DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1964 str. 91     <-- 91 -->        PDF

bi svaki za sebe mogao biti samostalni
rad, ali je ovako napisan izvanredno monografsku
tematsko rješenje.


Autor polazi od činjenice, da su zapravo
naši hrastovi slabo obrađeni. Potrebna
je detaljna obrada naročito sa sistematsko-
dendrološkog gledišta. U ovome smislu
imamo vrlo malo podataka u stranim
monografijama o vrstama roda Quercus
(Kotschy, Schwarz, Camus). I autor se je
uhvatio u koštac s vrstom hrasta sladuna
ili rudelja (Quercus conferta Kit.,


Q. farnetto. Ten.).
U prvom dijelu je autor monografski
obradio problematiku nomenklature hrasta
sladuna kronološkim redom.


Proučen i kritički je ogromni publicirani
materijal, koji se odnosi na hrast sladun.


Drugi dio rada logički slijedi iz prvoga.
U drugom dijelu dan je prikaz rasprostranjenja
hrasta sladuna na Apeninskom
poluotoku (južni dio sa Sicilijom); u Slavoniji,
Srijemu i Bačkoj; u Rumuniji


´JiGmaćl &ttucni ca&apl&l


KRITIČAN RAZVITAK JELOVIH
SASTOJINA I PROBLEM ODRŽAVANJA
JELE U SLOVENIJI


Pojava masovnog sušenja jele, pote


škoće oko prirodnog obnavljanja jelovih


sastojina i problem zabukovljivanja tih


sastojina privlače sve veću pažnju šumar


skih stručnjaka srednje Evrope već oko


šest decenija. U našoj zemlji počela su se


ta pitanja intenzivnije razmatrati pred


oko deset godina, najviše u Hrvatskoj. Na


veoma širokom planu slovenski naučni i


stručni radnici zahvatili su problem suše


nja jele veoma duboko i svestrano. Odraz


tih nastojanja jest svezak br. 4—6 Gozđar


skog vestnika 1964, u kojemu se nalazi


šest rasprava na preko 80 stranica. Budući


da su svi navedeni problemi vrlo važni i


za područje šuma Hrvatske, smatramo po


trebnim da se navedene rasprave opširnije


prikažu u našem listu.


BRINAR M. Životna kriza jele na slovenskom
području u vezi s fluktuacijama
klime. Da bi što dublje mogao prodrti u
istraživanja, autor je proučio ogromnu literaturu:
214 naučnih rasprava i stručnih
članaka u velikom broju časopisa. Već
sam taj podatak jasno odražava koliko je
slovensko šumarstvo sistematski i metodički
organiziralo rad na proučavanju na


(Transilvanija, Banat i Dobrudža); u Mađarskoj;
općenito na Balkanskom poluotoku;
u Dalmaciji (posebna pažnja); u Bosni
i Hercegovini; u Srbiji; u Crnoj Gori; u
Albaniji; u Makedoniji; u Bugarskoj; u
Grčkoj; u evropskom dijelu Turske i u
Maloj Aziji (Turskoj).


Na bazi svih iznesenih podataka autor
donosi sintetsku i korigiranu kartu areala
hrasta sladuna.


Posebna je vrijednost kritičnog dijela
rada, gdje autor ispravlja stare autore, te
donosi o netačnim podacima hrasta sladuna
u slijedećim zemljama ili područjima:
Sjeveroistočna Italija, Istra, zapadna Hrvatska,
Srednja i sjeverozapadna Bosna.


Rad je krcat ne samo sistematsko-dendrološkim
podacima, nego i fitogeografskim
odnosno fitocenološkim i uopće ekološkim.
Ovim radom za sada imamo na
jednom mjestu iscrpno i provjerito izneseno
o hrastu sladunu.


Dr Josp Kovačeve


vedenog problema. Problema o ugroženo


sti i održavanju naše najvažnije četinjače,


te na taj način dalo velik doprinos jugo


slavenskom šumarstvu uopće.


Pod naslovom »Jela ugrožena u Evropi
«, Brinar razmatra simptome životnog
slabljenja i sušenja jele te na temelju
svestrane analize podataka literature, vlastitih
qpazanja i anketiranja dolazi do zaključka
da se kao primarni uzroci sušenja
ne mogu smatrati (u gruboj prosječnosti)
loši oblici sastojina, niti se može problem


nedovoljnog ipodmlađivanja jele ipovezati s
iproblemom smanjenja vitalnosti (sušenja)
jele. Na temelju tog rezultata, autor prelazi
na ispitivanje životne krize jele u
Sloveniji.
Slovenija ima jelovih sastojina oko


299.000 ha. Ugrožena je površina 30.877 ha,
ili oko 10°/o. Nije utvrđena nikakva geografska
polarizacija navedene pojave. Regresija
jele nije zahvatila prvenstveno nalazišta
na rubu jelova areala. Naprotiv, ta
je pojava više rasprostranjena na optimalnim
staništima. Terenska mjerenja i
laboratorijska ispitivanja su potvrdila
pretpostavku o fiziološkom značaju pojave
i o njenoj ovisnosti o lošim sekularnim
klimatskim odstupanjima prema kontinentanom
karakteru klime u posljednjem
deceniju. Prema postavkama autora, razli453