DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1964 str. 93     <-- 93 -->        PDF

Poa, Briza, Dactylis, Melica, Sesleria,
Phragmites i dr., podporodica Hordeae s
rodovima: Lolium, Agropyron, Triticum,
Hordeun, Elymus, Nardus i dr., podporodica
Aveneae s rodovima: Aira, Deschampsia,
Holcus, Avena i dr., podporodica
Agrostideae s rodovima: Agrostis, Calamagrostis,
Štipa i dr. i podporodica Phalarideae
s rodovima: Hierochloe, Phalaris
i dr.


U tabelarnom prilogu nalazimo podatke
o habitusu, visini, trajnosti i vrijednosti
trava za stočnu hranu, o načinu rasta
prije i poslije košnje, o važnijim livadskim
i pašnjačkim travama, šaševima i sitovima,
o šumskim travama, šaševima i
sitovima, o travama za vezanje pijeska i
popuzina, o dekorativnim travama, šaševima
i sitovima, kao i o fitocenološkoj pripadnosti
trava, šaševa i sitova.


Dr M. Anić


WRABER M.: Das Luzulo silvaticae —
Piceetum Wraber (1950) — Eine Fichtenwaldgesellschaft
in den slowenischen
Ostalpen (Luzulo silvaticae — Piceetum
Wraber 1963 — Sume smrče u Slovenskim
Istočnim Alpama). Mitteilungen der ostalpin-
dinarischen pflanzensoz. Arbeitsgemeinschaft.
2. pp. 33—38 1962).


Masiv tzv. Slovenskih Istočnih Alpi
obuhvata Julijske Alpe, Savinjske Alpe i
Karavanke. To su jugoistočni izdanci Južno-
vapnenačkih Alpi. Pohorje, Kozjak i


cS´ttani 6tcucni ča&Bpi&i


ANNALI DELL´ACCADEMIA ITALIANA
Dl SCIENZE FORESTALI


Akademija šumarskih nauka u Firenzi
objavljuje svoje radove u godišnjacima —
Analima. Anali se štampaju u velikom
oktavnom formatu. Na kraju svakog rada
nalazi se sadržaj na francuskom jeziku.
Ovdje donosimo sadržaje godišnja IX-XII.


Vol. IX, Firenze, 1960, str. 356, obuhvata
radove: V. Bellucci: O šumarskoj
ekonomici u Italiji. — A. Cambini: Mikrografijska
studija drva vrsta iz roda Castanea
(C. sativa, C. dentata, C. mollissima
i C. crenata). — A. M. Camaiti: Problem
talijanskog šumarstva na zajedničkom
evropskom tržištu. — A. M. F. T a r-
chi: Mikrografijska studija drva nekih
vrsta iz porodice Rosaceae (Spiraea chamaedryfolia,
Rosa canina, Pirus Cydonia,


P. communis, P. Malus, Prunus Amygdajoš
neki manji masivi su jugoistočni izdanci
Centralnih Alpi.


Šuma Luzulo silvaticae-Piceetum Wraber
1963 je klimazonalna šumska vegetacija
za masiv Istočnih slovenskih Alpi.
Općenito je za vapnenačke Alpe klimaks
vegetacije šume Adenostylo glabrae-Piceetum
Wraber 1960. U ovom radu iznesena
šuma je locirana u pojasu 1300—1350 m
nadmorske visine, a iznimno centralnoalpskom
masivu i u pojasu 1500—1600 m.


Ispitivane šumske sastojine su većinom
degradirane tj. kroz stoljeća izvrgnute uticaju
čovjeka, te prelaze u degradiranu
šumu Deschampsis - flexuosae - Piceetum
Wraber 1953. Krajni stadij su travnjaci
(Nardetum strictae i Calluno-Vaccinietun),
koje uz eliminaciju paše osvaja opet šuma.
Šuma Luzulo silvaticae-Piceetum se
meliorira unošenjem lišćara.


U optimalnom stanju u ispitivanoj šumi
je primjerno zastupana bukva, te ponešto
još i gorskog javora, bijelog bora,
breze, johe i dr.


Šumska asocijacija Luzulo silvaticae-
Piceetum je zastupana s nekoliko subasocijacija.


Ispitivana šuma je općenito siromašna
na vrstama radi ekstremnih uslova, npr.
kiselosti. U ispitivanjima na 54 lokaliteta
nađen je najveći broj vrsta 75, odnosno
srednji 31 ili najmanji 18.


Dr J. Kovačević


lus, P. Persica, P. Armeniaca, P. domestica,
P. myrabolana, P. Pissardi, P. avium i


P. Cerasus). — M. Arena : Studija o razsvoju
goda kod hrasta medunca u području
Mesine. — G. Russo: Važniji entomoparasiti
na štetnim šumskim leptirima u
Italiji i njihovo ekonomsko značenje. —
A. Messeri i I. Saya: Prilog poznavanja
mehanizma smolarenja. — F. Elisei :
Problemi šumarske ekonomike na području
pokrajine Genove. — T. Panegrossi:
Problem razdiobe šumskih i pašnjačkih
terena na području općine Cortina. —
A. Giacobbe: Problemi ariditeta i uzgajanja
šuma u humidnoj i subhumidnoj
mediteranskoj klimi. — H. Leibund gut
: Rezultati istraživanja u evropskim
prašumama. — F. Scaramuzzi: Istraživanja
o rasplodnom ciklusu kod Quercus
aegilops. — V. Giacomini: Kartograf i45?