DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1964 str. 35     <-- 35 -->        PDF

koje se odnosi na analognu problematiku u šumsko-privrednim organizacijama
naveli smo izabrani niz glavnih karika koje se mogu potpuno ili u analogiji


— pa i s nekim dodacima — primijeniti i u pogonima koji prerađuju drvo,
kao npr.:
a) osiguranje pripreme proizvodnje, i to: tehničke, tehnološke, organizacijske
i ekonomske (pretkalkulacije);
b) uvođenje odnosno poboljšavanja tehničkih normi i normativa te planovakoji se na njima temelje; pritom treba sastavljati sve potrebne vrste planova,
po potrebnim etapama planiranja /perspektivno, osnovno, operativno i fino
planiranje (terminiranje — naročito u pojedinačnoj proizvodnji)/, organizirajući
sve faze planiranja (naučno predviđanje, sakupljanje podataka, analiza podataka,
selekcija podataka, razvijanje planova u svrhu optimalnog iskorištenja
radne snage i kapaciteta oruđa za rad, lanciranje planova, praćenje planova
putem evidencije u svrhu koordiniranja, dispečiranja i si.) i sastavljanje planova
od strane istih odjela koji su nadležni za njihovo ostvarenje — a pod
koordinacijom vrhovnog planera kao štabnog organa direktora;


c) odabiranje standardnog ručnog oruđa za rad, alata, šablona, naprava
za pridržavanje predmeta rada, osiguranje njihovog ispravnog održavanja i
udešavanja te tehnološki i organizacijski optimalnog njihovog primjenjivanja
u radu;


d) racionalno iskorišćavanje mehaniziranih sredstava za rad, njihovo pravilno
i plansko održavanje i pregledavanje te udešavanje i pripremanje za rad;


e) utvrđivanje proizvodnih kapaciteta i njihovo maksimalno iskorištavanje
uz odstranjivanje uskih grla proizvodnje (organizacijskim racionalizacijama,
produženjem radnog vremena i si.) i putem rada u dvije i više smjena ne samo
u radne dane veći i u nedjeljne i ostale praznične dane pomoću radnika »skakača
« odnosno više grupa radnika od broja dnevnih radnih smjena;


f) optimalnom organizacijom odmora u toku dnevnog radnog vremena i
fizičke (osvjetljenje, zagrijavanje, ekshaustori, ventilacija, izolacija od suvišne
buke i potresa) te psihološke sredine (ublažavanje osjećaja manje vrijednosti,
megalomanije, buđenje ekipnog duha, socijalističko natjecanje i si.) za rad;
istiskivanje svih suvišnih pora prekida rada u toku radnog dana, tjedna i
godine;


g) eliminiranje suvišnog osoblja (naročito u pilanama, koje pile sve manje
količine trupaca) i korigiranje neopravdanih startnih dohodaka odnosno bodova
putem primjenjivanja analitičke procjene radnih mjesta i osoba;


h) primjenjivanjem načela racionalizacije: bioloških (pored ranije navedenih
naročito optimalna boja, smještaj, slijed i smjer pomicanja komandnih
uređaja pri strojevima, omogućivanje simetričnog rada obiju ruku i upotrebe
noge ili nogu), zaštitnih (naročito pri kružnim pilama i glodalicama), organizacijskih
(pored ranije navedenih naročito pravilo minimalnog pomicanja najtežih
tereta), praktičnih (pored svih navedenih posebno se ističe pravilan razmještaj
strojeva, primjena načela susmještavanja pri obrubljivanju i prikrajanju
više komada sitnih piljenih sortimenata četinjača, više listova furnira,
više šperploča i si., pravilo odvajanja pomoćnih radova od osnovnih radova);


i) primjena gdje god je to moguće lančanog sistema rada, ili barem pojedinih
linija paralelnog kretanja komada serije umjesto postupnog kretanja;
preferiranje veliko serijske proizvodnje, pa maloserijske proizvodnje — poje


397