DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 34     <-- 34 -->        PDF

od epiteta. Primjer: Quercion robori-petraeae. Inače su epiteti uvijek u genitivu.


Ako se zajednica nazivlje prema dvije ili više biljaka, to se prvi i daljnji
naziv s narednim nazivom vežu vokalom koji je dodan korijenu prvog naziva.
Vezni je vokal o kad prvi naziv pripada I ili II deklinaciji ili grčkoj konzonantskoj
deklinaciji, kao i kod Ouercus iz IV deklinacije (Betula, Pinus, Quercus).
Primjeri za I i II deklinaciju: Carpino-Quercetum, Populo-Quercetum,
Erico-Pinetum, Daphno-Pinetum, Arunco-Aceretum, Dentario-Fagetum, Taxo-
Fagetum, Vaccinio-Piceetalia, Rhododendro-Abietetum i dr. Primjeri za grčku
konzonantsku deklinaciju: Clematido-Quercetum, Hippophao-Berberidetum.


Vezni je vokal i kad naziv pripada latinskoj III deklinaciji ili grčkoj I deklinaciji
(genitiv na -is). Primjeri iz latinske III deklinacije: Aceri-Fagetum,
Larici-Piceetum, Abieti-Fagetum, Coryd„ali-Aceretum, Carici elongatae-Alnetum
glutinosae. Primjeri iz grčke I deklinacije: Galeopsi-Fagetum, Dryopteri-
Abietetum.


Spomenuta pravila vrijede i za povezivanje imena vrsta ili epiteta, kao što
se to vidi na primjerima: Salicetum retuso-reticulatae, Quercio:i pubescentipetraeae,
Quercion robori-petraeae.


Ista pravila vrijede i onda kada se naziv prvog roda dopuni nazivom vrste.
Primjeri: Vaccinio uliginosi-Pinetum, Carici silvaticae-Fagetum.


U slijedećim primjerima naveden je materijal koji nam omogućava snalaženje
kod tvorbe genitiva, korijena riječi, kao i određivanja veznog vokala, što
je od važnosti za fitocenološku nomenklaturu. Navedeni su nastavci nominativa,
genitiva, korijena i vezni vokal s primjerima. Označeni su uvijek istim
redom. Poredani su alfabetski s obzirom na svršetak nominativa naziva biljnog
roda, epiteta ili kojeg drugog svojstva, kako slijedi:


1) -a, -ae, -(a)-; o: Primjeri: Betula, Betulae, Betul-etum, Betulo; Festuca,
Retama, beccabunga, cerabra, orvala;
2) -ma, -matis, -mat-; o: Alisma, Onosma, Phyteurna;


3) -e, -es, -(a)-; o: Andrachne, Atragene, Calycotome, Daphne, Hippophae,
Anemone, Car damine, Oenanthe, Silene,
Statice, aparine, peuce;


4) -um, -i, -(o)-; o: Polygonum;


5) -um, -um, -um; -: gen. plurala: antiquorum, desertorum, dumetorum,
murorum, tectorum, cneorum, odorum; officina-
rum; avium, sepium, gnidium, helenium, polium,
pulegium; nemorum, ishaemum, thaessalum, venetum;


6) -en, -inis, -in-; i: Cyclamen;
7) -on, -i, -(oj-; o: Agropyron, Chamaenerion, Galeobdolon, Onopordon,
Rhododendron, dactylon;
-on, -onis, -on-; o: Chrysopogon, Andropogon, Cotyledon;


9) -on, -ontis, -ont-; o: Cynodon, Leontodon;
10) -o, -inis, -in-; i: Arundo, Medicago, Solidago, Tussilago;
11) -o, -onis, -on-; i: Senecio, laricio, pumilio, unedo;
12) -er, -eri, -er(o)-; o: asper, bulbifer, prolifer, setiger, tener;
13) -er, -ri, -r(o)-; o: Cotoneaster, glaber,niger, oleaster, pinaster, ruber;
11) -er, -ris, -ri-; -: acer, alpester, campester, paluster, Silvester;