DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1966 str. 48     <-- 48 -->        PDF

cftcano &umac6tac>


UNOŠENJE ČETINJAČA U ŠUME LISTACA U NR BUGARSKOJ
Ing. Hanzl Dragutin i ing. Vučetić Vladimir


Po programu naučno tehničke saradnje
SFR Jugoslavije i NR Bugarske proveli su
autori ovog članka krajem 1964. g. G tjedana
u NR Bugarskoj o temi unošenja
četinjača u sastojine listača. Pošto je to
materija koja je vrlo interesantna za podizanje
proizvodnje — prirasta manje više
u mnogim šumama Jugoslavije, to želimo
upoznati naše šumarske stručnjake s velikim
dostignućima, koja je u tom pogledu
postigla naša susjedna prijateljska zemlja
NR Bugarska. Posljednjih se godina odvija
sve tješnja saradnja između naše dvije
zemlje na ekonomskom, kulturnom i ostalim
društveno političkim poljima, pa
smatramo da bi izmjena iskustava na polju
šumarstva bila također vrlo korisna za
obje strane. Neki naši šumarski stručnjaci
boravili su zadnje dvije — tri godine
kraće ili duže vrijeme u Bugarskoj, a isto
tako i bugarski stručnjaci u našoj zemlji,
te je O1 tome bilo izvještaja i u našoj stručnoj
štampi. Tako je u »Šumarskom listu«
br. 11—12 od 1963. pisao Bura o šumarstvu
i drvnoj industriji Bugarske, u br.
11—>12 od 1964. »Šumarstva« iznijeli su
svoja zapažanja o Bugarskoj Aleksov i Dukić.
U br. 9-10 od 1964. »Narodnog šumara
« pisao je Hadžiahmetović o parkovima
i park šumama u Bugarskoj. Upozoravamo
stoga čitaoce »Šumarskog lista« na prednje
članke, u kojima se govori općenito o
šumarstvu i drvnoj industriji Bugarske, te
se iznose podaci o šumskim površinama,
klimatskim uslovima, drvnoj masi, prirastu
šuma, organizaciji šumarstva i drvne
industrije itd. Mi ćemo se ograničiti samo
na onaj dio, koji se odnosi isključivo na
temu uz koju je bio vezan naš boravak,
dok će o svemu ostalom zainteresirani čitaoci
moći da se informiraju u naprijed


navedenim člancima.


Naša izlaganja iznijet ćemo po Okružnim
upravama (Okružno upravlenie po go-
rite OUG) i šumskim gospodarstvima (Gorsko
stopanstvo — GS), koje smo posjetili,
a zatim ćemo na kraju navesti naše zaključke
i prijedloge, o mjerama, koje bi se
mogle primjeniti potpuno ili djelimično i u
našim uslovima i našim prilikama.


Na tom našem putu posjetili smo Okružne
uprave za šumarstvo: Varna, Burgas
i Sliven, te njihova područna šumska
gospodarstva, a posebno smo još izvan tog
područja obišli šumska gospodarstva: Kazanlk,
Trojan, Cerni Osm, Ribarica, Cerni
Vit, Borovec, Rila i Nevestino.


1. OKRUŽNA UPRAVA ZA ŠUMARSTVO
VARNA


Šume, koje se nalaze pod upravama Šumskih
gospodarstava tog područja pretežno
su hrastove: hrasta kitnjaka i sladuna
(Quercus sessiliflora i Quercus conferta),
te cerove (Quercus cerris) sa nešto sastojina
istočne bukve (Fagus orientalis), graba,
jasena i brijesta. To su šume većinom
vrlo loše panjače, pretežno starosti 40—60
god. s malim prirastom od oko 1—3 m-Vha.
To područje obuhvaća primorski pojas na
zapadu od obale Crnog mora, nadmorske
visine do 500 m. Na sjeveru graniči ta uprava
s Podunavljem, okrug Tolbuhin, na
jugu se nalazi okrug Burgas, a na zapadu
okrug Kolarev grad. Godišnje oborine na
tom području iznose 450—550 mm, a raspoređene
su vrlo nepovoljno tokom vegetacije,
tako da najviše oborina padne u
zimskim mjesecima, a ljetni su mjeseci
vrlo suhi. Tla su pretežno pjeskovita, podloge
pretežno vapnenci, pa i to djeluje nepovoljno
na vegetaciju, jer time drveće i
grmlje ostaje bez dovoljno vlage, kad bi
im to bilo najpotrebnije. Posljedica takovih
klimatskih i pedoloških uslova jest da
se ovdje po prirodi nalaze hrastove sastojine.
Posljedica pak utjecaja čovjeka, koji
je stotinama godina te šume sjekao, palio
drveni ugalj i uzgajao ih kao niske šume
panjače jest, da su to danas malovrijedne
sastojine s malim prirastom. Te sastojine
su razvrstane u dva tipa i to: jedno su sastojine
za dobivanje rudnog drva, kojima
se gospodari po metodi prof. inž. Mako
Đakova (predsjednik Komiteta za šumarstvo
i drvnu industriju) u skraćenoj op


hodnji, a drugo su sastojine po kvaliteti
lošije od prvih pretežno cera i sladuna,
ŠUMARSKI LIST 5-6/1966 str. 49     <-- 49 -->        PDF

slabog obrasta, koje se sijeku čistom sječom,
a odmah nakon sječe te se površine
pošumljavaju pretežno crnim borom (rekonstrukcije).
Uz samu morsku obalu vrši
se pošumljavanje radi ozelenjavanja iz
posve turističkih razloga. Tako postoji posebna
šumska uprava (lesopark) Zlatni
Pjesci s oko 1200 ha, kojoj je zadatak da
vrši sve radove u vezi s ozelenjavanjem
turističkih objekata tog područja. To su
inače i erozioni tereni, te se vrši izgradnja
pregrada za sprečavanje bujica, gradnja
pletera, unošenje sadnica s busenima itd.
Od vrsta koje se ovdje sade spominjemo
od četinjača čempres, cedar, duglaziju, borovac,
grčku jelu, crni i obični bor, a od
listača brezu, javore, crveni hrast, jorgovan,
kao i razno drugo ukrasno grmlje. Iz
turističkih razloga vrši se i arondacija poljoprivrednog
i šumskog zemljišta.


Način sadnje. Kod redovnog pošumljavanja
vrši se sadnja na terase. Terase su u
smjeru izohipsa udaljene 1,2—2 m jedna
od druge, a na njima se vrši obrada tla do
dubine 25—35 cm na širini oko 40 cm. Terase
su malo nagnute prema brdu, do 3´°A>
radi bolje konzervacije vlage. U tako obrađeno
tlo vrši se sadnja dvogodišnjih
sadnica s mačem Kolesova na razmak od
0,7—1,5 m tj. u prosjeku 6000—8000 sadnica
po 1 ha. Kod sadnje iz turističkih ciljeva,
kao i kod sadnje koja ima za cilj
da ukrasi okolicu oko cesta, puteva, staza
i ostalih turističkih objekata, vrši se sadnja
starijim stabalcima uz posebnu obradu
tla. Svi se radovi izvode po normi i tako
se i plaćaju. Međutim na oko 30°/o po-


Sl. 1. Šumska uprava »Zlatni Pjesci«.


vršina za pošumljavanje u blizini većih
gradova (Varna.Burgas) daje se zemljište
na korištenje zainteresiranim građanima
kroz 3—5 godina (površine su veličine
1000—3000 m2). Korisnik dobije sadnice od
Šumskog gospodarstva te ih je dužan posaditi
i okopavati 3—5 godina, a površinu
između sadnica može koristiti za sadnju
povrća ili nekih drugih okopavina. Nakon
3—5 god. kad su se sadnice dovoljno razvile,
napušta korisnik dobivenu površinu
i predaje je Šum. gospodarstvu. Na taj način
su šumska gospodarstva bez velikih
troškova uspjela pošumiti stotine hektara.
Potražnja za tim površinama za obradu
je vrlo velika, a korisnici vode opet računa,
da se sadnice kod obrade ne oštećuju.
Međutim i organi šum. gospodarstava
vode kontrolu o načinu rada. Pojedini
veći kompleksi daju se za sadnju poljoprivrednih
proizvoda i nekim zadrugama.


1,1. Šumsko gospodarstvo Varna ima oko


23.000 ha šuma, a godišnje siječe oko 21.000
m3. Sastojine su pretežno starosti 35—40
godina i to najviše cera, bijelog graba,
hrasta sladuna i kitnjaka. Godišnji planovi
pošumljavanja iznose oko 400 ha a u
god. 1950.—1952. je na površinu živog pijeska
od oko 1500 ha zasađen bagrem. Ti
su pijesci sada smireni. Na površini od 5
ha sađena je u proljeće 1963. duglazija, a
panjevi cera i bijelog graba tretirani su
herbicidima »Tributon«. Na toj površini su
1963. vršena dva okapanja, a u 1964. jedno.
Sadnja je vršena s 1 i 2 godišnjim biljkama
duglazije (nepikiranim). Uspjeh radova
je vrlo dobar.
.´.


Unošenje breze i jorgovana iz turističkih
loga
Foto: Ing. Hanzl
ŠUMARSKI LIST 5-6/1966 str. 50     <-- 50 -->        PDF

1.2. Šumsko gospodarstvo Staro Orehovo.
Tu smo vidjeli pomlađivanje hrasta sladuna
i kitnjaka sječom na krugove. To šum.
gospodarstvo ima površinu oko 13.000 ha
sa godišnjom sječom od oko 20.000 m3
Vrše i rekonstrukcije tj. čiste sječe s unošenjem
četinjača.


1.3. Šumsko gospodarstvo Goren Čiflik.
Ima površinu od oko 10.000 ha, a siječe go


površine unosi se pretežno crni bor na terase
u razmacima 200 x 80 cm. Uz crni bor
miješa se i lipa. Mjestimično se ostavljaju
i pojedina hrastova stabla, koja se naknadno
posijeku. Neka od tih u međuvremenu
rode sjemenom pa nastaje smjesa
četinjača, lipe, hrasta, i cera grupimično
i stablimično. Izvjesne površine ograđene
su i drvenim ogradama radi zaštite od je


iv


SI. 2. Okružna uprava za šumarstvo Varna.Kultura običnog bora na Crnomorskoj o


bali (starost 5 g. vegetacija od sjemena)


Foto: Ing. Hanzl


dišnje oko 35.000 m3. Vrše se također re


lenske divljači, koja se nalazi ovdje u ve


konstrukcije, tj. sječe oko 20 godina starih


ćem broju, a pridolazi iz susjednog lovnog


sastojma panjača Quercus ceriš, a na te gospodarstva.


SI. 3. Lovno gospodarstvo Šerba. Lovačka kuća.
Foto: Ing. Hanzl
ŠUMARSKI LIST 5-6/1966 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Na izvjesne šumske površine iako bi odgovarale
za uzgoj četinjača, a što je postavljeno
´kao perspektivni plan gospodarenja,
ne unose se četinjače zbog šteta od
jelenske divljači. U cilju pomlađenja bukovih
sastojina unosi se vještački sjeme
žira i bukvice. No međutim i taj pomladak
hrasta, kao i prirodni pomladak javora, a
isto tako i unesene sadnice javora, stradavaju
od jelenske divljači. Jedino medvjeđu
lijesiku ne napada jelenska divljač.


1,4. Lovno gospodarstvo Šerba. U njemu
se uzgaja jelenska divljač, a postoji i fazanerija
iz koje se uzgojeni fazani puštaju
u druga lovišta. Postoji osnovni fond od
oko 400 komada fazana, od kojih se uzgoji
godišnje oko 4.000 komada fazanskih pilića,
koji se, kad odrastu transportiraju na
druge terene.


Fond jelenske divljači iznosi oko 700 komada.
No vrši se vrlo umjeren odstrel, te
prijeti opasnost, da se uslijed povećanja
brojnog stanja povećaju i štete od te divljači
u šumama, a i na susjednim poljoprivrednim
površinama. U sklopu tog gospodarstva
izgrađena je moderna lovačka
kuća s ciljem da se koristi u svrhu lovnog
turizma.


1,5. Rasadnik Topolite ima 25 ha, a osnovan
je 1954. g. U njemu se uzgajaju
sadnice za dekorativne nasade kao stablašice,
vrši se pikiranje na razmak od
30 x 30 do 50 x 50 cm, već prema tome, da
li se želi uzgojiti veće ili manje stablašice,
no taj razmak ovisi i o vrsti. U tom
rasadniku se ne upotrebljava ni mineralno
ni stajsko gnojivo, nego samo zelena gno


jidba. Mehanizacije u rasadniku nema nikakove
,osim donekle kod same sjetve, a
drugo sve se vrši ručno. Okapanje sadnica
vrši se 2—3 puta godišnje, a uslijed
suhe klime ne razvija se niti korov.


1,6. Rasadnik Čajka ima površinu od 25
ha. U njemu smo vidjeli 4 milijuna sadnica
crnog bora starosti 2 god. zatim sadnice
duglazije, cedra, tuje, smrče, borovca,
običnog bora, ariša itd.


2. OKRUŽNA UPRAVA ZA ŠUMARSTVO
BURGAS
Kod ove smo boravili na području šumskih
gospodarstava Kosti, Gramatikovo,
Zvezdec, Novo Pančarjevo i Grudovo, te
pregledali rasadnike: Otmanli, Kaćul i
Grudovo. Okrug Burgas prostire se na jug
od okruga Varne, te se širi na jug do granice
Turske, a na zapadu graniči s okruzima
Sliven i Jambol, dok mu je istočna
granica Crno more.


Po svojim klimatskim i pedološkim u


slovima, a isto tako i po kvalitetu i vrsti


šuma vrlo je sličan prilikama koje su o


pisane kod okruga Varne, stoga ovaj op


ći prikaz nećemo ponavljati.


2.1 Šumsko gospodarstvo Kosti ima površinu
od oko 15.000 ha s godišnjom sječom
od oko 60.000 m8. Godišnje se pošumljava
oko 300 ha, od čega oko 200 ha četinjačama,
a 100 ha iistačama. Od četinjača
otpada 70°/» na crni bor, a 30% na obični
bor, duglaziju i smreku.
U šumskom predjelu Brajanovo pregledali
smo sadnju duglazije, smreke i običnog
bora u »kotlove« — gnijezda, promje-


Sl. 4. Šumsko gospodarstvo Kosti. Povremeni rasadnik u terasama
Foto: Ing. Hanzl
ŠUMARSKI LIST 5-6/1966 str. 52     <-- 52 -->        PDF

ra 10—30 m. Sadnje su vršene u 1959. g. a
visina biljaka danas je 2,5—3 m, no ima ih
i do 4 m visokih. Sadnje su vršene dvogodišnjim
nepikiranim sadnicama. Duglazija
i obični bor napreduju vrlo dobro, a
smreka nešto slabije. To su nadmorske visine
oko 250 m. Na području tog gospodarstva
nalazi se i rezervat Quercus pedunculatae
var. Strandžensis, čije drvo je
slabije kvalitete.


2.2. Šumsko gospodarstvo Gramatikovo
ima površinu od oko 19.600 ha a godišnje
sječe oko 120.000 m3, no za 19G5. i slijedeće
godine se plan smanjuje na cea 80.000 m:i.
Pregledali smo mladike hrasta kitnjaka,
sladuna i cera u kojima je vršena njega.
Godišnje se pošumljava oko 250 ha, a od
toga 70:7o četinjačama i 30/o listačama.
Na postavljenim pokusnim plohama u
1959. g. unesene su 1-godišnje sadnice običnog
bora, koji je danas (nakon 5 vegetacionih
perioda) visine 2,5—3 m. Sadnja
je vršena u rupe sa 3—4.000 sadnica po" i
ha. Na sve površine nakon izvršenog dovršnog
sijeka u hrastovim i bukovim sastojinama
unose se radi popunjavanja sadnice
četinjača: običnog i crnog bora, smreke
i duglazije. Na području tog šum. gospodarstva
vidjeli smo i sjemensku bazu
hrasta kitnjäka površine 12,6 ha. Starost
hrasta je 130—150 god., a srednji prsni
promjer je 40 cm i visina 25 m. Radi suhog
tla i prirast je razmjerno malen.


U predjelu Tranliva Poljana, odjel 8i
nalazi se pokusna ploha smjese hrasta kitnjaka
saaenog 1952. g. i crnog bora sadenog
1954. g. Visina bora je 5—7 m, a
hrasta je znatno manja.


2.3. Šumsko gospodarstvo Zvezđec i na
području tog gospodarstva unosi se crni
bor na veće površine.
2.4. Šumsko gospodarstvo Novo Pančarjevo
ima površinu od oko 11.560 ha, a siječe
se godišnje 45.000 m3. Pošumljava se
prosječno 160 ha godišnje, a od toga 70´J/u
četinjačama.
U šumskom predjelu Bjelata Prs vidjeli
smo na 200 ha kulture crnog bora, starosti
1—6 godina, nastale rekonstrukcijom,
tj. sječom rijetke šume sladuna, cera i bjelograbića.
Te su kulture 3—4 m visoke s
vrlo dobrim prirastom. Vrši se i sadnja
duglazije i običnog bora na odgovarajuće
stanište s vrlo dobrim uspjehom, naročito
nakon sječe na staništa Fagus orientalis.


2.5. Šumsko gospodarstvo Gruđova ima
površinu od 28.000 ha a siječe godišnje oko
30.000 m3. Godišnje pošumljava oko 50—
100 ha, a najviše od toga su rekonstrukcije.
Pregledan je kompleks od 500 ha crnog
bora u šumskom predjelu Buhala i kompleks
od 700 ha u šumskom predjelu Pančevo.
To su pretežno kulture crnog bora
starosti 2—7 godina, a visinski prirast u
god. 1962.—1964. iznosi prosječno 60—70
cm godišnje. To su sve rekonstrukcije, izvršene
na površinama tipa pašnjaka s drvnom
masom od 50—100 m3 prije sječe, po
1 ha, nakon sječe kitnjaka, sladuna i cera
starosti 60—80 god.


2.6. Rasadnik Otmanli ima površinu oko
10 ha, a u njemu se uzgajaju i listače i četinjače
za redovno pošumljavanje kao i za
parkiranje. Primorski bor postigne već u
SI. 5. Šumsko gospodarstvo Novo
Pančarjevo.
.Strandža — rekonstrukcije na velikim površinama
— 5-godišnja kultura crnog bora


Foto: Ing. Hanzl


jednoj vegetaciji takav porast, da se na teren
sade 1-godišnje sadnice i to s vrlo
dobrim uspjehom. U tom rasadniku ima
oko 1 milijun sadnica crnog bora. Za poboljšanje
strukture tla ovog rasadnika miješa
se stajsko gnojivo i pijesak. Od četinjača
se uzgajaju: primorski bor, crni
bor, obični bor, smreka, čempres, cedar,
grčka jela i borovac, a od listača: platana,
breza, crveni hrast, lipa, jorgovan i pitomi
orah. Jednogodišnje biljke oraha se oplemenjuju
kalamljenjem s plemkama odabranih
stabala, koja daju kvalitetan
ŠUMARSKI LIST 5-6/1966 str. 53     <-- 53 -->        PDF

plod. Tako dobivene sadnice nakon jedne
godine imaju visinu od 1—2 m i presađuju
se u plantaže u razmak 10 x 10 m uz medurednu
obradu tih površina, koje se iskorišćuju
za poljoprivredne kulture. To je
vrlo rentabilan način za dobivanje orahovog
ploda, koji se može dobro unovčiti.
Kalamljeni orasi rode pomalo već od 4—5
godine. Sam rasadnik je tako reći na morskoj
obali. Rasadnikom rukovodi 1 rasadničar
sa 2-godišnjom školom i ima 10 stalnih
radnika.


2.7. Rasadnik Kaćul nalazi se također
blizu morske obale, a ima površinu od oko
4,5 ha. On služi pretežno za uzgajanje
stranih vrsta četinjača i listača. U njemu
smo vidjeli oko 600.000 biljaka duglazije
1 + 0, oko 700.000 biljaka duglazije 2 + 0,
te borovca oko 600.000 biljaka 1 + 0, zatim
se uzgaja kavkaska jela, grčka jela,
čempres i crveni hrast. Sadnice se u tom
rasadniku pikiraju zbog parkiranja.
2.8. Rasadnik Grudovo ima 15 ha a u
njemu se uzgajaju i klonovi topola: 1—214,
vernirubens i robusta. Godišnji plan sadnica
za 1964. g. iznosio je 2,150.000 komada.
Na području OUG Burgas ima osim spomenutih
rasadnika gotovo kod svakog
šumskog gospodarstva još po 2—3 manja
rasadnika povremenog karaktera u šumi,
veličine 0,3—1 ha u kojima se uzgajaju
uglavnom 2-godišnje nepikirane sadnice
za sadnju u blizini površina, koje će se
pošumljavati, tj. gdje se vrše rekonstrukcije
ili druga pošumljavanja. Šume naprijed
spomenutih gospodarstava protežu se

na području planine Strandza, srednje
nadmorske visine 200—450 m, a pod utjecajem
klime Crnog mora. Pretežno su to
sastojine hrasta kitnjaka, sladuna i cera iz
panja. Za to područje su karakteristične
biljke: Rhododendron ponticum-strandžensis
(koji naročito onemogućava prirodno
pomlađenje bukovih šuma — Fagus orientalis),
zatim Erica arborea, Calamagroslis
sp., Epimedium sp., Pteridium aquilinum,
Vaccinium myrthillis pandarski i dr.


Šumske površine pod Okružnom upravom
za šumarstvo Burgas iznose oko


300.000 ha, a godišnji je etat oko 600.000
m3. U 10 godina je pošumljeno oko 65.000
ha, a sadašnji godišnji plan iznosi 5000—
6000 ha, od čega 70%> četinjačama.
3. OKRUŽNA UPRAVA ZA ŠUMARSTVO
SLIVEN
Pod tom upravom nalaze se šume na području
dva okruga i to okruga Sliven i okruga
Jambol s ukupnom šumskom površinom
od oko 200.000 ha. Ta dva okruga
se nala:-e zapadno od okruga Burgas. Šumska
površina okruga Jambol je manja od
one okruga Sliven. Dok Jambol obuhvaća
dio nizinskog područja, dotle se Sliven nalazi
na južnim padinama gorja Balkan
(Stara Planina). Utjecaj Crnog mora je
ovdje oslabljen, a znatne nadmorske visine
Balkana daju tom području više kontinentalni
karakter klime, s većom količinom
godišnjih oborina, pogotovo na nadmorskim
visinama od 800 m na više. Godišnje
oborine iznose ovdje i do 800 mm,


SI. 6. Okružna uprava za šumarstvo Burgas
Rasadnik Kaćul s 2 milijuna sadnica crnog bora
Foto: Ing. Hanzl
ŠUMARSKI LIST 5-6/1966 str. 54     <-- 54 -->        PDF

SI. 7. Okružna uprava za šumarstvo
Burgas.
Rasadnik s kalamljenim orahom u prvoj
vegetaciji


Foto: Ing. Hanzl


te cijelo područje ima više planinski karakter.
Geološka podloga su vapnenci, na
kojima se stvara vrlo dobro šumsko tlo.
No niži dijelovi bliže selima i naseljima
su potpuno degradirani. Mjestimice se nalaze
gotovo gole stijene, a mjestimice tlo
obraslo lošom panjačom kitnjaka, cera,
graba, crnog jasena i raznog grmlja. To je
nastalo utjecajem čovjeka kroz stotine godina
kao posljedica paše krupne i sitne
stoke, te sječe stabala za podmirenje potreba
čovjeka, kao i požara. Idući prema
većim nadmorskim visinama odnosno prema
centralnom dijelu Balkana bivaju sastojine
sve bolje, da u većim visinama pređu
u čistu bukovu šumu (Fagetum). Iznad
granice šume, kao i unutar pojedinih šumskih
kompleksa, nalaze se planinski pašnjaci,
koji su iskorišteni u najvećem dijelu
za ispašu stoke, ponajviše ovaca.


Na području te okružne uprave pregledali
smo radove kod šumskih gospodarstava
Jambol, Sliven i Tvrdice.


3.1. Šumsko gospodarstvo Jambol nalazi
se najvećim dijelom u nizini i na pribrežju
Balkana na nadmorskoj visini prosječno
200—250 m. Sječom izdanačkih hrastovih
šuma dobivaju se površine na koje se
unose odgovarajuće vrste. U šumskom
predjelu Elenska unesen je na površinu od
oko 60 ha kalamljeni orah na razmak 5x 5
do 10 x 10 m, a u međuredovima se uzgajaju
poljoprivredne kulture. Ovo gospodarstvo
ima i plantažu topola i to oko 2.000
ha. Tu postoje i pokusi postavljeni po Institutu
iz Sofije, da se utvrdi klon, koji će
biti najpovoljniji za ta staništa. Za sada
su pokazali najbolji uspjeh klonovi 1-214,
vernirubens i robusta. Pokusi su postavljeni
prije 6 godina.


U rasadn´.ku kod Jambola uzgajaju se i
četinjače.


3.2. Šumsko gospodarstvo Sliven ima površinu
od oko 43.600 ha. Izračunat je etat
sa oko 45.000 m:i, ali se siječe oko 70.0JO m3.
Od 1952.—1964. na tom području je pošumljeno
4.513 ha od čega 801´/» četinjačama.
Budući godišnji plan posumljavanja
iznosit će 300—350 ha. Ukupna površina
rasadnika iznosi 25 ha, a svake se godine
u njima proizvodi oko 7 milijuna sadnica.
I ovdje se vidi, da su dijelovi bliže gradu
i selima gotovo potpuno uništeni, a dalje
od ljudskih naselja su sastojine ipak
bolje uščuvane. Bukva se javlja od 700 m


n. m. Kod rekonstrukcija uneseni su obični
bor, duglazija, smreka i borovac. Radovi
su započeti u većem obimu od 1957. g.,
tako da su to sada kulture 2—7 godina
stare. Kod duglazije je zapažen visinski
prirast za 3 godine od 150—200 cm. Ona se
unosi pretežno na južne ekspozicije, ali
ima i mnogo oštećenja, odnosno uništenih
sadnica od jelenske divljači, te postoji opasnost,
da će čitava kultura, koja vrlo
lijepo napreduje, biti potpuno uništena od
te divljači. Unošenje četinjača vrši se i na
čistine i nedovoljno prirodno pomlađene
dijelove sastojina nakon ubrzanog dovršnog
sijeka. U šumskom predjelu Pregrade
na 900 m n. m. zapaženo je unošenje breze
i duglazije. Ta kultura stara je 5 godina
a ima već visinu 3—4 m. Ovdje se nalazi
rasadnik, velik 5 ha, u kojem se uzgaja
obični bor, borovac, smreka, duglazija,
breza i bukva.
3.3. Šumsko gospodarstvo Tvrdice nalazi
se zapadno od Šumskog gospodarstva Sliven.
Površina mu je oko 14.000 ha, a izračunati
godišnji etat iznosi 42.000´ m3, no siječe
se i 60.000 m3. Godišnje se vrši pošumljavanje
i do 500 ha. Unošenje četinjača
vrši se kod oplodne sječe nakon dovršnog
sijeka, zatim se vrše sječe u »kotlovima«.
na kulise, kao i potpune rekonstrukcije. Obrađa
tla vrši se danas u najvećem dijelu
na terase, na koje se tada unose četinjače
i to uz sadnju s mačem Kolesova. Vrše se
također i sadnje u rupe, dok su prve sad


ŠUMARSKI LIST 5-6/1966 str. 55     <-- 55 -->        PDF

nje vršene na ploče (sa 3—5 sadnica na
1 m-), ali je to danas već u cijelosti napušteno.
Prosječne nadmorske visine su 700—
1000 m. U prosjeku se unosilo oko 70°/i> običnog
bora, 2CL"o smreke i lG´Vo jele, duglazije,
ariša i breze. Takvih kultura ima
oko 1200 ha, starosti 2—7 godina.


Pregledali smo rasadnike: Livatka, Blagornica,
Gornake i Čućura.


Ž.4. Rasadnik Gornake nalazi se na 600
m n. m., na južnoj ekspoziciji i u njemu se
uzgaja pretežno crni bor, koji se, čim na
tim južnim stranama okopni, vadi i prenosi
na niže položaje za pošumljavanje.


3.5. Rasadnik Čućura nalazi se na 950 m
n. m., a sadnice se uzgajaju na terasama.
Uzgajaju se 2-godišnje sadnice običnog i
crnog bora, duglazije i ariša, 3-godišnje
smreke i 4-godišnje jele, nakon čega se
odmah prenose na teren. Važno je da se
na površini, na kojoj su stabla posječena,
odmah izvrši priprema tla i sadnja. Sadnice
se u prvoj godini nakon sadnje redovno
3 puta okopaju, da bi se zaštitile od korova,
a u drugoj se okapaju 2 puta, dok u
trećoj jednom ili nijednom, već prema tome,
koliko su napredovale i koliki je korov.
Važno je naime da zasađene sadnice
ne budu zasjenjene od korova.
´"


U šumskom predjelu Čućura izvršena je
rekonstrukcija na 150 ha i to čistom sječom
u dvije godine. I na tu površinu unesene
su naprijed spomenute vrste opisanim načinom
rada. Te su kulture stare 5 godina
i pokazuju vrlo dobar porast. Na isti način
rađeno je i u šumskom predjelu Gornake,
gdje smo vidjeli odjele 24—26, 28,
29, 10 i 11 s ukupnom površinom od 406 ha
a kulture su starosti 2—6 godina. U šumskom
predjelu Zadna Polana, odjel 14, vidjeli
srno štete od jelenske divljači na o-
bičnom boru i smreki. Na tim površinama
vršeno je nekoliko godina uzastopce popunjavanje,
no biljke neprekidno stradavaju
od jelenske divljači, koja se u zimskim
mjesecima koncentrira na te površine, jer
su to položaji, s kojih najprije nestane
snijega.


4. Šumsko gospodarstvo Kazanlk u upravnom
pogledu spada pod Okružnu upravu
za šumarstvo Stara Zagora, a nalazi
se zapadno od Tvrdica. Rasadnička površina
je -34 ha. Godišnje se siječe 44.000
m3 oblovine i 41.000 prm prostornog drva.
U posljednjih 20 godina pošumljeno je
7.500 ha. Pregledali smo rasadnike, pošumljavanja,
sjemenske sastojine i drugo.
SI. 8. Šumsko gospodarstvo Kazanlk.
Brana za hidrocentralu »Georgi Dimitrov« SI. 9. Šumsko gospodarstvo Kazanlk.protupožarna osmatračnica Prirodno pomlađivanje duglazije
Foto: Ing. Hanzl Foto: Ing. Hanzl


ŠUMARSKI LIST 5-6/1966 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Kod šumskog gospodarstva nalazi se kabinet
za obrazovanje radnika, koji ima
manju zbirku šumskog sjemenja, entomološku
i fitopatološku zbirku, eksponate za
anatomiju drveća, iskorištavanje šuma,
zoologiju, higijensko tehničku zaštitu rada
i propagandu. Ima i manju stručnu biblioteku.


Šumski rasadnik Buzovgrad ima površinu
od 4 ha. U njemu se proizvode sadnice
za sadnju u nižim položajima do 500 m


n. m. Proizvode sadnice crnog bora, breze
i oplemenjenog oraha. S oplemenjenim orahom
rade tek posljednje dvije godine.
Oko akumulacionog jezera (jazovir) »Georgi
Dimitrov« izvršeno je uređivanje i
učvršćivanje bujice, te pošumljavanje u
slivnom području na površini od 1.200 ha.
U početku vršeno je pošumljavanje dvogodišnjim
sadnicama crnog bora i jednogodišnjim
sadnicama bagrema u području
bujica. Kasnije je vršeno pošumljavanje običnim
borom te u manjim količinama brezom
i javorom. U šumskom parku u okolini
brane sađene su i druge sadnice. Sadnja
je vršena u jame s Kolesovim sadiljem
i to u proljeće. Osim radova na pošumljavanju
izgrađeno je 2974 m3 pregrada. 769
m3 pregrada u suhozidu, 8800 m2 pregrada
od pletera, 1770 m2 pletera u terasama,
10668 m fašina za smirenje kosina. Park
šume ima 200 ha. Svi radovi izvršeni su u
periodu od 1955.—1962. g. istovremeno s izgradnjom
glavne brane akumulacionog jezera
i drugih postrojenja. Uspjeh sadnje
je potpun, a prirast sadnica, napose visinski,
dobar. Rekonstrukcija cerove niske
sastojine u blizini brane akumulacionog
jezera. Djelomično je izvršena sječa svih
stabala i izvršeno je pošumljavanje 2-godišnjim
sadnicama običnog bora. Izbojci iz
cerovih panjeva su ostavljeni i oni brzo
rastu u visinu. Na taj način dobit će se
mješovita sastojina. Na drugim površinama
izvršena je rekonstrukcija sječom niske
šume na malim površinama, na koje je
onda izvršena sadnja 2-gođišnjih borovih
sadnica. Kasnije će se te površine proširivati.
Taj je teren u glavnom ravan, pa
se je moglo smjelije ići odmah na veće površine,
odnosno cijelu površinu obuhvatiti
rekonstrukcijom.


Objekt »Baba dobra«, ima pjeskovitu
podlogu na granitu. Izvršeno je pošumljavanje
u užem bujicnom području i izgrađene
su pregrade u suhozidu. Ostale su
površine ostavljene za ispašu. U svrhu o-
brane od erozije iskopani su kanali u smislu
izohipsa tako, da su nasipi načinjeni
nizvodno. Razmak između kanala je 30—50


m; na blažim nagibima je razmak veći, a
na strmijima manji.


U blizini naselja Šipka vidjeli smo vrlo
interesantnu sastojinu duglazije, osnovanu
na bujicnom području. U tim predjelima
je g. 1889. došlo do katastrofalne poplave
i nanosa bujica. Tražilo se načina za smirenje
bujica. G. 1903. dolazi francuski šumar
inž. Vožli i bude postavljen za šumarskog
inspektora. G. 1905. počinje se sa
stručnim pošumljavanjem. Prema svojstvima
tla i ekspoziciji određuje se, gdje
će se saditi koja vrsta drveća. Sadnja je
izvršena duglazijom, običnim borom, crnim
borom i borovcem. Kroz 7 godina tj. do
kraja 1911. g. pošumljeno je 1.000 ha. Sadnice
su dobavljene iz Austrije. Na površini
od 4 ha imade 3 varijacije duglazije:
zelena, plava i siva. Najbolje uspijeva zelena,
slabije siva, a najslabije plava varijacija.
Sada je to sastojina 60 godina starosti,
srednja sastojinska visina je 29 m,
srednji prsni promjer 35 cm. No ima stabala
visokih do 35 m, srednjeg prsnog promjera
75 cm. Osnova tla su p ješko viti glinasti
škriljevci, tlo je smeđe šumsko, na
nižim i južnim položajima dublje, a na višim
i istočnim plitko 10—15 cm, nagib je
30°. Duglazija je posađena na južnim ekspozicijama.
Prirodni se pomladak vrlo dobro
pojavljuje, ali pod krošnjama stabala
propada uslijed pomanjkanja svjetla. Krošnje
su jednostrano razvijene u smjeru ođakle
dobivaju više svjetla. Na mjestima
gdje su posječena pojedina stara stabla
javlja se vrlo dobar prirodni pomladak u
krugovima. To je ujedno i sjemenska baza,
na kojoj Institut iz Sofije vrši istraživanja.
Pinus strobus posađen je na površini
od 2 ha. Srednja sastojinska visina je
22 m, srednji prsni promjer 27 cm. Sadnja
je izvršena na zapadnim ekspozicijama
1905. g. Obični i crni bor sađeni su s dobrim
uspjehom. Imade ponešto i smreke,
koja također dobro uspijeva. Na grebenu
je posađen hrast žirom, ali na tlu slabih
svojstava, pa slabo uspijeva. Najbolji uspjeh,
a i najveći prirast ima od svih spomenutih
vrsta upravo duglazija.


Kod Pavel banje vidjeli smo uređenje
pritoka rijeke Tundže. Pošumljavanje je
vršeno od ruba slivnog područja prema
bujici. G. 1955. počelo se s pošumljavanjem
i to sa crnim borom, a kasnije je sađen
i obični bor, te nešto borovac. Pregrade
su rađene u svim i najmanjim vododerinama.
Sađeno je nešto bagrema i lipe u
međuredove bora. U samom toku bujice
između pregrada rađeni su plotovi od žive
vrbe, od kojih su stvoreni nasadi vrba.
Oni štite obale od djelovanja vode. U ni
ŠUMARSKI LIST 5-6/1966 str. 57     <-- 57 -->        PDF

žim dijelovima iznad pregrada, nakon staloženog
nanosa, sadene su vrlo gusto 2x 2
m domaće topole. Prilikom pošumljavanja
šireg bujičnog područja vršene su i rekonstrukcije.
Tu su ostavljeni izbojci iz
panjeva cera i hrasta, da bi se dobila više
mješovita sastojina. 11-godišnja sastojina
crnog bora ima izvanredan prirast, najviša
stabla imaju 7 m. Tlo je pjeskovito s
nešto gline, slično našim crvenicama, ali
bez ilovače. Jako je nestabilno i kod većih
padavina dolazi do erozije. Zato je pošumljavanje
smatrano prvorazrednim i prioritetnim
radom.


Kod tehničke sekcije Krečane obišli smo
rasadnik, koji se nalazi na visini od 1.200
m n. m. Ima 3- i 4-godišnje jele, 2-godišnje
smreke i 1-godišnje bukove sadnice.
1-godišnje smrekove sadnice pokrivaju
preko zime slamom, da ne izmrznu. U bukovim
sastojinama nije uspjelo prirodno
naplođenje. Velike smetnje stvara zelenika
— lovorvišnja — (Laurocerassus), koja
pokriva i do 90D/o tla. Sada se vrši čista
sječa i nakon toga se odmah vrši pošumljavanje
4- i 5-godišnjim nepikiranim sadnicama
jele i smreke.


Objekt Ravnala gora — odjel 1. Nakon
sječe vjetroloma izvršeno je pošumljavanje
smrekom, crnim i običnim borom. Javilo
se nešto i prirodnog bukovog pomladka.
Sadnja je izvršena pred 8 godina. U
sadašnjoj mješovitoj sastojini vjerojatno
bor neće izdržati konkurenciju smreke.
Mjestimično je vršeno podsijavanje sjemena
crnog bora u bukovoj sastojini na
krpe i to prije 15 godina. Sada su to> male
grupice srednjeg uzrasta. Ta je metoda
napuštena. Na zaštićenim mjestima od sjevernih
vjetrova pošumljavano je nešto i s
duglazijom koja dobro uspijeva. Na ta
mjesta ne vrše sadnju običnog bora, jer
su tu jaki vjetrovi, naročito na bilu, pa
smatraju, da isti ne bi uspio. U daljnja dva
rasadnika proizvode se sadnice smreke. Na
jednoj manjoj površini izvršeno je pošumljavanje
duglazijom, koja dobro uspijeva,
ali je oštećena od divljači.


5. Šumsko gospodarstvo Trojan nalazi se
zapadno od Kasanlka, ali na sjevernoj
strani od glavnog bila Stare Planine. Površina
šuma je 17.000 ha a pored toga vodi
nadzor nad 7.000 ha niskih i pašnjačkih
šuma poljoprivrednih zadruga. Godišnji
etat je obračunat sa 72.000 ms, a siječe se
godišnje oko 120.000—130.000 m3. Posljednjih
10 godina pošumljeno je 4.000 ha od
čega 2.000 ha nakon sječe za rekonstrukciju.
U buduće se predviđa godišnje pošumljavati
oko 300 ha. U rasadnicima na
10 ha proizvodi se godišnje oko 7 milijuna
sadnica.
Šumski predjel Gjuneto površine je 63,5
ha. Izvršena je rekonstrukcija niske šume,
koja je bila stara 20 godina, smjese 0,5
graba, 0,3 cera i 0,2 hrasta, obrasta 0,7.
E,ekonstrukcija je izvršena u 1960. g. 20 ha,
u 1961. g. 23 ha i u 1962. g. 20,5 ha. Pošum-
Ijavanje je izvršeno 403/o na terase, a 60a/c
u jame i to 6Gl:l/o crnim borom, ZW/» običnim
borom i 10B/o raznim listačama. Sađeno
je oko 5000 sadnica po ha. Tlo je plitko
do srednje duboko, suho, na krečnoj podlozi.
Nadmorska je visina 420 m. Uz željezničku
prugu na udaljenost od 30 m drži
se čisti pojas 5 m širine obrađene površine
bez ikakovog raslinja kao vatrobrani
pojas. Primanje i uzrast sadnica je dobar.
Šumski objekt — odsjek 186a. U jesen
1962. g. izvršena je sječa niske šume u
svrhu rekonstrukcije. Površine je 8,5 ha.
Odmah je iste jeseni (X—XII mjesec) izvršena
priprema tla za pošumljavanje u
terase, koje su okopane na dubinu od 30
cm. Sadnja je izvršena u proljeće 1963. g.
sa 50°/o običnog bora, 2CB/o borovca, lO´.´o
smreke, 5i:7o duglazije, 5|:l/c> kestena i 10°/»
ostalog (ariš, javor itd.). Ariš pokazuje vrlo
dobar prirast.


SI. 10. Šumsko gospodarstvo Trojan
Beklemeta — kultura običnog bora i ariša
stara 6 godina


Foto: Ing. Hanzl
ŠUMARSKI LIST 5-6/1966 str. 58     <-- 58 -->        PDF

Šumski predjel Zalno — odsjek 121/v
ima površinu 15,5 ha. Izvršena je rekonstrukcija
u kulisi dugačkoj 1,3 km, širine
100—160 m. Bilo je drvne mase 83 mVha,
a sječa je izvršena 1958. g. Sadnja je izvršena
u proljeće iduće godine u pojasima
po izohipsama u terase i jame, 75i:l/o običnog
bora i 25%> ariša. Nadmorska je visina
900—1000 m. U nižim položajima su bor i
ariš iste visine, a na višim položajima ariš
dostiže 4 m, a bor 2 m. U nižim položajima
je maksimalna visina 5 m, a srednja
2,5—3 m. Sadnja je vršena u raznim
razmacima radi pokusa.


Dva rasadnika u Žalni imaju 0,5 i 1,1 ha.
Sjeme breze sakupljeno je 10. VII i odmah
posijano. Pokrivanje gredica vrše bukovim
granama na žice 70 cm od tla. Nadmorska
je visina 800 m. 2-godišnje sadnice
duglazije imaju maksimalnu visinu 60 cm,
a prosječnu 35 cm.


Šumski predjel Strađža — odjel 118. Rekonstrukcija
iz 1959. g. vršena je na površini
od 43,6 ha. Sadnja je vršena na terase
i jame sa 70Vo običnog bora, 20l3/o smreke,
3°/o ariša i 7°/o breze i trepetljike. Nadmorska
je visina 900 m istočna i južna ekspozicija.
Ariš je visine do> 3 m, a obični
bor do1 2 m. Razmak je terasa 1,6 m, a sadnica
u redovima 1 m. Prije sječe bilo je
98 m3,/ha graba i bukve. Sadnice su bile
jednogodišnje običnog bora i 3-godišnje
smreke.


6. Šumsko gospodarstvo Crni Osm. Pregledane
su kulture bora, jako napadnute
od jelenske divljači. Izgleda da je baš u
tom predjelu stalno obitavalište i sklonište
cea 150 komada jelena, koji unište gotovo
svaku biljku. Tu nema mjesta četinjačama
tako dugo, dok se ne riješi pitanje šteta
od divljači. Šumsko gospodarstvo nije
moglo do sada riješiti taj problem.
7. Šumsko gospodarstvo Ribarica. Odjel
23 — rekonstrukcija je izvršena 1956. g.
sadnjom običnog bora na krpe. Odjel 30
— rekonstrukcija iz 1959. g. vršena je običnim
borom i arišem. U ovom predjelu
imade 600 ha izvršenih rekonstrukcija.
Nadmorska je visina u prosjeku 700 m.
Tlo je plitko na podlozi škriljevaca, pa je
prirast ovdje nešto slabiji nego inače.
Šumski predjel Debelštica. Dovršna sječa
bukove sastojine sa pupunjavanjem
mjestimičnih praznina.


Odjel 41 — Rekonstrukcija iz 1957. g.
vršena je 2-godišnjom smrekom i nešto
običnim borom. Na sjevernoj ekspoziciji
mjestimično su popunjavane praznine 2godišnjom
duglazijom. Nadmorska je visina
900—1200 m. Tlo je duboko, pjeskovi


ta glina na podlozi škriljevaca. Duglazija
ima prosječnu visinu 4 m, a najviša stabla
i do 6 m, srednji je prsni promjer oko 4
cm, maksimalni 7 cm, dakle prirast drvne
mase za 9 godina staru sastojinu vrlo dobar.
Sadnja je vršena na krpe 1 x 0,7, koje
su bile 30 cm duboko prekopane. Pored toga
vršena je sadnja i u jame. U prosjeku
je posađeno 7.000 komada sadnica na 1 ha.


Rasadnik Crna Reka ima površinu od 1
ha, a proizvodi se borovac, duglazija,
smreka, jela. Nadmorska je visina 700 m.
Jednogodišnju duglaziju preko zime pokrivaju
slamom. 3-godišnja smreka je gusta,
pa ima slabije razvijen korijen. Stoga je
sade 3—4 cm dublje nego li je bila u rasadniku,
da korijen dođe dublje do vlažnih
slojeva. Jelove 3-godišnje sadnice visine
su 30 cm. Ako jelovo sjeme sade u jesen,
onda ne vrše zasjenjivanje biljčica, jer one
ranije niču, dok sunce nema još jaku pripeku.
Sije se 25 grama sjemena na 1 m2.


8. Šumsko gospodarstvo Crni Vit. U šumskom
predjelu Svinjska Reka vršena je
rekonstrukcija 1958. g. na površini od 10
ha običnim borom u jame sa mačem Kolesova,
a 1 ha arišem uz pripremu tla.
Nadmorska je visina 700 m. Sađeno je 6.000
biljaka na 1 ha. Obični bor ima visinu 3—4
m, a ariš 3—5 m. Poslije sadnje vršeno je
dvije godine okapanje.
Šumski predjel Anćuva bikćija ima nadmorsku
visinu 1200 m. Rekonstrukcija je
vršena 1960. g. na 20 ha. Sađeno je 5000
sadnica po ha.


9. Šumsko gospodarstvo Borovec nalazi
se na području planine Rile. Ono ima ukupnu
površinu od 18.000 ha. Od toga su
12l:i/o jezera i 2"/o nepošumljene površine.
Nadmorska je visina ovog područja 650—
2290 m, a stere se na sjevernoj strani Rile.
Od glavnih vrsta drveća ima smreke
32"/o, jele 12%, bukve 17´%», običnog bora
lOVo, bijele mure 5Vo. Većinom se vodi preborni
način gospodarenja, jer su sastojine
zaštitnog i turističkog karaktera. Godišnji
prirast je obračunat sa 42.00 m3, a siječe
se godišnje oko 63.000 ms. Umjetno pošumljavanje
vrši se godišnje na površini
od 120 ha sa 800.000 sadnica od čega 75i;´/o
otpada na četinjače. Tu smo pregledali
sjemenske sastojine smreke i običnog bora.
10. Šumsko gospodarstvo Nevestino nalazi
se u okrugu Kustendil u blizini granice
prema SFRJ. Pregledali smo sjemensku
bazu crnog bora »Grabr«. Uz put smo vidjeli
izvršena pošumljavanja u slivnom
području akumulacionog jezera Iskr.


ŠUMARSKI LIST 5-6/1966 str. 59     <-- 59 -->        PDF

ZAKLJUČCI I PRIJEDLOZI


Na osnovi diskusija, pruženih podataka
i viđenih objekata može se zaključiti, da
su radovi na pošumljavanju, a naročito
vrstama četinjača u NR Bugarskoj u posljednjih
20 godina vršeni u velikom obimu.
Posebno je mnogo učinjeno u razdoblju
od 1951.—1963. g. kad se prišlo vršenju
rekonstrukcija — konverzija tada loših sastojina
listača.


Od ukupne šumske površine NR Bugarske
(3,600.000 ha) 277» su sastojine bukve,
24% niske šume, 17% visoke šume hrasta,
12% ostale listače i 20%´ četinjače. To je
vrlo loša struktura s obzirom na vrste drveća,
kvalitet sastojina, a vrlo je nepovoljan
i odnos dobnih razreda, u kojem prevladavaju
prestare ili vrlo mlade sastojine.
Prosječni prirast tih šuma se kreće od
1,88—2,86 m3 po 1 ha godišnje. Velike potrebe
industrije za preradu drva i široke
potrošnje omogućuju da se danas koriste
i velike mase nekvalitetnih sastojina, a
posječene površine pošumljavaju se pretežno
četinjačama većeg prirasta prema
odgovarajućim stanišnim uslovima. Manjim
dijelom sastojina gospodari se preborno
i to naročito u planinskim masivima,
gdje to iziskuju ekološki uslovi i zaštita
tla od erozije. No na velikim površinama
u cilju smanjenja troškova eksploatacije
vrše se uz prirodno pomlađivanje
i čiste sječe u prugama, gnijezdima,
krugovima, kulisama i na većim površinama
uz unošenje četinjača na te površine
odmah nakon sječe. Sadnje se vrše običnim
borom, smrekom, crnim borom, arišem,
duglazijom i borovcem. Uspjesi sadnje
iznose 90—95%. Sadnje se vrše pretežno
2-godišnjim nepikiranim sadnicama
na dobro obrađena tla i to od 4000—8000
komada po 1 ha. uz intenzivnu njegu kroz
prve tri godine.


NR Bugarska je u godinama od 1885.—
1944. pošumila površinu od 107.409 ha, dok
je u 20-godišnjem periodu od 1944.—1964.
pošumila oko 780.000 ha, odnosno prosječno
oko 40.000 ha godišnje. Tu su usključena
i pošumljavanja, koja imaju karakter
ozelenjavanja u blizini turističkih objekata,
gradova, naselja, hidromelioracija,
te zaštite hidroenergetskih izvora. Kod
svih pošumljavanja četinjače učestvuju
prosječno sa 70%.


Spomenuta pošumljavanja će znatno podići
napred spomenuti dosadašnji prosječno
vrlo mali godišnji prirast i omogućiti u
skoroj budućnosti korištenje znatnih količina
prorednog materijala četinjača.


U NR Bugarskoj se vrši rekonstrukcija


— konverzija u šumama slabog obrasta i
malog prirasta kao posljedice ranijeg lošeg
gospodarenja i pašarenja. Većinom su
to hrastove i bukove sastojine razne starosti
ali s drvnom masom 30—80 m3 po 1
ha, u glavnom sposobne za proizvodnju
prostornog drva. U takvim šumama vrši se
čista sječa. Odmah nakon zatnršene eksploatacije
pristupa se pripravi tla za pošumljavanje
i obavezno se slijedeće proljeće
izvrši pošumljavanje na cijeloj površini
sadnicama četinjača. Posljednjih godina
se pridaje sve veća pažnja prirodnom
pomlatku vrsta listača, kojeg uvijek ponešto
ima, da bi se na taj način dobile
grupimicno ili stablimicno mješovite sastojine
četinjača i listača. Ovakvim načinom
obnove loših sastojina postiže se:


1. skraćuje se vrijeme u oplodnoj sjeći,
jer se ne čeka urod sjemena i prirodno pomlađenje,
2. iskorištavanje šuma moguće je u većem
obimu bez opasnosti za budućnost
šumskog fonda,
3. sječine su koncentrirane, a time i
smanjeni troškovi eksploatacije,
4. Poboljšava se odnos četinjača prema
listačama i povećava se produktivnost šuma
i prirast.
S obzirom na naprijed navedene radove
na podizanju šuma četinjača vještačkim
putem i na postignute rezultate moguće je
i u našim uslovima ulaziti čistom sječom
na mnoge šumske površine vodeći računa
o opasnosti od erodiranja. Naročito se može
uklanjati nekvalitetne sastojine prvenstveno
osvajajući najbolja tla, te na ista
unositi odgovarajuće vrste četinjača. Kod
izbora vrsta drveća moramo voditi računa
naročito o stanišnim i ostalim ekološkim
uslovima, a pogotovo o mikrorelijefu i mikropedološkim
uslovima, ekspoziciji i inklinaciji
tako, da odgovarajuće vrste drveća
maksimalno iskorišćuju stanišne us-
love i fotosintezu. Posebno pak moramo
imati u vidu da je potrebno da odmah n-ikon
sadnje vodimo brigu o faktoru svjetla,
time da se vrši okopavanje sadnica i uništavanje
korova, tako da bi svaka zasađena
biljka od prvog dana imala optimalne
uslove za svoj razvoj, tj. da od prvog dana
vodimo računa o maksimalnoj proizvodnji


— prirastu svake pojedine sadnice, a time
i ukupnom prirastu — proizvodnji po jedinici
površine. To znači da odmah nakon
sadnje treba vršiti njegu kultura.
Tome treba dodati i to da sadnje treba
kombinirati sa sječom tako, da bude što
kraći period od uklanjanja stare sastojine
tj. od sječe do vremena sadnje (jesen ili
proljeće). Time će se i povoljna šumska
struktura tla moći odmah maksimalno ko


321