DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1964 str. 27     <-- 27 -->        PDF

i analitičara rada u šumsko-privrednim organizacijama te baziranje planova
u tim organizacijama na tehničkim normama i normativima;


c) odabiranje standardnog ručnog oruđa za rad, osiguravanje njegova
ispravnog udešavanja, njege i upotrebe od strane šumskih radnika i tehnološki
i organizacijski optimalnog njegovog primjenjivanja u radu;


d) utvrđivanje i u praksi poštovanje pragova ekonomičnosti mehanizacije
(granični uvjeti ekonomski opravdane upotrebe motornih pila, traktora
na doturu, traktora na obradi tla, žičara raznih tipova i si.) i racionalno isko


šćavanje mehaniziranih sredstava;
e) utvrđivanje proizvodnih kapaciteta i njihovo maksimalno iskorišćavanje
uz odstranjivanje uskih grla proizvodnje;
f) utvrđivanje i osiguranje primjenjivanja optimalne dužine dnevnog


radnog vremena po sezonama te optimalne organizacije odmora u toku dnevnog
radnog vremena;


g) eliminiranje suvišnog osoblja i radne snage te korigiranje neopravdanih
startnih osobnih dohodaka odnosno bodova putem primjenjivanja analitičke
procjene radnih mjesta i osoba;


h) primjenjivanje ostalih bioloških načela racionalizacije (izbjegavanje
statičkog naprezanja, smjenjivanje radnih mišića pri radu, primjena optimalnog
ritma i dr.), zaštitnih načela racionalizacije (bezopasna tehnika rada,
tehnička zaštitna sredstva i dr.), organizacijskih načela racionalizacije (optimalni
tok rada, optimalni stupanj specijalizacije, jednostavna kooperacija,
mnogomajstorstvo, optimalna radna brigada i dr.), praktičnih načela racionalizacije
(uklanjanje štetnih razmaka u vremenu i prostoru, istosmjernost,
uklanjanje praznih hodova, susmještavanje, standardizacija i diversifikacija,
predviđanje, priprema rada, urednost i dr.);


i) studiranje i primjena posebnih oblika lančanog sistema rada u šumarstvu
(ing. Adrianov, ing. Kotomihin, Beketov i dr. u SSSR);


j) bolje iskorišćavanje oborenih stabala pri sječi i izradi, naročito krojenju
— putem smanjivanja otpadaka, izrađivanja drvnih sortimenata u
odgovarajućim povoljnim ekonomskim uvjetima i tanjih dimenzija i slabije
kvalitete prema potrebama i posebnim željama potrošača (kemijska prerada
drva, koristeći pojavu valorizacije šumskih proizvoda zbog podizanja nivoa
tehnologije prerade drva i si.), bržom manipulacijom sortimenata od sječe
do isporuke, izrađivanjem najkonjukturnijeg asortimana proizvoda, užom kolaboracijom
sa glavnim stalnim potrošačima, obraćanjem velike pažnje na
ugovorenu dinamiku, kvalitetu i želje kupca šumskih proizvoda;


pritom treba paziti da se ne proizvode, tj. izrađuju i transportiraju do
tržišta ili bližeg glavnog potrošača, drvni sortimenti tanjih dimenzija i slabije
kvalitete, pa ni prostorno drvo — ukoliko je sjecište predaleko pa troškovi
proizvodnje iznose više nego prodajna cijena; to je pohvalno što šumarski
kolektivi imaju visoku svijest o društvenoj šteti koja nastaje kada
se tako dragocjena i deficitna sirovina kao što je drvo integralno ne iskorišćuje
— ali to je u sukobu sa privrednim računom šumsko-privredne organizacije;
ako je društvu nužno da se tako postupa, ono treba upravo putem
privrednog računa za to šumsko-privrednu organizaciju stimulirati; kad bi
nivo opremljenosti i proizvodnosti rada naše prerade drva bio na dovoljnoj
visini, na njezinu sirovinu trebalo bi prevaliti odnosne financijske gubitke,
jer se u daleka sjecišta zadire bez dovoljne otvorenosti šuma i tehničke opre