DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1966 str. 19     <-- 19 -->        PDF

ISPITIVANJE I UTVRĐIVANJE VREMENA PROLAŽENJA*


Ing. Z. TOMAC


U gospodarskoj jedinici »Suho« ispitivan je prirast metodom izvrtaka.
Suho je preborna šuma jele i bukve na vapnencu, prosječno 1.200 m nadmorske
visine. Jedinica je velika 5.267,41 ha. Staništa su različita, te imade za
svaku vrstu različitih boniteta.
Ispitivanja prirasta su vršena za skupine odjela (gospodarske klase) istog
boniteta odvojeno. U ovom prikazu uzet je karakterističan slučaj. Takovih, a
još karakterističnijih imade u svima jedinicama gdje je prirast ispitivan.
Na izvrcima dužine 2,5 cm očitani su godovi, i izračunati prosječni medijani
(srednja vremena prolaženja). U tom je poslu uzeto da se rezultati odnose
na stabla tih promjera kako su u času bušenja izmjereni. Rezultati su
bušenja navedeni u tabeli 1 kol. 2. Dakle, uzeto je da se ispitana i utvrđena
vremena prolaženja odnose linearno na one debljinske stepene kojima su pripadala
ispitivana stabla u času ispitivanja. To je tako uzeto jednostavnosti radi,
no s obzirom na to da se godovi na izvrtku u stvari broje od nekog nižeg promjera
(unapred prema posljednjem godu) to se dobiva podatak:


— ne koliko je u prošlosti prirašćivalo stablo od današnjeg promjera, dakle
ne vremena prolaženja važeća za stabla današnjih (mjerenih) debljina,
— nego kako je prirašćivalo isto stablo od tog tanjeg promjera do današnjeg,
pa je očito da se izmjereni podaci na konkretnim stablima ne odnose na
isklupirane promjere već na tanje. To je poznato. Na to su upozorili francuski
i naši autori — Gazin, d´Alverny, Klepac, Miletić i dr.


Poznato je da se pomoću 2,5 cm dugog izvrtka dobijaju podaci za 5 cm
tanja stabla, odnosno ako želimo podatke za određeni promjer, to moramo
bušiti stabla za 5 cm deblja od tog promjera. Kako se kod traženja podataka
o vremenu prolaženja kolektiva kroz određeni stepen sredine (d+2,5) radi o


* Pod pojmom vremena prolaženja podrazumijeva se vrijeme potrebno da kolektiv
stabala prođe — proraste — kroz jedan taksacijski stepen, na primjer od (d — 2,5)
do (d + 2,5) cm. !
Klepac : vrijeme prijelaza T
Miletić : vreme zadržavanja Sd
Bourgenot: Temps de sejour S
(Prelaz, preći je pojam kratkotrajnog kretanja preko nečega, a označava sam tre


nutak prelaženja
na mjestu prelaza.
Zadržavanje uklapa u sebi izvjesnu statičnost, nepokretnost. Prolaženje je trajno
kretanje. Vlak prolazi od nekuda — kroz neko područje — nekamo. Dakle vremenski
dulje kretanje između stanica. Vlak je prošao. Po analogiji mi se čini da izraz
prolaženje više karakterizira sam pojam »kretanja« stabala u taksacijskom smislu,
a u duhu je našeg jezika, te ga upotrebljavam).
ŠUMARSKI LIST 5-6/1966 str. 20     <-- 20 -->        PDF

ispitivanju vremena potrebnog da stabla od donjeg ruba stepena (d) odebljaju
i prođu gornju granicu stepena (d+5), to se u stvari vrši ispitivanje prirasnih
sposobnosti kolektiva stabala kojih je srednji promjer jednak debljini praga
toga taksacijskog stepena (d) odnosno kolektiva u granicama (d—2,5) do
(d+ 2,5) (Miletić),


Dakle da se utvrdi vrijeme prolaženja kroz stepen sredine (d+2,5) treba
utvrditi podatke za stabla promjera od (d—2,5) do (d+2,5) cm. Da bi se dobili
podaci za ove promjere treba bušiti stabla 5 cm deblja, to jest od (d+2,5)
do (d+7,5) cm.


Znači: prosječno vrijeme prolaženja kroz stepen sredine (d) dobije se bušenjem
kolektiva stabala raspona od (d+2,5) do (d+7,5) to jest sredine (d+5)
cm. Obrnuto bušenjem stabala kolektiva raspona od (d) do (d + 5), dakle sredine
(d+2,5) dobiju se podaci za stepen sredine (d—2,5) cm. Prema tome ako
je bušen kolektiv od (d) do (d + 5) dakle sredine (d+2,5) podaci se odnose na
stepen sredine (d—2,5) cm.


U našem su primjeru bušenja izvršena u kolektivu od (d) do (d + 5) sredine
(d+2,5) (to su taksacijski stepeni), te se podaci odnose na sredine stepena
(d—2,5) cm.


Međutim, trebamo podatke za kolektiv sredine (d) odnosno za prag taksacijskog
stepena kod promjera (d). Vidi šemu 1.


X


. \
-< 1 i J
123 ´* I » ´ ti
Graf. 1.


»Rektifikacija« podataka može se izvršiti pomoću dobro crtane krivulje medijana.
Naime, kod crtanja krivulje utvrđenih medijana ispitanih stabala vrijednosti
ordinata se nanose pomaknuto za 2,5 cm u lijevo. Vidi tabelu 2 i graf. 1.


Nakon crtanja krivulje očita se iz iste traženo vrijeme za odnosni stepen
kako je u tabeli 3 označeno.


Važnost iznesenoga pokazuje se na navedenom primjeru iz gospodarske jedinice
Suho. Vidi graf. 2 i tabelu 1 koL 3.
Kako je vidljivo iz grafikona i tabele prava vremena prolaženja za dotični
stepen su nešto kraća u prvome dijelu a dulja u drugome dijelu niza debljin
ŠUMARSKI LIST 5-6/1966 str. 21     <-- 21 -->        PDF

skih stepenova, nego što bi bila kod linearne primjene dobivenih podataka mjerenih
stabala na stabla iste debljine (poklapanje mjerenih — bušenih i faktično
istraženih promjera).


Graf. 2.


Ovo je značajno, jer promjene ne nastupaju jako očito, te treba pažljivo
promatrati tok krivulje u cjelini, a posebno njen srednji dio i završetak, jer
se baš tu može, kako je pokazano, samo uslijed lošeg tretiranja dobrih podataka
doći do krivih zaključaka. Očito je da poistovjećivanjem bušenih i promatranih
stepenova relativno kraća vremena prelaženja (desna polovina grafikona)
nepravilno se primjenjuje na stepene u kojima su se ona već de facto
produžila. Upotrebljavajući pak vremena prolaženja kao kriterij za utvrđivanje
sječne zrelosti na taj način dolazimo do produžavanja sječne starosti stabala
i njihovo čuvanje u sastojim iako ona već nemaju ekonomskog opravdanja.


Tehnički se može pomoći, odnosno može se postići podudaranje podataka
mjerenih i bušenih stabala na taj način da se za ispitivanje vremena prolaženja
pomoću izvrtaka upotrebljava isključivo za taj posao upotrebljiva »prirasna
promjerka«. Ta je promjerka kao i sve ostale samo su joj oznake pomaknute
za 2,5 cm u desno, tako da između čvrstog kraka i početka brojeva ostane neobrojčan
dio točno 2,5 cm. Iza toga se nastavlja na metričkom kraku normalna
skala uređajnih stepenova.


Kad je uređajna služba umjesto centimetarskih promjerki već prihvatila
zaokružene, nema razloga da se i ova ne prihvati kao isključivi alat za utvrđivanje
prirasta (slika 1.).


Tabela 1. kolona 4 i 5 pokazuje razlike iz kolona 2 i 3.
U slučaju primjene utvrđenog prirasta na stepene faktično mjerenih stabala
dobiva se nešto niži — beznačajno niži — prirast što samo po sebi nema
važnosti i može se uzeti kao faktor sigurnosti (Klepac).
ŠUMARSKI LIST 5-6/1966 str. 22     <-- 22 -->        PDF

No značajniji je tok vremena prolazenja u analizi toka rasta i prirasta,
kako je u ovom prikazu objašnjeno. Zato treba vremena prolazenja maksimalno
tačno utvrditi.


Upotrebom »približno dobrih« vremena prolazenja u kritičnim stepenima
(u slučaju poistovjećivanja bušenih i ispitanih promjera) prikazuje se maksimalna
veličina debljinskog prirasta po prilici za jedan stepen duže, čime se i
sječna 2relost odgađa za 5 cm što može biti nerentabilno — jer se sad više ne
radi o sitnoj razlici od 1 do 2 godine, nego o cijelom trajanju debljanja za svih
5 cm( jedan stepen) što pak može iznositi i cijele dvije ophodnjice (po 10 godina).


Debljina


stabala


(stepen)


1


10—15
16—20
21—25
26—30
31—35
36—40
41—45
46—50
51—55
56—60
61—65
66—70
71—75
76—80


Jela II/III
m e d i
»linearni«


2


33,0
29,5
26,0
23,0
20,5
18,0
16,5
15,5
14,5
14,5
15,0
15,5
16,5
18,5


Slika 1.


bonitet
] a n
»stvarni«


3


31,5
28,0
24,5
22,0
19,5
17,5
16,0
15,0
14,5
15,0
15,5
16,0
17,5
19,5


Rgodina


4


+
+
+
+
+


+


+
+

1,5


1,5
1,5
1,0
1,0
0,5
0,5
0,5
0
0,5
0,5
0,5
1,0


1.0


TABELA 1


a z 1 i fe a
c/o


5


+ 4,8
+ 5,4
+ 6,1
+ 4,5
+ 5,1
+ 2,9
+ 3,1
+ 3,3
0
— 3,3
— 3,2
— 3,1
— 5,7
— 5,3


ŠUMARSKI LIST 5-6/1966 str. 23     <-- 23 -->        PDF

1 I i
10 12,5 15
t !
12,5
đ
! d—L,5 !
d


!


d—2,5


i_


—´——!


Dr Z. Miletić:


TABELA 2


Izmjereni medijan Upisuje se kao
u stepenu sredine ordinata kod promjera


1 2 3


10—15 12,5 10,0
16—20 17,5 15,0
21—25 22,5 20,0
26—30 27,5 25,0


76—80 77,5 75,0


TABELA 3


Za sredinu Pripadna
stepena ordinata


1 2


12,5 12,5
17,5 17,522,5
22,5


77,5 77,5


ŠJ MA 1


1 i


17,5 20 cm Mjerilo


i


17,5 cm Taksacijski stepeni
Prag stepena
d+2,5 ! Sredina stepena
d + 5 Raspon stepena


UTVRĐIVANJE VREMENA PROLAZENJA


TREBA utvrditi podatke za kakav kolektiv
sredine (d)
d+5
! ! BUŠITI treba u kolektivu sredine (d + 5)
d+2,5 Stvarno je bušeno u kolektivu ta´ksaoijskih


! stepenova (d + 2,5)
UTVRĐENI podaci SE ODNOSE na kolektiv
sredine (d—2,5)
POTREBNA JE REKAPITULACIJA


LITERATURA:


Vreme prelaza i vreme zadržavanja, išumarstvo 9, 10/1957.