DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1963 str. 72     <-- 72 -->        PDF

Stanica u tom smislu predstavlja stalno
područje kontinuiranog prstenovanja vođeno
naučno-planski i sistematično, a postojanost
rada i kontinuitet kod rada mogu
kod takve naravi posla dati rezultate. Djelatnost
Stanice proširila se i na nama interesantna
područja užeg dalmatinskog područja.


Kod rada sa mrežama može uletjeti po
koja ptica sa stranom oznakom na prstenu^
općenito uzevši kod svakog novog postavljanja
mreža ne može se opsolutno znati


DA LI JE PERUĆICA


Od vremena do vremena naša dnevna
i nedeljna štampa objavi po koji članak


o prašumi »Perućici« i »čudima« što ih
ona krije u sebi. Upravo su napisi ovakve
naravi informirali (dezinformirali) čitaoce
da skoro i nije potrebno pobliže objašnjavati
geografski smještaj, opis i raritet Perućice.
Dovoljno je bilo samo spomenuti
ime Perućice pa se većina čitalaca s podozrenjem
i strahom mogla sjetiti da je
ona negdje zagrljena masivima Volujaka,
Maglica i Sniježnice i da se u njoj vodi i
smjenjuje divlja igra prirode »nepoznata«
i možda »jedinstvena« u svijetu.
Ove su priče o Perućici išle datle da su
i neki strani novinari postavljali pitanja
odgovornim šumarskim stručnjacima koji
rade na tom području o životu majmuna
i otrovnih zmija (šargana) u ovoj prašumi!
Ili pak jedna strana ekskurzija đaka, kada
je došla na Tjentište, bila je tako opremljena
oruđem za presijecanje, zaštitnim
odijelima i naoružanjem kao da će
se, u najmanju ruku, kretati kroz džungle
Amazonije u kojima sa svakoga i iza svakoga
stabla vreba opasnost.


Radi tačnog informiranja čitalaca možda
bi bilo potrebno i putem dnevne štampe
kazati pravu istinu o ovoj našoj prašumi.


Ona se nalazi na području Nacionalnog
parka »Sutjeska« sa desne strane istoimene
rijeke poznate po legendarnoj bitci za vrijeme
V-te neprijateljske ofenzive.


Zatvorena prirodnim granicama Dragog
Sedla, Sniježnice, Maglica i Prijevora, te
obroncima Volujaka, prašuma Perućica se
nalazi na nadmorskoj visini od cea 800—
—2.300 metara sa površinom od 1.234 ha
i drvnom masom od 700—1.350 po ha.


Nedavno sam obišao ovu našu poznatu
šumu prašumskog oblika pa bih iznio svoj
dojam o njezinim iprašumskim karakteristikama,
te i mišljenje da li je Perućica
prašuma ili ne. No radi lakšeg razumijevanja
potrebno je prvo definirat; šumu
prašumskog oblika, a onda iznijeti stanje


što će se uloviti u toku jednog dana, a pogotovu
su razlike u prstenovan ju po vrstama
od godine do godine u istim mjesecima
i na istim lokalitetima.


Ornitološka stanica uz modernu i suvremenu
opremu predstavljati će stanicu
evropskog tipa na kojoj će se osim metode
prstenovanja, njegovati i ostale metode
proučavanja ptica, te će se na taj način
vidljivo širiti za nas važna naučna dokumentacija.


Ljubica Štromar prof.


PRAŠUMA ILI NE?


u kome se .prašuma Perućica danas nalazi,
te i njezin momentani status u sklopu
Nacionalnog parka »Sutjeska«.


Pod prašumom se razumijeva iskonska
prirodna šuma autohtonih vrsta drveća,
grmlja i prizemnog rašća, potpunoma sačuvana
od utjecaja čovjeka i njegovih pratioca
(stoke i drugog), i u kojoj se održala
biološka ravnoteža kao funkcija određenog
klimata.


Doduše, postoje u šumarskoj nauci različite
definicije prašume, no ova bi, po
prilici, bila kompromis -pa i sukus svih
definicija brojnih autora. Možda je potrebno
istaći da šume prašumskog tipa, nažalost,
još nijesu dovoljno proučene i u buduće
će sve biti manje, jer ih je ljudska
civilizacija potisla i ograničila na sasvim
mala područja.


Neupuštajući se u analizu tropskih i
suptropskih prašuma Afrike, Južne Amerike
i Azije, te prašuma krajnjeg sjevera
Amerike i euroazijskog kontinenta, koje se
danas zbog sve veće potražnje drveta na
nacionalnim i svjetskim tržištima, usput
rečeno, sve više potiskuju i eksploatišu


— prašume Evrope polako ali sigurno gube
elemente prašuma i poprimaju odlike, prije
svega, gospodarskih (ekonomskih) šuma,
a onda nacionalnih parkova, rekreativnih
i zaštitnih šuma, koje imaju i moraju imati
sasvim druge statuse od šuma prašumskog
tipa. Danas je u Evropi prava atrakcija
naći po čovjeku nedirnutu, iskonsku
šumu, ili kako se to stručno kaže, primarnu
prašumu, jer su potrebe ljudi za drvom i
njegovim prerađevinama toliko narasle da
su nekada bogate zemlje Evrope na šumama
ovakvog tipa, ili ih svele na minimum,
ili su ostale bez njih.
Istina poznate evropske prašume u Alpama,
Karpatima, Tatrama i poznata prašuma
Bjelovješka su sekundarne prašume,
koje definira znatan utjecaj čovjeka i njegovih
pratioca, ali to nije ono što bi za
današnju nauku i praksu i uopšte civilizirane
ljude ovoga vijeka predstavljalo
pravi raritet prirode.