DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1966 str. 62     <-- 62 -->        PDF

III razreda. Za vreme leta proizvodni rad metima — gajenje šuma, dendrometrija sa
bio se obavio na objektima škole ili pak uređenjem, iskorišćavanju i ekonomici dakod
šumarskih radnih organizacija. de prioritet u broju časova za teorisku


Praktična nastava će se izvoditi na o-praktičnu nastavu. Ostalim stručnim predbjektima
škole ili objektima šumsko primetima
je dat onoliki sadržaj koliko je povrednih
organizacija, prema posebnom trebno za praćenje i obradu nastavne graprogramu
za svaki razred odnosno za svađe
ključnih predmeta.
ki stručni predmet, u trajanju od 3 nede-Zajednica je mišljenja da će predloželje
godišnje, o pojedine šumarske škole bi ni nastavni plan i program omogućiti škoga
realizovale prema svojim mogućnostilama
da osposobe tehničare za izvođenje i
ma. Program izvođenja ove nastave je u-rukovođenje sa svim poslovima na gajeključen
u sadržaju programa pojedinih nju, zaštiti, iskorišćavanju itd. Ovo tim
stručnih predmeta. pre ukoliko škole nađu prikladnu formu


Za izvođenje praktične nastave i proizza
izvođenje praktične nastave i vežbi, čivodnog
rada Zajednica preporučuje školame
će upotpuniti teorisko znanje učenika.
ma da razmotre mogućnost postavljanja Predloženi nastavni plan i program sem
učitelja praktične nastave. Ova radna me-stručnom stavlja akcenat i na ekonomsko
sta treba popuniti sa šumarskih tehničariobrazovanje
učenika dajući dovoljan fond


ma (sa dužom praksom i položenim državčasova
potreban za sticanje osnovnih znanim
ispitom) ili pak sa šumarskim inžinje-nja iz političke ekonomije i organizacije
rima opšteg smera. Kako će se škole or-šumarstva.


ganizovati izvođenje praktične nastave i Predsedništvo zajednice se zadužuje da
proizvodnog rada zavisi od njihove mokod
nadležnih organa izdejstvuje saglasgućnosti.
nost za ovaj nastavni plan i program.


Pri izradi nastavnog plana i programa Predsednik komisije:
vodilo se računa da se tzv. ključnim predIng.
Bućan Gojko


NATJEČAJ


ZA UPIS U I RAZRED DOPISNE ŠUMARSKE ŠKOLE


»JOSIP KOZARAC« KARLOVAC


1.
Molba biljegovana sa 50 dinara st.
2.
Izvod iz matične knjige rođenih
3.
Svjedodžba original o završenom 8 razredu osmogodišnje
škole
4.
Potvrda o zaposlenju u šumarstvu
5.
Garancija poduzeća u kome je kandidat zaposlen da
će snositi troškove školovanja
6.
Ukoliko poduzeće nije voljno snositi troškove školovanja,
potrebna je izjava kandidata da će ih sam
plaćati
ŠUMARSKA ŠKOLA


»JOSIP KOZARAC«
Karlovac