DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1963 str. 80     <-- 80 -->        PDF

cfteana Mcučna liiecatuca


ORGANIZACIJA I UPRAVA U ŠUMARS
TVU I DRVARSKOJ INDUSTRIJI SSSR


Tokom dugogodišnjeg postojanja sovjetske
vlasti u SSSR, razvile su se naročite
forme u upravi šumarstva li drv. industrije,
kakve ne poznaju zemlje zapadne Evrope
i ostalog svijeta, pa ipak se ti oblici nisu
ustalili sve do danas. Načelo je sovjetske
politike, da se sve staro brzo zabacuje da
bi se isprobalo novo, ako se od toga očekuje
izlaz iz teškog položaja ma da se tiime
napušta tek nedavno uvedeni postupak.
Organizacija i izgradnja te uprave posljedica
je prirodne, vanredno nejednolične
razdiobe šuma na širokom prostranstvu između
istočnog mora i Tihog oceana. Tako
ono nešto šuma i grmlja po stepama i polupustinjama
nemaju da ispune iste zadatke
kao sklopljene šume tajge. Radi toga u Sovjetskom
savezu postoji oštro lučenje između
neekonomskih šuma (sa manjeviše
ograničenom eksploatacijom) u gusto
napučenom Jugu i šuma i n d u s t r i j sko
g značenja (eksploatacijske šume) u
slabo napučenom Sjeveru i Istoku.


Odgovarajući´ takvom raščlanjenju šumskih
površina u sovjetskoj su se šumarskoj
politici oštro izdvojila dva glavna zadatka:


a) zaštita i održavanje postojećih (odnosno
preostalih) šuma u predjelima oskudnim
na šumama; pošumljavanje većeg stila
u borbi s erozijom tla i sušom u tim oblastima
u vezi sa drugim tehničkim mjerama,
koje se temelje na dugoročnom planu za
izmjenu prirode;


b) izgradnja eksploatacije u šumama
Sjevera i Istoka ulaganjem modernih industrijskih
sredstava.


Za izvršenje zadataka pod a) nadležan
je uglavnom sistem šum. uprave, za one
pod b) pretežno uprava drvarske industrije.


1. Sistem šumarske uprave
Ta je uprava stara već 250 godnia. U
početku je spadala pod admiralitet (radi
važnosti drva za brodogradnju), a kasnije,
od 1804. g. pod financije, a onda od 1838.
god. sve do Revolucije pod Ministarstvo
poljoprivrede i državnih domena.


Ukazom od 15. aprila 1947. sve su šume
Sovjetskog Saveza predane u nadležnost
novokreiranom Ministarstvu šumarstva.
Tada je ostvareno razdvajanje uprave šumama
od eksploatacije, koja je bila pod


raznim privrednim ministarstvima, u prvom
redu pod Ministarstvom drvarske industrije.


U svrhu osiguranja kontrole provedbe
Generalnog plana borbe sa sušom, odmah
se nakon toga, 20. oktobra 1948. osniva pri
Ministarskom savjetu SSSR naročita G 1 avna
uprava za uzgoj šuma u
svrhu zaštite polja (Glavnoe upravlenie
polezaščitnogo lesorazvedenija). —
Upute tog organa, koje su premašavale
njegovu ´kompetenciju, bile su preko Ministarskog
savjeta mjerodavne i obavezne
za sva min´starstva i resore. U njezinim se
rukama koncentriralo vođenje i kontrola
svih pitanja uzgoja zaštitnih šuma. Raspolagala
je sa 250 šumozaštitnih stanica po
oblastima oskudnim šumom, a opremljenim
mašinskim i traktorskim parkom.


Od 1949-1952. god. doživjelo je uzgajanje
šuma u stepskim područjima takav polet,
potpomognut propagandom, kao nikad prije
(Lysenko i dr.).


Kad se 1953. god. prešlo na reorganizaciju
ministarstava, Ministarstvo je šumarstva
potpalo pod Ministarstvo poljoprivrede
kao glavno odjeljenje za zašfJitu i uzgoj
šuma. Taj gubitak samostalnosti Min. šumarstva
teško se može shvatiti, kad se zna,
da je te´k pred par godina ono bilo zaduženo
tako važnim zadacima, kao što je provedba
golemog pošumljavanja predjela s
malo šuma i inventar´ziranjem prostranih
šumskih areala.


Tom Glavnom odjeljenju za šumarstvo


pri Min. poljoprivrede SSSR, kreiranom


namjesto Min. šumarstva, odgovaraju sada


Glavne uprave za šumarstvo,


koje se nalaze u svih 16 saveznih republi


ka i to u ovim gradovima: Moskva, Kijev,


Minsk, Baku, Tbilisi, Erevan, Ašhabad,


Taškent, Stalinabad, Alma-Ata, Frunze,


Petrozavodsk, Riga, Reval, Vilna, Kišinev.


Pcd Glavnim upravama za šumarstvo


nalaze se teritorijalne Šumske uprave u


glavnim gradovima tih područja.


Ministarstvu poljoprivrede osim Glavnog
odjeljenja za šumarstvo, neposredno
su podređeni:


1. »Lesoproekt«, kojem je glavni zadatak
uređivanje državnih i kolhoznih šuma,
istraživalački radovi u šumama i problem
organizacije radova. Njemu stoje na raspolaganju
mnogi trustovi i uprave ekspedicija.


ŠUMARSKI LIST 7-8/1963 str. 81     <-- 81 -->        PDF

2. »Agrolesoproekt«, kojem je zadatak
da projektira zaštitne šume; velike rasadničke
pogone i odvodnju, odnosno navodnjavanje
šumskih površina. To je i
glavno nadleštvo za agro-<šumo-melioracije.
3. »Avijacijska baza za zaštitu šuma«,
se bavi patruliranjem prostranih šumskih
područja u svrhu borbe s požarima i štetnicima
šuma. To nadleštvo .raspolaže avionima,
helikopterima i školovanim kadrom
podobranaca (»Avioslužba šumske patologije
«).
4. Centralna kontrolna stanica za šumsko
sjemenje sa mrežom mjesnih stanica
i terenskih uporišta.
Lokalne šumske uprave


Spomenutim Glavnim odjeljenjima za
šumarstvo u republikama i po područjima
podređene su Okružne uprave, koje se
osnivaju na šumskim gospodarstvima
(»Leshozi«), kojih ima 2129 u SSSR, a sastoje
se iz 9624 šumarije (»Leaničestva«).


Temelj je leshoza, odnosno lesničestva:
određeni šumski areal i princip potraj.nosti.
Leshozi imaju sva prava jurističke osobe,
a ujedno su i osnovni mjesni upravni
organi u sistemu Ministarstva šumarstva.
U krug zadataka leshoza spadaju sve šumarske
mjere, osim eksploatacije tj. sječe
i izvoza u šumama industrijskog značaja
(grupa III). Šumske se površine predaju
drvarskim industrijskim organizacijama na
panju saglasno sa gospodarskim osnovama.
Leshozi samo kontroliraju da li su drvarska
industrijska poduzeća izvršila preuzete
obaveze, a tako i organizaciju i kokontrolu
sporednih šumskih proizvoda. Na
čelu je leshoza direktor, redovno «a visokom
šumarskom naobrazbom. Leshozi se
dijele na šumarije, a ove u čuvarske rajone
(»cibezdy« i »obhody« tj. nadziratelj
na konju i čuvari pješaci).


Šumar (lesničij) šef je šumarije (lesničestva),
a imenuje ga okružni šef šumske
uprave i to na prijedlog direktora nadležnog
šumskog gospodarstva. Šumar je odgovorni
organizator i rukovodilac svih šumarskih
radova na području šumarije. On
ima biro sa mnogo pomoćnika za unutrašnju
i vanjsku službu (kadar čuvara šuma).
U nadziratelje na konju (obezdčiki) uzimaju
se iskusni čuvari šuma, a u lugare
pješake, mlađi čuvari šuma (lesniki), koji
se obično rekrutiraju iz odsluženih vojnika
(nakon kratkog školovanja).


Šumarski pejrsoinaU


Godine 1957. bilo je okruglo 29 hiljada
šumarskih inžinjera i tehničara u leshozima
i 116 hiljada tzv. »nižeg šumarskog
osoblja«, a to je čuvarski kadar {lesnaja
straža). Od ovih posljednjih 22.600 su jahači,
a 93.400 lugari pješaci. Dužnosti tih
čuvara nisu samo u vršenju obične zaštite
(požari, krađe itd.) nego i u vođenju i nadziranju
radova na šumskim kulturama, sabiranju
šumskog sjemena, vršenju uzgojnih
sječa, nadzor nad međama revira, izmjera
sječnih površina za drvarska poduzeća,
gradnja putova itd. Godine 1957.
bilo je u leshozima 475 hiljada stalnih
šumskih radnika.


Velike promjene u sovjetskoj šumoprivredi
posljednjih decenija i zadaci budućih,
stavljaju na šumarsko osoblje sve
veće zahtjeve, kojima se želi udovoljiti
novom organizacijom tehničkog i upravnog
aparata. U prvom se redu misli dosadašnje
jahače-čuvare (koji otprilike odgovaraju
našim nadlugarima) zamijeniti sa šumarskim
tehničarima, koji su posljednjih godina
bili ukopčani u sve važnije radove u
šumaprivredi. Sovjetsko je Ministarstvo
poljoprivrede prema tom rasuđivanju zaključilo,
da u slijedeće 3 do 4 godine sva
nadlugarska mjesta popuni šumarskim tehničarima
sa svršenom srednjom šumarskom
školom. Njih treba osloboditi kancelarijskog
rada. Ta zamjena nadlugara tehničarima
odgovara nastojanju vlade da opće
narodno obrazovanje digne na viši nivo.


2. Sistem uprave drvarske industrije.
Drvarska industrija SSSR nastala je
eksproprijaaijom malobrojnih velikih privatnih
drvarsk´h poduzeća iz carskog režima.
Tokom prva četiri decenija sovjetske
vlasti, pretrpjela je mnoge krize i prenagljene
reorganizacije, koje ni do danas
nisu završene.


Do srpnja 1957. g. vrhovni je upravni
organ u drvarskoj industriji bilo Ministarstvo
drvarske i papirske industrije SSSR
(Ministarstvo lesnoj i bumažnoj promyšlennosti).
Dovozom i preradom drva bave
se u nekim područjima još i Ministarstvo
saobraćaja, metalurije (Ural) i lake industrije,
kojima Glavna uprava šumoprivrede
dodjeljuje neke šumske revire da ih iskorišćuju
kroz stanovito vrijeme.


Ministarstvo drv. i papir, industrije
SSSR imalo je za provođenje svojih zadataka
u područjima bogatim šumom četiri
Glavne uprave za dopremu i prerađivanje
drva i to: u evropskom Sjeveru
ŠUMARSKI LIST 7-8/1963 str. 82     <-- 82 -->        PDF

Glavlesprom; na Uralu G 1 a v u r a 1lesprom;
u Sibirij i G 1 a v s i b 1 e s prom
ina Dalekom Istoku Glavdallesprom.
Amo su spadale još i Glavne
uprave za splavarenje, za šum. kemijsku
industriju, za transport drva i dr.


Pod Glavnim upravama bili su Drvarski
kombinati i trustovi. Ti organizacijski
i upravni uredi provode dovoz i preradu
drva pomoću svojih lokalnih poduzeća tzv.
Lespromhoza.


Lespromhoz i (Lesopromyslennye
hozjajstva) su industr. poduzeća koja (otkako
su 1931. god. organizirana) rade privremeno
na »sirovinsikoj bazi« koja im je dodijeljena.
Oni nemaju trajno utvrđenih
granica kao Leshozi, nego ,se premještaju
prema tome kako sječe napreduju skupa
sa tehničkim pomoćnim sredstvima i personalom.


Na čelu je lespromhoza lično odgovorni
direktor, njegov pomoćnik (koji mu je i
zamjenik) glavni inžinjer. Iza toga slijede
upravitelji raznih pogona (šum. punktova
itd.). Rukovodilački je princip (jedinon
a č a 1 i j e) ovdje, kao i u čitavoj sovjetskoj
industriji preduvjet i jamstvo za strogo
vođenje i kontrolu primljenih zadataka.


Osnovna je pogonska jedinica za isporuke
drva tzv. majstorski rajon, kojim
upravlja majstor sa punom odgovornošću
za pogon i upravu svog rajona. Najdonje
su stanice (ćelije) lespromhoza— radničke
brigade drvosječa, traktorista itd. Brigadiri
su odgovorni majstoru.


Za »izvršenje i premašenje« planskih
zadataka, a tako i za sniženje proizvodnih
troškova, slijede materijalna potraživanja
(tehničkog personala i drugih namještenika
lespromhoza) znatnih premija i učešće u
dobiti poduzeća. (Legnaja promyslen. 1. X
1959.).


Sirovinsku bazu lespromhoza čine šumske
površine, koje im je dodijelilo Min.
poljoprivrede na dugoročnu eksploataciju
naročitim aktom, a vlasnikom ostaje Min.
poljoprivrede. Kada je 1953. g. Min. šumarstva
(radi smanjenja broja ministarstava)
opet kao i prije 1929. g. potpalo pod
Min. poljoprivrede, ostalo je »Ministarstvo
drv. i papir, industrije« da d dalje odvojeno
postoji Drvarskoj su industriji tada bile
prepuštene na dugoročnu eksploataciju
tzv. »sirov´inske baze« tj. područja bogata
na drvnim zalihama. Golemim ulaganjem
ljudstva, električnih pila, traktora, dizalica
i dr., drvarska je industrija uz velike napore
i rasipanja drva ipak uspjela da podigne
svoju produktivnost na dvostruko
od 1940. .do 1956. god. Ali odmah je postalo


jasno, da za dalje povišenje proizvodnje
drva, a naročito radnog učinka, treba novih
organizacijskih formi, da je nužna reorganizacija
šumarstva i drv. industrije.
Već je u aprilu 1957. počela u štampi diskusija
u kojoj su sudjelovali najbolji stručnjaci,
ukazujući na neminovnost reorganizacije
šumoprivrede. Mnogobrojnim organizacijama
drvosječa (19.900) odgovarao je
i velik broj poduzeća pilanske industrije,
naročito u gradovima. Od 15.000 pilana sa
41000 gatera, potpadalo je pod Min. drv.
ind. samo 386 sa 1.723 gatera Unakrsno
krstarenje razvažanja drva po par hiljada
kilometara bilo je svakodnevno pravilo.
Sve veća zebnja i zabrinutost o greškama
i nedostacima u upravi šumama, kao i o
njihovom mnogostruko ugroženom stanju
uslijed prostorno golemih čistih sječa, jasno
se konačno ispoljila.


3. Upravna reforma 1957. g.
Do 1957. god. postojao je u SSSR još
baštinjeni glomazan centralizirani privredni
aparat. Prvog jula 1957. god. odlučeno
je da se 20 ministarstava među njima
i Min. drv. i papir, ind., dokine i da se
uprava đecentralizira. Deviza je bila: Industriju
bliže sirovini, upravu bliže industriji!
Kreiralo se preko 100 regionalnih
tzv. Narodnih privrednih savjeta (s o vnarhoza
) čime se htjelo upravu razlabaviti
a birokratizam obuzdati.


Osnovani Centralni sovnarhoz podređen
je Komitetu za planiranje (G o s p 1 a n)
u Moskvi. Centralno planiranje i kontrola
još uvijek su jezgra sovj. sistema, mada je
provođenje decentralizirano.


Uslijed stvaranja sovnarhoza 1957. g.
likvidiralo se bezbroj organizacija za isporuku
drva i time koncentrirala uprava.
Prema podacima zamj. ministra drv. ind.
RSFSR Sudnicyna sada otpada na
sovnarhoze RSFSR 80% isporuka drva i
79% na proizvodnju rezane građe, a prije
te reforme bili su ti procenti 60 i 26. Prelazom
na decentralizaciju uprave mogao je
znatan broj inžinjera i tehničara iz centralnih
i lokalnih uprava prijeći u pogone.
Dalja saopćenja tvrđe, da je inicijativom
lokalnih organa bila omogućena veća proizvodnja
drva i povišena produktivnost
rada.


I pored toga što su se pokazali uspjesi
reforme iz 1957. g. ipak se nije mogla otkloniti
rasparčanost u industriji isporuka
drva uslijed bezbroja organizacija drvosječa.
Razna ministarstva i ustanove centralnih
i lokalnih uprava održavali su i
ŠUMARSKI LIST 7-8/1963 str. 83     <-- 83 -->        PDF

dalje svoje pogone koji su često ekstenzivno
i rasipnički gospodarili šumama. Jedan
od glavnih uzroka takvog stanja, prema
shvaćanju vodećih sovjetskih stručnjaka,
bio je u tom, što je manjkao jedinstven
tačno usmjeren sistem uprave u šumarstvu
i dtvar. industriji. To su bila
uvijek dva rivala.


Drvarska su poduzeća bivala za najrazličitije
propuste i greške veoma strogo
kažnjavana i to: za nedovoljne količine
isporuka drva, za omaške u eksploataciji,
za neiskorištene željezničke vagone, za prekoračenje
roka za predaju dobitka i td.


Kao primjer za novčane kazne nametnute
pogonima, navest ćemo slučaj sa drvarskim
Kombinatom Kostromskim (Sjeverno
područje), kako to iznosi Les. promyšl.
od 29. okt. 1959:


Nakon dovršenja eksploatacije tre(ba
predati šumariji sječinu očišćenu od svih
otpadaka. Direktor je lespromhoza, radi
uštede na radnoj snazi, odlučio da se otpaci
spale. Ali to je, po novim propisima, radi
opasnosti požara, strogo zabranjeno. Konačno
je lespromhoz morao platiti znatne
novčane kazne šumskoj upravi radi previsokih
panjeva i Spaljivanja otpadaka.
»Glavno je da plan bude ispunjen, a ostali
grijesi već će se oprostiti«, rekao je direktor,
a »novčane kazne i onako plaća država
«. Ukupno je drvarski taj kombinat
za 1/2 godine izdao za novčane ikazne i neproduktivne
troškove 3,8 miliona rubalja.


Naročito visoke, milijunske kazne, plaćaju
fabrike celuloze radi zagađivanja voda
izluživanjem. U industrijskim se pogonima
sve više proširuje borba za štednju
i za ograničavanje neproduktivnih izdataka,
pa se i s obzirom na to očekuje promjena
na bolje.


Odvajanje eksploatacije od šumoprivrede,
imalo je u svoje vrijeme veliko načelno
značenje. To se tumači time, da su
u posljednje vrijeme znatno porasli zadaci
šum. planiranja, uređivanja šuma pomoću
aerofotogrametrije, pomlađivanja šuma,
melioracija ´i zaštite, a i na upravljanje
šumama stavljaju se mnogo veći zadaci
nego prije.


Stručnjaci smatraju da je sjedinjavanje
leshoza i lespromhoza moguće samo pri
intenzivnom gospodarenju u područjima
oskudnim na drvu. (K r e s c i kod Moskve
je primjerni lespromhoz, koji je taj ideal
ostvario). Zastupnici drvarske industrije
traže »rušenje barijera« i žele jedno g
gospodara u šumi.


Prema njihovom mišljenju, leshozi bi
trebali da budu podređeni lespromhozima.


Obrazlažu to time, da će potreba drva sve
više rasti i da će se ubuduće godišnje
sjeći 3 miliona ha šuma, a da se te goletne
površine pošume, potrebna je tehnički dobro
opremljena organizacija, kao što je
ona, koja već godinama postoji u drvarskoj
industriji. Osim toga stručni radnici lespromhoza
imaju članove obitelji, koji žive
u šumskim naseljima, pa mogu vršiti pošumljavanja
i melioracijske radove, a tako
i čuvanje šuma bez ikakve druge radne
snage sa strane.


Jaz između drv. ind. produbljuje se još
i time, što nema jedinstvenog plana koji bi
zacrtao budući razvitak. Ministarstvo drvarske
industrije koje je 1957. godine dokinuto
izradilo je doduše opći plan otvararanja
zabačenih i udaljenih šuma za sva
područja, ali manjkaju prijedlozi organizacije
zaštite šuma i za bolje iskorištavanje
i pomlađivanje.


Dosadašnje je iskustvo pokazalo, da i
koncentracija čitavog šum. fonda u rukama
Ministarstva poljoprivrede ne unapređuje
žumciprivređu. Šumari koji rade u
leshožima često se postavljaju da vrše drugorazredne
formalne funkcije kontrole o
djelovanju eksploatacije, da predaju narodu
livade na košenje i td. Leshozi i šumarije
jedva da raspolažu modernom tehničkom
opremom.


Stanovište šumske uprave


Nasuprot prijedloga zastupnika drvarske
industrije, predstavnici šumoprivrede


(V. Cepljajev, B. Perepečin i dr.) kažu
slijedeće (v. Les. Hbz. 1959., 12):
Dokazano je, da šume Sovj. Sav. pored
privrednog značenja, treba da vrše visoke
funkcije javnog interesa zemlje. Tokom
40 god. sovjetske vlasti i pored najvećih
teškoća, ipak je uspjelo poeumiti 8,5 miliona
ha što sadnjom, što sjetvom, a na 5,3
miliona ha poduzete su mjere za poboljšanje
pr´rođnog pomlađenja (rahljenje tla
i dr.). Već sada pretežu površine pod šumskim
kulturama nad onim čistih sječa u
Bjeilorusiji, Estoniji, Latviji. Litvi i u Centralnom
području i Privolžju. Osobito se
uspješno razvilo pošumljavanje zaštitnih
pojaseva u sušnima predjelima. Površina
isušenih močvarnih šuma, poduzete mjere
njege, zaštite od požara i štetočina, u porastu
su.


Pored tog očevidnog napretka, postoje
i veliki nedostaci. Godišnje se sječine pomlađuju
samo upola, 250 hiljada ha umjetno
se pošumijuje, tako da mnoge stotine
hiljada ha propadaju s obzirom na


337