pripravlja
se Medicinski rječnik u 7 jezika i
konačno Sportska enciklopedija.


U odsutnosti glavnog redaktora dr ing.


Z. Potočića, drug je V r a n j i c a n
prikazao i našu Šumarsku enciklopedij
u koja u tom radu zauzima naročito
mjesto. Kod nas se već prije 120 g.
počelo pisat: o šumarstvu (Šporer, pa Kos,
Tomić) i nastavilo daljim poletom do današnjeg,
možemo slobodno reći evropskog
nivoa. O tom evo svjedoče i ove dvije obimne
naše knjige solidnog desetgodišnjeg
rada. Ta je enciklopedija djelo naših stručnjaka
(oko 150 iz svih naših republika),
koji ovim djelom izlaze pred svjetsku javnost
bez bojazni, jer su mnogi od njih
priznati i van naše zemlje.


Da je Šumarska enciklopedija zaista
događaj i datum u našoj stručnoj literaturi,
dokaz je, što je čitava naklada od


6.000 primjeraka već odavno rasprodana.
Prvi i drugi sv. imaju 1.568 stranica sa
1.800 članaka i 2.000 ilustracija.
Nakon izlaganja druga Vranjicana, o
drugoj tek evo započetoj Tehničkoj
enciklopediji (od koje je evo baš
sada izašao prvi svezak), govorio je njezin
urednik prof, dr Rikard P o d h o r s k y,
naglasivši kako se velik interes za to djelo
vidi iz činjenice, da je okupilo oko 15 hiljada
pretplatnika, a nije to ni čudo, kad
se uzme u obzir, da se naša enciklopedija
obraća širem krugu čitalaca, nego strane
enciklopedije, jer je svaki pojam opsežnije
objašnjen (u ovom prvom svesku prosječan
je opseg članka 11 stranaca). Prva ova
knjiga ima 711 stranica i 66 članaka. Najveći
članci predstavljaju skoro monografije
(npr. Alati, Atom, Avion). Isto tako
opsežno obrađena: Akustika, Analitička
geometrija, Aritemetika i Algebra, Astronomija,
uvelike će koristiti studentima tih
nauka. Rijetko je koji članak pisan na tako
visokom nivou, da ga ne b; mogli pratiti
i laici sa srednjoškolskom naobrazbom.


Spomenut ćemo i to, da mi još tu nemamo
jedinstvene terminologije i da je
to neizbježan manjak ove enciklopedije.
Razlog je u tome, što još nema sporazuma
među tehničarima iz svih naših republika.
Prvi i najteži korak je ipak učinjen, a sad
će se nastaviti do predviđenih 8 svezaka,
koji će izlaziti u razmacima od jedne do
podrug godine.


Mi šumari imamo sada svoju enciklopediju
dovršenu, a čitav naš narod dobit
će riješen složen problem, golemo i dragocjeno
djelo svih pomenutih enciklopedija,
zahvaljujući njegovu inicijatoru i nastavljaču.


Đ. Knežević