DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 94     <-- 94 -->        PDF

5.8. Uvođenje savremenijih proizvodnih postupaka u proizvodnji sadnica
nameće potrebu koncentrisanja proizvodnje na većim površinama, za koju
treba što pre izvršiti rejonizaciju za osnivanje modernih rasadnika industrijskog
tipa.
5.9. Za rasadničku proizvodnju potrebno je obezbediti specijalizovan stručni
kadar.
5.10 Pri proizvodnji sadnica u rasadniku treba nastojati da se obezbedi da
bude što bolja, tešnja saradnja sa istraživačkim službama.
5.11. Za određivanje kvaliteta sadnica potrebno je hitno pristupiti donošenju
standarda.
6.
Po problemima primene fertilizacije — đubrenja u povećanju
proizvodnosti šuma
I.
6.1. Kako je fertilizacija (đubrenje) u razvijenim zemljama Evrope i izvan
nje postala sastavni deo savremenog načina uzgoja šuma u raznim razvojnim
fazama, to bi u našoj zemlji, s obzirom na već dosada postignute rezultate, trebalo
proširiti upotrebu mineralnih đubriva u šumarstvu u znatno većem obimu
nego do sada, i to:
— u rasadničkoj prizvodnji kao obaveznu agrotehničku meru u skladu sa
zahtevima pojedinih vrsta i osobinama zemljišta. Pri ovome se ne može isključiti
upotreba organskih đubriva koja je takođe sastavni deo fertilizaciji i zahteva
pojedinih vrsta u odnosu na sadržaj humusa u zemljištu,
— pri zasnivanju kultura i pri pošumljavanju primena stajnog đubriva
je neophodna, kako bi dobro odnegovane sadnice imale što bolje uslove za
dalji uspešan razvoj,


— kod već postojećih kultura kao oblik prihranjivanja na staništima gde
se mali sadržaj hranjivih materija javlja kao ograničavajući faktor, dok su svi
ostali uslovi povoljni (klima, fizičke osobine zemljišta i dr.). Ovde se pokazalo
da već jednokratno dodavanje mineralnih đubriva znatno proširuje biološko
kruženje hranjivih materija u sistemu zemljište — biljka — zemljište i za duži
period vremena povećava njihov kvantum,
— pri izvođenju proreda u mlađim sastojinama u vidu prihranjivanja, s
tim što se ova mera obavlja posle izvršene prorede u cilju jačanja prirasta.
II.
6.2. U cilju otklanjanja dosadašnjih slabosti u primeni đubriva kao sastavne
akcije kod gajenja šuma konstatuje se:
— da naučno-istraživačka služba nije bila dovoljno angažovana na problemima
đubrenja u šumarstvu. U tom cilju treba stvoriti sve potrebne materijalne
uslove za postavljanje što šire mreže ogleda koji bi joj omogućili da što
brže dođe do rezultata potrebnih praksi. U ovom smislu treba sugerirati i šumsko-
privrednim organizacijama za uspostavljanje saradnje sa naučno istraživačkim
ustanovama i za zajedničko postavljanje ogleda i rada na problemima
fertilizacije,