DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1963 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Zbog pomanjkanja ili nedovoljne kvalitete čitavog niza raznih, za finalnu
proizvodnju drv. industrije, pomoćnih materijala, uslovno se uvoze znatne njihove
količine, čime se nepotrebno smanjuje vrijednost izvoznih proizvoda. Želimo
li i domaćem kupcu omogućiti snabdijevanje identičnim proizvodima, moramo
uvoziti te pomoćne materijale, iako većinu njih nije problem kvalitetno
proizvesti u zemlji. Koliko god su ti materijali dobro došli drv. industriji, neki
od njih i drugim prerađivačkim granama, veći interes za njihovu proizvodnju
morao bi nastajati i u odnosnim poduzećima matičnih grana. U svakom slučaju
problem je znatan i zaslužuje svestranu akciju.


Provedu li se što prije samo ove mjere, biće stvorena zaista solidna baza
za potpunu realizaciju razvojnih tendencija drvarske industrije u 7-godišnjem
planu, te potpuna konsolidacija u sistemu privređivanja i grane u cjelini i njenih
pojedinih djelatnosti. Time bi i drvarska industrija bila u mogućnosti da u svom
daljnjem razvojnom putu ide ukorak s ostalim industrijskim granama i daje
neuporedivo veći doprinos općem razvoju naše privrede.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1963 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— optimalno korištenje postojećih proizvodnih kapaciteta i iznalaženje mogućnosti
za njihovo najsvrsishodnije proširenje, koje bi rezultiralo rentabilniju
proizvodnju od sadašnje,


— orijentacija na veće korištenje mekih lišćara i egzotičnog drveta u pro*izvodnji
šperploča i ljuštenog furnira, čime će se također podići rentabilitet proizvodnje.


U finalnoj proizvodnji:


— orijentacija na specijalizaciju proizvodnje koja omogućava velikoserijsku
proizvodnju bilo elemenata, bilo sklopova, bilo kompletnih pojedinih finalnih
proizvoda, već prema veličini i opremljenosti pojedinog proizvodnog kapaciteta,
,


— neophodna podjela rada proizvodnih kapaciteta finalnog karaktera, radi
međusobnog popunjavanja asortimana, koji na tržište izlazi kao odgovarajuća
uporabna cjelina (koprodukcija),
— stvaranje kooperacionih odnosa trajnog karaktera, kojima se može dati
sasvim zvaničan karakter međusobnih dugoročnih obaveza u podjeli rada manjeg
ili većeg broja postojećih poduzeća. Ovakav vid poslovne saradnje ne bi smio
biti problem u postojećim grupacijama poslovnih udruženja,
— intenzivna nastojanja na širenju trgovačke mreže, kako bi finalni proizvodi
drvarske industrije, namijenjeni širokoj potrošnji, na što neposredniji
način bih dostupni potrošaču,
— svestranije izučavanje stanja na tržištu, kako domaćih razmjera, tako
i inozemnih uslova. Ova nastojanja moraju rezultirati što prije identičan proizvodni
asortiman po funkciji i kvaliteti za domaće i vanjsko tržište. To će
omogućiti punu normalizaciju u udovoljavanju rokovima isporuka na vanjska
tržišta, a time i našu daljnju afirmaciju u međunarodnoj trgovini,
— povećanje proizvodnog asortimana kao neposredne posljedice orijentacije
na specijaliziranu proizvodnju. Mnogo je lakše razvijati potrebnu raznolikost
kod jednog ili manjeg broja osnovnih tipova, pri čemu se ne remeti velikoserijska
proizvodnja,


— naše proizvodne mogućnosti zahtijevaju vanredno intenzivan, ali u isto
vrijeme do kraja studiozan rad na njegovanju kulture oblikovanja na ovom
osjetljivom području industrijske proizvodnje. U užim, republičkim, razmjerima
u priličnoj mjeri zaostaju ova nastojanja i utoliko je teže očekivati pojavu, a
potom i trajan slijed u formiranju domaćeg i za vanjsko tržište interesantnog
obilježja u oblikovanju.
Među zajedničke mjere spada:


— sasvim liberalni tretman uvoza rezervnih dijelova za tehnološku opremu
u okviru raspoloživih deviznih sredstava privrednih organizacija u grani,
— prelaz na elastičniji sistem u politici cijena, pa i na slobodne cijene kod
niza proizvoda drv. industrije. Dosadašnji je postupak oko kontrole cijena ovih
proizvoda dobio potpuno formalan karakter,
— posebnu brigu zaslužuje razvoj prateće industrije, o kojoj u velikoj mjeri
ovisi pravi značaj našeg izvoza, odnosno objektivna vrijednost naše finalne proizvodnje
i na domaćem tržištu.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1963 str. 20     <-- 20 -->        PDF

^ preglednosti i boljeg uočavanja ne samo spomenutih mjera već i onih o kojima


u prednjim izlaganjima nije direktno bilo riječi, daju se one izdvojeno u naj


sažetijoj formi. Posebno mjesto među njima zauzimaju:


— unapređenje proizvodnje i podizanje produktivnosti rada, te
— ekonomika privređivanja.
S obzirom da se na izgradnju novih proizvodnih kapaciteta računa tek u
izuzetnim slučajevima, osnovni uslov za ostvarenje predviđenog razvoja grane
je svestrano unapređenje proizvodnje i podizanje produktivnosti rada. Uz ta
nastojanja nemoguće je odvajati jednako važne tendencije usmjerene na ekonomiku
privređivanja. Cilj će u cijelosti biti postignut tek onda, ako povećana
proizvodnja rezultira i takav poslovni uspjeh koji će obezbjeđivati normalne
uslove za predviđeni stupanj razvoja. Dosada drvarska industrija nije davala
takve poslovne rezultate, a oni nisu mogli stvoriti ni potrebne uslove za njen
objektivno mogući razvoj.


Naravski, ovim osnovnim mjerama prethode i slijedi ih mnoštvo ostalih,
po svom konačnom zadatku ne manje značajnih mjera. Neke treba naročito
istaći. To su:


Na području primarne prerade:


— nastojanja ka punoj sinhronizaciji proizvodnje u eksploataciji šuma i
prerađivačkih postrojenja. Vrijeme i njegove značajke ne bi smjele dovoditi u
pitanje ravnomjernost industrijske proizvodnje u bilo kojoj njenoj djelatnosti,
kao što je to dosada bio slučaj,
— uočavanje neminovnosti koncentracije u primarnoj mehaničkoj preradi,
a po tome i odgovarajućeg usmjeravanja raspoložive sirovine na prethodno
utvrđena mjesta najrentabilnije prerade,


primjena najnovije tehnološke- opreme i proizvodne organizacije u tako pripremljenim
optimalnim uslovima prerade,


proizvodnja rezane građe u formi koja najbolje odgovara krajnjim korisnicima.
Već sada su to zahtjevi koji se svode na određene mjere i kvalitetu ili
čak u većoj ili manjoj mjeri obrađene sastavne elemente raznih finalnih proizvoda.
Kroz ovaj vid proizvodnje pilanska prerada ulazi u trajnije kooperativne
odnose, koji su i za nas i za korisnika daleko interesantniji.


U polufinalnoj proizvodnji:


— ekonomičnije korištenje plemenitih furnira kroz uže kooperativne odnose
sa proizvođačima furniranog namještaja i drugih sličnih korisnika, za koje
bi proizvađači furnira isporučivali sastavljene plohe po unaprijed utvrđenim
specifikacijama. Time bi i rentabilitet obostrane proizvodnje bio veći,
— prilagođavanje i proizvodnje raznih ploča potrebama daljnje reprodukcije,
kroz to i odgovarajući vidovi njihove finalizacije putem oblaganja sa traženim
materjalima (furniri i razni sintetski materijali),
— proširenje područja upotrebe raznih ploča. U tome naročito upotreba
šper i drugih ploča u građevinarstvu (oplata, izolacioni materijal, građevni elementi
u proizvodnji manjih montažnih objekata i dr.), u saobraćaju i si.,


ŠUMARSKI LIST 11-12/1963 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Dinamiku tog porasta i međusobne odnose sa proizvodnim očekivanjima
pokazuje slijedeća tabela:
Plan 19 7 0.
1956 1962. 1963. II III


r


rezana građa 100 131 139 121 121 121
ploče i furniri 100 253 342 474 538 635
namještaj i galanterija 100 272 367 734 807 965
pletarstvo 100 277 346 415 415 415
parket 100 58 94 145 145 145
ostali proizvodi 100 105 80 256 308 359


Ukupno 100 153 175 251 271 304


Dinamika izvoza ako je 1962 = 100 100 114 164 177 199
Dinamika proizvodnje 100 111 171 193 220


Učešće vrijednosti rezane građe, te namještaja i galanterije u ukupnom
izvozu proizvoda drvarske industrije u istom periodu izgleda ovako:


Plan 19 7 0.


1956 1962. 1963. I ´ II III


namještaj i galanterija 13,5 23,9 28,2 39,4 43,5 42,7


rezana građa u »/o 57,9 49,7 46,3 27,9 26,0 23,0


Sasvim je sigurno da će vrijednost izvoza namještaja i galanterije već u
ovoj godini biti veća od planirane, pa će međusobni odnosi biti povoljniji u korist
spomenute finalne grupacije u grani. To je i posve razumljivo. Sirovinske
mogućnosti za proizvodnju rezane građe su razmjerno ograničene. Osim toga,
sve su veće vlastite reprodukcijske potrebe na ovom proizvodu. Da li će u toj
situaciji biti moguće podržavati nivo vrijednosti rezane građe namijenjene izvozu,
uz sve pozitivne tendencije na mijenjanju njene osnovne strukture u izvozu
raznih većim ili manjim dijelom obrađenih elemenata, veliko je pitanje, makar
se na taj način postizava i razmjerno veća vrijednost. U svakom slučaju morali
bismo na drugoj strani imati povoljniju kompenzaciju u finalizaciji proizvodnje.
Zbog toga se, naravno, na ovom području, posebno u raznim vrstama namještaja,
i predviđa najveća stopa porasta.


Presudnu ulogu u ovim nastojanjima odigrat će naprijed spomenuta nastojanja
na području produktivnosti rada. Koliko god rentabilitet ove proizvodnje
bude u povoljnijim odnosima sa svjetskim cijenama tih proizvoda, utoliko će nam
vrata inozemnog tržišta biti jače otvorena. Neosporno je da se naša finalna
proizvodnja nalazi u izuzetno delikatnom položaju i da je odgovarajuća preorijentacija
u tehnološkom i organizacijskom pogledu neobično hitne naravi
upravo zbog povoljnih tržnih momenata, koje ne bi smjeli propustiti. Situacija
traži svestrane napore poduzeća, ali i društva u pogledu neophodnih sredstava,
bez kojih je stvarno nemoguće postići inače sasvim realne rezultate. Zbog
stanja u kom se nalazi drvarska industrija u pogledu vlastitih sredstava, društvo
će morati učiniti odgovarajuće ustupke grani, jer ih ona pod sadašnjim uslovima
kreditiranja jedva može prihvatiti.


5. Mjere za realizaciju predviđenog razvoja
Kod obrazlaganja osnovnih problema i postojećih poteškoća uz predviđeni
porast proizvodnje u ovoj industrijskoj grani, većinom su napomenute mogućnosti
i uslovi pod kojima su ostvarive postavke 7-godišnjeg plana. Radi veće
ŠUMARSKI LIST 11-12/1963 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Finalna kemijska prerada drveta


Njen se razvoj predviđa u mnogo manjim razmjerima od finalne mehaničke
prerade. S obzirom na djelatnosti koje ovamo spadaju takav je trend i razumljiv.
Razvoj ove prerade prikazan je u slijedećoj tabeli:


Jed. Plan 1 9 7 0.
mjere 1952. 1962. 1963. 1 II III
štavila 000 Ft 1O0 79 75 78 78 78
impregnacija
suha destilacija
šibice
0O0 ms
000 t
000 sand.
100
100´
100
193
137
123
193
137
149
227
138
170
273
138
190
273
277
190


Prve dvije djelatnosti ovise, koko je poznato, o našim sirovinskim mogućnostima.
U kojoj će mjeri doći do veće potrebe na impregnranju drveta ovisi o proširenju
područja njene primjene, a ona stvarno postoji i za naše prilike nije neznatna.
Zbog toga je predviđeni porast svakako donja granica mogućnosti.


Potreba na povećanju obima suhe destilacije još se sasvim jasno ne sagledava.
Ukoliko se tokom realizacije 7-godišnjeg plana ukaže ta mogućnost, sirovin^
kih problema vjerojatne, neće biti.


U proizvodnji šibica se računa sa daljnjim povećanjem uglavnom na bazi
šibica iz kartona.


Iz ovog najkraćeg obrazloženja kretanja proizvodnje, kako pojedinih osnovnih
grupacija, tako i njihovih najglavnijih djelatnosti, vidljivo je, da predviđeni
porast treba biti rezultat prvenstveno veće produktivnosti rada. Nju će omogućavati
s jedne strane odgovarajuće rekonstrukcije tehnoloških postrojenja na nivou
najnovijih dostignuća, a s druge strane adekvatna organizacija te proizvodnje
u svim njenim vidovima i pojedinostima. Tu se posebno misli na visok stepen
podjele rada u određenoj proizvodnoj orijentaciji i odgovarajuću kooperaciju.
Zbog toga se i predviđa mnogo blaži porast zaposlenosti u drvarskoj industriji,
koji daje slijedeći porast produktivnosti:


Plan 19 7 0.
1963. I II III
indeks proizvodnje 100 154,2 173,8 191,9
indeks zaposlenosti 100 109,4 123,3 136,1
indeks produktivnosti 100 141,0 141,0 141,0


Takvi odnosi su više nego realni, a time i ostvarivi. Oni će uz druge uvjete
nesumnjivo doprinijeti zadovoljavajućem porastu ličnih primanja, koji će —
nadajmo se — biti u logičnim relacijama sa prosjecima ostalih grana. Taj će
momenat sigurno djelovati i u pravcu stabilizacije radne snage u ovoj industrijskoj
grani, odgovarajućoj kvalitetnoj selekciji, a kroz to i u pravcu još veće
produktivnosti.


4. Izvozne mogućnosti
U cijelom poslijeratnom periodu izvoz je bio naročito važan za drvarsku
industriju. Kroz njega je ona rješavala većinu plasmana svojih proizvoda. Porast
domaćih potreba u idućem periodu neće u znatnoj mjeri poremetiti dosadašnje
proporcije, premda se u sedmogodišnjem planu računa sa nešto blažim
tempom porasta u izvozu od onoga koji se predviđa za proizvodnju.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1963 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Razvoj turizma i široke mogućnosti uklapanja upravo ove djelatnosti naše
grane u sve veće potrebe turističkih aktivnosti na otvaranju mnogih dosada
širem turizmu nepristupačnih krajeva i njihovih vanrednih prirodnih ljepota,
više su nego dovoljan razlog za krajnje aktiviranje ove proizvodnje. U tim
uslovima čak ni III varijanta ne predstavlja nivo u kog bi trebalo ma i malo
sumnjati. To je u isto vrijeme vanredno široko područje upotrebe u prvom redu
raznih vještačkih ploča, čija bi proizvodnja time došla u sasvim druge uslove
daljnjeg razvoja.


Građevne stolarija


je također područje gdje su i potrebe i proizvodne mogućnosti izvanredne
i gdje do danas nismo- iskoristili ni dio pruženih šansi. Iako je porast proizvodnje
u periodu 1956/60. bio relativno visok (indeks 403), predviđa se gotovo indentična
stopa rasta i u idućem planskom periodu — u prosjeku cea 15"%.


Stambena djelatnost će sasvim sigurno biti i u idućem periodu intenzivirana.
No to ni u kom slučaju ne bi trebalo otupiti oštricu nastojanja na što bržoj
primjeni savremenih proizvodnih metoda i u ovoj djelatnosti. U Republici još
uvijek ne raspolažemo sa potpuno mehaniziranom, da ne kažemo automatiziranom
proizvodnjom ovih proizvoda, a po tome ni sa u toliko jeftinom proizvodnjom.
Nije daleko vrijeme kada će tržište upravo ovih proizvoda pripasti
onome čija proizvodnja bude svrsishodnija i jeftinija. Bude li naš odnos spram
ovih proizvoda na nivou dosadašnjeg, onda to sigurno neće biti drvo ili će u
najboljem slučaju igrati perifernu ulogu.


Predviđena stopa porasta odgovara povećanju proizvodnje čiji se indeks
kreće oko 270!


Parket


Predviđeno povećanje proizvodnje se uglavnom odnosi na lamel parket,
kao neposrednoj posljedici s jedne strane štednje drveta, a s druge strane njegovom
favoriziranju u sistemu građevinske djelatnosti, u kom predstavlja neospornu
prednost. Sirovinskih problema u ovom razvoju vjerovatno neće biti,
tim prije što ni postojeće mogućnosti nisu ni iz daleka iskorištene.


Proizvodnja bačava


imat će dva razvojna puta, jedan — dosadašnji — u masivnom drvetu,
prvenstveno za podmirivanje potreba rastuće poljoprivredne proizvodnje u oblasti
voćarstva (pulpne bačve), drugi — u proizvodnji ambalažnih bačava iz
lijepljenog drveta, pretežno za odgovarajuće potrebe kemijske industrije. Ovaj
posljednji vid proizvodnje kod nas Još uopće nije uveden iako su s njom u
inostranstvu postignuti zaista interesantni rezultati. To je jedan od vidova finalizacije
u proizvodnji ljuštenih furnira, čime se u znatnoj mjeri može podići
vrijednost proizvodnje u nekoj od naših tvornica šperploča. Ovu proizvodnju
moguće je kao novu uvesti i tamo negdje gdje je potreba na takvoj ambalaži
velika, a pogodno leži u odnosu na sirovinske izvore. Postrojenja nisu skupa, a
proizvodnja je u punom smislu industrijska.


Razni finalni proizvodi


nisu u dovoljnoj mjeri dosada proizvodno obrađeni ni obuhvaćeni. Široke
mogućnosti neosporno postoje, sasvim sigurno i preko predviđenog nivoa. One
se jednako odnose na domaće potrebe i na izvozne mogućnosti.


4?9
ŠUMARSKI LIST 11-12/1963 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Namještaj


je i nadalje zadržao najznačajniju ulogu u ovoj grupaciji. Predviđeni porast
je i nadalje najveći upravo kod njega i tek će proizvodnja, koja se očekuje na
kraju idućeg planskog perioda, predstavljati normalne proizvodne odnose ovih
i ostalih proizvoda. Taj nivo bi trebao biti rezultat proizvodne i organizacijske
preorijentacije u pravcu suvremenih industrijskih koncepcija, koje karakterizira
krajnja podjela rada, kroz nju međusobni kooperativni odnosi na raznim
nivoima, visoka produktivnost i odgovarajući rentabilitet, koji omogućava i
daljnji razvoj na ovim principima.


Koliko god pričamo o specijalizaciji, još uvijek^ ona nema očiglednog primjera
primjene. Ne bi trebalo da sasvim nezadovoljavajući rezultati poslovanja
budu jedini razlozi za njenu primjenu, kako se to već nazire. Taj put je uvijek
vezan sa nizom nepotrebnih poremećaja raznog karaktera, a zahtijeva sabran,
studiozan rad na razmjerno širokom području tehnologije, ekonomike i drugih
disciplina.


Za realizaciju ovog programa neophodne su znatne rekonstrukcije. Naši su
sadašnji pogoni puni tehnički i tehnološki neodgovarajuće opreme, koju će dobrim
dijelom trebati mijenjati. Sasvim novi kapaciteti vjerovatrio neće biti
potrebni i ako nisu isključeni, pa se i računa sa eventualnošću podizanja jednog
kapaciteta od cea 20.000 garnitura.


Namještaj od savijenog drveta


Naziv ne odgovara za grupu proizvoda koju u stvari predstavlja. Vjerovatno
već ni sada broj proizvoda iz savijenog drveta ne predstavlja većinu u ovoj
grupnoj djelatnosti. Radi se zapravo uglavnom o svim vrstama stolica, uračunavajući
tu i razne fotelje i polufotelje.


Predviđeni porast se daleko pretežnim dijelom odnosi na stolice koje se proizvode
iz nesavijenog drveta ili tek njegovom djelomičnom primjenom. Tu količinu
neće biti problem postići ukoliko se energičnije priđe većoj međusobnoj
specijalizaciji i podjeli asortimana. Time bi se postigla i veća produktivnost i veća
inventivnost u oblikovanju brojnih varijanti pojedinih osnovnih tipova. U trajnom
pružanju neophodnih noviteta u ovom interesantnom području plasmana
jako zaostajemo. Kad bismo tim problemima posvetili intenzivnu brigu, sasvim bi
realno bilo dostignuće predviđeno u III varijanti plana za 1970. godinu.


Proizvodnja kuća i baraka


nije do sada imala onaj značaj koji je bio realno moguć i za koji su postojali
mnogi uslovi. Ako to iz niza okolnosti nije bio traženi proizvod na domaćem
tržištu, trebalo je više pažnje obratiti inozemnim zbivanjima i u međuvremenu
izvršiti dalekosežnije pripreme za odgovarajuće intenziviranje proizvodnje
u zemlji.


Proizvodnja kuća iz elemenata koji se u pretežnom dijelu sastoje iz drveta
u raznim vidovima je vrlo složen proces i zahtijeva široku kooperaciju za nizom
drugih industrija i njihovim kvalitetnim proizvodima. Osnovni problem u sadašnjem
momentu je pomanjkanje iskustva u ovoj proizvodnji, podrazumijevajući
tu opet iskustvo na principima industrijske proizvodnje, koje kod nas
danas još nema u ovom užem području djelovanja. U toliko i proučavanje
inozemnih dostignuća mora biti i temeljitije i vremenski intenzivnije.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1963 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Finalna mehanička prerada


Za ovu proizvodnu grupaciju predviđa se i u idućem 7-godišnjem periodu
najznačajniji porast, kako je to vidljivo iz tabele »Predviđeni razvoj«. U toj
djelatnosti predviđa se ovakvo kretanje proizvodnje najvažnijih artikala:


Plan 1 9 7 0.
Proizvod 1962. 1962. 1963. I II III
furnir plemeniti i slijepi
ploče
namještaj
savijeni namještaj
kuće i barake
100
100
100
100
100
389
333
719
275
250
389
435
814
316
186
541
1185
1419
475
2812
541
1278
1717
543
4375
541
1611
1887
600
5625
građevna stolarija
parketi puni i lamel
bačve
100
100
100
403
359
152
563
397
159
1250
669
476
1562
669
476
1875
763
794
razni finalni proizvodi 100 371 424 750 875 875


U proizvodnji furnira


pretpostavlja se da će plemeniti furniri u 1970-oj god. učestvovati sa oko


6.000 m3. Ostalo će biti slijepi furniri za oblaganje raznih ploča, posebno »okal«
ploča. Za ovaj je nivo proizvodnje i plemenitog i slijepog furnira neophodan
uvoz egzota.
Proizvodnja ploča


otkako su izgrađeni novi kapaciteti nije dostigla tehničku mogućnost postrojenja.
Najkarakterističnije je to za proizvodnju šperploča. Uglavnom poznati
razlozi osjetnom zaostajanju upravo ove proizvodnje morali bi već u jačoj
mjeri pripadati prošlosti. Prilagođavanje stvarnosti i intenzivna nastojanja u
korištenju unutrarnjih proizvodnih i organizacijskih rezervi trebalo je već pokazivati
bolje rezultate. Koliko god postoji odluka da se zajedničkim snagama
nađu rješenja za sadašnje nezadovoljavajuće stanje, reagiranja upravo onih
tvornica, koje najlošije stoje, nisu razumljiva.


Predviđeni porast proizvodnje polazi od spomenutih objektivnih mogućnosti,
koje se danas ne koriste u mogućoj mjeri, zatim na neophodnom povećanju
proizvodnih kapaciteta iznad onih koji su bili predviđeni investicijskim programima,
jer to zahtijeva sadašnji nedovoljan rentabilitet proizvodnje. I ovo
povećanje proizvodnje treba da bude omogućeno uvozom egzota, dok plantazna
proizvodnja brzorastućih vrsta ne uvjetuje sasvim druge, povoljnije sirovinske
odnose. Koncem 7-godišnjeg perioda, proizvodnja šperploča trebala bi se udvostručiti
!


Proizvodnja iverica u četiri nove tvornice još nije u punom toku. Vjerojatno
te neće biti ni u toku iduće, prve godine 7-godišnjeg plana. Zasada se,
uz dovršenje izgradnje postrojenja za proizvodnju »okal« ploča u Novom, ne
predviđa u ovom planskom periodu daljnje proširenje kapaciteta u ivericama,
jer predviđena proizvodnja zadovoljava potrebe reprodukcije.


Računa se, nadalje, sa eventualnom izgradnjom jednog novog kapaciteta
ploča vlaknatica.


Do povećanja proizvodnje panel ploča vjerojatno neće doći- Jedno zbog neekonomičnosti
ove proizvodnje, drugo radi problematičnosti plasmana većih
količina ovih ploča, čiju potrošnju otežava i njihova visoka prodajna cijena.
Iverice su potpuno uspješna zamjena u svakom pogledu.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1963 str. 14     <-- 14 -->        PDF

Vidljive razlike zamjećuju se kod grupe »ostali lišćari« i kod četinjara.
Predviđa se gotovo dvostruki porast proizvodnje rezane građe kod prvih, a
osjetno smanjenje proreza kod četinjara, radi njihovog intenzivnijeg korištenja
u kemijskoj.preradi drveta (proizvodnja celuloze).


Koliko god se ne predviđaju značajnije promjene u količini rezane građe,
računa se sa bitnim izmjenama sadašnjeg stanja u ovoj djelatnosti. Poslovni
rezultati u ovoj proizvodnji su u potpunoj suprotnosti s interesima zajednice.
Nerentabilnu ili nedovoljno rentabilnu pilansku proizvodnju nije više moguće
podržavati. Umjesto subvencija ona je u situaciji da daje društvu daleko veće
prihode, da bude nosilac najpozitivnijihu. privrednih kretanja u sadašnjoj fazi
našeg industrijskog razvoja. Svako zadovoljavanje s polovičnim rješenjima bilo
bi čisti privredni gubitak i nema nikakvog objektivnog razloga da ne idemo
na optimalna rješenja, koliko god nam to materijalne snage dozvoljavaju. Stanje
u našoj pilanskoj proizvodnji je takvo da su neodržive dosadašnje metode koje
su omogućavale životarenje iz godine u godinu. Kroz najniže osobne dohotke,
koji su upravo u ovoj djelatnosti gotovo dvostruko niži od prosjeka u industriji,
kroz oslobađanje bilo kakvih davanja zajednici, potpuno se zamagljuje društvena
interesantnost rezane građe kao atraktivnog izvoznog proizvoda. S druge strane
on to stvarno može biti. Krajnje je vrijeme da se društvu prezentiraju u punoj
realnosti takve analize koje će pokazivati da se po uslovima privređivanja ova
djelatnost može potpuno uklopiti u sistem i podržavati ga, da će omogućavati u
tolikoj mjeri zadovoljavajuću akumulativnost koja će podmiriti njene osnovne
potrebe na proširenoj reprodukciji i održavanju na najvećem tehničkom i tehnološkom
nivou. Takav nivo nije moguće postići samo korištenjem unutarnjih
rezervi i slabosti sadašnjih kapaciteta, manjim rekonstrukcijama uz zamjenu
dotrajalih strojeva. Orijentacija mora biti na takva rješanja, koja će predstavljati
objektivno najbolje mogućnosti, od kojih će društvo imati najveću korist.


Nema sumnje da će vrlo brzo morati doći do daleko značajnijih koncentracija
raspoložive pilan. oblovine i njene prerade na neuporedivo manjem broju
proizvodnih kapaciteta i da će samo takvo usmjeravanje omogućiti punu primjenu
mehanizacije u ovoj djelatnosti, a kroz to i maksimalnu produktivnost.
Samo će tako opremljeni preradbeni kapaciteti biti u stanju da se rentabilitetom
svoje proizvodnje suprostavljaju normalnim tendencijama porasta proizvodnih
troškova u kojima ni odgovarajuće oscilacije cijena osnovnoj sirovini neće zadavati
naročite probleme, a jednako tako ni trendovi ličnih dohodaka.


Uz ove promjene neminovne su i one koje se odnose na osnovne tehnološke
postavke pilanske prerade i krajnju namjenu ove proizvodnje. Pilanska prerada
u sve većoj mjeri postaje proizvodna faza kooperativnog značaja u sistemu odgovarajuće
finalizacije. Ona je ustvari industrijska proizvodnja sastavnih elemenata
za pojedine finalne proizvode, jer je u stanju da na najrentabilniji način
organizira ovu fazu prerade. Sto se prije prijeđe ovakvoj preradbenoj orijentaciji,
utoliko će se ranije postići napred spomenuti rezultati. Na pragu smo
nekoliko takvih rješenja (Lika, Kordun, područje Vinkovaca, pa i Gorski Kotar).
Negdje još uvijek dominiraju dosadašnja poimanja, a negdje se stalo na
komprimisu, sve zbog užih, lokalnih interesa. Neophodno je isforsirati samo jedno
savremeno pilansko postrojenje, da više nego očigledno dokaže sve prednosti
ovakve proizvodne orijentacije.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1963 str. 13     <-- 13 -->        PDF

3. Predviđeni razvoj
Polazeći od stvarnih potreba domaćeg tržišta proizlazećih iz rastuće domaće
potrošnje, od pozitivnog razvoja izvoza proizvoda ove grane, u. priličnoj mjeri
izbalansiranih sirovinskih uslova. predviđaju se dvije, pa i tri varijante razvoja
U idućih 7 godina, s obzirom na dostignuća koja se očekuju na koncu ovog perioda.
Jedna varijanta predstavlja uglavnom dosadašnji trend porasta proizvodnje
U periodu 1952—1960. god., druga, realno mogući porast proizvodnje kakav je
bio u godinama 1960—1963., uzimajući u obzir i izvjesne poremećaje u tom periodu.
Treća varijanta predstavlja odgovarajuće intenziviranje dosadašnjih prosjeka
jačim društvenim investicijama i većom akumulativnom sposobnošću grane
koja se s pravom očekuje u idućem periodu, kao rezultat mjera koje se sada
poduzimaju i koje će biti poduzimane.


Po glavnim grupama proizvodnih djelatnosti, razvoj bi se u poređenju sa
1952., zatim 1962. i planom za 1963. god. kretao ovako:


Plan 19 7 0
1952. 1962. 19C3. I II III
1952 = 100
proizvodnja rezane
građe
finalna mehanička
100 89,0 89,0 90,1 90,1 90,1
prerada
finalna kemijska
prerada
Sveg a
100
100
100
391,9
120,4
172,7
460,8
125,8
19V,6
845,9
141,9
295,6
980,6
158,3
333,0
1180,5
166,0
367,7
1962 = 1O0
1963 = 100


100

111,0
100
171,1
154,2
192,8
173,8
219,9
191,9


slijedeće odnose u : strukturi ukupne proizvi
drv. industrije:
Plan 1 9 7 0.
1952. 1962. 1963. I II III
proizvodnja rezane građe 61 34 31 21 19 17
finalna mehanička prerada 20 51 55 68 71 73
finalna kemijska prerada 19 15 14 11 10 10
100 100 100 100 100 100


Ove promjene u strukturi proizvodnje predstavljaju suštinu intencija sedmogodišnjeg
plana u odnosu na drvarsku industriju. Finalna mehanička prerada
preuzima sasvim dominantan položaj, koji je nekad imala proizvodnja
rezane građe.


Pilanska prerada


u stvari ostaje do daljnjeg na po prilici istom opsolutnom nivou na kome
je bila zadnjih deset godina. Predviđa se okakvo kretanje ove proizvodnje po
vrstama drveta (u 000 m3):


Plan 1970.
Rezana građa 1952. 1962. 1963. I-II-III
hrast 100 101 103 97
bukva 100 125 120 113
ostali lišćari 100 140 148 250
pragovi 100 53 55 50
četinjari 100 53 53 41


Svega 100 83 83 82
ŠUMARSKI LIST 11-12/1963 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Proizvodnja »okal« ploča ima sve uslove za punu afirmaciju upotrebe u proizvodnji
mantažnih kuća i ne bi smjela biti problem u idućem periodu! Štoviše,
očekuje se mogućnost za povećanje ove proizvodnje u postojećim tvornicama,
a kroz to i njen veći rentabilitet.


Finalna proizvodnja je upravo u 1963. g. nagovijestila svoje izvanredne mogućnosti.
I "kraj razmjerno visoko planiranog porasta proizvodnje u odnosu na
prošlu godinu, svi su izgledi da će on biti premašen. Napomene li se da prava
industrijska proizvodna orijentacija još nije na pomolu i da je postignuti nivo
rezultat tek prvih priprema ka jednoj sređenijoj proizvodnji, opravdano je
očekivati daleko veća dostignuća.


1962. g. završila je proizvodnja namještaja u SRH sa manjim porastom
proizvodnje od presjeka SFRJ (138 : 145). Od interesa je ovdje napomenuti kakav
je razvoj ove djelatnosti bio u periodu posljednje dvije godine u SR Srbiji,
SR Sloveniji i kod nas. Spomenute tri republike su daleko pretežan nosilac ove
proizvodnje u jugoslavenskim razmjerima, kako se to vidi iz slijedećih podataka,
koji ujedno pokazuju učešće svake od spomenutih republika u godinama 1960.
i 1962.":


Index porasta pro


izvodnje 19621960. 1960. 1962.


SR Srbija 160 28,3V» 31,3»/o


SR Hrvatska 138 26,6 25,2


SR Slovenija 115 34,2 27,1


89,1 83,6


Osjetno smanjnje učešća dosadašnjih glavnih proizvođača namještaja je logična
posljedica razvoja ove djelatnosti u ostalim republikama. Izvanredno je
karakterističan i značajan porast proizvodnje u SR Srbiji, koja je time došla na
vodeće mjesto u ovoj industrijskoj djelatnosti. Mi smo u istom periodu u nešto
većoj mjeri smanjili zaostajanje prema SR Sloveniji, tako ta ono sada iznosi
oko 8% prema skoro 29% u 1960-oj godini. U odnosu na SR Srbiju zaostajemo
koncem 1962. g. za cea 24%. Ta je razlika koncem 1960. g. iznosila svega cea 7%.


Nema nikakvog opravdanog razloga da spomenute razlike budu toliko nepovoljne
po nas. Uslovi za plasman ovih proizvoda su u zadnjih nekoliko godina
vanredno povoljni, posebno na domaćem tržištu. Izgleda da je upravo proizvodnja
u SRH posvetila najmanje pažnje domaćem tržištu. Naime, naše je učešće
u izvozu u tom periodu bilo najveće, ali ono ne predstavlja najznačajniju stavku
u izvozu grane u cjelini.


U cjelini gledajući, plasman proizvoda iz ove djelatnosti u 1962. g. zaostajao
je za proizvodnjom za svega 2,5,0/o. Taj odnos u ovoj godini je još povoljniji,
jer je plasman gotovo identičan proizvodnji! U nizu proizvoda je čak i veći od
proizvodnje, što uzrokuje osjetno´ smanjenje zaliha ne samo ispod svih očekivanja
nego i ispod svih uobičajenih normativa.


Spomenuta situacija, koja traje već nekoliko godina i koja se manifestira
u sve pozitivnijim tendencijama, neosporno je najuvjerljiviji dokaz za potrebu
jačeg porasta ove proizvodnje u idućem planskom periodu. Nema nikakvih poteškoća
ni u pogledu osnovnih sirovina. Proizvodnja svih vrsta ploča upravo i
računa na mnogo jaču potrošnju. Problema neće biti ni sa plemenitim furnirima,
jer će konačno doći i do jačeg uvoza egzota za popunjavanje odgovarajućeg
asortimana i na ovom području.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1963 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Ona rezultira i vanredno skupu proizvodnju, ispravnije rečeno — vrlo visoke
troškove proizvodnje, koje ne podnosi prosječna prodajna cijena na svjetskom
tržištu.


Nesagledavanje štetnih posljedica po ekonomičnost i rentabilitet poslovanja
brojnih nedovoljno i nesavremeno opremljenih pilana, pruža nerazumljivu podršku
u obaveznom alimentiranju upravo takvih postrojenja. To je jedan od
osnovnih razloga da se u zadnje vrijeme ni jedno poduzeće nije moglo odlučiti
na potpunu rekonstrukciju pilanskih postrojenja u pravcu maksimalne mehanizacije
unutarnjeg transporta, na koji otpada cea 75% svih troškova ljudskog
rada u pilani i primjenu osnovnih strojeva vrlo visokog radnog učinka. Takva
proizvodnja i proizvodna orijentacija zahtijeva razmjerno velika investicijska
ulaganja, a ona daju visoko rentabilan rad jedino onda, ako se sredstva za rad
maksimalno iskorišćavaju. To, međutim, jedino omogućava neuporedivo veća
koncentracija osnovne sirovine, koju treba prerađivati na jednom mjestu.


Oslobađanje obaveze plaćanja poreza, na promet za rezanu građu jele, smreke
i hrasta olakšat će sadašnji ekonomski položaj ovih preradbenih pogona, te
ponovo zatupiti oštricu borbe za rješavanje suštinskih problema i punu konsolidaciju
u ovoj djelatnosti. Zadnji je čas da se tome priđe, jer inače od mogućih
olakšica ostaje još samo drastično sniženje kamatne stope na poslovni
fond. Šansa pilanske prerade u idućem 7-godišnjem planu je jedino u koncentraciji
prerade na visoko produktivan i rentabilan način, koji omogućava optimalna
mehanizacija svih radova u ovoj djelatnosti, uz primjenu Iprincipa krajnje namjenske
proizvodnje.


Problemi proizvodnje furnira u sadašnjem momentu ispoljavaju se u sirovinskim
poteškoćama. Brojnost proizvodnih postrojenja širom cijele zemlje dovela
je i ovdje do znatnog raskoraka. Kvaliteta sirovine je u prosjeku sasvim
nezadovoljavajuća. Iz velike potražnje rezultirao je izvanredno velik porast
cijena ovoj sirovini, a iz jednog i drugog proizašla je proizvodnja na granici rentabiliteta,
a nisu rijetki slučajevi i gubitaka u proizvodnji kod pojedinih vrsta
furnira.


Unatoč takve situacije ima želja za daljnjim proširenjem postojećih kapaciteta
i u našoj Republici i to na bazi domaćih vrsta drveta!


Proizvodnja šperploča je još uvijek u nezavidnoj situaciji. Postoje izgledi
da dvije od ukupno 4 tvornice završe ovogodišnje poslovanje bez gubitaka. Sa
drugim dvjema je mnogo teža situacija iako nije bezizlazna. Postojeće anuitetne
obaveze, koje su pred njima, zahtijevaju poduzimanje najenergičnijih mjera da
se stanje popravi. Rješenje se sagledava u. što većem prilagođavanju proizvodnje
zahtjevima tržišta, većoj proizvodnji, odnosno boljem korištenju proizvodnog
kapaciteta i kvalitetnijoj proizvodnji.


Proizvodnja klasičnih ploča iverica je otpočela u tri od ukupno četiri tvornice.
Poteškoće su u uhedavanju ove proizvodnje, u njenoj kvaliteti o kojoj zasada
isključivo ovisi zadovoljavajući plasman. Problem rentabiliteta se kod nekih
tvornica već sada nazire! Mogućnost za osjetno jači porast proizvodnje namještaja,
kao i drugih još nedovoljno ispitanih područja upotrebe ovog novog
proizvoda, potpuno zadovoljavajućeg supstituta za rezanu građu četinjara, te
izgledi i za njihov izvoz, moraju stvoriti dovoljnu potrošnju ovog proizvoda i
povoljne uslove za daljnje unapređenje ove proizvodnje.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1963 str. 10     <-- 10 -->        PDF

ca«, koje u suštini predstavljaju nova postrojenja u odnosu na njihov predratni
potencijal.


Koliko god taj i takav porast u relativnim odnosima, izgledao zamašan, on
nije realna slika naših stvarnih mogućnosti, ni po količini ni po proizvodnim koncepcijama.


Razvojne tendencije drv, industrije u spomenutom periodu imale su prvenstveno
za cilj podmirivanje vlastitih potreba, a paralelno s tom obavezom i
glavni teret u našoj vanjskoj trgovinskoj razmjeni.


Svestran privredni razvoj nije omogućavao drvarskoj industriji onakav
progres kakav je ona objektivno zaslužila. Podržavanje njene najznačajnije djelatnosti
— pilanske prerade — na gotovo istom tehničkom i tehnološkom nivou,
zahvaljujući zadovoljavajućim poslovnim rezultatima do unazad nekoliko godina,
imalo je kod nas za posljedicu znatno povećanje broja pilanskih postrojenja.
Raspoloživa pilanska oblovina postala je daleko premalena za iole normalnu
industrijsku proizvodnju postojećih i novonastalih kapaciteta. Došlo je do više
nego ozbiljne privredne disproporcije na ovom području, koja je u uslovima
novih ekonomskih mjera morala tražiti odgovarajuće olakšice u sistemu.


Ni razvoj finalne djelatnosti nije se dovoljno oslanjao na industrijska iskustva
savremenih dostignuća u svijetu, ma da su ona bila sasvim dostupna. Domaće
potrebe na ovim proizvodima i sve interesantnije izvozne mogućnosti uvjetovale
su i na ovom području podizanje brojnih proizvodnih postrojenja.


Ovdje se nije u tolikoj mjeri pojavljivao sirovinski problem, koliko poteškoće
koje su proizilazile iz zanatskih proizvodnih koncepcija. Zbog toga su postizavani
osjetno slabiji rezultati i po količini proizvoda, po širini proizvodnog
asortimana, po njihovoj kvaliteti i funkcionalnosti, a — razumljivo — i po rentabilitetu
takve proizvodnje. Olakšice u sistemu postale su neophodne i u ovoj
djelatnosti.


2. Sadašnje stanje
Dijeli nas razmjerno vrlo malo vremena od novog planskog perioda. Od
nesumnjivog je interesa znati s kojih osnova i u kojim uslovima starta pojedina
djelatnost u iduće plansko razdoblje i sa kakvim šansama.


Primarna mehanička prerada je pred novim smanjenjem osnovne sirovine
u četinjarima, ako se imaju u vidu narmalne godišnje sječive količine, proizašle
iz etatnih mogućnosti .sastojina i dosadašnjih koncepcija gospodarenja. Na raspolaganju
je svega oko 800.000 m3 pilanske oblovine, a možda i manje, čija je
kvaliteta po postojećem standardu već narušena zbog pomanjkanja dovoljnih
količina kvalitetne oblovine za ljuštenje, odnosno proizvodnju šperploča. Na ovu
količinu reflektira oko 50 pilana, koje se nalaze u sklopu drvnoindustrijskih poduzeća
i cea 400 daljnjih lokalnih pilanskih postrojenja. Kapaciteti onih prvih
pilana, sa radom u dvije smjene, iznose oko 1,330.000 m3 oblovine; a ovih drugih


— daljnjih 800.000 m3. Potrebe su, prema tome, pokrivene sa svega jednom trećinom.
Sirovine ne dostaje ni za rad u jednoj smjeni, ako se imaju u vidu sva
spomenuta postrojena. Po jednoj analizi Instituta za drvo sva raspoloživa oblovina
u Hrvatskoj može se preraditi na 15 postojećih pilana, uz njihove sadašnje
tehničke mogućnosti, koje se kreću od 30.000 m3 oblovine na više.
Brojnost pilanskih postrojenja ukazuje sama po sebi da se radi o njihovom
vrlo niskom tehničkom i tehnološkom nivou. Produktivnost ovih prerađivačkih
pogona je višestruko niža od inostranih dostignuća. Tehničku i tehnološku zaostalnost
u stopu prati i proizvodna koncepcija iz davnih predratnih vremena.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1963 str. 9     <-- 9 -->        PDF

DRVARSKA INDUSTRIJA U SEDMOGODIŠNJEM PLANU SRH*


Ing. BOZIDAR MAČEŠIC


1. Dosadašnji razvoj
Pretpostavi li se da će predviđeni nivo industrijske proizvodnje ove grane
za 1963. g. biti ostvaren, a za to postoje sasvim realni izgledi, onda će to u odnosu
na predratni period predstavljati proizvodnju koja je za 3,1 puta veća.
Poznato je, da je taj porast posljedica pretežnim dijelom razvoja polufinalne
i finalne proizvodnje. To je ujedno i glavna značajka poslijeratnog razvoja
drv. industrije. Može se reći da je tek u 1963-oj godini uspostavljen koliko-toliko
snošljiv odnos u strukturi ukupne proizvodnje. Razlike su vidljive iz slijedećeg
postotnog upoređenja koja su karakteristična za vremenske periode:


(ocjena) Djelatnost .939. 1947. 1950. 1955. 1960. 1963.


pilanska proizvodnja 63 55 54 41 31 30 proizvodnja ploča i furnira 9 8 5 6 8 12 proizvodnja namještaja 4 11 14 22 25 31 ostala proizvodnja 24 26 27 31 36 27
100 100 100 100 100 100


Dinamika porasta ukupne proizvodnje i pojedinih djelatnosti u ovom razdoblju
izgledala je ovako (u indeksnim pokazateljima):
(ocjena)
Djelatnost 1939. 1947. 1950. 1955. 1960. 1963.


Pilanska prerada 100 119 190 125 134 154


furniri i ploče 100 118 130 119 250 455


proizvod, namještaja 100 327 685 829 1438 - 2000


ostala proizvodnja 100 148 242 241 405 438


100 130,3 206,8 163,9 252,0 308,8


Trebalo je razmjerno dugo vremena da polufinalna proizvodnja i u našoj
republici krene s mrtve tačke. Sa jačom proizvodnjom počelo se u stvari od
1960. g., najprije podizanjem novih kapaciteta šper-ploča, a zatim i ploča iverica.
Povećanje proizvodnje furnira (ljuštenog i rezanog) rezultat je dijelom rekonstrukcija
postojećih kapaciteta, dijelom novih postrojenja koja uz šperploče proizvode
i Ijušteni furnir kao robnu proizvodnju. (Podignuto je, doduše, i jedno
novo postrojenje manjeg kapaciteta za proizvodnju plemenitog furnira).


Porast finalne proizvodnje, u kojoj najznačajnije mjesto zauzima grupacija
namještaja, uslovili su mahom novi kapaciteti podignuti u poslijeratnom periodu,
kao i značajne rekonstrukcije svega nekoliko starih, predratnih »tvorni


* Referat održan na Plenumu Saveza šumarskih društava Hrvatske 19. XII 1963.