DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1963 str. 89     <-- 89 -->        PDF

dnih nauka i geografije. Od godine 1920.
do 1945. neprekidno je službovao u Botaničkom
institutu Filozofskog fakultete
u Zagrebu, vršeći funkcije asistenta, docenta,
izvanrednog d redovitog profesora,
a u godinama između 1939 i 1945. bio je
predstojnik Botaničkog instituta i Botaničkog
vrta. Život je završio kao redoviti
profesor botanike na Veterinarskom fakultetu
a Zagrebu.


U toku svoga naučnog rada, a to znači
preko 40 godina, vršio je Ivo Horvat stalno
i neumorno terenska istraživanja i to
najprije u Hrvatskoj, na svojoj najmilijoj
planini Velebitu, a onda i dalje u Bosni,
Hercegovini, u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji.
Istraživao je vegetaciju u Bugarskoj,
Poljskoj i Grčkoj Tokom svojih stalnih
dugotrajnih napora postao je -odličan
poznavalac balkanske vegetacije, pa je u
tom pogledu bio svakako prvi na svijetu.


U svojim se vegetacijskini istraživanjima
Ivo Horvat opredijelio za takozvana
fitocenološka istraživanja prema idejama
danas općenito priznajte iskale Zürich—
Montpellier — koje će znatno nadograditi.
Toj je školi ostao vjeran do smrti. Njegova
je zasluga da se dainas teme smjeru priklanjaju
svi jugoslovenski fitocenolozi koji
su znatnim dijelom izišli baš iz škole Ive
Horvata. Tim je istraživanjima najviše dobilo
šumarstvo, jer su šume uz plan-inske
rudine bile glavni predmet Horvatovih istraživanja.
Šumske zajednice koje je opisao
i detaljno istražio predstavljaju temelj
za sva ostala suvremena istraživanja primijenjenog
karaktera. Upravo preko takvih
se istraživanja profesor Horvat naj


bliže povezao sa praksom. Njima je stekao
najviše pristaša među šumarima koji su
zahvaljujući istraživanjima šuma u fitocenološkom
pogledu mogli pristupiti rješavanju
vrlo složenih problema čisto šumarskog
karaktera. Danas je svakom šumaru
jasno, zahvaljujući upravo profesoru
Horvatu, od kolike je važnosti za moderno
gospodarenje i iskorišćavanje šuma
poznavanje biljnih zajednica, pogotovo onih
koje su kod nas klimatski uvjetovane
i konačne.


No što je u stvari nauka o biljnim zajednicama,
sociologija bilja odnosno fitosociologija,
što je njen predmet?! Tačno
prije tri godine postavili smo to isto pitanje
profesoru Ivi Horvatu.


Predmet istraživanja fitosociologije ;li
fitocenologije jesu biljne zajednice ili fitocenoze
sastavljene od velikog broja različitih
biljnih i životinjskih vrsta U prirodi
postoje naime osim pojedinih bića.


biljaka i životinja, koja su predmet istraživanja
u užem smislu, visokoorganizirane
životne zajednice ili biocenoze. Takve su
biocenoze na primjer šume, šikare, livade,
cretovi, kamenjare i druge vegetacijske
jedinice. U tim biocenozama žive prostorno
i po međusobnim odnosima povezana
živa bića, biljke i životinje. Među njima
postoje međusobni odnosi koji se očituju
u borbi za iskorišćavanje prostora, svjetla
i hrane, te u povezanosti njihovih rasplodnih
odnosa. Naročita je uska povezanost
biocenoza u hranidbi. Zelene biljke su proizvođači
(producenti) orggnafeih spojeva.
Pomoću sunčeve energije sastavljaju one
iz jednostavnih elemenata visokomolekularne
spojeve, te vrše u biocenozi temeljnu
funkciju organske sinteze, a s tim u vezi
opskrbljivanje svih ostalih živih bića. Nasuprot
ovim proizvođačima nalazi se golemo
mnoštvo potrošača (konzumenata) sastavljeno
od heterotrofnih biljaka i brojnih
životinjskih vrsta. Potrošači troše hranjive
tvari, ali ih potpuno ne rastvaraju, pa se


one u obliku humusa nagomilavaju u šumskom
tlu, na livadi, tresetištu i slično. Njihovo
daljnje trošenje proizvode novi članovi
biocenoze — različite gljiv´ce i bakterije
— koje reduciraju organske spojeve
i proizvode najzad´njihovu mineralizaciju
To su rastvarači (reducenti), uz proizvođače
i potrošače bitni sastavni elementi
svake fitocenoze.


Biljna zajednica uvjetovana je, dakle
s jedne strane konkurencijom svojih sastavnih
članova, a s druge tijesnom prilagođenošću
živih bića koja nastavaju određenu
prostornu cjelinu.


Životinjski svijet se uklopio u tu prirodnu
cjelinu, koja određuje fizionomiju
kraja, te izražava najjasnije njezine životne
prilike, a dobrim je dijelom i neposredni
objekat našeg gospodarenja.


Ali kako razumjeti takozvanu biljnu
zajednicu — bilo je tada naše daljnje pitanje.


Da bismo mogli potpuno razumjeti neku
biljnju zajednicu, nauka o biljnjim zajednicama
morala se povezati s brojhim
srodnim disciplinama, a upravo je ta povezanost
dovela do velikih koristi za sve
znanosti, — odgovorio je profesor. Najuže
veze postoje s klimatologijom. Količina
oborina, raspored i visina temperature, trajanje
vegetacij skog perioda, — sve su to
temeljnji faktori za razvitak biocenoze. Uz
općenitu i regionalnu klimu golem utjecaj
ima mikroklima, klima na najužem prostoru,
pa su biljnje zajednice najjasniji izraz
mikroklimatskih prilika. Uska je veza