DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1964 str. 92     <-- 92 -->        PDF

ke u karakteru klime utječu i na pojačano
zabukovljivanje, jelovih sastojina, jer je
bukva u takvom podneblju biološki jača;
mikroklimatske promjene u sastojinama,
koje nastaju pod utjecajem gospodarenja,
povećavaju pojavu izmjene vrste drveća.


U daljnjem razmatranju, pisac dolazi
do zaključka da je sadašnja rasna
grupa jele ugrožena i da je potrebno izvršiti
umjetnu selekciju: unositi tipove iz
jugoistočnih područja Jugoslavije u kojima
je jela više kserofitična, kao i iz autohtonih
sastojina klonski razmnazati plus


— stabla koja pokazuju izuzetan vitalitet.
MLINŠEK D. Sušenje jele u Sloveniji.
Na oko 300.000 ha jela u Sloveniji čini 2%
čiste sastojine, 36l9/o mješovite s 40—90%>
jele, 25% površine s 10—40% jele, 20% površine
s 1—10% jele i 17% površine s pojedinačnom
jelom. Sušenje je više rasprostranjeno
na nižim položajima i na južnom
rubu Alpa, po nadmorskoj visini, najviše
je rasprostranjeno između 400—700 m, tj.
za oko 200—300 m niže od optimalnih staništa
jele. Jela se, dakle, najviše suši na
donjoj graničnoj zoni njenog aptimuma i
na neoptimalnim staništima.


U čistim sastojinama sušenje je površinski
najviše rašireno. Minimalno je sušenje
u onim sastojinama u kojima nisu
bile jake sječe. Jako je sušenje u sastojinama
u kojima se tokom posljednjih godina
mnogo sjeklo.


Prema dosadašnjim podacima, nije se
mogla naći uska uzročna veza između
stupnja sušenja i oblika sastojina. Ali se
čini da se jela više suši u neprirodno prorjeđenim
sastojinama labilnog sastava.
Prema opažanjima, pojedine već oslabljene
jele se poslije nekoliko godina oporave,
pa se pretpostavlja da postoje pojedine
stanišne rase domaće jele.


Budući da je sušenje i obnavljanje jele
u nekim područjima Slovenije vrlo kritično,
autor upozorava šumarsku javnost da
se privreda mora vrlo brižljivo odnositi
prema toj veoma osjetljivoj vrsti drveća.
Problem jele je školski primjer kako se
kruti šumskogospodarski nazori i loša zahvaćanja
u biocenozu mogu negativno manifestirati
u biološko-ekološkom kompleksu
pojava. Zato pisac preporuča da se jela
ne proširuje izvan njenoga prirodnog
areala. Ne smiju se stvarati čiste sastojine.
Svako jače zadiranje u sastav jelovih
sastojina uzrokuje smanjenje vitalnosti i
u vezi s time aktivnost i dosad nepoznatih
štetnika. Zato treba jelu intenzivnije proučavati.


KORDIŠ F.: Problemi obnove jelovih
sastojina. Jela je u našoj šumskoj privredi
vrlo važna vrsta drveća po rasprostranje


nosti, proizvodnosti i upotrebljivosti, pa
šumarska stručna javnost mora intenzivno
tražiti uzroke nedovoljnog podmlađivanja
jele u ispitivanju kompleksa nedovoljno
proučenih biogenih faktora. Naročito zato
što nema gotovo nikakvih pravilnosti u
obnovi jele i što su kompleks ekoloških
faktora i dinamika biocenoza vrlo složeni
i promjenljivi. Služeći se dijalektičkom
metodom, autor uporno nastoji da što dublje
prodre u navedene probleme i smatra
da bi u prvom redu trebalo proučiti tipove
staništa, na njima ispitivati mikroekoloske
amplitude u odnosu na biološku stabilnost
jele. Kao primjer za te postavke autor daje
interesantne podatke o šumama na Snežniku,
za koje je sačuvana kronološka tehnička
dokumentacija sto godina. Autor
naročito ističe da se ne smije gospodariti
šablonskim postupcima, i smatra da bi u
nizu jelinih staništa odgovorali razni cblici
sastojina: postupično skupinasto, preborno
skupinasto do pojedinačno preborno
gospodarenje.


Autor razmatra i pitanje, ne bi li bilo
umjesno da se na pojedina jelova staništa
unosi smreka koja bi zamijenila ekonomski
manje vrijednu bukvu. Općenito, nema
recepata. Gospodarski postupci treba da
ovise o razvojnim stanjima staništa i privrednim
potrebama.


JURHAR F.: Unošenje jele u naše šume.
Autor, prije svega, polazi iz postavke
o odnosu drvne mase četinjača i listaća u
Jugoslaviji i u Sloveniji. Slovenija ima
olko 250.000 ha bukovih sastojina. Ova vrsta
drveća u konkurentskoj borbi preraste
druge vrste, napose četinjače, pogotovo
ako se četinjačama ne pomogne. U vezi s
time, pisac iznosi primjere zabukovljivanja
sastojina četinjača i odnose o prirastima
bukve i četinjača. Makar se ne smiju
prezreti ekološke i biološke prednosti bukve,
treba uvažiti činjenicu da se u mnogim
predjelima učešće četinjača naglo
smanjuje. Dakle treba u bukove sastojine
unositi četinjače, osobito zato što u velikom
dijelu srednje Evrope jela odumire.


Da sjetva uspije, treba prethodno razgraditi
sirovi humus, postupak kod dobivanja
i manipulacije sjemena mora biti
vrlo obziran, sjetvu obaviti ujesen. Treba
saditi 4—6 godišnje biljke izvađene iz prirodnog
podmlatka, po mogućnosti isti dan
kad su izvađene. Mlade biljke oslobađati
od suvišnog listinca. Za podsjetvu odnosno
podsadnju sklop treba otvoriti na 0,4—0,5.


KORDIŠ F.: Imela ugrožava jelove šume.
U kratkom ali vrlo sažetom članku,
pisac najprije razmatra razvonje stadijeekologiju imele (Viscum abietis Hub.).
Gornji areal rasprostranjenosti imele je za