DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1963 str. 88     <-- 88 -->        PDF

nung. Phyton, Vol. 9, pp. 268—283.
Graz, 1961.


23.
Die Grenze der mediterranen und mitteleuropäischen
Vegetation in Südosteuropa
im Lichte neuer pflanzensoziologischer
Forschungen. Ber. d. Deutsch.
Bot. Gesell. LXXV, 3, pp. 91—104. 1962.
24.
Biljnogeografski položaj i raščlanjenost
Like i Krbave. (Pflanzensoziologische
Stellung und Gliederung von
Lika und Krbava in Kroatien. (Acta
Botanica Croatica, vol. XX/XXL, pp.
233—242. Zagreb, 1962.
25.
Die Vegetation Südosteuropas in klimatischen
und bodenkundlichem Zusammenkang.
Mitt. d. Österreich. Geographischen
Gesell. Bd. 104, I/II, pp.
136—160. 1962.
Od posebnih djela treba spomenuti:


1.
Nauka o biljnim zajednicama. Str. 1—
434, sa 48 tabela i 2 vegetacijske karte.
Zagreb, 1949.
2.
Šumske zajednice Jugoslavije. 2. izd.,
str. 1—65, s 1 veget. kartom u prilogu.
Zagreb, 1950.
3.
Priručnik za tipološko istraživanja
kartiranje vegetacije. Str. 1—87. (U z,
jednici sa S. Horvatićem, H. Emom,
G. Tomažićem i M. Gračaninom). Zagreb,
1950.
4.
Vegetacija planina zapadne Hrvatske.
(La vegetation des montagnes de la
Croatie d´ Ouest.) (U posebnom prilogu
4 karte biljnih zajednica sekcije Sušak
lb, ld, 2a i 2c) (Avec 4 cartes des
groupements vegetaux de la section
Sušak) Str. 1—179, JAZU, Zagreb, 1962.
5.
Šumske zajednice Jugoslavije. III izdanje
(kao posebni otisak Šumarske
enciklopedije).
Od brojnih stručnih radova treba spo->
menuti:
»Biologija drveća«, Šumarski priručnik
I, Zagreb, 1946.


(Kompletni bibliografski podaci o radu
Prof. dr Ive Horvata biti će publicirani u
Biološkom Glasniku).


Prof. dr 1. Horvat uz G. Bečka i L. Adamovlća
klasik je nauke o vegetaciji Balkana.
Nažalost njegovo veliko životno djelo
o vegetaciji jugoistočne Evrope, čiji je
I dio priređen za štampu, ostati će nedovršen.
Time je nauci zadan težak i nenadoknadiv
gubitak.


Prof. Horvat bio je istinski veliki čovjek;
jednostavan, skroman i neposredan,
uvijek spreman za dosjetku, uvijek spreman
za svakog naći lijepu riječ, iskonski
pošten, čvrsta i nesalomljiva značaja, neraskidivo
vezan sa svojom zemljom i narodom,
izvanredno prodorne inteligencije
i velike naobrazbe, neiscrpnog radnog elana
i ljubavi prema prirodi. Prošavši kroz
sve bure i tegobe našeg stoljeća, nebrojena
iskušenja i razočaranja, prof. Horvat
ostao je uvijek uzoran intelektualac,
predani naučni radnik koji je sve svoje
vrijeme posvetio istraživalačkom radu.


Prof. dr Ivo Horvat bio je naš, bio je
šumar. Njegovom preranom smrću šumarska
je nauka izgubila jednog od svojih
najvećih ljudi. Onima koji su imali sreću
poznavati ga, ostati će uvijek nezaboravan
uzor. Oni koji budu čitali njegova djela
ostat će presenećeni obiminošću njegova
opusa, istinitošću i ljepotom njegove riječi.


Slava prof, dr Ivi Horvatu!


Dr
V. Glavač


IVO HORVAT ČOVJEK I UČENJAK*


Poslije kraćeg bolovanja 22. travnja ove
godine umro je u Zagrebu Ivo Horvat, jedan
od vodećih svjetskih učenjaka na području
biljne sociologije. Prema njegovim
koncepcijama danas se u svijetu vrše istraživanja
kakva je upravo on uzorno izvršio
u velikom djelu naše domovine. Doživio
je visoko priznanje kojim ga je odlikovao
Odbor fonda za nagrađivanje naučnih
radnika Socijalist´čke republike Hrva


* U emisiji Radio Zagreba: »Veliki
ljudi i njihova djela« 16. VII 1963. spiker
je pročitao ovaj nekrolog.
tske, dodijelivši mu za naučni rad visoku
nagradu »Riuđer Bošković«. Ali tom prilikom
kao da se poigrala sudbina: 25 travnja,
prije podne nagrađenima su bile predane
diplome, plakete i rješenja o nagradi,
a profesor Ivo Horvat istog je dana poslije
podne sahranjen.


Rođen je 7. Y 1897. u Čazmi, a odrastao
u Hrvatskom Zagorju, studirao je Ivo Horvat,
nakon završene Klasične gimnazije,
prirodne nauke na filozofskom fakultetu
u Zagrebu. 1920 promoviran je na čast doktora
iz naučnog područja botanike a uskoro
je položio i profesorski ispit iz priro
ŠUMARSKI LIST 7-8/1963 str. 89     <-- 89 -->        PDF

dnih nauka i geografije. Od godine 1920.
do 1945. neprekidno je službovao u Botaničkom
institutu Filozofskog fakultete
u Zagrebu, vršeći funkcije asistenta, docenta,
izvanrednog d redovitog profesora,
a u godinama između 1939 i 1945. bio je
predstojnik Botaničkog instituta i Botaničkog
vrta. Život je završio kao redoviti
profesor botanike na Veterinarskom fakultetu
a Zagrebu.


U toku svoga naučnog rada, a to znači
preko 40 godina, vršio je Ivo Horvat stalno
i neumorno terenska istraživanja i to
najprije u Hrvatskoj, na svojoj najmilijoj
planini Velebitu, a onda i dalje u Bosni,
Hercegovini, u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji.
Istraživao je vegetaciju u Bugarskoj,
Poljskoj i Grčkoj Tokom svojih stalnih
dugotrajnih napora postao je -odličan
poznavalac balkanske vegetacije, pa je u
tom pogledu bio svakako prvi na svijetu.


U svojim se vegetacijskini istraživanjima
Ivo Horvat opredijelio za takozvana
fitocenološka istraživanja prema idejama
danas općenito priznajte iskale Zürich—
Montpellier — koje će znatno nadograditi.
Toj je školi ostao vjeran do smrti. Njegova
je zasluga da se dainas teme smjeru priklanjaju
svi jugoslovenski fitocenolozi koji
su znatnim dijelom izišli baš iz škole Ive
Horvata. Tim je istraživanjima najviše dobilo
šumarstvo, jer su šume uz plan-inske
rudine bile glavni predmet Horvatovih istraživanja.
Šumske zajednice koje je opisao
i detaljno istražio predstavljaju temelj
za sva ostala suvremena istraživanja primijenjenog
karaktera. Upravo preko takvih
se istraživanja profesor Horvat naj


bliže povezao sa praksom. Njima je stekao
najviše pristaša među šumarima koji su
zahvaljujući istraživanjima šuma u fitocenološkom
pogledu mogli pristupiti rješavanju
vrlo složenih problema čisto šumarskog
karaktera. Danas je svakom šumaru
jasno, zahvaljujući upravo profesoru
Horvatu, od kolike je važnosti za moderno
gospodarenje i iskorišćavanje šuma
poznavanje biljnih zajednica, pogotovo onih
koje su kod nas klimatski uvjetovane
i konačne.


No što je u stvari nauka o biljnim zajednicama,
sociologija bilja odnosno fitosociologija,
što je njen predmet?! Tačno
prije tri godine postavili smo to isto pitanje
profesoru Ivi Horvatu.


Predmet istraživanja fitosociologije ;li
fitocenologije jesu biljne zajednice ili fitocenoze
sastavljene od velikog broja različitih
biljnih i životinjskih vrsta U prirodi
postoje naime osim pojedinih bića.


biljaka i životinja, koja su predmet istraživanja
u užem smislu, visokoorganizirane
životne zajednice ili biocenoze. Takve su
biocenoze na primjer šume, šikare, livade,
cretovi, kamenjare i druge vegetacijske
jedinice. U tim biocenozama žive prostorno
i po međusobnim odnosima povezana
živa bića, biljke i životinje. Među njima
postoje međusobni odnosi koji se očituju
u borbi za iskorišćavanje prostora, svjetla
i hrane, te u povezanosti njihovih rasplodnih
odnosa. Naročita je uska povezanost
biocenoza u hranidbi. Zelene biljke su proizvođači
(producenti) orggnafeih spojeva.
Pomoću sunčeve energije sastavljaju one
iz jednostavnih elemenata visokomolekularne
spojeve, te vrše u biocenozi temeljnu
funkciju organske sinteze, a s tim u vezi
opskrbljivanje svih ostalih živih bića. Nasuprot
ovim proizvođačima nalazi se golemo
mnoštvo potrošača (konzumenata) sastavljeno
od heterotrofnih biljaka i brojnih
životinjskih vrsta. Potrošači troše hranjive
tvari, ali ih potpuno ne rastvaraju, pa se


one u obliku humusa nagomilavaju u šumskom
tlu, na livadi, tresetištu i slično. Njihovo
daljnje trošenje proizvode novi članovi
biocenoze — različite gljiv´ce i bakterije
— koje reduciraju organske spojeve
i proizvode najzad´njihovu mineralizaciju
To su rastvarači (reducenti), uz proizvođače
i potrošače bitni sastavni elementi
svake fitocenoze.


Biljna zajednica uvjetovana je, dakle
s jedne strane konkurencijom svojih sastavnih
članova, a s druge tijesnom prilagođenošću
živih bića koja nastavaju određenu
prostornu cjelinu.


Životinjski svijet se uklopio u tu prirodnu
cjelinu, koja određuje fizionomiju
kraja, te izražava najjasnije njezine životne
prilike, a dobrim je dijelom i neposredni
objekat našeg gospodarenja.


Ali kako razumjeti takozvanu biljnu
zajednicu — bilo je tada naše daljnje pitanje.


Da bismo mogli potpuno razumjeti neku
biljnju zajednicu, nauka o biljnjim zajednicama
morala se povezati s brojhim
srodnim disciplinama, a upravo je ta povezanost
dovela do velikih koristi za sve
znanosti, — odgovorio je profesor. Najuže
veze postoje s klimatologijom. Količina
oborina, raspored i visina temperature, trajanje
vegetacij skog perioda, — sve su to
temeljnji faktori za razvitak biocenoze. Uz
općenitu i regionalnu klimu golem utjecaj
ima mikroklima, klima na najužem prostoru,
pa su biljnje zajednice najjasniji izraz
mikroklimatskih prilika. Uska je veza
ŠUMARSKI LIST 7-8/1963 str. 90     <-- 90 -->        PDF

naše znanosti s geologijom i petrografijom.


— rekao nam je dalje profesor Horvat,
jer se biljke razlikuju prema svojim zahtjevima
na geološku podlogu i na petrografski
sastav kamenja. Najveća je veza
ipak s pedologijom, naukom o tlu, pa
usporedo razvijaju nauka o biljnim zajednicama
i nauka o tlu.
Da li ova nova nauka, kojoj ste danas
najistaknutiji predstavnik možda ima i neke
direktne veze s čovjekom i njegovim
načinom života, — primijetili smo dalje
profesoru Horvatu.


Nauka o biljnjim zajednicama povezana
je s mnogim drugim disciplinama na
primjer s geografijom i etnografijom, jer
se ni moderan čovjek nije mogao oteti
prirodi, koja ga opkoljuje i koja je najjasnije
izražena u biljnom pokrovu. Tipovi
kuća, način gospodarenja i slično, —
naglasio je veliki učenjak, — odaju jasne
veze s biljnim zajednicama. U Švicarskoj
se podudaraju na primjer tipovi kuća, bez
obzira na jezične skupine, sa životnim prilikama
vegetacije. To isto vidimo u Zapadnoj
Njemačkoj, gdje je podudaranje između
tipova kuća i vegetacijskih jedinica tako
veliko, da je u prvi momenat teško reći, da
li imamo pred sobom vegetacijsku kartu ili
kartu tipova kuća. Golema podudaran ja između
tipova kuća i tipova šuma nalazimo i
kod nas, pa se svako područje ističe svojim
posebnim značajkama.


Od velikog je — gotovo još nesagledanog
— značenja veza nauke o biljnim zajednicama
´s humanom i veterinarskom
medicinom, pa njezina shvaćanja prodiru
i u ove discipline, završio je prof. Horvat.


Ivo Horvat se, kako je već rečeno, naročito
posvetio ispitivanju biljnih zajednica
kontinentalnog karaktera. Posebno se bavio
proučavanjem planinske vegetacije koja
je u nas iz raznih uzroka vrlo zanimljiva
i karakteristična. U poznavanju planinske
vegetacije Dinarskih planina kao i u poznavanju
vegetacije susjednih planina srednje
Evrope i Balkana, profesor Horvat je
već davno ocjenjen kao najistaknutiji stručnjak
svjetske botanike. Osobito je veliko
značenje njtegovo poznavanje vegetacije
Balkana, koju je obradio u sumarnom prikazu
što će do skora izaći u Njemačkoj.
Ovaj prikaz ne će biti ograničen samo na
Balkan, nego će obuhvatiti čitavu jugoistočnu
Evropu.


Uporedo s tim istraživanjima profesor
Horvat pokazao je neobično veliku aktivnost
i na polju kartiranja vegetacije, odnosno
u izradi vegetacijskih karata. Zbog
neobične važnosti za praksu, njegovom je


zaslugom takvo kartiranje uvršteno u osnovne
i primarne zadatke našeg cjelokupnog
botaničkog rađa.


Tu je on pokazao i smjer .i način takvog
rada izradivši sa svojim suradnicimanekoliko
takvih karata iz područja zapadne
Hrvatske. Te karte su sastavni dio djela
zbog kojeg je nagrađen nagradom »Ruder
Bošković«. One sigurno predstavljaju
najbolje što je u tom pogledu izrađeno u
Evropi.


Kao što je poznato vegetacijska se istraživanja
ne mogu vršiti bez temeljitog
poznavanja flore. Ivo Horvat morao je
zbog toga prije svakog fitocenološkog rada
u nekom kraju najprije upoznati tamošnji
biljni svijet. U tom je cilju Ivo Horvat
sabrao upravo ogroman herbarski materijal.
Njegova herbarska zbirka obuhvaća
nekoliko desetaka tisuća araka. Mnogo
toga za života nije uspio obraditi. Uz više
biljke cn je izvanredno dobro poznavao
mahovine kojima se naročito bavio ranijih
godina, pa je i iz tog područja publicirao
nekoliko vrlo zapaženih radova.


Za svoj znanstveni rad profesor doktor
Ivo Horvat stekao je opće priznanje osobito
kod kuće, u srednjoj Evropi, u Sjedinjenim
Američkim Državama i u Sovjetskom
Savezu. Njegove ideje prodirale su
relativno sporo ali neodoljivo. Redoviti je
učesnik na mnogim savjetovanjima i kongresima
za vegetacijska istraživanja i kartiranja
različitih kontinenata. Držao je
stalna predavanja na raznim sveučilištima
u Evropi. Sudjelovao je na međunarodnim
naučnim ekskurzijama, a u stalnom je
kontaktu bio s velikim brojem istaknutih
botaničara čitavog svijeta. Bio je član
brojnih naučnih društava širom svijeta.


Profesor Horvat ostavio je preko 60 naučnih
radova, koji su objavljeni ili kao
samostalna djela ili pak u domaćim i stranim
časopisima. Među njima se osobito ističu:
Nauka o biljnim zajednicama. Šumske
zajednice Jugoslavije i Priručnik za
tipološko istraživanje i kartiranje-vegetacije.
Uz već obavljene radove ostavio je
mnogo radoVa u rukopisu koji čekaju na
konačnu redakciju i objavljivanje. S osobitim
se interesom očekuje njegovo već
spomenuto djelo o vegetaciji jugoistočne
Evrope.


Završimo ovaj kratak prikaz ocjenama
što su ih izrekli njegovi suradnici i učeni


ci. Profesor Šumarskog fakulteta u Beogradu
doktor Branislav Jovanovi ć nedavno
je napisao slijedeće: »Profesor Horvat
je svojom naučnom širinom, svojim
humanizmom, svojim razumijevanjem za