DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1963 str. 84     <-- 84 -->        PDF

prirast. Dublji su razlozi u tom, što eksploatacija
radi na principu: »iza nas potop!
«. Zato šumoprivreda smatra pogrešnim
da se šumarske funkcije prepuste
drvarskoj industriji. I oni doduše misle
da treba biti samo jedan gospodar, ali taj
mora biti samo šumarska uprava po čijem
će se propisima gospodariti i provoditi
kontrola. Velika raznolikost šuma Sov.
Sav. traži različit način poslovanja u rješavanju
organizacijskih i upravnih pitanja,
već prema tome, da li se radi o rajonima
oskudnim ili bogatim šumama. I šume
Sjevera, Urala i Sibirije moraju biti
pod upravom šumarstva, da bi se osigurala
potrajnost u opskrbi zemlje drvom.
Nije uzalud 1919 Lenjin proglasio šume
»narodnim dobrom« i zabranio njihovu podjelu
na grupe interesenata ili na privredne
grupe.


4. Nova reforma šumarske uprave
Navedeni sukobi o kompetencijama između
drvarske industrije i organa uprave
u šumarstvu dokrajčeni su ukazom Min.
poljoprivrede SSSR od 28. aug. 1959. god.
Min. poljoprivrede izričito primjećuje, da
gospodarenje u šumama RSFSR ne zadovoljava.
Naročito je zamjera, što su se dugo
vremena iskorišeavale uglavnom samo
šume u evropskom dijelu RSFSR, a to je
dovelo do očitog iscrpljenja drvnih zaliha
u centralnim rajonima republike. Pošumljavanje
je obavljeno vrlo oskudno, pa
se zato nepomlađene površine stalno povećavaju.
Osim toga šume stradavaju od
požara i štetnika. Drvarsko industrijska
poduzeća neracionalno iskorišćuju doznačene
površine. Naročito se ističu kolhozi:
prekoračuju doznačeni etat, a sječine ostaju
gole. Smatra se da bi i drvarska poduzeća
trebala da doprinesu sredstva i snage
za pomlađivanje i za druge šumoprivredne
zadatke.


Budući da šume RSFSR zauzimaju 95´°/o
svih šum. površina SSSR i imaju opće značenje
za cijelu zemlju, došlo je vrijeme
da se upravne funkcije u tim šumama
koncentriraju u jednom organu, pa je naređeno
:


1. Pri Savjetu ministara RSFSR kreira
se Glavna uprava za šumarstvo i zaštitu,
šuma (Glavleshoz) da vodi gospodarenje
sa šumama čitave republike, bez obzira na
dosadašnje korisnike kao i za ostvarenje
kontrole i inspekcijskih, odnosno drvarskih
radova.
2. U godišnjim planovima iza 1960. g.
treba predvidjeti znatno proširenje pomlađivanja
i zaštite šuma. Kontrola nad izvršenjem
tih planova nije ništa manje važna
od kontrole nad izvršenjem isporuke
drveta. Tim je pošumljavanje uizakonjeno.


3. Ukaz Min. poljoprivrede SSSR veže
i nadležna ministarstva odnosno šum. uprave
ostalih republika.
Isto se tako počevši sa 1960. g. ima postupati
(planovi uzgajanja šume po važnosti
jednakih isporukama drvnih masa) i
sa šumama, koje siu predane Privrednim
savjetima na iskorištavanje. Time će početi
nova era u sovjetskom šumarstvu. Šumarija
postaje osnovna ćelija za provedbu
šumoprivrednih zadataka.


Kreiranjem samostalne Glavne uprave
za šumoprivređu i zaštitu šuma pri Min.
savjetu RSFSR, Glavna se šum. uprava
Ministarstva poljoprivrede kao i provincijske
šum. uprave preinačuju prema novim
smjernicama.


Pri privrednim savjetima, kojima je
zadatak da vode šumoprivređu i drv. ind.
u područjima bogatim šumom, osnivaju
se samostalni inspektorati za šumarstvo i
zaštitu, a podređen im je niz šumarskih
i šumsko-tehničkih zavoda.


Ima izgleda, da šumarstvu, koje je dosada
bilo maćuhinski tretirano, sviću bolji
dani, naročito,, jer je važnost planova
pomlađivanja zakonom izjednačena s onom
koja se pridaje isporukama drvnih masa.


D. Knežević
Prema: Dr E. Buch holz: Die Waldw. u,
Holzind. der Sowjetunion. 1961.
Lausi, D., P old ini, L.: Vegetacija
predjela tršćanskog primorja (II paesaggio
vegetale đella costiera triestina).
Bolletino đella Societa ađriatica đi scienze
Trieste. L II (II). pp. 87—146. Trieste, 1963.


U radu su autori Lausi i Poldini iznijeli
pregled vegetacija područja Tršćanskog
primorja, koje zaprema usku traku dugu
20 km između Devina i Trsta u smjeru
NW -SE, Vrlo su dobri podaci o klimi,
gdje se navode podaci za period od 1841—
1961. Tako npr. prosječna je temperatura
najtoplijeg mjeseca 24.04*C i najhladnijeg
4.59°C, odnosno prosječna godišnja 19.45°C.
Prosječna maksimalna temperatura u julu
27.60»C i minimalna 2.9°C (januar). God.šnji
prosjek oborina (1841—1960.) iznosi
1079.7 mm, odnosno po godišnjim dobama
(prosjek): zima 197.6 mm, proljeće 246.4
mm, ljeto 268.7 mm i jesen 367.0 mm. U
ŠUMARSKI LIST 7-8/1963 str. 85     <-- 85 -->        PDF

cjelini klima je subhumidna, a prema
Thornwaite-u je manjak vode u ljetu.


Tlo u ovom primorju je izmjenjena crvenica,
koja se je zadržala između stijena.
Crvenica ima crvenkasto-smeđi horizont, a
pH = 6.6 i crvenkasto smeđi A»—B sloj.
Geološka podloga je krečnjak.


Prema sveukupnosti stanišnih faktora
razlikuju se tri skupine vegetacije: I. Vegetacija
stijena sa dvije asocijacije: Campanuleto
— Centrauretum kartschianae i
Saturejo -Euphorbietum wulfenii, II. Vegetacija
urušenih staništa sa Salvieto -Euphorhietum
fragiferae i III. Mediteranska
makija s šumom Orneto -Quercetum ilicis.


I. Vegetacija stijena je pionirska vegetacija
i pripada svezi Centauro-Campanulion,
odnosno reda Asplenietalia glandulosi.
Prva asocijacija Campanuleto -Centaureetum
kartschianae dolazi na golim
stijenama. Srodna je našoj Campanuleto
-Centaureetuim dalmaticae H -ic. Karakteristične
su vrste tršćanske asocijacije: Centaurea
kartschiana (endem) i Cheinanthus
cheiri. Sa velikom frekvencijom dolaze:
Crithmum maritimum, Parietaria ramiflora,
Agropyrum litorale, Silene angustifolia.
U ovoj zajednici prevladavaju hemikriptofti
i hamefiti (7tf°/o). Druga asocijacija
stijena je Saturejo — Euphorbietum
wulfenii dolazi na južnim ekspozicijama s
250—300 m nadmorske visine (stijene). Kao
i kod predhodne i ovdje prevladavaju hemikriptofiti
i hamefiti. Karakteristična
vrsta asocijacija je Euphorbia wulfenii.
Vrlo je raširena Satureja thymofolia.
II. Vegetacija urušenih staništa (točila)
s jednom asocijacijom: Salvieto - Euphorbietum
fragiferae, koja je pretežna zajednica
između eumediteranske i submediteransko
— montane Seslerieto -Ostryetum.
Karakteristične su vrste ove asocijacije
Salvia officinalis, Euphorbia fragifera. Teucrium
flavum, te diferencijalne Stippa
pennata i Allium sphaerocephalum. Dijeli
se u dvije subsocijacije: 1) alyssetosum sa
karakterističnim vrstama Alyssum montanum,
Scabiosa gramuntia i Campanula sibirica.
Ova subasocijacija dolazi na već
degradiranim stijenama i 2) stipetosum čini
prelaz Cariceto — Centaureetum rupestris
(pašnjak) sa karakterističnim vrstama
Štipa pennata i Allium spaerocephalium.
Subasocijacija stipetosum je zastupan s
dvije varijante: Euphorbia wulfenii (suša)
varijanta i Carex humilis (kraška varijanta).
Tla pod ovom vegetacijom su alkalna,
u ljeti maksimalno zagrijavana (suha). Kao
životni oblici prevladavaju hamefiti.


III. Mediteranska makija sa šumom
Orneto — Quercetum ilicis. sa karakterističnim
vrstama sveze: Quercus ilex, Asparagus
acut:folius, Pistacia tereibiinthus,
Lonicera etrusca, Phillyrea latifolia, Ruscus
aculeatus, Viola scotophylla. U Tršćanskom
Primorju progresija vegetacija
polazi od tri inicijalne zajednice: a) Halofitne
(Crithmum), b) Stijena (Campanuleto
— Centaureetum kartschianae i Saturejo
— Euphorbietum wulfenii) i c) Točila
(Salvieto — Euphorbietum fragiferae) te
preko stadija: Pistacia terebiwthus i Cotinus,
do klimaksa vegetacije tj. do eumediteranske
šume. Orneto — Quercetum ili—
c´s cotinetosum Tršćanska šuma crnike
(Quercus ilex) je zastupana s subasocijacijom:
cotinetosum, koju karakteriziraju
diferencijalne vrste: Cotinus coggygria,
Acer monspesulanum i Rhamnus rupestris.
Ova šuma sadrži 25.5% drveća (fanerofita)
i sa 49Vo eumediteranskih i 35°/o ilirskih
vrsta.
Temperatura zraka i tla je pod Orneto
-Quercetum ilicis uvijek veća nego pod
Seslerieto -Ostryetum. Ozmotski tlak kroz
8 mjeseci u tršćanskoj mediteranskoj šumi
je znatno niži, nego u istovrsnoj šumi po
podacima Waltera i Biraun-Blanqueta. Ovo
se tumači dvjema činjenicama. Prvo u
tršćanskoj mediteranskoj šumi su oslabljeni
mediteranski uticaji, a drugo blizina
mora uvjetuje povišeni ozmotski pritisak.


Dr Josip Kovačević