DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1963 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Putokaz kod ovih radova bili su pojedini dijelovi sastojine sa razbijenim
sklopom i dobrim gustim podmlatkom. Doznaka je djelomično, gdje su postojali
uslovi, izvršena u grupama.


Doznačena drvna masa iskazana je u tabeli broj 2.
Tabela broj 2 — doznačene drvne mase m3


Gospodarske jedinice Jelenj e
Detalj. ukupna
Bukve
po. 1 ´ha ukupnaJele
ipc l!ha
Sveukupno
ukupna po 1 ha
razr. masa masa masa
I 87 1 87 1
II 643 5 — 643 5
HT 2.526 21 — 2.526 21
IV 3.284 26 2 3.286 26
V 741 6 3 744 6
VI 109 1 13 1 722 2
VII 65 1 19 84 1
SVEGA 7.455 61 37 1 7.492 62


Tabela broj 2 — doznačena drvna masa m3


Gospodarska ,jedinica P*ai t ak


;


Bukve Jele Sveukupno
IDeblj. ukupna po 1 ha ukupna po 1 iha ukupna po 1 ha
razr. masa masa masa


_


I 780 5 23 803 5


II 2.046 13 41 -2.087 13
III 2.729 17 107 1 2.837 18
IV 2.332 15 171 1 2.503 16
V 845 5 206 2 1.051 7
VI 177 1 135 1 312 2
VII 52 -64 116 -


Svega 8.961 56 747 5 9.708 61


Ako doznačene drvne mase po vrstama drveća (tabela broj 2) stavimo u
odnos sa masama šumskog fonda istih vrsta (tabela broj 1) dobijemo na oba
predjela slijedeće intenzitete sječe:


Jelenj e — bukve 25%, četinjara 1% = 26%
Plata k — bukve 24%, četinjara 2% = 26%
Intenzitet sječe je za oba kompleksa jednak iako su različite strukture


drvnih masa po debljinskim razredima i kvaliteti što ćemo kasnije vidjeti.
Da bi se zorno prikazala dinamika šumskog fonda i odnosa drveća u oba
predjela prije i poslije sječe, nacrtan je po debljinskim razredima grafikon
masa po 1 ha.
Iz tog se grafikona vidi da je kulminacija drvne mase fonda kod Jelenj a
kao uređenje šume u III deb. razredu, a kod Platk a u II deb. razredu.
Nadalje je identično sa prednjim i kulminacija sječe kod Jelenj a u IV deb.
razredu, a kod Platk a u III deb. razredu.
Ovaj pomak na desno u viši debljinski razred je rezultat dosadašnjeg
gospodarenja sa obim kompleksima.