DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1966 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Imajući u vidu stvarne potrebe malih preživara (ovce) u ovim makro i
mikro elementima moguće je zaključiti da se jedino Ca nalazi u višku, dok
sadržaj bakra djelomično zadovoljava. Međutim, ostali mikro i makro elementi
,su manjeviše deficitarni. Posebno zabrinjava gotovo nevjerovatna niska koncentracija
fosfora i disproporcija Ca : P koja iznosi 10,2 :1 u maju i 66 :1 u
januaru, što svakako mora uticati negativno na formiranje skeleta i proizvodne
sposobnosti tamošnjih ovaca, a čime se može povezati i sitnoća krške pramenke.


b)
kao medonosne biljke


S obzirom da je zanovijet leguminoza koja cvjeta već u aprilu i da je njen
cvijet neobično bogat nektarom kao i polenom te pretstavlja izvanredno vrijednu
pčelinju pašu u rano proljeće kada je ona pčelama najpotrebnija (razvoj
legla i umnožavanje društava). Po prinosu meda kojeg pčelinje društvo može
u toku jednog dana sakupiti sa cvijeta ove biljke zanovijet se može uporediti
sa najmedonosnijim biljem našega Krša (Salvia officinalis, Paliurus spina Christi
i Satureia subspicata). Istina med zanovijeti sadrži nešto više vode od meda
vrijeska i kadulje ali po ostalim osobinama odnosno hemijskom sastavu ne
zaostaje iza meda drugog medonosnog bilja iz aridnih predjela našega Krša.


c) kao ogrijevnog i sitno-tehničkog drveta


Zanovijetno drvo uslijed sadržaja smola i eteričnih materija predstavlja
vrlo vrijedan ogrijev pa se cd nje dobi ja ju i sitni tehnički sortimenti velike
trajnosti (npr. vinogradarsko kolje). U nekim predjelima od drveta zanovijeti
priprema se vrlo kvalitetan drveni ugalj (okolina Ljubuškog).


LITERATURA


1.
Adamovi ć L.: Biljnogeografske formacije Zagorskih krajeva Dalmacije i
Crne Gore, I dio, Zagreb 1912.
2.
Adamovi ć L.: Biljnogeografske formacije zimzelenog pojasa Dalmacije, Hercegovine
i Crne Gore, Zagreb 1911.
3.
Bec k G.: Flora Bosne i Hercegovine i oblasti Novoga Pazara, Posebno izdanje
Srpske akademije nauka knjiga LXIII. Prirodnjački spisi 15, Beograd 1927.
4.
Fukare k P.: O granicama prirodnog areala tilovine (Petteria ramentacea, Sieber,
Presi) Godišnjeg biološkog društva u Sarajevu 1949.
5.
Curi ć R.: Neka nova nalazišta zanovijeti (tilovine) Petteria ramentacea Sieber
presi u Hercegovini. Narodni šumar 11—12, 1965.
G. Curi ć R., N a d a ž d i n M.: Prilog poznavanju prirodnog areala zanovijeti (tilovine)
Petteria ramentacea u Hercegovini s posebnim osvrtom na njenu ekonomsku
vrijednost kao krmne biljke. U štampi.
7.
Fukare k P.: Tila (tilovina) Šumarska enciklopedija Zagreb 1963.
8.
Kuša n F.: Ljekovito i drugo korisno bdije, Zagreb 1956.
9.
Sliškovi ć i saradnici: O stratifikaciji i tektonici Južne Hercegovine, geološki
glasnik br 6, Sarajevo 1962.
10.
Grupa autora: Pedološka karta Jugoslavije sa komentarom, Bgd. 1962.
11.
Fukare k P.: Granice raširenja izraztjih flornih elemenata u vegetaciji Hercegovine,
Geografski pregled 6, Sarajevo 1962.
12.
Horvati ć S.: Karakteristike flore i vegetacije krša, Šumarski list, Zagreb 1928.
13.
Horvati ć S.: Biljnogeografsko raščlanjenje krša, Krš Jugoslavije, Split 1957.
14.
Horvati ć S.: Biljnogeografski položaj i raščlanjenje našeg primorja u svjetlu
suvremenih fitocenolo.ških istraživanja, Acta botanica Croatica, Vol. XXII 1963.
15.
Stefan o vi ć V.: Tipologija šuma, Sarajevo 1963.
16.
Fukare k P.: Zajednice i tipovi šuma Dinarskih planina. Sistematsko mjesto
balkanskih šibljaka.´ Narodni šumar XVI, br. 10—12 1962.
292