DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1963 str. 91     <-- 91 -->        PDF

skih kultura na planini Kukavici. — P a-,
ni ć Đ.: Osvrt na Pravilnik o odabiranju
stabala za seču i načinu vršenja doznake.


— Bašović D.: Koze se sele u južne
krajeve. — L j u j i ć M.: Značajni događaji
u šumarstvu Srbije.
3/5 — 1963. Trajković J.: Puna
afirmacija piokreta gorana u Srbiji. —
Kolare´vi ć S.: Metohijske Prokfletije.


— Ljuji ć M.: Šumar, lugar i gozdar su
nazivi istog zanimanja. — Razvoj industrije
drvnih ploča. — Golubova — R a tkni
č R.: Oplemenjivanje šumskog drveća.
— Bašovi ć D.: Kako treba postupiti kod
izbora površina za očetinjavanje šuma. —
Ljuji ć M.: I neuređene šume treba podeliti
na osnovne gazđinske jedinice (odeljenja).
— Evtimov S. i Gelev S.:
Stari borovi u Kraj ištu. — Nikolić Lj.:
Strugare koje su doprinele da se opustoše
četinarske šume od Raške do Ušća. —
Brevinac M.: Gorani treba ne samo da
pošumljavaju, nego i da čuvaju i neguju
pošumljeno. — Staji ć D.: Kako postupiti
u slučaju fizičkog napada.
c^ekc&l&g.


6/7 — 1963. Svečani broj povodom Desetgodišnjice
Društva i časopisa Šumar.


POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO — Titograđ


1/2 — 1963. Konti ć V.: Šestogodišnji
rezultati smolarenja na munici u Štitovu.
3 — 1963. Stanje i uslovi razvoja šumarstva
i industrije za preradu drveta´ Crne
Gore (str. 77) — Šumarstvo (str. 83): K o-
v i j a n i ć Sv.


TOPOLA — Beograd


31—33. Maširević D.: Naši mekitvrdi lišćari kao sirovina za proizvodnju
celuloze. — Jurković SM. i Vidakovi
ć M.: Prilog izučavanju vegetativnog
razmnožavanja evropskog ariša. — Vida kovi
ć M.: Sjemenska plantaža poljskog
jasena u Lipovljanima. — H rusk a "B.:
Potvrda vrednosti klona 1-214. — M aksimovi
ć M.: Đubrenje šuma i njegovo
dejstvo na zaštitu šuma u Zap. Njemačkoj.


— Milovanović M.: Nekoliko praktičnih
saveta pri radu i upotrebi mineralnih
đubriva u šumarstvu. K.
MACEK STJEPAN, inž.


Dne 26. listopada ove godine iznenada
je umro u Zagrebu inženjer Maček Stjepan.


Rođen je 29. IX 1912. godine u Zagrebu
u radničkoj porodici. 1936. godine diplo


mirao je na Poljoprivredno-šumarskom
fakultetu u Zagrebu. Potom kao pripravnik
radi na geodetsko-uređajnim radovima
na otoku Krku. U daljnjem toku svoje
šumarske službe radio je u raznim mjestima
u Dugom selu, Okučanima, Poreču,
Skradu i V. Gorici.


U jeku najtežih dana našeg naroda tj.
za vrijeme proteklog rata biö je aktivni
simpatizer NOB-e i kao takav uhapšen
je od ustaša.


U mjestima službovanja pored šumarskog
rada djeluje i radi u društveno-kulturnim
organizacijama.


Na dužnosti kao upravitelj šumarije bio
je dobar rukovodilac sa posebnim darom
za tu dužnost.


Ist´cgo se smislom za dobru organizaciju
posla. Nadasve bio je kolegijalan sa
mnogo razumijevanja za svakog čovjeka
u svome kolektivu.


Pokopan je na Mirogoju 29. listopada
1963. godine.


Među mnogobrojnim drugovima, članovima
kolektiva Šumskog gospodarstva
Zagreb i Delnice izrekli su zadnji oproštaj
Zmijanac Đuro, inž., Stojfković Mladen,
inž. i predstavnik »Gorana«, gdje je pokojnik
službovao dugo godina.


Vječna mu Slava!
ŠUMARSKI LIST 11-12/1963 str. 92     <-- 92 -->        PDF

POZIV NA PREDBILJEŽBU ZA KNJIGU J. ŠAFARA »UZGAJANJE ŠUMA«


Od godine 1931., kad je izašla knjiga A. Petračića, nemamo većeg štampanog djela
iz područja uzgajanja šuma. Od tada đo danas mnogo su se proširiJi i produbili temelji
na kojima se građi ova nauka. Načini uzgajanja u praksi moraju biti elastičniji
i slobodniji, pa su potrebna veća znanja i samostalniji postupci. Zato — poslije desetgodišnjog
sistematskog rada J. Šafara i triđesetgodišnjeg iskustva u operativi, institutu
i univerzi — Savez šumarskih društava Hrvatske je odlučio da u svojoj nakladi
izda njegovo djelo


BIOLOŠKI I EKONOMSKI TEMELJI ZA
UZGAJANJE ŠUMA


Rukopis je predan u štampu. Knjiga će
imati oko 450 strana teksta i oko 200 priloga
(crteža i fotografija). Bit će odštampana
na finom bijelom papiru i tvrdo ukoričena.


Djelo je pisano pregledno i laganim stilom.
Sastavljeno je na suvremenoj biološko-
ekološkoj i ekonomskoj osnovici. Može
služiti kao priručnik i udžbenik, naročito
za područje´ planinskih i brdskih šuma.


Naša zemlja je, u odnosu na mnoge
druge zemlje Evrope, orografski, klimatski,
pedološki i fitocenološki toliko raznovrsna
a sastav šuma pod utjecajem raznih abiotskih,
biotskih i antropogenih faktora toliko
različita da u gospodarenju našim šumama
ne smije biti dogmatizma i Shematizma.
Zato je osnovna koncepcija knjige
da bude vodič i pomagač a ne da daje
rješenja na liniji šablona, shema i recepata.
Ona će pomoći da uzgajač izrađuje i svoju
teoriju.


U uvodnom dijelu knjige izneseni su
osnovni pogledi na šumu, njen sastav, ekološke
uvjete razvitka, ulogu i gospodarenje,
na razno vrste oblike sastojina i dr. Za
mlađe drugove i početnike bit će veoma
važna prva glava ove knjige, u kojoj su
pregledno prikazani glavni činioci razvitka
sastojina, načini biološkog i ekonomskog
razvrstavanja drveća, problema zastarčenosti
stabala, utvrđivanje strukture
sastojina, sastav i sklopljenost krošanja i
korijenja, oblici i kakvoća debla, razvitak
prirasta.


Pregledno su obrađeni opći ekološki temelji
uzgajanja: klimatski, pedološki, geomorfološki
i biotski faktori; skupno djelovanje
klimatskih i ekoloških faktora te
problem najznačajnijih faktora; osnovni
pogledi na fitocenozu, biocenozu i biogeocenozu;
isto tako i osnovni pojmovi genetike.


Opisi bioloških i uzgojnih karakteristika
velikog broja vrsta drveća čine opsežna
poglavlja. Za većinu glavnih vrsta dana su
ova poglavlja: rasprostranjenost, stanište


areala, organološke i biološke značajke,
biotipovi, reakcija na utjecaj ekoloških
faktora, bitne postavke uzgajanja, proizvodnosti
i upotrebljivosti. Na primjer, opisi
karakteristika jele, bukve i smreke bit
će na oko 50 štampanih strana. Svojstva
uzgrednih vrsta drveća također su dovoljno
opisana.


Načini uzgajanja sastojina obrađeni su
tako đa uzgajač, u raznovrsnim staništima
i sastojinama, može samostalno rješavati
konkretne probleme i đa uz to usavršava
svoju teoriju uzgajanja. Iznesene su bitne
razlike između uzgojnih i eksploatacijskih
sječa i između rasprostranjenih oblika sastojina.
Opsežno su razmatrani zadaci uzgajanja:
stvaranje novog naraštaja (priprema
tla i sastojine, podmlađivanje, zaštita
i oslobađanje), njegovanje sastojina
i drveća, zatim oblikovanje sastojina (7
poglavlja), doznaka stabala, dovršni i naknadni
radovi. Posebna su poglavlja o uzgojnim
značajkama mješovitih sastojina
(vrsta sjene, svjetla, polusvjetla, mediteranske
vrste). Uz to je opsežno obrađen
problem izmjene vrsta drveća (9 poglavlja)
i očetinjavanja (4 poglavlja). Budući da je
u našoj zemlji velika površina panjača, pisac
je probleme njihova uzgoja razmatrao
u 7 poglavlja, a problem šumske melioracije
degradiranih staništa u 8 poglavlja.
Također je obradio probleme šumske paše
i melioracije pašnjaka. Opsežno su razmotreni
utjecaji gospodarenja na proizvodnost
sastojina i pitanja šumsko-uzgojnog
planiranja.


Posebnu glavu ove knjige čine poglavlja


o ekonomskom, kulturnom i zaštitnom.j?načenju
trajne šume u prošlosti i sadašnjosti.
Na kraju je sintetiziran zaglavak o suvremenim
gledištima uzgajanja. Priložen
je opsežan popis literature i, zbog boljeg
snalaženja u opsežnom gradivu, kazalo
pojmova i natuknica.
Makar će knjiga biti opsežna i bogato
opremljena, njena cijena će biti minimalna,
pogotovo u odnosu na knjige s velikom
tiražom.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1963 str. 93     <-- 93 -->        PDF

U nastojanju da si poveća, poboljša i usmjeri saradnju stručnjaka, a na
osnovu zaključaka Upravnog odbora Saveza šumarskih društava Hrvatske od


19.
IV 1963., Šumarski list raspisuje
NATJEČAJ


za
najbolje radove na svaku od slijedećih sedam tema:


1.
Podizanje odnosno održavanje šumskih nasada i turizam
2.
Orijentacija u gospodarenju šumama neke konkretne šumske organizacije
3.
Formiranje i kretanje fondova kod nekog konkretnog ili više šumskih
gospodarstava s gledišta perspektivnog razvoja gospodarenja šumama
i investiranja
4.
Iskustva o ekonomskim jedinicama nekog konkretnog šumskog gospodarstva
odnosno drvno industrijskog poduzeća ili više njih
5.
Iskustva i rezultati osnivanja intenzivnih kultura i plantaža četinjara
i liščara
6.
Vlastita iskustva u primjeni mehanizacije u šumarstvu, analizaekonomika
V.
Iskorišćenje i prerada tanke oblovine, iskustva i rezultati s gledišta
rentabilnosti i ekonomičnosti
Izbor teme i način obrade je slobodan. Veličina rada ne može prelaziti
20 stranica pisanih mašinom s proredom.
Svi radovi koji se ocijene fcao dobr i honorirat će se redovnim autorskim
honorarom Šumarskog lista (1.000 dinara po štampanoj stranici). Bolj i
radovi honorirat će se dvostrukim, a najbolj i trostrukim i više honorarom.


Ocjenu kvalitete i visinu honorara određivat će Redakcijski
odbo r Šumarskog lista.


Rok za dostavu radova na raspisane teme je 1. IX 1963. U Šumarskom
listu objavljivat će se, poslije isteka roka, za koje se teme i dokle produljuje rok.


Radovi se dostavljaju na adresu Šumarskog lista, Zagreb, Mažuranića
trg 11.


Napomena : Šumarski list će i dalje primati radove koji se odnose
na druge teme, slobodno odabrane i nagrađivat ih po istom kriterij umu kao
i ove iz natječaja. Pozivaju se ujedno čitaoci da dostavljaju svoje prijedloge
za daljnje teme za natječaj, jer će .se s natječajem nastaviti.


OVAJ SE NATJEČAJ PRODUŽUJE DO 1. SVIBNJA 1964. GODINE


UREDNIŠTVO ŠUMARSKOG LISTA
ŠUMARSKI LIST 11-12/1963 str. 94     <-- 94 -->        PDF

ŠUMSKO GOSPODARSTVO »KRNDIJA« NASICE
Štrosmajerova 2 — Telefon 4 i 136


Sa svojim šumarijama:
DONJI MIHOLJAC
ĐURBENOVAC
KOSKA
NAŠICE


ORAHOVICA


S:L. DRENOVAC
PROIZVODI I PRODAJE:
— tehničku oblovinu tvrdih i mekih lišćara
— celulozno drvo
— ogrijevno drvo
POVEĆAVA ŠUMSKI FOND:


— sadnjom brzorastućih vrsti drveća četinara i mekih lišćara
UPRAVLJA:
— velikim i bogatim lovištem jelenske divljači
ŠUMSKO GOSPODARSTVO SLAV. POŽEGA — ŠUMARIJA KUTJEVO


Proizvodi u svome rasadniku Hajderovac sadnice brzorastućih četinjača.


Rasadnik je veličine 12,36 ha, a obrađuje se uz upotrebu mehanizacije
po savremenim metodama.


Za proljeće i jesen 1964. godine nudi na prodaju jednogodišnje sadnice
za pikiranje kao i višegodišnje presađivane sadnice brzorastućih
četinjača.


Za sve informacije obratiti se na: Šumsko gospodarstvo Slav. Požega
Telefcn broj 71-204.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1963 str. 95     <-- 95 -->        PDF

ŠUMSKO POLJOPRIVREDNI KOMBINAT
KOPRIVNICA


ŽELI SVIM
Privrednim organizacijama, poljoprivrednim proizvođačima, kooperantima, poslovnim
prijateljima i radnim ljudima naše zemlje


USPJEŠNU 1964. GODINU


KOMBINAT PROIZVODI ZA POTREBE INDUSTRIJE


— kvalitetan materijal za industriju celuloze, papira i tanina
— kvalitetan materijal za drvnu industriju
— kvalitetan građevni materijal
— sirovine za mesnu industriju
— sirovine za industriju voća i povrća
— sirovine za duhansku industriju
— sirovine za industriju ulja
KOMBINAT ZA PROIZVODNE POTREBE OSIGURAVA:
— rasadni materijal brzorastućih vrsta
— mineralna gnojiva
— sjemensku robu ratarskih kultura
— rasplodni i tovni materijal za stočarsku proizvodnju
— stočnu hranu za sve kategorije stoke
— mehanizaciju za obradu zemljišta
— zaštitna sredstva
Obratite se na pogone šumsko poljoprivrednog kombinata KOPRIVNICA


ŠUMARIJA ĐURĐEVAC POLJOPRIVREDNO DOBRO KOPRIVNICA


ŠUMARIJA SOKOLOVAC POLJOPRIVREDNO DOBRO LEGRAD


ŠUMARIJA KOPRIVNICA POLJOPRIVREDNO DOBRO V. POGANAC


ŠUMARIJA REPAŠ POLJOPRIVREDNO DOBRO RASINJA
CENTRALNO SKLADIŠTE VIRJE


»E X P O R T D R V O«
PODUZEĆE ZA IZVOZ DRVA I DRVNIH PROIZVODA
ZAGREB
Marulićev trg broj 18 — Poštanski pretinac 197 — Telegram: Exportdrvo — Zagreb
Telefoni: 36-251, 37-323, 37-884 — Teleprinter: 02-107
Filijala 1 skladišta — RIJEKA — Delta 11
Poslovnica — BEOGRAD, Kapetan Mišina 2/III — Telefon: 621-231


IZVOZI:/
REZANU GRAĐU LIŠĆARA — REZANU GRADU ČETINARA — DUŽICE HRASTOVE
— CELULOZNO DR´VO — OGRJEVNO DRVO — ŽELJEZNIČKE PRA


GOVE — UGLJEN ŠUMSKI I RETORTNI — TANIN-EKSTRAKTE — ŠPERPLOČE,
PANELPLOCE I IVERICE — FURNIRE, PARKETE — SANDUKE, BAČVE —
STOLICE IZ SAVIJENOG DRVA — NAMJEŠTAJ RAZNI — DRVNU GALANTERIJU
— MONTAŽNE KUĆE I OSTALE OBJEKTE — GRAĐEVNU STOLARIJU
— SPORTSKE ARTIKLE — OSTALE PROIZVODE OD DRVETA


VLASTITA PREDSTAVNIŠTVA:
London, Frankfurt/M, New York, Alexandrie


AGENTURE
U svim važnijim uvozničkim zemljama.


PROIZVOĐAČI,- KORISTITE NAŠE USLUGE
ŠUMARSKI LIST 11-12/1963 str. 96     <-- 96 -->        PDF

)


ŠUMSKO GOSPODARSTVO


OSIJEK


Gornjođravska obala br. 9SA POGONIMA:


Pogon šumarija Osijek, telefon br. 23-76
Pogon šumarija Valpovo, telefon br. 36
Pogon šumarija Đakovo, telefon br. 283
Pogon šumarija Trnava, telefon br. 4
Pogon šumarija Levanjska Varoš, telefon br. 5
Pogon šumarija Drenje, telefon br. 1
Poljoprivredni pogon Osijek, telefon br. 39-97


PROIZVODI I PRODAJE


ŠUMSKE SORTIMENTE MEKIH LIŠCARA, HRASTA I BUKVE,
KAO I SADNI MATERIJAL TOPOLE I VRBA
Telefon broj: 40-61 direktor
40-62 proizvodno-tehnički
40-63 komercijalni sektor


SVIM POSLOVNIM PRIJATELJIMA ČESTITAMO


SRETNU NOVU 1964. GODINU!


ŠUMSKO GOSPODARSTVO VARAŽDIN


Varaždin, Trg Slobode 12/1
Tel. 23-03


čestitamo
SVIM RADNIM KOLEKTIVIMA I POSLOVNIM PRIJATELJIMA


SRETNU 1964. GODINU


SA NAJBOLJIM ŽELJAMA ZA DALJNJE POSLOVNE USPJEHE
ŠUMARSKI LIST 11-12/1963 str. 97     <-- 97 -->        PDF

\
SVIM SARADNICIMA


PRETPLATNICIMA I


ČITAOCIMA


ŠUMARSKOG LISTA


cStetnu 1964. padinu


SA NOVIM USPJESIMA


ŽELI
UREDNIŠTVO
ŠUMARSKI LIST 11-12/1963 str. 98     <-- 98 -->        PDF

RADNI KOLEKTIV ŠUMSKO PRIVREDNOG PODUZEĆA
»MOJICA BIRTA« — Bjelovar


PROIZVODI SVE VRSTE:


— furnirske i pilanske oblovine
— željezničke pragove
— rudno drvo
— celulozno, taninsko i ogrevno drvo kao i
— polufinalne šperploče i
— rezanu građu.
Ovim proizvodima zasniva se poslovni odnos širom naše socijalističke
zajednice u kojoj se želi uvrstiti u graditelja sretnije budućnosti radnog
čovjeka pa time čestita i izražava želju za mnogo uspjeha i prosperiteta
svim radnim ljudima u 1964. godini.


VISINA PRETPLATE I CIJENE POJEDINIH BROJEVA ŠUMARSKOG LISTA


Cijene pojedinih bro; eva:
Pretplata za
Naslov : tek. godinu Izdanja Izdanja Izdanja
godišnje: do 1945. g .1945. - tek. g. tekuće g.Tuzemstvo Dinara Dinara


Ustanove i poduzeća 5.000 100 200 500
Pojedinci 1.000 50 »0 150
Studenti i đaci 200 30 40 50


\


Inozemstvo:


Ustanove i poduzeća 6.000 150 250 800


Pojedinci 2.000 100 150 200


ŠUMARSKI LIST — glasilo Saveza šumarskih društava Hrvatske. — Izdavač: Savez šumarskih
društava Hrvatske u Zagrebu. — Uprava i urednižtvo: Zagreb, Mažuranića trg 11. — Račun kod
Narodne banke Zagreb 400-21-608-111 — Tisak: Izdav. tiskarsko poduzeće »A. G. Matoš« Samobor.