DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1963 str. 91     <-- 91 -->        PDF

sve one koji su davali i najmanji doprinos
na polju nauke, bez obzira na njihova uvjerenja
i orijentaciju u životu i nauci, bio
učitelj mnogima od nas u pravom smislu
osnivač i decenijama vodeći naučni radnik
na polju istraživanja vegetacije naše
bogate i lijepe zemlje. U jednoj mladoj i
novoj naučnoj grani čiji je bio pionir ne
samo u Hrvatskoj, pomoć profesora Horvata
bils. je više nego dragocjena. To što
danas kod nas uspješno rade desetina istraživača
vegetacije na evropskom nivou,
zasluga je, direktna ili posredna, našeg učiteija,
profesora Horvata. Njegovi radovi,
njegova ljubav prema poslu na kome je
izgarao, služili su nam i ostat će zauvijek
kao primjer.«


Prisjećajući se poslijednjeg susreta u
bolnici s profesorom Horvatom, dekan Ve


terinarskog fakulteta u Zagrebu doktor
Josip Ivo« kao da tu istu misao nadovezuje
slijedećim riječima: »Zaista je bio
velik, zaista smo mnogo izgubili mi, naša
zemlja. Nošen potrebom naučnog, stvaralačkog
sagorjevanja i fizičkih podgrizan
ličnom tragedijom, često ne govori — grize
vlastito srce ili tiho govori do sebe onima
sa sličnim udesom, smješeći se pored
bolničkog prozora zalazu sunca, rascvjetanim
poljima, prirodi koja traje vječno.«


Ivo Horvat, čovjek, neumorni radnik,
učenjak i pedagog, osoba koja se približila
vrhu svjetske nauke, imao je u životu jednu
jedinu preokupaciju — rad, rad, neumoran
rad. Njegova posljednja nada mogla
bi se izraziti samo jednom željom —
da se u tom radu ne sustane. Nikada.


Zeljko Polanšćak


POVODOM PETE GODIŠNJICE SMRTI
ADOLFA DUMENGJIĆA,
višeg savjetnika u miru


U plejadi šumarskih stručnjaka, apsolvenata
Višeg šumarskog učilišta u Križevcima,
napose iskače svijetao lik druga
Adolfa Dumengjića, ne samo kao odličnog
stručnjaka, već i kao druga punog humanosti
i ostalih etičkih vrlina. Pristupačan
i pripravan da pruži drugarsku pomoć
svakome koji je to zavrijedio, pravilan i
iskren odnos prema sarađnicima, pomoć
mladim stručnjacima, uvijek su se ugodno
zapažali i ostali su svakome od njegovih
saradn ka u neizbrisivoj uspomeni.


Pokojni Dumengjić bio je jedan od rijetkih
poznavalaca upravnih propisa i prekaljen
u zalaganju za što brži i bolji razvoj
i napredak šumarstva kao cjeline uz
primjenu naučnih dostignuća. Brz, odlučan
i kratak kod donošenja važnih zaključaka
i odluka, utirao si put do najviših rukovodećih
položaja. Navedene osebine poticale
su svakog da ih uvelike cijeni i poštuje
ličnost nezaboravnog dobrog druga i odličnog
starješine. Velikim autoritetom uvijek
je ostvarivao svoje razumne odluke,
donesene bilo o organizacijskim pitanjima,
po stručnoj ekonomskoj izobrazbi i za
uzdizanje osoblja, a napose za povećanje i
unapređenje šumskog fonda i privrede.
Odlučno se zalagao za potrajnu obnovu i
iskorištavanje šuma prema za to sastavljenim
i odobrenim gospodarskim osnovama
i programima.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1963 str. 92     <-- 92 -->        PDF

Adolf Dumengjić potječe iz poznate ugledne
oficirske graničarske obitelji. Rodio
se 5. I 1871. u Svilaju kraj Slavonskog
Broda. Osnovnu školu svršio je u Cerni
a nakon toga 5 razreda velike realke u
Osijeku 1888. Šumarske nauke studirao je
u Križevcima na tadanjem Višem šumarskom
učilištu, koje je završio 1891. godine.


God. 1892. nastupio je službu kod Brodske
imovne opčine, isprva kao besplatni
vježbenik kod II šumarije u Cerni, a nakon
dvije godine kao stručni dnevničar
kod IV šumarije u Rajevom selu. God.
1894. imenovan je za šumarskog vježbenika
kod županijske oblasti u Slav. Požegi.
Državni ispit za samostalno upravljanje
i gospodarenje šumama položio je 1896.
god., i iste godine imenovan je za kotarskog
šumara u Novom Marofu. Sa željom
za daljnje stručno uzdizanje, premješten
je 1900. god. na vlastitu molbu kotarskoj
oblasti Slav. Požega sa sjedištem u Kaptolu.
Poslije (1906. god.) služio je kao kotarski
šumar u Đakovu, a zatjm (1912. g.)
kod kotarske oblasti u Osijeku, gdje je
1916. god. imenovan za šumarskog povjerenika,
a zatim (1917. god.) za šumarskog
nadzornika II, a 1920. god. za nadzornika
I razreda.


Takovim sistematskim i postepenim zauzimanjem
radnih mjesta, k tome marljiv
i napredan stručnjak, kao i društveni radnik,
stekao je kroz gotovo 30 godina neprekidnog
praktičnog stručnog rada veliko
iskustvo za racionalno upravljanje i gospodarenje
šumama i šumskim zemljištem^


a naročito sa onima pod osobitim javniia
nadzorom.


Zapažen po svom radu i sposobnosti
premješten je 1921. god. Županijskoj oblasti
u Osijeku kao županijski izvjestitelj,
gdje je 1928. god. unapređen za šumarskog
višeg savjetnika. Konačno je 1929. godine
premješten bivšoj Banskoj upravi Savske
banovine u Zagrebu, gdje je neko vrijeme
rukovodio Šumarskim odsjekom. Time je
naš uzorni drug i stručnjak dobio puno
i zasluženo priznanje za svoj neumoranpredani stručni i društveni rad.


Umirovljen je 1932. god., dakle nakon
punih 40 godina neprekidnog službovanja.
Umro je 22. V 1958. god. u Zagrebu, gdje
je sve do svoje 88 godine mirno i ponosno
listao po opsežnoj knjizi svog života i rada,
punoj vrijednog i poučnog sadržaja,
ostavljenoj kao amanet mlađim pokoljenima.
Za sve neka je našem istaknutom
drugu i stručnjaku velika hvala.


Pere


SAOPĆENJE


Savez inženjera i tehničara šumarstva
i drv. industrije SR Makedonije saopćuje
nam da je prigodom nesretnog udesa u
Skoplju smrtno stradao ing. DIMKO ŠAiLTANSKI,
direktor Šumskog gazdinstva u
Skoplju, a povrijeđen i nalazi se na liječenju
ing. ALEKSANDAR SERAFIMOVSKI,
naučni saradnik Šumarskog instituta
u Skoplju.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1963 str. 93     <-- 93 -->        PDF

Savjet Instituta za drvo u Zagrebu, Ul. 8. maja br. 82/1 raspisuje


NATJEČAJ


za popunjenje sljedećih radnih mjesta:


U Naučno-istraživačkom sektoru


1. suradnik za površinsku obradu drveta i lijepljenje
V sektoru za primjenjenu tehnologiju


2. tehničar za pilansku preradu
3. suradnik za ambalažu
4. suradnik za površinsku obradu drveta
5. suradnik za organizaciju rada i proizvodnju u finalnoj preradi
6. suradnik za strojarstvo
7. suradnik za uređaje grijanja i klimatizaciju
8. suradn k za energetiku
9. suradnik za elektrourleđaje
10. suradnik za unutrašnji transport
11. tehničar za energetiku i strojarstvo
i2. suradnik za analizu tržišta (proizvoda finalne preirade)
13. suradnik za celulozu i papir
14. tehničar za laboratorijska ispitivanja ploča
Natjecatelji trebaju ispunjavati uvjete iz čl. 31. Zakona o javnim
službenicima, a suradnici još i uvjete iz čl. 54—57. Zalkona o organizaciji
naučnog rada. Uz molbu treba priložiti posljednje irjeišenje o postavljenju,
odnosno unapređenju, popis naučnih i stručnih radova i kratku biografiju.


Za radna mjesta suradnika traži se odgovarajuća fakultetska sprema
i to: pod 1 i 4 mogu se natjecati drvnoindustrijsk; ili kemijski inženjeri,
kod 3 i 5 drvnoinđustrijiSki inženjeri, pod 6, 7 i 10 strojarski inženjeri,
pod 8 strojarski 1: elk´troinišenjer, pod 9 elektroinženjer, pod 12 diplomirani
ekonomist i pod 13 kemijski inženjer.


Za tehničare se traži odgovarajuća srednja škola.
Suradnici trebaju poznavati bar jedan strani jezik. Potrebna je 8-godišnja
praksa u struci, a za radna mjesta pod 6, 7, 8, 9 i 10 3-godiišnja praksa.
Za radna mjesta pod 1 i 4, ukoliko se natječe kemijski inženjer 3-godišnja
praksa.


Putni i selidbeni troškovi kao i troškovi odvojenog života padaju na
teret ovog Instituta.


Bok natječaja je 15 dana od objave. Molbe taksirane sa 50 din dostaviti
natječajnoj komisiji.
INSTITUT ZA DRVO — ZAGREB
ŠUMARSKI LIST 7-8/1963 str. 94     <-- 94 -->        PDF

Sa svrhom da se popuni osjetna praznina u stručnoj kemijskoj literaturi
s područja kemijskog inženjerstva, izdaje se prijevod knjige


K. F. PAVLOVA
P. G. ROMANKOVA
A. A. NOSKOVA
poznatih stručnjaka i profesora TEHNOLOŠKOG INSTITUTA
»LENSOVJET« u Lenjingradu


KEMIJSKO INŽENJERSTVO
PRIMJERI I ZADACI


Tim prijevodom inženjeri i tehničari, te studenti dobivaju stručno
djelo od velike vrijednosti za stručni razvoj i pomoć u praktičnom radu.
Iako je to to djelo u prvom redu udžbenik i priručnik, gradivo je u njemu
tako odabrano, raspoređeno i obrađeno da daje uvid u cjelokupnu problematiku
kemijskog inženjerstva — izgradnju kemijskih aparatura.


UPLATE NA ZlRORN: 400-2,1-608-282
KNJIGA IZLAZI IZ ŠTAMPE U AUGUSTU 1963. GOD.
PRETPLATNA CIJENA DIN 3.900.—
PO IZLASKU IZ ŠTAMPE DIN 5.000.—


KEMIJA U INDUSTRIJI
Časopis kemičara i tehnologa Jugoslavije
Zagreb, Berislavićeva ul. 6 — Telefon 24-572 p. p. 152.


KEMIJSKO INŽENJERSTVO
PRIMJERI I ZADACI


Poglavlja:
I Osnove hidraulike
II Pumpe. Ventilator:. Kompresori
III Hidromehaničke metode odjeljivanja
Miješanje u tekućem mediju
IV Izmjena topline u kemijskim aparatima
V Isparivanje. Kristalizacija
VI Sušenje
VII Destilacija. Rektifikacija. Apsorpcija
VIII Umjereno i duboko hlađenje


U svakom od tih poglavlja materija je podijeljena u tri dijela:


1. Formule za izračunavanje
2. Primjeri izračunavanja
3. Zadaci za vježbu
Formule za izračunavanje dane su u elementarnom matematičkom
obliku.


U primjerima su postavljeni i riješeni zadaci na pregledan način. U
primjerima se dao niz praktičnih koeficijenata i podataka do kojih se
inače u praksi teško dolaz:.


Rješenja svih u knjizi danih zadataka navedena su u posebnom
prilogu.


Osim toga knjiga sadrži, uz mnoštvo skica i tabela, a u prilogu, 52
tablice i 41 nomogram potreban za proračunavanje aparatura i rješavanje
zadataka u kemijskom inženjerstvu.