DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1964 str. 19     <-- 19 -->        PDF

evidentiranja učinka odnosno uspjeha u radu, standardizacijom alata i radnih
postupaka, ako je moguće i normiranjem rada te sličnim mjerama; zatim
ekonomično trošenje materijala koje se postiže boljim iskorištenjem materijala
(sirovine, pomoćnih materijala, alata), skra-enjem ciklusa proizvodnje (kamate
na osnovna i obrtna sredstva) i sličnim mjerama i napokon ekonomski efikasnom
mehanizacijom rada (konjska ili motorna vuča pri prašenju, zaštitnim
radovima, radovima u šumskim rasadnicima i dr.);


— pri onim radovima koji se plaćaju kombinirano, tj. po vremenu a dodatna
zaduženja posebno, koji se vrše uglavnom na otvorenom a kojih se
vrijeme može razmjerno tačno utvrditi, treba razlikovati razne grupe:
radnike na transportnim fazama iskorišćivanja šuma (tovaraši
na izvlačenju, kirijaši, traktoristi, šoferi, šumsko-željezničko osoblje,
grupe radnika koje poslužuju žičare, točila i si., utovarači koji su vezani za
sredstva (kamione, vagone i si.) ili radnike pri mehaniziranim šumskokulturni
m radovim a (kirijaši, traktoristi, šoferi, grupe radnika koji
poslužuju ta sredstva i si.) — koji su vezani za sredstva šumsko-privredne
organizacije a radove vrše uglavnom grupirano, pod stalnom kontrolom; njihovo
radno vrijeme uglavnom ne možemo skratiti, jer je gotovo izuzetno moguće
uvesti pri njima dvije smjene rada. pa ta sredstva ne bi bila dovoljno
iskorištena, jer ona pretežno traže propisno dugotrajno razdužavanje i zadužavanje
prilikom dnevne primopredaje osnovnih sredstava između odnosne
dvojice radnika; zbog toga bolje je po potrebi platiti i po 1 sat prekovremenog
rada dnevno (po 3 sata subotu i ponedjeljak), pa i više — nego li dozvoliti
da se snizi iskorištenje razmjerno skupocjenih i deficitnih kapaciteta; to što
se radno vrijeme tih grupa radnika ne skraćuje — ne znači da ne treba povisiti
proizvodnost njihova rada; naprotiv, upravo ovdje potrebno je osigurati
u toku radnog vremena najracionalnije iskorištenje kapaciteta, eliminiranje
suvišne radne snage, racionalizaciju rada i živog i minulog uz postizavanje
najbolje moguće kvalitete radnih učinaka; prema potrebi, može se
ostvariti i koja sitna tehnička racionalizacija sredstava rada, pa i potpunija
mehanizacija, a negdje će biti potrebno nabaviti još vlastitih zaprega da bi
se putem njih, uz njihovo što potpunije iskorišća vanje u toku godine — moglo
uspješno kočiti nabijanje odnosnih cijena usluga sa strane privatnog sektora
(najamni kirijaši i si.); da bi se pak neka mehanizirana oruđa za rad (točila, žičare,
šumske željeznice i si.) pri kojima su razmjerno lake primopredaje
što potpunije iskorišćavala u toku godine (tzv. ekstenzivno) — moguće
je organizirati rad pomoću njih i u nedjeljama i prazničnim danima, i
to putem upošljavanja još 1/e dodatnih radnika te utvrđivanja redoslijeda
radnih smjena i tzv. radnika »skakača« analogno uobičajenom,
na primjer u industrijskim pogonima koji svakoga dana (kontinuirano)
rade u jednoj radnoj smjeni; pri aktiviranju suvišne dosad latentno nedovoljno
zaposlene radne snage ili pri odgovarajućem porastu proizvodnosti živog rada
za oko 16,6% — u navedenoan slučaju i ne treba upošljavati dodatnu radnu
snagu za svakodnevno iskorišća van je navedenih mehaniziranih oruđa za rađ
putem jedne radne smjene;
režijska terensko osoblje, vezano direktno uz proizvodnju (poslovođe,
čuvari šuma, požarnici, čuvari skladišta i si.); radno vrijeme poslovođa
može se smanjiti, pogotovu ako se smanji radno vrijeme neposrednih proizvođača
(fizičkih radnika), ako ih se snabdije prikladnim prevoznim sredstvima za


381