DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1963 str. 83     <-- 83 -->        PDF

dalje svoje pogone koji su često ekstenzivno
i rasipnički gospodarili šumama. Jedan
od glavnih uzroka takvog stanja, prema
shvaćanju vodećih sovjetskih stručnjaka,
bio je u tom, što je manjkao jedinstven
tačno usmjeren sistem uprave u šumarstvu
i dtvar. industriji. To su bila
uvijek dva rivala.


Drvarska su poduzeća bivala za najrazličitije
propuste i greške veoma strogo
kažnjavana i to: za nedovoljne količine
isporuka drva, za omaške u eksploataciji,
za neiskorištene željezničke vagone, za prekoračenje
roka za predaju dobitka i td.


Kao primjer za novčane kazne nametnute
pogonima, navest ćemo slučaj sa drvarskim
Kombinatom Kostromskim (Sjeverno
područje), kako to iznosi Les. promyšl.
od 29. okt. 1959:


Nakon dovršenja eksploatacije tre(ba
predati šumariji sječinu očišćenu od svih
otpadaka. Direktor je lespromhoza, radi
uštede na radnoj snazi, odlučio da se otpaci
spale. Ali to je, po novim propisima, radi
opasnosti požara, strogo zabranjeno. Konačno
je lespromhoz morao platiti znatne
novčane kazne šumskoj upravi radi previsokih
panjeva i Spaljivanja otpadaka.
»Glavno je da plan bude ispunjen, a ostali
grijesi već će se oprostiti«, rekao je direktor,
a »novčane kazne i onako plaća država
«. Ukupno je drvarski taj kombinat
za 1/2 godine izdao za novčane ikazne i neproduktivne
troškove 3,8 miliona rubalja.


Naročito visoke, milijunske kazne, plaćaju
fabrike celuloze radi zagađivanja voda
izluživanjem. U industrijskim se pogonima
sve više proširuje borba za štednju
i za ograničavanje neproduktivnih izdataka,
pa se i s obzirom na to očekuje promjena
na bolje.


Odvajanje eksploatacije od šumoprivrede,
imalo je u svoje vrijeme veliko načelno
značenje. To se tumači time, da su
u posljednje vrijeme znatno porasli zadaci
šum. planiranja, uređivanja šuma pomoću
aerofotogrametrije, pomlađivanja šuma,
melioracija ´i zaštite, a i na upravljanje
šumama stavljaju se mnogo veći zadaci
nego prije.


Stručnjaci smatraju da je sjedinjavanje
leshoza i lespromhoza moguće samo pri
intenzivnom gospodarenju u područjima
oskudnim na drvu. (K r e s c i kod Moskve
je primjerni lespromhoz, koji je taj ideal
ostvario). Zastupnici drvarske industrije
traže »rušenje barijera« i žele jedno g
gospodara u šumi.


Prema njihovom mišljenju, leshozi bi
trebali da budu podređeni lespromhozima.


Obrazlažu to time, da će potreba drva sve
više rasti i da će se ubuduće godišnje
sjeći 3 miliona ha šuma, a da se te goletne
površine pošume, potrebna je tehnički dobro
opremljena organizacija, kao što je
ona, koja već godinama postoji u drvarskoj
industriji. Osim toga stručni radnici lespromhoza
imaju članove obitelji, koji žive
u šumskim naseljima, pa mogu vršiti pošumljavanja
i melioracijske radove, a tako
i čuvanje šuma bez ikakve druge radne
snage sa strane.


Jaz između drv. ind. produbljuje se još
i time, što nema jedinstvenog plana koji bi
zacrtao budući razvitak. Ministarstvo drvarske
industrije koje je 1957. godine dokinuto
izradilo je doduše opći plan otvararanja
zabačenih i udaljenih šuma za sva
područja, ali manjkaju prijedlozi organizacije
zaštite šuma i za bolje iskorištavanje
i pomlađivanje.


Dosadašnje je iskustvo pokazalo, da i
koncentracija čitavog šum. fonda u rukama
Ministarstva poljoprivrede ne unapređuje
žumciprivređu. Šumari koji rade u
leshožima često se postavljaju da vrše drugorazredne
formalne funkcije kontrole o
djelovanju eksploatacije, da predaju narodu
livade na košenje i td. Leshozi i šumarije
jedva da raspolažu modernom tehničkom
opremom.


Stanovište šumske uprave


Nasuprot prijedloga zastupnika drvarske
industrije, predstavnici šumoprivrede


(V. Cepljajev, B. Perepečin i dr.) kažu
slijedeće (v. Les. Hbz. 1959., 12):
Dokazano je, da šume Sovj. Sav. pored
privrednog značenja, treba da vrše visoke
funkcije javnog interesa zemlje. Tokom
40 god. sovjetske vlasti i pored najvećih
teškoća, ipak je uspjelo poeumiti 8,5 miliona
ha što sadnjom, što sjetvom, a na 5,3
miliona ha poduzete su mjere za poboljšanje
pr´rođnog pomlađenja (rahljenje tla
i dr.). Već sada pretežu površine pod šumskim
kulturama nad onim čistih sječa u
Bjeilorusiji, Estoniji, Latviji. Litvi i u Centralnom
području i Privolžju. Osobito se
uspješno razvilo pošumljavanje zaštitnih
pojaseva u sušnima predjelima. Površina
isušenih močvarnih šuma, poduzete mjere
njege, zaštite od požara i štetočina, u porastu
su.


Pored tog očevidnog napretka, postoje
i veliki nedostaci. Godišnje se sječine pomlađuju
samo upola, 250 hiljada ha umjetno
se pošumijuje, tako da mnoge stotine
hiljada ha propadaju s obzirom na


337