DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1963 str. 5     <-- 5 -->        PDF

sredstava iz tog fonda nisu se u tom periodu u pravilu, mogla ta sredstva
upotrijebiti za biološke investicije uslijed čega je jednim dijelom i došlo do
podbacivanja plana podizanja plantaža tim više, jer se šumarstvo uglavnom
financiralo iz vlastitih sredstava.


Ipak u zadnje dvije godine nakon reorganizacije šumskih gospodarstava
i njihovim prelazom sa statusa ustanova na status privrednih poduzeća
sa radničk m samoupravljanjem, integriranjem uzgoja i eksplatacije
šuma, pošlo se u tom pravcu naprijed, jer su se ulaganja za podizanje plantaža
i nabavu mehanizirane opreme povećala za 300—400% u prosjeku na
razdoblje od 1952—1960. g.


Dugoročni proces proizvodnje čini, da se biološke investicije aktiviraju
u daljnjoj budućnosti pa su radovi te vrste objektivno uzevši, od većeg
interesa za zajedn´cu, nego za privrednu organizaciju, koji je momenat
veoma važan kod sagledavanja perspektivnog razvoja ove privredne oblasti.


Premda se u iskorišćavanju drveta krenulo naprijed nije se mogao
ostvariti očekivani napredak, jer je materijalno-tehnička baza zaostala, a to
sprečava racionalnije iskorišćenje drveta. To zaostajanje naročito je veliko
kod izgradnje komunikacija i kod opreme.


Uslijed toga mjestimično je a naročito na udaljenijim šumskim područjima,
došlo do pojava, da se dio drvne mase ostavljao u šumi neizrađen
zbog visokih proizvodnih troškova, tim više, jer ga industrija uslijed zaostalosti
ne može kod sadašnje proizvodnje ni prihvaćati.


Nepovoljni odnosi cijena također su imali utjecaj da se nije ostvarivao
cilj boljeg iskorištenja drveta.


2. Budući razvoj
Osnovna koncepcija razvoja za slijedeće razdoblje, odnosno sve do
1980. g., uglavnom je zacrtana već prilikom sastava prethodnih dugoročnih
planova. S obzirom na drugoročnost ciklusa šumske proizvodnje ne može
se u kraćim vremenskim razmacima od 5 odnosno 7 godina osnovna koncepcija
bitno mijenjati. Radi toga se u ovoj oblasti rad na izradi koncepcija
razvoja svodi uglavnom na postavljanje- 7-godišnjeg programa radova.


Kod proučavanja mogućnosti razvoja u narednom 7-godišenjem razdoblju
polazilo se je od slijedećih osnova:


— da na području SR Hrvatske šumski fond predstavlja veliki izvor


sirovina za razvoj moderne industrije drveta, da povoljni klimatski i pe


dološki uvjeti pružaju mogućnost ne samo jačanja i unapređenja postoje


ćeg šumskog fonda, nego postoje vrlo dobri uvjeti za proširenje šumskog


fonda podizanjem plantaža šuma i intenzivnih kultura sa vrstama drveća


brzog rasta kako listača tako i četinjača.


— da će sa očekivanim porastom cjelokupne privrede rašlji i potrebe
za drvom, pa makar i ponešto nižoj stopi.zbog čega će ipak morati doći
do većeg iskorištavanja šuma kao i do boljeg iskorištavanja drveta.
Polazeći od ovih osnova pred šumarstvo se kao i do sada, tako i za
naredno razdoblje postavljaju zadaci: povećati proizvodnju drveta raznim
uzgojnim zahvatima, poboljšavati kvalitet šumskog fonda, graditi šum