DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 37     <-- 37 -->        PDF

iO. Naziv biljne vrste treba dodati samo gdje je potrebno zbog jasnoće. On
nije potreban tamo gdje je posve jasno o kojoj se vrsti radi. Tako bi Querceto-
Ostryetum carpinifoliae trebao da glasi: Ostryeto-Quercetum pubescentis, Orno-
Ostryetum: Fraxino orni-Ostryetum. Umjesto Querceto-Castaneetum sativae
bolje bi odgovarao: Querco petraeae-Castaneetum, umjesto Carpino-Quercetum:
Carpino betuli Quercetum petraeae, odnosno Carpino betuli-Quercetum
roboris.


Kako iz prednjega izlazi, morat ćemo u dosad uobičajenoj našoj nomenklaturi
izvršiti veće promjene. Tako ćemo umjesto Querceto-Ostryetum pisati:
Ostryo-Quercetum pubescentis, umjesto Querceto roboris-Carpinetum betuli
Soö et Pöcs) pisat ćemo: Carpino betuli-Quercetum roboris, umjesto Querceto
petraeae--Carpinetum betuli (So6 et Pöcs): Carpino betuli-Quercetum petraeae,
umjesto Alneto-Quercion roboris pisat ćemo: Alno-Quercion roboris, umjesto
Querceto-Castaneetum: Querco-Castaneetum ili Castaneo-Quercetum, a umjesto
Acereto-Fraxinetum pisat ćemo: Aceri-Fraxinetum ili umjesto Abieteto-
Piceetum calamagrostidis uzet ćemo naziv: Abieti-Piceetum calamagrostis.


11. Zbog jasnoće potrebno je uz naziv biljne zajednice staviti i skraćeno
ili čitavo ime autora koji je prvi zajednicu opisao i godinu dotične publikacije.
Tako se piše: Aceri-F agetum Bartsch 1940.
Ako ispravan opis zajednice nije prvi objavio autor nego netko drugi, u
tom se slučaju navodi kao što je to u primjeru: Luzulo-Fagetum Tx. in Obdf.
1958. ili ap. Obdf. 1958.


Kad zajednicu nije autor dovoljno jasno opisao a temeljitije ju je prikazao
drugi autor, to se prvi autor i njegova godina navode u zagradi, a drugi
izvan zagrade, kao u primjerima: Alnion glutinosae (Male. 1929) M. Drees 1936:
Fagion silvaticae (Luq. 1962) Pawl. 1928.


Ako je autor zajednicu dobro opisao, ali joj je dao loš naziv, u tom se slučaju
spominje njegovo ime u zagradi. Primjeri: Arunco-Alnetum glutinosae(Kästner 1938) Tx. 1957; Salicetum elaeagno-daphnoidis (Br.-Bl. et Volk 1940)
Moor 1958; Cardamino bulbijerae-Fagetum (Hartmann) Lohm. 1962.


12. Ako se neka inače dobro shvaćena zajednica kasnije drugačije, možda
uže, dakle promijenjeno, definirana, to se njen naziv, ime autora i godina
objave zadržavaju, ali se dodaje »em.« (emendavit = popravio, promijenio)
s kraticom autora i godinom objave. Primjeri: Atropetum belladonnae Tx. 1931
em. Tx. 1950, Castaneo-Quercetum Horv. 1938 em. Soö 1962.
13. Ako je biljna zajednica nazvana tek provizorno, dodaje se na kraju
naziva oznaka »prov.«. Primjeri: Fagetum macedonicum Em prov., Pinetum
peucis Em prov.
Kad se neka zajednica još ne želi sistematizirati ili definitivno nazvati,
označava se imenima biljaka u nominativu. Primjeri: Salix einerea-Frangulaalnus as.; Stipa-Pinus as.; Alnus glutinosa-Carex brizoides as. Horv.; Fagut,
moesiaca-Vaccinium myrtillus subas. Jovanović 1948.


Kad se definicija i naziv provizorne ili samo imenima biljaka označene
zajednice utvrde definitivno, to se novom nazivu dodaju automatski ime autora
i godina objave.


14. Ako se naziv neke biljke iz naziva zajednice promijeni, to se automatski
može izmijeniti i naziv zajednice, kao što to pokazuje primjer: Quercion
lanuginoso-sessilijlorae u Q. pubescenti-petraeae .