DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1966 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA I
DRVNE INDUSTRIJE HRVATSKE


GODIŠTE 90. SVIBANJ—LIPANJ 5—6 GODINA 1966.


PRIMJENA OTROVNIH KEMIJSKIH SREDSTAVA
U ZAŠTITI ŠUMA I NJIHOV UTJECAJ NA PRIRODNE BIOCENOZE,
LJUDE I ŽIVOTINJE


Prof. đr ZLATKO VAJDA


Zavod za zaštitu šuma Šumarskog fakulteta u Zagrebu


Posljednja dva decenija sve češće se u zaštiti šuma primjenjuju kemijska
sredstva za uništavanje štetnih biljnih i životinjskih organizama, koji se pojavljuju
u šumskim cenozama i nanose šumskom gospodarstvu velike štete. Ali
upravo najefikasnija kemijska sredstva, koja se primjenjuju u zaštiti šuma i
obrani poljoprivrednih kultura od štetnika ujedno su i vrlo otrovna po ljude i
životinje, a pod izvjesnim uvjetima mogu postati razarači šumskih i drugih
prirodnih cenoza. Još nedavno je broj otrovnih kemijskih sredstava, koji se
primjenjivao bio malen. Od starih otrova najčešće isu se primjenjivali olovni
i kalcijevi spojevi arsena, te bakreno-arsenski spoj poznat pod imenom pariško
zelenilo kao i neki drugi.


Godine 1874. otkrio je Austrijanac Z e i d 1 e r kemijski spoj DDT (C14H9CI5).
Tek je god. 1939. Švicarac Mülle r ustanovio da je taj spoj jaki insekticid. On
je iz njega u tvornici Geigy u Bazelu proizveo preparat Gesarol, koji se uz
njemu slične preparate već preko 20 god. primjenjuje u zaštiti šuma za suzbijanje
štetnih insekata. Kemičar P. Mülle r dobio je Nobelovu nagradu.


DDT u prahu nije po čovjeka otrovan, jer ne može prodrijeti kroz kožu.
Rastopljen u ulju prolazi kroz kožu, pa u tom slučaju postaje otrovan, kada se
taloži i akumulira u štitnjači i drugim žlijezdama, kao i jetrima i bubrezima
te zaštitnim masnim tkivima. On dolazi u tijelo sa živežnim namirnicama, pa
već akumulacija od 3 milijuntnih dijelova može imati po zdravlje ljudi štetnih
posljedica. Na pr. iz sijena u kojem se nalaze ostaci 7—8 milijuntih dijelova
DDT on prelazi preko krave u mlijeko. Kada se iz tog mlijeka načini maslac
poraste koncentracija na 65 milijuntih dijelova, a to je već opasna koncentracija.
Slično djeluje i Chlordan. Još je jače toksičan Heptachlor, koji se lako
taloži u mastima, Chlornaphtalin osobito štetno djeluje na jetra. Dieldrin je 5
puta otrovniji od DDT-a a kad dospije u želudac i 40 puta. On je dobar insekticid,
ali se njegovom bezobzirnom primjenom može nanijeti velike štete divljači,
a mogu stradati i ljudi koji s njim rukuju. Slično djelovanje ima i Aldrin, koji
uz to negativno djeluje i na fertilitet.


Među najotrovnije kemijske tvari na svijetu spadaju preparati na bazi
organskih fosfata. Kada čovjek dolazi s tim otrovima neoprezno ili slučajno u


265
ŠUMARSKI LIST 5-6/1966 str. 4     <-- 4 -->        PDF

doticaj (kada ih fino raspršene nosi zrak, kada padnu na površine ili kada


zaostaju u odbačenim posudama) mogu za kratko vrijeme prouzrokovati smrt.


Od tih se otrova najčešće primjenjuje preparat parathion, koji je najdjelotvor


niji ali i najopasniji. Povoljna je okolnost, da se parathion kao i njemu srodni


kemijski preparati brzo raspadaju. Danas se već proizvode manje opasni organo


iosforni spojevi.


Malathion se smatra najmanje otrovnim preparatom iz te grupe. U jetrima


postoji enzim, koji taj otrov rastvara i tako štiti tijelo od trovanja. Međutim


ako se malathion kombinira sa drugim organskim fosfatima, tada takva kom


binacija može biti smrtonosna.


Sistemički insekticidi imaju svojstvo da prozirniju biljke i truju insekte


koji sišu sokove zatrovanih biljaka. I sjeme biljaka tretiranih tim insekticidima


je otrovno, pa lisne uši, koje sisu sokove biljaka niklih iz takvog sjemena tako


đer ugibaju. Vrlo je otrovan systox, dok je metasystox manje otrovan (6).


Herbicidi koji uništavaju korov mogu biti opasni i po životinje, pa je kod
primjene tih preparata potreban oprez. Od herbicida spominjemo aporison,
dalapon, trikloracetate (TCA). Amonium - sulfonat, amonium tiocyanat, natrium
- arsenat i natrium - klorat su vrlo opasni, pa se mogu primjenjivati samo
uz veliki oprez, jer mogu biti štetni i po čovjeka. Stoga ih treba gdje god je to
moguće iz upotrebe eliminirati.


Po ljude i životinje vrlo otrovan spoj arsenit treba iz primjene isključiti.
Englesko ministarstvo poljoprivrede i australska vlada zabranili su god. 1961.
upotrebu tog preparata. Kao herbicidi upotrebljavaju se i neki dinitro spojevi
te aminotriazol, koji također mogu nanijeti štete ljudima i životinjama.


Spominjemo i grupu »mutagenih« herbicida (Carson) koji su kadri da pro


mijene i materijal nasljeđivanja tj. gene.


Kako smo već istakli broj insekticida u poslijeratnim godinama brzo raste.
Uz već spomenute postoje danas brojni novi insekticidi, fungicidi, herbicidi i
drugi, koji svi zajedno dobiše ime pesticidi. Tim se sredstvima pomoću posebno
konstruiranih aparata, te iz aviona i helikoptera tretiraju često na velikim površinama
šumski i poljoprivredni štetnici. Osim toga uništavaju se na velikim
površinama i prenosaei malarije, te razni drugi po ljudsko zdravlje štetni organizmi.


Velika je mana većine otrovnih kemijskih sredstava, što ona nisu selektivna,
pa osim štetnika uništavaju i druge korisne organizme, što se osobito
očituje u šumskim biocenozama. U njima se češćim tretiranjem jakim dozama
otrova remeti prirodna ravnoteža. Stvaraju se rase otpornih štetnika te istovremeno
uništavaju njihovi prirodni neprijatelji, tako da sve češće dolazi do ponovnih
gradacija otpornih štetnika, ili se pak na mjesto starog suzbitog štetnika
javlja novi otporni štetnik, koji nanosi još veće štete.


Osobitu pažnju u svijetu pobudila je 1963. sa američkog na njemački jezik
prevedena knjiga Amerikanke Rachel e L. Carson : Silent Spring (Der
Stumme Frühling) u kojoj autorica opširno analitički i dokumentirano iznosi
i prikazuje štetne posljedice nekontrolirane, neodgovorne i lakomislene primjene
kemijskih sredstava u cilju zaštite šuma i poljoprivrednih kultura od štetnih
insekata. Mi smo za našu raspravu i prikaz uzeli iz te knjige neke interesantne
podatke.


U toj knjizi nalazimo mnogo primjera štetnih posljedica uzrokovanih lošom
primjenom otrovnih kemijskih sredstava u zaštiti šuma i poljoprivredi. Auto
ŠUMARSKI LIST 5-6/1966 str. 5     <-- 5 -->        PDF

rica ističe kako konzekventnom nekontroliranom i bezobzirnom primjenom
otrovnih kemijskih sredstava stradavaju i mnoge korisne šumske životinje kao
na pr. ptice, koje u zaštiti šuma često imaju vrlo korisnu ulogu. Osobito su
osjetljive ribe pa ako i male količine tih otrova dospiju u vode u kojima ribe
žive, one ugibaju. Nepažljivim tretiranjem poljoprivrednih kultura otrovnim
sredstvima mogu nastati još veće štete, koje ne moraju odmah doći do izražaja.
Ugrožene su domaće životinje, pa i čovjek kojem otrovima tretirani proizvodi
služe za hranu, iako ta hrana sadrži makar i minimalne količine tih otrova.
Najčešće štetne posljedice takovih otrovanja dolaze do izražaja nakon niza godina,
pa se njihovi pravi uzroci teško ustanovljuju. Svakako se tu radi samo o
onim otrovima, koji nemaju svojstvo, da se u ljudskom ili životinjskom organizmu
brzo dekomponiraju u neškodljive spojeve. Iako minimalna količina
takvog otrova nema momentano štetne posljedice, ipak se tokom izvjesnog vremena,
pa i duljeg niza godina može da taloži i sabere u ljudskom i životinjskom
organizmu (u kostima, jetrima i dr.) dovoljno velika količina tih otrova koja
može da bude kadra, da izazove i najopasnija oboljenja (4).


Sto dulje se primjenjuju pesticidi to više dolaze ova strahovanja do izražaja
tako, da se danas u čitavom svijetu raspravlja ne samo o velikim koristima,
već i o vrlo štetnim posljedicama, koje upotreba pesticida može da ima po ljude
i životinje.


Istraživanjem nekih voda u SAD tretiranih radi uništavanja nesnosnih mušica
ustanovilo se, da je plankton apsorbirao i sadržavao samo male količine tog
insekticida (5 dijelova na 1 milijun). Manje ribe, koje su se hranile tim planktonom
imale su veću koncentraciju tog otrova. Kod većih riba bila je koncentracija
još veća (40—300 dijelova na 1 milijun), a u pticama, koje su se tim
ribama hranile bila je ta koncentracija tako velika da su ugibale (6).


Ustanovljeno je, da herbicid 2,4 D prolazno prekida procese nitrifikacije
u tlu. Kod tretiranja sa HCH i DDT pokazuju se štetne posljedice u tlu još
više od godinu dana nakon tretiranja. Drugim pokusima je ustanovljeno da
aldrin i lindan sprečavaju dušične bakterije da na korijenu leguminoza razvijaju
kvržice, te da se prekida simbioza između gljiva i korijenja viših biljaka.
Insekticidi se u tlu brzo ne raspadaju. Tako su tragovi aldrina nađeni nakon
4 god. Toxaphen se u dovoljnoj mjeri našao nakon 10 god. dok je klordana
nakon 12 godina bilo još 15% od količine, koja je ranije primijenjena. Čestom
primjenom insekticida mogu se u tlu nagomilati veće količine tih otrova. Tako
je na pr. u nekom krumpirištu nađeno 6,8 kg insekticida po akru, u voćnjacima
koji se 4 puta tretiraju sabralo se 13,6 do 22,7 kg po akru. Povećanjem
primjena arsenskih preparata u kulturama duhana u SAD popeo se postotak
arsena u cigaretama od 1932. do 1952. za 300% a kasnije i za 600%. Duhan
u zemljama istočnog Sredozemlja nema arsena, jer se ne primjenjuju insekticidi,
koji bi sadržavali arsen.


Ne valja svu vegetaciju, koja se smatra korovom uništiti herbicidima. Selektivno
uništavanje korova je racionalnije a za to treba i mnogo manje kemijskih
sredstava. Pri tom se ne smije pustiti iz vida da su neke vrsti korova
i korisne.


Ustanovljeno je, da korijenje ruža okruženih nevenom, (Calendula officinalis
L.) koji se u ružičnjacima smatra korovom, ne napadaju žičnjaci, jer
korijenje nevena ubija žičnjake. Zato za suzbijanje žičnjaka može da posluži neven.
Ima pak insekata, koji se hrane korovom, mogu ga čak i suzbiti, pa biološ
ŠUMARSKI LIST 5-6/1966 str. 6     <-- 6 -->        PDF

kom suzbijanju korova treba posvetiti veću pažnju. U SAD je zapaženo da su na
mnogim područjima, koja su tretirana sa aldrinom, dieldrinom i heptaklorom
uništene ptice, koje su se hranile sa sjemenjem zatrovanim insekticidima, a
stradale su i mnoge druge životinje (4).


Štetni insekti u tlu odnosno njihove ličinke mogu se ograničiti i bakterijama.
Djelovanje bakterija je trajno, ono postaje sve jače, te štetnog insekta
sve više ograničava. Naprotiv je kemijsko suzbijanje kao beskonačni vijak, ono
se mora često i uz velike troškove opetovati (6).


Gcd. 1954. provedena je u nekim područjima SAD velika akcija suzbijanja
brijestovih potkornjaka, koji prenose spore gljive Ceralostomella ulmi, uzročnika
sušenja brijestova. Za par godina nestale su iz tog područja ptice selice
U prvom redu drozdovi, koji su se hranili glistama. DDT kojim su tretirana
brijestova stabla akumulirao se u tlu i zatrovao hranu drozdova-gliste. Ptice
koje su ostale na životu postale su neplodne. Ipak se tim tretiranjem sa kemijskim
otrovima brijestovi nisu spasili, oni su se sušili dalje. Brijestova holandska
bolest suzbita je u SAD u onim područjima u kojima se primijenila metoda
brze sječe i uklanjanja zaraženih stabala. Brijestovo ogrijevno drvo izradilo se
te iz šume izvezlo prije proljeća ili se pak kora sa tog drveta ogulila i spalila,
a oguljeno drvo spremilo na suho mjesto (6).


U Engleskoj je zapaženo masovno ugibanje onih vrsta ptica, koje se hrane
sjemenjem bajcovanim sa dieldrinom, aldrinom ili heptaklorom.


Radnici, koji su u jednom voćnjaku u Kaliforniji došli u doticaj sa lišćem
tretiranim parathionom doživjeli su živčani slom, te su u posljednji čas brzom
liječničkom intervencijom spašeni. U Indiji i Japanu umire godišnje na stotine
ljudi zbog neopreznog baratanja sa insekticidima.


Zapaženo je veliko ugibanje lososa (i do 100%) u potocima i rijekama, koje
protiču kroz područja smrekovih šuma tretiranih sa DDT u cilju suzbijanja
savijača smrekovih izbojaka (Cocoecia histrionana). Kod tih tretiranja primijenilo
se 454 grama DDT po akru. Svaka veća kiša odnosi otrove iz tretiranih
polja i šuma u potoke i rijeke, gdje uzrokuju ugibanje riba.


U SAD je god. 1956. počeo kemijski rat protiv gubara. Tretirana je površina
od preko 400.0O0 ha. Tretirana su sa DDT preparatom rastopljenim u ulju
ogromna područja ne samo šuma već i polja, livada, močvara, ribnjaka pa i
gradova. Krave koje su pasle na tretiranim pašnjacim imale su 24 sata nakon
paše u svom mlijeku 14 dijelova DDT-a na milijun prema dozvoljenih 7 dijelova.
Samo 1 pčelar izgubio je 800i košnica, a 14 drugih pčelara pretrpjelo je
štetu od milijun dolara. Po šumama je ugibalo do 100´% pčela. Tu su neodgovorno
i bezobzirno sipane velike količine insekticida, jer se avijatičarima nije
plaćalo po hektaru tretirane površine već po količini litara utrošenog insekticida,
pa su neke površine i više puta tretirane. Unatoč te i drugih sličnih akcija
nije postignut postavljeni cilj da se gubar potpuno iskorijeni, već su učinjene
velike štete (6).


Slične su se štete događale kada su se velike površine tretirale radi suzbijanja
jedne vrste štetnog mrava sa prevelikim dozama heptaklora (907 gr.
po akru).


Kako je već rečeno DDT dolazi u ljudsko tijelo hranom. Radna grupa
zdravstvene službe u SAD je konstatirala da ima samo malo živežnih namirnica,
koje bi bile potpuno slobodne od DDT. U nekim su živežnim namirnicama
nagomilane i veće količine DDT. Tako je u suhom voću nađeno 69,6 dijelova


268
ŠUMARSKI LIST 5-6/1966 str. 7     <-- 7 -->        PDF

u kruhu čak 100,9 dijelova na milijun. U životinjskim mastima pronađeno je
najviše ostataka kloriranih ugljikohidrata. Manje ih je nađeno u svježim plodovima
i povrću. Ti se otrovi ne mogu pranjem a ni kuhanjem odstraniti. Stoga
treba vanjsko lišće kelja i salate kao i vanjsko lišće drugog tretiranog povrća
baciti. Plodove treba oguliti a oguljena kora se ne smije upotrijebiti. U SAD
se ispitivanjem god. 1954—1956. našlo da u ljudskom tijelu ima prosječno 5,3
do 7,4 dijelova DDT-a na milijun (6).


Otrovne kemikalije, ne samo pesticidi, prozirniju danas tlo, vodu i hranu.
Ugibaju ribe, ptice i druge životinje, što ne može ostati bez utjecaja i na čovječji
organizam. Biološka djelovanja kemikalija su kumulativna.


Ona se tokom niza godina u čovjeku sabiru i njihovo se štetno djelovanje
postepeno pojačava. Opasnost za pojedinog čovjeka može ovisiti i o tom koliko
je ukupno u svom životu bio izložen tim tvarima, iako ima čovječji organizam
izvjesnu fiziološku sposobnost obrane. Insekticidi mogu oštetiti jetra što može
da ima najsretnije posljedice po čovječje zdravlje.


Svi ljudi nemaju iste simptome i nisu jednako osjetljivi na insekticide.
Žene su osjetljivije od muškaraca a djeca još više. Ljudi, koji više jedu i ne
giblju se na zraku jače su ugroženi nego drugi koji rade grube poslove i provode
život u prirodi. Zašto su neki ljudi alergični i preosjetljivi na polenov prah ili
preosjetljivi na insekticide dok drugi nisu, još nije potpuno medicinski razjašnjeno.


Klorirani ugljikohidrati i organski fosfati napadaju neposredno živčani sistem
i ako svaki na svoj način. Prema liječničkim nalaz:ma lindan se u znatnim
količinama može nakupiti u mozgu te može prouzrokovati duga i trajna djelovanja
na centralni živčani sistem. Ipak se lindan primjenjuje za zamagljivanje
stanova, ureda i restorana (6).


U posebnom poglavlju autorica dalje raspravlja o mogućim negativnim
utjecajima insekticida na oksidaciju u stanicama čovječjeg tijela, na rasplodne
stanice na hromozome i kariokinezu, te kako bi izazvani poremećaji mogli prouzrokovati
razne štetne posliedice po ljudsko zdravlje. Navode se primjeri brojnih
kardionogenih kemijskih sredstava. Ističe se činjenica da od svih živih
bića jedino čovjek može proizvesti karcinogene supstance. U Americi su bolesti,
koje stoje u vezi primjene otrovnih supstanca posljednjih 10 godina u stalnom
porastu. Nećemo zalaziti u detaljno prikazivanje štetnih procesa, koji u tijelu
čovjeka mogu izazvati kemijski otrovi, naročito neki opasni insekticidi, koji
mogu prema podacima autorice Carso n da završe sa stavaranjem raka. Autorica
ističe, da se za rak mora pronaći lijek ali traži, da se istovremeno iz okoline
čovjeka uklone karcinogeni, koji je sam čovjek stvorio. Nije potrebno samo
bolesne liječiti, već i zdrave od te bolesti očuvati. Kao i buduće generacije koje
nadolaze — kaže autorica.


Povodom knjige R. Carso n rasplamsala se u SAD i drugdje u svijetu
velika rasprava. Već tim što je tom knjigom dan povod, da se opširno rasprave
problemi štetnih posljedica primjene otrovnih kemijskih sredstava širom čitavog
svijeta postignut je velik pozitivan efekt.


Iznesena su mišljenja, da je R. Carso n u svojim prikazima pretjerala
štetne utjecaje pesticida po ljudsko zdravlje, životinje i prirodne cenoze. Autorica
da nije uzela u obzir da se poznatim preparatima kao DDT, dieldrin, parathion,
malathion, klordan, diazinon i drugima svelo populaciju štetnih insekata
i prencsioca opasnih ljudskih bolesti na minimum, tako da je u velikim po
ŠUMARSKI LIST 5-6/1966 str. 8     <-- 8 -->        PDF

dručjima na zemlji suzbijena malarija i spašeno milijune ljudi od te strašne
bolesti. Insekticidima se ima zahvaliti, što su smanjene štete od nametnika u
šumama na domaćim životinjama, stočnim i poljoprivrednim proizvodima. Prahom
DDT preparata za vrijeme drugog svjetskog rata suzbila se prtena uš i
time spasilo milijune ljudi od tifusa.


Upotrebom pesticida u obrani poljoprivrednih kultura podigla se kvantitetno
i kvalitetno proizvodnja žitarica, repe, kukuruza, voća i povrća, što je za
prehranu stanovništva od neocjenjive važnosti.


Ovi su kao i neki detaljni navodi protivnika izlaganja koje je R. Carso n
iznijela u svojoj knjizi »Nijemo proljeće« što se tiče suzbijanja bolesti i podizanja
agrarne proizvodnje te zaštite ljudske hrane u cijelosti tačni.


Ali, što se tiče primjene pesticida na dugi rok i njihov utjecaj tokom niza
godina na ljudske organe te na životinje i prirodne cenoze nisu navodi R. Car so
n odlučno i uvjerljivo pobijeni, kao što ni ona nije potpuno uspjela svojim
brojnim ali pojedinačnim primjerima, te dokumentacijom dokazati njihovu
isključivu opasnost po zdravlje velikih ljudskih kolektiva ako ih se, isključivši
one najotrovnije, oprezno i u minimalnim neškodljivim dozama primjenjuje.


Ove su rasprave imale velik odjek u američkoj javnosti tako, da je obrazovana
posebna državna komisija kojoj je stavljeno u dužnost da predsjedniku
Kennedy-u podnese o toj stvari izvještaj. Po toj komisiji sastavljeni izvještaj
objavljen je pod nazivom »Upotreba pesticida«. U tom se izvještaju ističe, da
se zaštita biljnih kultura u cilju osiguranja hrane i drugih potreba čovječanstva
ne bi mogla provesti bez upotrebe kemijskih sredstava. Iako su pesticidi otrovi,
ipak se ne može reći, da od njih prijeti kolektivna opasnost po zdravlje ljudi,
ako se oni racionalno primjenjuju. Taj je izvještaj među stručnjacima poznat
pcd imenom »Kennedy-izvjestaj«.


R. Carso n je svojom knjigom »Nijemo proljeće« ipak uspjela da iznesenim
primjerima drastično ukaže na opasnosti koje ljudima, životinjama i prirodnim
cenozama prijete od nekontrolirane upotrebe otrovnih kemijskih
sredstava.
Ukoliko njihova primjena prijeđe izvjesne granice te ljudi izgube nad njom
kontrolu, sve će one velike koristi koje su dosada ljudi od njih imali i koje
predviđamo da će ih imati, postati samo prividne i privremene, jer će negativni
utjecaji pesticida djelujuć u duljem vremenskom periodu donijeti ljudima
mnogo više štete nego koristi.


Ove činjenice postali su svjesni većina stručnjaka iz zaštite bilja i ljudskog
zdravlja širom cijelog svijeta. Stoga je u najnovije vrijeme poduzeta u mnogim
državama opsežna akcija, da se primjena pesticida stavi pod najstrožu konstrolu,
te da se njihovi utjecaji na ljudski organizam i zdravlje ljudi analiziraju
i detaljno prouče.


Ljudi, gotovo u svim dijelovima svijeta dolaze svakim danom sve više u
doticaj sa sve mnogobrojnijim i sve otrovnijim kemijskim preparatima. Dok se
god. 1947. u svijetu proizvelo desetke hiljada tona sredstava za trovanje, god.
1960. proizvelo se već više stotina hiljada tona. Vjerojatno je danas broj proizvedenih
hiljada tona pesticida još u daleko većoj mjeri porastao. Kemičari,
sintetičari i proizvođači razvili su vrlo veliku i proširenu djelatnost da podmire
potrebe na pesticidima u svijetu. Ali, čini se da se ipak istovremeno ne poduzimlju
i prijeko potrebne stroge mjere kojima bi se prilikom primjene tih sredstava
zaštitili ljudi i životinje te mnogi korisni organizmi šumskih i drugih
ŠUMARSKI LIST 5-6/1966 str. 9     <-- 9 -->        PDF

biocenoza. Nije dovoljno, da su kemijska sredstva, koja primjenjujemo, osobito
efikasna protiv štetnika, već ona ne smiju pri tom da pokazuju bilo kakav štetni
utjecaj na ljude i životinje. Ona ne smiju da truju prehrambene proizvode,
hranu, tlo, vodu i zrak. Ne bude li se na to obraćala dovoljna pažnja nastati
će po ljude i čitavu prirodu daleko veće štete nego koristi, ako ne i prave
katastrofe.


Posljednjih godina poduzete su za zaštitu zdravlja stanovišta u SSSR-u
mnoge korisne mjere. Utvrđeni su oni kemijski preparati, koji se smiju upotrebljavati
a isključeni iz upotrebe oni najopasniji. Zabranjena je proizvodnja
nekih jako otrovnih preparata na bazi fosforne kiseline. Zabranjena je primjena
DDT preparata u peradarstvu a strogo je ograničena u voćarstvu i ratarstvu.
Upotreba aldrina i heptaklora dozvoljena je samo za dezinfekciju sjemena. Nova
sanitarna pravila o korištenju pesticida predviđaju profilaktične mjere za otrovanje
kod rada a također i mjere zaštite prehrambenih proizvoda, prehrambenih
kultura, vode, otvorenih vodotoka i zraka. Posebni sanitarni liječnici imaju
nadzor nad upotrebom pesticida. Sanitarne ekipe vrše kontrolu količine ostataka
pesticida u prehrambenim produktima. Vrlo važnu funkciju vrši Komitet za
proučavanje i primjenu otrovnih kemikalija ministarstva zdravlja SSSR-a koji
je ujedno i naučno konzultativni organ. Istraživanja u svrhu higijenske i toksikološke
ocjene pesticida vrši danas 70 naučnih institucija. Osim toga predviđa
se uspostaviti širom zemlje 50 higijenskih instituta i katedara. S tim u vezi
izobražen je potreban broj kadrova naučenjaka higijeničara, toksikologa i kliničara,
koji se bave problemima sprječavanja otrovanja sa kemijskim otrovima.


U SSSR-u vršena su posljednjih godina i mnogobrojna istraživanja o sadržaju
otrovnih kemikalija u produktima prehrane, kao posljedica primjene tih
kemikalija u suzbijanju štetnih organizama. U mnogim plodovima i povrću
nađene su opasne količine DDT-a klorpikrina, dikloretana i brometila. Zabranom
upotrebe uljane emulzije DDT-a poslije cvjetanja sadržaj te kemikalije se
u jabukama smanjio. U proizvodima životinjskog porijekla pronašao se DDT
često u znatnim količinama. U svim slučajevima, kada se tretiranje sa DDT
vršilo poslije cvjetanje graha našle su se veće količine tog preparata u komuškama.
Ukoliko su se krave hranile tim materijalom našlo ga se i u mlijeku.
DDT, heksaklor, aldrin i drugi otrovi nađeni su nakon tretiranja usjeva 30—100
cm duboko u tlu. Analizom voda onih rijeka koja prolaze DDT-jem tretirana
područja ustanovljeno je, da te vode u 1 litri sadrže 0,4—0,85 mg tog otrova.
Ta je koncentracija za 3—4 puta veća od dozvoljene. U vodama jaraka, ta je
koncentracija narasla čak na 2,5 mg/litri. U oblastima u kojima su se sa aldrinom
suzbijali štetnici na pamuku ustanovljena je ova jako otrovna kemikalija
koncentrirana u vodama 1,2 mg/litri. Zbog velike nepažnje pri rukovanju sa
aldrinom za vrijeme tretiranja pamučnih polja avionima, taj je otrov padao
i na razno voće i povrće, koje se nalazilo oko i unutar područja tih polja.
Štetne posljedice takovog bezobzirnog načina tretiranja nisu mogle izostati, pa
je došlo do pojedinačnih trovanja ljudi i životinja. Iz mnogih podataka sakupljenih
posljednjih godina postalo je očito da jednostrana nekontrolirana primjena
kemijskih preparata za zaštitu bilja koja je zapažena i u SSSR-u postaje
opasna po zdravlje ljudi i životinja. Došlo se do zaključka, da treba preparate
visoke toksičnosti zamijeniti onim, koji su po čovjeka i životinje manje opasni
odnosno potpuno bezopasni. Nadalje, da bi trebalo što prije zabraniti i obustaviti
upotrebu perzistentnih preparata, koji se u prirodi dugo ne razlazu kao što
je na pr. DDT, aldrin, heptaklor i drugih, koji se lako akumuliraju u organizmu


271
ŠUMARSKI LIST 5-6/1966 str. 10     <-- 10 -->        PDF

ljudi. Osim toga treba pri svakom tretiranju kemijskim sredstvima strogo provesti
sve uobičajene mjere opreznosti i zaštite ljudi i svih korisnih životinja.


Opet ističemo da ljudima i životinjama prijeti velika opasnost, kada se u
njihovim organizmima sakupljaju ostaci (rezidue) kemijskih otrova. Otrovi se
u čovjeka mogu postepeno infiltrirati preko biljnih proizvoda kojima se on
hrani, kao i maslacem, mlijekom, mesom i drugim živežnim namirnicama. Po
rezultatima američkih istraživanja kretao se sadržaj DDT-a u masnom tkivu
ljudi, koji nisu imali izravnog kontakta sa tim otrovom od 3,6 do 54,6 mg/kg
a u nizu slučajeva od 48 do 74 mg/kg. U Zapadnoj Njemačkoj, gdje se DDT
manje primjenjuje nego u SAD, god. 1959. je ustanovljeno da ga u istraženom
masnom tkivu ljudi ima 0,4 do 10 mg/kg.


U SSSR-u su odlučili, da se kod obrade plodonosnih i prehrambenih kultura
od god. 1970. prestane s upotrebom DDT preparata.


Do tog vremena DDT će se moći upotrebljavati u poljoprivredi slobodno,
ali ipak se izvjesnim ograničenjima. Tako se na pr. stoka smije pustiti na ispašu
tek 30 dana nakon tretiranja površina ispaše sa tim preparatom. Nakon istraživanja
brojnih po ljudsko zdravlje otrovnih kemijskih preparata, koji se primjenjuju
u zaštiti bilja ustanovljeno je da na pr. nijedan prehrambeni proizvod
ne smije sadržavati ni tragove aldrina, brometila, dinitrokrezola, otrovnih
arsenovih spojeva, metafosa, nitropena, oktametila i poliklorpinena. Mlijeko,
žito, jagode i maline ne smiju sadržavati ni tragove DDT-a dok ga u povrću i
plodovima smije biti najviše 1 mg/kg.


U žitu i proizvodima žita ne dozvoljavaju se niti tragovi karteksa (etilenske
kiseline). Suhi plodovi ne smiju sadržavati sumporougljika i trifosa a brašno
klorpikrina. Određena je ona maksimalna količina mnogih drugih kemijskih
otrova, koju pojedine živežne namirnice smiju sadržavati.


Prihvaćen je princip, da se tretiranja vrše sa takovim preparatima, koji se
nakon svog djelovanja na poljoprivredne štetnike pod utjecajem vanjskih faktora
brzo raspadaju na netoksične elemente.


Interesantno je spomenuti da su u SSSR-u dopuštene minimalne količine
ostataka (rezidua) otrova mnogo niže nego u SAD. Tako na pr. dozvoljena količina
DDT u povrću i plodovima u SSSR-u iznosi 1 mg/kg a u SAD 7 mg/kg.


U Zap. Njemačkoj upravo predstoji donošenje zakona, kojim će se postaviti
granica primjene kemijskih sredstava obzirom na zaštitu zdravlja ljudi, potrošača
i biocenoza. Taj zakon treba da se donese po prijedlogu, koji su izradile
istraživačke institucije za zaštitu bilja i ljudskog zdravlja.


Istraživanja su vršena više godina. Koordiniranom djelatnošću tih institucija
postavljeni su slijedeći problemi:


Sredstva za zaštitu bilja koja sadrže arsen već se od god. 1960. ne priznaju,
izuzev iznimne slučajeve za koje treba tražiti posebnu dozvolu. To isto vrijedi
i za endrin. Biološki savezni ured za poljoprivredu i šumarstvo treba da stalno
na osnovu najnovijih znanstvenih dostignuća objavljuje vrijeme u koje se ne
smiju primjenjivati sredstva za zaštitu bilja.


Primjena perzistentnih sredstava je ograničena, a biti će prema daljnjim
znanstvenim dostignućima i dalje ograničavana. Odgovarajuće Njemačke istraživačke
institucije u saradnji sa FAO, Evropskim savjetom i sa EWG treba da
izrade listu tolerance.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1966 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Predviđa se, da se sredstva za zaštitu bilja klasirana kao otrovi br. 1 izdaju
samo uz posebnu dozvolu vlasti. Prijedlog zakona predviđa nadalje obligatorno
preispitivanje, izdavanje dozvola i označivanje svih sredstava za zaštitu bilja. On
treba da dade podlogu, da se osigura isključenje svih po zdravlje štetnih utjecaja
za čovjeka i domaće životinje kao i biološki, fizikalno i kemijski nepoželjnih
uzgrednih djelovanja po biljke, tlo, vode i čitave biocenoze. Taj zakonski
prijedlog ujedno predviđa opunomoćenja za unapređenje i primjenu bioloških
odnosno integriranih metoda suzbijanja štetnika (Anzeiger für Schädlingskunde
H 1, Berlin 1966).


U nas se prvi puta javno opširnije raspravljalo o pesticidima na Savjetovanju
o pesticidima, koje se održalo u Opatiji mjeseca januara 1961. U referatima
tog kongresa je na osnovu statističkih podataka ustanovljeno, da je i u
nas trovanje ljudi, životinja i ptica pesticidima u porastu. Podaci o trovanjima
životinja i ptica po šumama kao posljedice akcija uništavanja štetnih insekata
manjkaju. Ali prema zapažanjima pojedinaca kod tih akcija često i po našim
šumama ugiba veći broj ptica. U tijelima raznih ptica predatora kao i u njihovim
neoplođenim jajima utvrđeni su ostaci toksičkih kemikalija. Cak i subletalne
doze uzrokuju redukciju njihove plodnosti. Prodaja pesticida na bazi
perzistentnih kloriranih ugljikovodika gotovo je u svim zemljama slobodna,
vrlo proširena i uobičajena, što je svakako vrlo neoprezno a može biti i opasno.


U nas postoje propisi Osnovnog Zakona o zaštiti bilja od bolesti i štetnika
(SI. list FNRJ 26/1954) prema kojima se sredstva za zaštitu bilja mogu staviti
u promet samo po dobivenoj dozvoli. Dozvolu izdaje Savezna uprava za zaštitu
bila samo za ono sredstvo, koje je nakon kemijskog fizikalnog i biološkog ispitivanja
u najmanje dvije ovlaštene naučne ustanove za zaštitu bilja pokazalo
povoljne rezultate. Ali ako se radi o sredstvu za koje je propisan jugoslavenski
standard, onda se može izdati dozvola i bez navedenih ispitivanja. Isto tako
ako se radi o uvoznom sredstvu, koje se pokazalo efikasnim u drugim zemljama.
Osim imena sredstva te datuma i broja izdane dozvole mora na omotu sredstava
otrovnih za ljude biti nacrtana mrtvačka glava, a kod onih otrovnih za
pčele treba da stoji natpis »otrovno za pčele«.


U SI. listu FNRJ br. 30-1961. odštampano je rješenje u kojem su nabrojena
kemijska sredstva i preparati, koji se smatraju otrovima, a u broju 45 i 25/1961
tog SI. lista donesene upute, kako bi se očuvali ljudi i toplokrvne životinje kcd
uskladištenja i rukovanja s tim otrovima. U svesku 8—10 Biljne zaštite iz god.
1964. naći ćemo i pregled sredstava za zaštitu bilja u Jugoslaviji, te sve potrebne
podatke o tim sredstvima kao što su naziv sredstava, aktivna tvar, proizvođač
i primjena.


Podatke o otrovnosti pesticida, koji se kod nas primjenjuju nalazimo u članku
inž. B r i t v e c a koji je izašao u Biljnoj zaštiti br. 6/1962. Tu se nalaze za
najvažnije pesticide i podaci o karenci i toleranci. Pod karencom razumijeva se
najkraće vrijeme, koje je neophodno da prođe od posljednjeg tretiranja do
berbe, odnosno konzumacije bilja. Za biljke i njihove plodove, koji služe ljudima
i životinjama za hranu određuju se tolerance. To su one maksimalne količine
ostataka (rezidua) kemijskih sredstava, koje smije sadržavati bilje i plodovi
a da ne budu opasni za zdravlje ljudi i životinja.


Tolerance se izražavaju sa ppm tj. dijelovima neke tvari na milijun dijelova
druge tvari ili su to miligrami na kilogram. Autor donosi za najvažnije
pesticide evropsku i američku listu tolerance. Zanimljivi su toksikološki podaci
ŠUMARSKI LIST 5-6/1966 str. 12     <-- 12 -->        PDF

koje nailazimo u tabelama za pojedine države. Cesto se podaci o toleranci razlikuju,
ali je i duljina karence često različita. Tako se razlikuje karenca u talijanskim,
njemačkim i holandskim tabelama.


Važni su podaci o otrovnosti insekticida za pčele, koje su na njih osobito
osjetljive. Od 190 preparata insekticida kojima je u nas dozvoljen promet samo
su nekoliko za pčele selektivni, te su praktički za njih neotrovni. Ovamo spadaju
preparati na bazi toksafena, tiodana i tetranitrokarbazola. Otrovnost insekticida,
za pčele nije samo problem za pčelare, već i za zaštitare, voćare i ratare.
Pčele postaju važan faktor u svim slučajevima, kada je stvaranje plodova
ovisno o oprašivanju cvijetova. Zato treba težiti, da se pronađu insekticidi, koji
su selektivni za pčele, pa autor preporuča staro pravilo da se sa sredstvima
otrovnim za pčele ne smije prskati u otvoreni cvijet bilo glavne kulture bilo
potkulture ili korova, kojeg posjećuju pčele, te da se prskanje izvodi naveče
ili ujutro.


U posebnom poglavlju istog članka nalazimo podatke o otrovnosti insekticida
za ribe. Ustanovljeno je, da su emulzije otrovnije za ribe nego suspenzije
ili prašiva. Svakako se jaki otrovi kao endrin, tiodan, toksafen, dieldrin, aldrin
i slični ne smiju primijeniti u neposrednoj blizini voda u kojima žive ribe.


U 9. broju Savremene poljoprivrede (Zagreb 1962.) izašao je naučni prikaz
Balzer a i Britvec a o otrovnosti pesticida i mogućnosti određivanja njihovih
rezidua u biološkom materijalu. Osim toga naći ćemo u časopisu Naše
zdravlje (Zagreb 1963) od posljednjeg autora kratak pregled o pesticidima te


o njihovoj otrovnosti, mjerama opreza i zaštiti pri radu. Sve su to zanimljivi i
korisni radovi na koje upućujemo sve one, koji su zainteresirani za primjenu
pesticida u praksi, kao i za sprječavanje neposrednih štetnih posljedica, koje bi
uslijed njihove upotrebe mogle nastati.
Međutim u nas kao i drugdje u svijetu nije do danas sve učinjeno, da se u
cilju zaštite agrikulturne i šumske proizvodnje te u svrhu zaštite ljudi i životinja
od štetnih organizama ona, istina efikasna, ali jako otrovna kemijska sredstva
zamijene sa takovim od kojih neće prijetiti nikakova opasnost ljudima. I
to ne samo neposredno i na neko kraće vrijeme, već i onda kada ta primjena
bude vršena češće i na dulji rok. Ljude i njihovu okolinu svaki dan sve više
opkoljuje, u njih ulaze i prozirniju sve raznoličnija umjetno proizvedena sredstva.
Vrlo je veliki i još neistraženi problem do koje mjere i kako dugo će moći
čovječji i životinjski organizmi podnijeti taloženje i sakupljanje otrovnih rezidua
u njima. Koje će otrove čovjek moći razgraditi, koje podnijeti, te koji će mu
nanijeti štetne, a koji pogubne posljedice ako se u njemu budu taložili dulji niz
godina. Pitanja nisu jednostavna. Treba prići spremno i brzo njihovom rješavanju.


Ubuduće će trebati usmjeriti proizvodnju kemijskih sredstava za suzbijanje
štetnika isključivo na ona za koje se nesumnjivo ustanovi da su po ljude, životinje
i cenoze potpuno i trajno bezopasni. Oni po čovjeka opasni otrovi smjeli
bi se primjenjivati tek u iznimnim i potpuno ograničenim slučajevima i to tako
da ne mogu ni njemu a ni njegovoj živoj okolini nanijeti nikakove štete.


Paralelno s time trebat će svim sredstvima nastojati unaprijediti biološku
borbu protiv štetnika, koja je danas na početku svog razvoja. Bit će zanimljivo
čuti, što o toj metodi kaže već spomenuta američka spisateljica R. Carso n u
svom djelu Silent Spring (Nijemo proljeće). U posljednjem poglavlju tog djela
ona preporuča drugi put kojim treba da pođemo u suzbijanju štetnika.


274
ŠUMARSKI LIST 5-6/1966 str. 13     <-- 13 -->        PDF

O tom drugom putu R. Carso n kaže slijedeće: »Ne smijemo više primati
savjete od ljudi, koji nas uče da naš svijet moramo prožeti otrovnim kemikalijama.
Treba se okrenuti i vidjeti, koji nam put još stoji otvoren. Svi učenjaci
koji se tim bave stoje na stanovištu, da taj put treba tražiti u biološkim rješenjima.
Biološka metoda počiva na tačnom poznavanju živih organizama, koje
nastojimo suzbiti. Ona ujedno uzimlje u obzir ukupnu životnu zajednicu, kojoj
ti organizmi pripadaju. Specijalisti na različitim stručnim područjima velikog
polja biologije radeć uporno daju nam sve veći broj svojih priloga. Entomolozi,
patolozi, genetičari, fiziolozi, biokemičari i ekolozi svi oni na osnovu iskustva i
stvaralačkih misli stvaraju novu znanost biološko suzbijanje štetnika, koja se
sve više oformljuje.


U Americi je ta znanost započela prije 100 godina kada se počelo uvoziti
prirodne neprijatelje insekata, koji su ugrožavali farmere«.


Autorica dalje navodi primjere biološke borbe protiv štetnika.


Među najzanimljivije nove biološke metode spadaju pokusi koji iskorišćavaju
nagonsku silu životne energije neke vrste insekta u cilju njihovog uništenja.
Vrlo je zanimljiva tehnika steriliziranja mužjaka, koju je u SAD razvio
entomolog Knipling sa svojim saradnicima.


Po metodi Dr Knipling a steriliziranjem izvjesnog broja mužjaka postizava
se, da ženke proizvode samo neoplođena jaja. Ako se to više puta opetuje,
populacija izumire. U cilju rješenja tog problema mnogi su istraživači
nastojali da pronađu najpovoljniju metodu steriliziranja insekata.


Nekim istraživačima je u laboratorijima uspjelo da mužjake nekih 12 vrsta
insekata steriliziraju sa rentgenovim i gama zrakama. Tako je Kniplin g god.
1954. uspio na otoku Curacao po toj metodi potpuno uništiti muhu, koja je
legla na ranjava mjesta na govedima jaja, pa su se iz jaja izležene ličinke hranile
goveđim mesom. Goveda napadnuta sa više muha su ugibala. Kniplin g
je u laboratoriju sterilizirao mužjake te muhe. Tada je svaki tjedan te sterilizirane
mužjake prenašao avionom na otok i tu ih je u dovoljnoj množini pustio
u slobodu. Već 7 tjedana nakon početka ovog postupka opasna je muha na
otoku nestala.


Taj je postupak god. 19´57/5´8 ponovljen na Floridi u daleko većem opsegu,
kada je tamo pušteno oko 3,5 milijuna takovih umjetno uzgojenih muha. I tu
je bilo uspjeha. Možemo se nadati, da će se ta metoda moći primijeniti i pri
suzbijanju nekih drugih vrsta štetnih insekata. Ova će mogućnost ovisiti o
načinu života o gustoći populacije i reakciji na zračenje.


Tom je metodom postignut veliki uspjeh kada je u nekim područjima iskorijenjena
ce-ce muha, koja u Africi na preko 11 milijuna km2 ugrožava zdravlje
ljudi, a niti se na tom području mogla uzgajati stoka (6).


U najnovije doba učinjeni su pokusi da se insekti steriliziraju kemijskim
sredstvima. Pokus je izvršen sa muhom na jednom otoku blizu Floride (1961).
U laboratoriju je hrani za muhe dodano izvjesno kemijsko sredstvo koje je na
njih djelovalo sterilizirajuće. Tako sterilizirane muhe puštene su na otok. U roku
od 5 tjedana gotovo je nestalo muha na tom otoku, sve dok iz okoline nisu
došle nove muhe. Ali pokus je uspio.


Za pokuse radijacijom potrebno je u laboratoriju uzgojiti veći broj steriliziranih
muških insekata nego ih u populaciji u slobodnoj prirodi ima. Kod
muha kojih je u prirodi razmjerno malo to je lakše provesti, nego kod kućne
muhe. Kemijsko sterilizirajuće sredstvo moglo bi se sjediniti sa nekom mekom
ŠUMARSKI LIST 5-6/1966 str. 14     <-- 14 -->        PDF

te smjestiti u prirodnu okolinu muhe. Hrane li se muhe s tom mekom, postaju
sterilne, tako da tokom vremena prevagne broj sterilnih te populacija izumire
zbog pomanjkanja potomaka.


Pokusi se danas vrše dalje. Radovi na kemičkom steriliziran ju su snažno
dobili na svom opsegu. Za kemičku sterilizaciju treba pronaći bezopasne kemikalije
i bezopasne metode.


Neki istraživači traže i druge mogućnosti biološke borbe protiv štetnika.
Istražuju se substance, koje insekti izlučuju u cilju svoje obrane od drugih životinja
ili su to sredstva privlačenja. Istražuje se i juvenilni hormon, jedna
vrlo djelatna substanca koja sprječava, da se ličinka pretvori u odraslog insekta
(imaga) prije nego što postigne točno određeni stadij rastenja (6).


U najnovije vrijeme vršena su uspješna istraživanja i pokusi sa onim sekretima
insekata koji služe za primamljivanje. Osobiti primjer za to je gubar.
Slabo pokretljiva ženka tog leptira pušta iz posebnih žlijezda mirise koji privlače
mužjake iz dosta velike udaljenosti. Entcmolozi su se već dugo godina tim
koristili i tu su tvar. koja mužjake privlači nastojali dobiti iz uginulih ženki.


Ta se mirisna tvar koristila u slučajevima kada se na rubu područja rasprostranjenosti
toga insekta trebala odrediti učestalost njegovog pridolaska. Na
postavljene mirisne tvari privabljeni mužjaci mogli su se prebrojavati. To je
bio vrlo skupi postupak. Obično se nije mogao naći dovoljan broj ženki koje bi
mogle dati potreban materijal. Zato su se morale iz Evrope uvoziti kukuljice,
koje su se tamo rukom sabirale što je bilo vrlo skupo. Bio je veliki uspjeh,
kada je kemičarima nakon dugogodišnjeg truda uspjelo da tu tvar (mamac)
izoliraju. Nakon toga otkrića uspješno je sintetizirana bliza srodna tvar i to iz
jednog sastavnog dijela ricinusovog ulja. Pokazalo se, da je za mužjake gubara
ta tvar isto tako privlačna kao i ona prirodna, koju daje ženka gubara. Već
jedan mikrogram te tvari može u jednakoj klopki poslužiti kao dobra meka.
Ovaj novi i jeftini mamac za gubara mogao bi se po kakovoj prikladnoj metodi
upotrijebiti i za njegovo suzbijanje.


Uspjeh takove akcije bio bi svakako najveći kada se insekt nalazi još na
početku gradacije. Još treba ispitati da li bi se na taj način mogla populacija
smanjiti. Taj način predstavlja interesantnu mogućnost.


Sada se istražuju mirisi i primamljiva sredstva drugih insekata. Pokušavaju
se protiv insekata primijeniti primamljive tvari i otrovi zajedno. Na otoku
Boninu (750 km južno cd Japana) napravljen je 1963. pokus uništavanja muha
koje tamo oštećuju neke plodove.


Kao privlačno sredstvo uzelo se methyl-eugenol koji se kombinirao sa jednim
otrovom, pa se sa obim kemikalijama namočili komadići drveta. Ti su
komadići drveta rasprostranjeni po čitavom otoku. Godinu dana kasnije bilo
je 99l0/o populacije te muhe iskorijenjeno. Ova metoda ima prednosti. Otrov,
koji je bio organski spoj. ostao je vezan i ograničen na četverokutne daščice od
drveta, koje vjerojatno divljač niie žderala. Osim toga ostaci drveta brzo su se
rastvorili, pa nisu mogli onečistiti tlo i vodu.


Nisu samo mirisi, koji privlače ili odbijaju insekte. Izvjesni zvukovi mogu
također opominjati ili privlačiti. Tako šišmiš za vrijeme ljeta stalno emitira
ultravalove, koji mu služe kao radarski sistem, da ga provodi kroz tamu. Taj
zvuk mogu čuti izvjesni moljci, što im daje mogućnost da izbjegnu neprijatelju.
Zujanje krila jedne parazitske muhe opominje ličinke nekih lisnih osa, koje
se na taj zvuk radi zaštite zajedno skupljaju. Zvukovi koji prouzrokuju in
ŠUMARSKI LIST 5-6/1966 str. 15     <-- 15 -->        PDF

sekti koji u drvetu buše, omogućuju njihovim parazitima da ih otkriju. Za
mužjake komaraca je udarac krila ženki pijev sirene (6).


U korišćenju ovih zvukova učinjeni su početni uspjesi. Ali se još nije izašlo
iz interesantnih eksperimenata. Tako se nastojalo privući mužjake moskitosa
pomoću gramofonskih ploča na kojima su bili snimljeni šumovi, koje ženka uzrokuje
treperenjem svojih krila. Mužjaci su bili privučeni mreži nabijenoj
elektricitetom i na taj način ubijeni. Neki istraživači su mišljenja da ta metoda
po kojoj bi se moglo utjecati na insekte u slobodnoj prirodi pomoću šumova
također ležd u području mogućnosti.


Neki su istraživači ustanovili da se čvorci razlete, kada sa gramofonske
ploče čuju zapomaganje njihovog druga. Moguće to vrijedi i za insekte. To bi
trebalo ispitati u posebnim laboratorijima. Tako ultra zvuk ubija u nekoj posudi
u laboratoriju sve ličinke moksitosa, on ubija i druge organizme u vodi.
I mušice koje prenose žutu groznicu mogu se ultrazvukom u sekundi u zraku
ubiti. Moguće će se ti eksperimenti mcći jednog dana pomoću čuda elektronike
ostvariti izvan laboratorija na velikim područjima.


Ali ima i drugih načina biološke borbe protiv insekata, koji su također
podloženi bolesti bakterija i virusa. Da insekti mogu oboliti bilo je poznato još
u vremenu Aristotela. Insekte uništavaju i gljive, praživi, mikroskopski sitne
životinjice te bakterije i virusi.


Svi ti organizmi mogli bi nam pomoći kod suzbijanja insekata. Zoolog
Meč ni kov uočio je već u 19. stoljeću takovu upotrebu mikroorganizama. U
prvoj polovici 20. stoljeća je ideja suzbijanja insekata biološkim putem uz pomoć
mikroba postepeno napredovala. Tako se na pr. koncem tridesetih godina
ovog stoljeća otkrilo da se jedan štetnih japanski insekt može suzbiti pomoću
Bacillus papillia. Gcd. 1911. otkriven je u Thüringen u u Njemačkoj već spomenuti
Bacillus thiiringiensis. U njegovim se štapićima zajedno sa sporama stvaraju
i kristalići bjelančevine, koji su za neke insekte jako otrovni, osobito za
gusjenice moljaca. Za kratko vrijeme nakon što su gusjenice požderale lišće,
koje je sa ovim toksinom bilo presvučeno, one postaju uzete, prestaju žderati
te brzo ugibaju. Za praktične svrhe je osobita prednost što se žderanje gusjenica
neodložno prekida, jer cd momenta primjene tog bacila, na biljkama prestaje
svako oštećivanje. Preparati koji sadrže spore Bacilus thuringiensisa danas
se već proizvode u SAD i drugdje pod raznim trgovačkim imenima. U
nekim se državama vrše pokusi u slobodnom prostoru. U Francuskoj i Njemačkoj
na kupusnom bijelcu, u Jugoslaviji na borovom četnjaku gnjezdaru te
drugim prelcima a u SSSR na gusjenicama četnjaka. U Panami se god. 1961.
počelo sa istraživanjima kako bi se sa ovim insekticidnim bacilom uništio štetnik
korijenja banana, te suzbile gusjenice savijača, koje su oštećivale površinu
banana. U istočnim šumama Kanade i SAD moguće će se pomoću insekticidnih
bacila moći riješiti pitanje smrekovog savijača i gubara. U obim se zemljama
počelo god. 19&0. sa pokusima na terenu sa preparatima od Bacillus thuringiensisa.
Pokusi daju dobre nade, pogotovo otkako su pronađene pogodne supstance
koje su dobri nosači bacila, te lako prenose njihove spore i zadržavaju ih na
iglicama drveća.


Ovdje posebno ističemo da se posljednjih godina osobito intenzivno radi u
laboratoriju Zaštite šuma Šumarskog fakulteta u Zagrebu na istraživanjima o
mogućnosti suzbijanja borovog četnjaka (Thaumatopoea pityocampa Schfif) —
biološkim i kombiniranim metodama. Vršeni su pokusi sa insekticidom Panta
ŠUMARSKI LIST 5-6/1966 str. 16     <-- 16 -->        PDF

kanom, biološkim preparatom od Bacillus thuringiensis, Bactospeinom. Usta


novljeno je da u suzbijanju gusjenica kombinirani preparati imaju očitu pred


nost pred insekticidima. Izvršeni su i uspješni pokusi u borovim sastojinama


napadnutim po borovom četnjaku gnjezdaru — u Istri.


U istom se Zavodu vrše i pokusi suzbijanja gubara (Lyniantria dispar L)


u laboratoriju i prirodi domaćim preparatom Bacillus thuringiensis. I tu je


ustanovljeno da kombinirani preparati uspješno sinergično djeluju te je po


stignut veći postotak mortaliteta. Preparat je proizvod tvornice Vetserum Ka


linovica. Primjenjen sa 0,5 gr/m2 pokazao se efikasan za gusjenice gubara sta


dija La, L3 i djelomice L4 dok je za starije stadije bio manje efikasan.


Biopreparat sa niskom koncentracijom i dozom insekticida Pantakan E-16,5


(36 gr/ha) pokazao je izraziti sinergizm. I sa lišćem uzetim 3 dana nakon tre


tiranja postignut je 100%-tni mortalitet. Pokusi se i dalje vrše, pa se prema


dosadanjim rezultatima možemo nadati potpunom uspjehu.


U Kaliforniji se počeli vršiti pokusi sa virusima da se uništi alfalfa-leptir.


Primjenjeni virus djelovao je kao insekticid. Rastopina s kojom se tretiralo


sadržavala je virus dobiven iz gusjenica, koje su se zarazile sa uzročnikom jed


ne opasne virusne bolesti pa su nakon toga uginule. Lješine od samo pet obo


ljelih gusjenica dale su tako mnogo virusa da se njima moglo tretirati polje


lucerne veliko preko 4000 m2.


U nekim kanadskim šumama se virus koji napada jednu borovu lisnu osu


pokazao kod suzbijanja tako efikasan, da se sada primjenjuje mjesto insek


ticida.


Prirodoznanci u Cehoslovačkoj eksperimentirali su protozojima (praživima)
protiv gusjenica prelaca i drugih štetnih insekata. U SAD se otkrilo da jedan
parazitski protozoj ima sposobnost da jako ograniči leženje jaja osobito štetnog
kukuruznog moljca.


Protivno od kemikalija uzročnici bolesti insekata su za sva druga stvorenja
neopasni, oni napadaju samo štetnike, za koje su određeni. Dr E. Steinhau s
tvrdi da dosad nije zabilježen ni jedan slučaj da bi jedan pravi uzročnik insekatske
bolesti uzrokovao tu bolest i kod kralježnjaka. Uzročnici insekatskih
bolesti su tako specifični, da oni mogu zaraziti samo jednu grupu insekata a
katkad samo jednu jedinu vrstu. Biološki ne pripadaju onoj grupi organizama,
koji bi mogli izazvati bolesti kod viših životinja ili kod biljaka.


E. Darwi n je god. 1800. bio prvi, koji je preporučio suzbijanje insekata
pomoću njihovih neprijatelja. To je bila prva metoda, koja se primijenila za
biološko suzbijanje štetnika.
U SAD je A. Ko b el e bio prvi od entomologa koji je god. 1888. upotrijebio
tu metodu kada je iz Austrije unio prirodne neprijatelje uši (Coccinelle)
koje su činile velike štete na plantažma limuna u Kaliforniji. Ovaj je poduhvat
potpuno uspio. U Ameriku je od tog vremena uvezeno oko 100 vrsta predatora
i parazita štetnih insekata. Tako se sa jednom osom importiranom iz Japana
spasila jabukova stabla u voćnjacima istočnog područja.


Biološko suzbijanje štitastih i brašnenih uši spašava Kaliforniji godišnje
nekoliko milijuna dolara. Prema Dr P. D e Bačk u je 4 milijuna dolara koji
su u Kaliforniji uloženi u biološko suzbijanje donijelo dobitak od 100 milijuna
dolara.


I u mnogim drugim zemljama na svijetu (oko 40) vrši se biološko suzbijanje.
Ono je razmjerno jeftino te ne ostavlja za sobom nikakav otrov.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1966 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Ali ta metoda ne nailazi zasad dovoljno u svijetu na potporu. Za to se redovno
daje premalo financijskih sredstava. Stoga nisu akcije i istraživanja dovoljno
organizirana niti su u prirodi naučno praćeni rezultati primjene te metode.
Predatori i njihove žrtve (štetnici) ne žive sami za sebe već su članovi
izvjesne životne zajednice (biocenoze), koju treba promatrati kao cjelinu. U
šumama imaju biološke metode suzbijanja štetnika moguće najbolje izglede da
se obistine. Sume predstavljaju prirodne zajednic. Tu gospodari i upravlja priroda
na svoj način i čudesno spleteni sistem regulirajućih i ograničavajućih sila
koje stalno stvaraju dinamičku ravnotežu koja šumu čuva od pretjeranih šteta
od insekata.


U šumama treba stalno podržavati šumsku higijenu, što se u Kanadi i


Evropi forsira dok je u Americi zanemareno. Crveni šumski mrav s kojim ima


u Evropi uspjeha ne dolazi u Americi.


Dr Gosswal d prof. univ. u Würzburgu razvio je metodu uzgajanja kolonija
crvenih šumskih mrava. Ta je metoda primljena od Italije i drugih zemalja,
gdje su se uredile mravlje farme, koje daju kolonije mrava da se rasprostrane
po šumama. U Apeninima se u kulturama crvenog bora smjestilo nekoliko
stotina kolonija, koje su uspješno zaštitile te kulture od napadaja štetnika
Thaumatopoea pityocampa (borovog četnjaka gnjezdara). Kolonije mrava
treba žičanom mrežom zaštititi od žuna. Njemački šumar Ruppertshofe n
kaže: ^Gdje nam uspije šumu zaštititi sa zajedničkom pomoću ptica i mrava,
pa da k tomu pridođu šišmiši i sove, biološka će ravnoteža biti bitno poboljšana.


Ruppertshofe n u svojim radnjama tretira i pomoć pauka u biološkoj
borbi. Iznosimo i ove zanimljive podatke. Za šumara je od najveće važnosti
forma u kojoj pauk izgrađuje svoju mrežu. Najvažnije su guste paukove mreže
ispletene u obliku točkova u koje se hvataju svi leteći insekti. Malo nevjerojatno
izgledaju podaci, prema kojima jedan jedini pauk može u svom 18 mjesečnom
životu uništiti prosječno 2000 insekata. U biološki zdravoj šumi živi
po 1 m2 50—100 paukova. Gdje ih ima manje, možemo njihov broj povećati
da sabiremo vrećicama slične kokone u kojima se nalaze paukova jaja, te da
te kokone po šumi raspodijelimo. Iz takova tri kokona od jedne vrste pauka
može izaći oko 1000 paukova koji mogu uništiti oko 2O0.00O insekata — drži
Ruppertshofen . Kaže da su osobito važni mladi pauci koji oko mladih
izbojaka pletu svoje mreže i tako ih štite od letećih insekata (4). Ova biološka
metoda iziskuje daljni studij, ona bi mogla u određenim slučajevima biti od
koristi.


Svi ti primjeri i podaci koje nalazimo u tom poglavlju knjige R. Carso n
samo potvrđuju da kemijska sredstva nisu u borbi protiv štetnika jedina i nezamjenjiva.
Moramo se složiti sa konstatacijom autorice, da upotrebom kemijskih
sredstava ubijamo ribe u potocima, uništavamo prirodne neprijatelje štetnih
insekata, potpuno remetimo ravnotežu u šumskoj biocenozi, tako da se katastrofe
koje uzrokuju štetnici ponavljaju u stalno manjim vremenskim odsjecima.


Još je najvažnije od svega što upotrebom i primjenom otrovnih kemijskih
sredstava, osobito u poljoprivredi stalno ugrožavamo zdravlje ljudi na velikim
područjima zemlje.


Stoga treba nastojati da se u budućnosti prestane sa takovim neprirodnim
metodama. Te su metode zaista vrlo primitivne i grube, kada se čitave zajednice
živih bića zasipavaju kišom otrova samo zato, da bi se uništio jedan
štetnik (6).


279
ŠUMARSKI LIST 5-6/1966 str. 18     <-- 18 -->        PDF

U zaštiti šuma od štetnih insekata treba zaista krenuti drugim putevima.
Primjena preventivnih šumsko uzgojnih te higijenskih i profilaktičkih mjera
treba da je integrirana u svakom racionalnom šumskog gospodarenju. Osobito
su tu važne preventivne biološke metode, koje treba stalno primjenjivati prema
danim okolnostima i svim mogućnostima. Treba stalno jačati i održavati sve
članove šumske biocenoze koji svojim životnim okolnostima podržavaju njezinu
dinamičku ravnotežu. Jača kemijska sredstva smjela bi se primjenjivati samo
na ograničenim površinama, kao što su šumski rasadnici, mlade kulture na
manjim površinama. Suzbijanje štetnika na velikim površinama šumskih biocenoza
trebalo bi provoditi integriranim metodama u kojima bi kemijska sredstva
mogla sudjelovati tek u minimalnim bezopasnim dozama. Ujedno bi ta
sredstva trebala da budu selektivna, te da se u tlu i živim organizmima brzo
dekomponiraju na neškodljive spojeve. Ona nikako ne bi smjela biti perzistentna
ostavljajući otrovne rezidue.


Na području integriranih metoda posljednjih se godina mnogo radi. Vrše se
uspješni pokusi u laboratorijima kao i u prirodi pa se možemo u bliskoj budućnosti
nadati sve većim uspjesima.


LITERATURA


1.
Androi ć M.: Pokusi suzbijanja preparatom Bacillus Thuringiensis, Zagreb, 1965.
2.
Androić-Opalički : Mogućnosti suzbijanja borova četnjaka biološkim
kombiniranim metodama.
3.
Balzer-Britvec : Otrovnost pest´cida i mogućnosti određivanja njihovih rezidua
u biološkom materijalu, Savremena poljoprivreda, br. 9 iNovi Sad, 1962.
4.
Britve c B.: Pesticidi, Naše zdravlje br. 8—9, Zagreb 1963.
5.
Britve c B.: Otrovnost sredstava za zaštitu bilja, Biljna zaštita br. 6, Zagreb
1962.
6.
Carso n R.: Silent Spring (Der Stumme Frühling) — njemački prijevod od Margaret
Aner, München 1963.
7.
Lei b E.: Gesundheitschutz vor Pflanzenshutz, Anzeiger für Schädlingkunde,
Heft 1. Berlin-Hamburg 1966.
8.
Medve d L.: Zabotitsja o zdorovje ljudej (Zabrinutost za zdravlje ljudi) —
Zašćita rastenij ot vreditelej i boleznej No 8, Moskva 1965.
9.
Še včenk o M.: O količinama kemijskih otrova, koji ostaju u produktima, 1965.
10. Referati na Savjetovanju o pesticidima, Opatija, 1961.
11. Da li je pretjerana bojazan od pesticida? Naše zdravlje, br. 10, Zagreb, 1963.
12. Sredstva za zaštitu bilja u Jugoslaviji, Biljna zaštita for. 8, 9 i 10, Zagreb, 1964.
13 Bilten jugoslavenske sekcije za zaštitu ptica, Zagreb, 1965.
Summary


The author reviews and presents the latest data from the literature on the effect
of the toxic agets on the forest biocoenoses, men and animals when they are applied
in the control of insect pests. Discussed are the contemporary standpoints as to the
usefulness and harmufulness, which in this application can result for the living
organisms and their populations. The author presents examples and possibilities for
introducing biological methods in the control of pests. He pleads for an improvement
of the biological methods, which in the future should become the main factor in the
integrated methods.