DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1966 str. 64     <-- 64 -->        PDF

stupačnijima i manje vještim planinarima
i izletnicima.


Skupština je birala za predsjednika
Društva ing. Vilima Hiblera, Šumsko gospodarstvo
Senj, a u Upravni odbor: ing.
Vladimir Severinski i ing. Mirko Bazić iz
DIP-a Senj, ing. Zdravko Tot, ing. Ljubo
Butorac i tehn. Pavao Maričić iz DIP-a
Novi Vinodolski, tehn. Ivan Samardžija iz
Šumarije Crikvenica, tehn. Mato Mavrić iz


cj)(zmaća &tcucna lifecatuta


Frančišković Stjepan: RAZVOJ
ŠUMSKOG GOSPODARSTVA U ZAPADNOHRVATSKOM
VISOČJU. Analiza šumarstva.
— Jug. ak. znanosti i umjetnosti


III. pp. 43—269. Zagreb, 1964.
Autor je detaljno za podugi povjesni period
opisao razvoj šumske privrede za područje
Vinodolske župe, a to je kraj od
Vrbovskog do Čabra, odnosno od Novog
Vinodolskog do Rijeke. To je područje državine
knezova Frankopana i Zrinjskih.
Autor je obuhvatio period od XIII—XIX.
stoljeća.


U početku XIII stoljeća ovdje se šuma
koristi kao resurs za krmu. Tako u Vinodolskom
zakonu od 1288 god. nema specijalnih
mjera za zaštitu šuma. Slična je situacija
u Senju u XIV stoljeću. U tadanjim
statutima nema kodifikacije obzirom
na zaštitu šuma. S njome se slobodno gospodari.
No u isto vrijeme u Dalmaciji
(XIII—XIV stoljeće) već u gradskim statutima
kodifikaciraju se šumsko zaštitne
mjere, kao na pr. statut Trogira 1275, Split
1312 i Dubrovnik 1319 god.


Od XIV pa do XVII stoljeća (kulminacija
feudalizma) šumski fond drveća se
koristi za građu, koja se prodaje. Ovo vrši
feudalac ili posrednik. Već se javlja zaštita
šuma. Tako se uvodi lugarska služba
1599 god. prva u Hrvatskoj, kao ubiranje
taksa 1529 god. i dr. Drvo se prerađuje u
oblu, tesanu, cijepanu i piljenu građu. Proizvodi
se vinogradsko kolje, jarboli, vesla,
piljena građa i dr. Tako 1428 god. podiže
se u Crikvenici prva pilana (istovremeno
kao i u Njemačkoj, a 10O godina prije nego
u Skandinaviji 1530, Francuskoj 1555 i
Holandiji 1592). U Lokvama izgleda podiže
se 1685 god. kružna pila. U to vrijeme


šumarije Novi Vinodolski i ing. Vlado
Skorup iz šumarije Krasno.


U nadzorni odbor su birani: ing. Smiljko
Požarić iz DIP-a Novi Vinodolski, tehn.
Joso Granić iz šumarije Jablanac i ing.
Jose Vukelić iz DIP-a Senj, a u sud časti
ing. Josip Župan iz Šumskog gospodarstva
Senj, tehn. Antun Bendak iz DIP-a Novi
Vinodolski i ing. Drago Tomičić iz DIP-a
Senj. Ing. Vilim Hibler


Dalmacija je u pogledu šuma devastirana,
a Vinodolska župa je sa još praktično netaknutim
šumama.


Nakon pada Zrinjskih i Frankopana
(1671 g.) u XVII, te u XVIII stoljeću šume
vinodolske župe potpadaju pod Austrijsku
komoru. Tada je vladajući ekonomski
sistem t. zv. merkantilizam. Suma
se eksploatira za izvoz preko kvarnerskih
luka. Uvodi se t. zv. Šumski red Tršćanske
komercijalne Intendance za bakarski
dominicij 1676 god. Ovaj red je sa svojim
glavnim odredbama vrijedio gotovo do danas.


Njegove glavne smjernice su slijedeće:


1. Šuma je svojina ne samo sadašnjeg, nego
i budućeg pokoljenja. 3. Pod šumske
površino potpadaju sve koje nisu za unosnije
kulture. 4. Uzgoj šuma treba orijentirati
obzirom na tržišnu vrijednost. 5. Ukazuje
se potreba organizacije šumarske
službe.
U prvoj četvrti XIX stoljeća nastaju velike
društvene i političke promjene. To je
doba francuskih ratova i velikih ekonomskih
potresa. Država, trgovci i narod nerazumno
tamane šume. Autor smatra da i
austrijska vladavina i Francuzi su, kao i
narod u to doba najviše uništili šumskog
fonda. Tada su i nastale i goleti u ovom
području.


Dr Kovačević Josip
Poljoprivredni fakultet Zagreb


PRILOG POVIJESTI TEORIJA POSTANKA
TIPIČNO MEDITERANSKOG TLA
CRLJENICE (TERRA ROSSA)


Melioracije našeg Krša bezuvjetno
predstavljaju jedan od najsloženijih naših
problema, a rješavali su ga, odnosno
ŠUMARSKI LIST 5-6/1966 str. 65     <-- 65 -->        PDF

rješavaju i rješavati će ga uglavnom naši
naučni radnici i stručnjaci. Problem je
kompleksan, te predstavlja polje naučnostručnog
rada za biologe, tehničare, agronome,
šumare, ekonomiste itd. Povijest
raznih prijedloga o melioracijama našega
Krša je vrlo opsežna. Prvi prijedlozi potječu
još iz zadnje četvrti XVIII stoljeća,
zadnjih decenija mletačke okupacije Istre
i Dalmacije. Venecija je pri kraju svoga
opstanka pod utjecajima fiziokratske škole
počela nešto malo misliti i na okupirane
slavenske teorije. Ovaj rad u nešto širem
i uspješnijem obliku nastavlja se za
bivše Austrije i bivše Jugoslavije. Za navedeni
period prikupilo se dosta dragocjenih
iskustava, sa kojima se mi i služimo.
Bilo je u prošlosti uspjeha i neuspjeha.
Generalna ocjena teoretskog i praktičnog
rada sa melioracijama Krša u prošlosti
je ta, da je rad nosio biljeg diskontinuiteta,
radio se je neplanski, a tuđinski i bivši
nenarodni režimi nisu bili naročito, odnosno
često i nikako zainteresirani. Nakon
oslobođenja, odnosno završetka rata narodna
vlast pristupa planski na širokoj o


snovi organizaciji naučno-istraživačke
mreže za proučavanje područja našega
Krša, kao i planskoj provedbi u granicama
mogućnosti melioracije Krša. Novo
je: plan, kontinuitet i zainteresiranost države,
što garantira i uspjeh.


Za područje našega Krša, a naročito za
litoralni dio su karakteristična tla t. zv.
crljenice odnosno crvenice (Terrae rossae).
Prave crljenice nalazimo u uskom litoralnom
pojasu našega Jadrana, dok su kontinentalne
u većoj ili manjoj mjeri degradirane.


Malo se može naći u poljoprivredi problema,
o kojima se tako mnogo i suprotno
pisalo i raspravljalo kao o postanku
(genezi) crljenica. Problem je više ili manje
riješen. Na njemu je radila mogli bi
reći cijela plejada naučnih radnika. Vidno
mjesto, a i mnogo su pridonijeli razjašnjenju
geneze crljenica, naši domaći naučni
radnici (Kišpatić, Kramer, Tucan, Gračanin).
Po prof. Tucanu je crljenica (Terra
rossa) nerastvorivi ostatak rastvorbe kraških
vapnenaca i dolomita. Ovaj nerastvorivi
dio iznosi 0.5´:l/o, a indentičan je uglavnom
sa boksitom. Teorija geneze crljenica
prof. Tucana je u naučnom svijetu možemo
reći gotovo općenito prihvaćena.


No svaka teorija ima svoje preteče, tako
i naprijed navedena. U drugoj polovini
VIII stoljeća napisao je Francuz, u službi
austrijskog dvora Balthasar Hacquet,
dva naučna djela i to:


1. Oryctographia Carniolica oder physikalische
Erdbeschreibung des Herzogthums
Krain, Istrien und zum Theil benachbarten
Länder (Opis Kranjske ili fizikalni o-
pis zemalja Vojvodstva Kranjske, Istredijelova susjednih zemalja) Leipzig, 1778—
1789 u 4 sveska i
2. Physikalisch-politische Reise aus den
Jiinarischen durch die Julischen, Carnischen,
Rhäthischen in die Norischen Alpen
im 1781 und 1783 unternommen (Fizikalno-
političko putovanje iz Dinarskih
aipi kroz Julijske, Koruške, Retijske u Noričke
Alpe u godinama 1871 i 783 izvedeno)
Leipzig, 1785 u 4 poglavlja. Ovim opsežnim
radom je Hacquet u stvari postao
osnivač nauke o Krasu. Evo što Hire u
»Prirodnom zemljopisu Hrvatske« — Zagreb,
1905 god. veli za Hacqueta: »Hacquet
nam je u ovom djelu ostavio opis Krasa,
u kojem je današnja znanost našla svoj
temelj za proučavanje kraških pojava«.
Hire dalje veli: Da se Hacquetovo mnijenje
važilo, ne bi se bila valjda porodila ona
učena prepirka o postanku terrae rossae
kraških predjela, koja je cijele knjige napunila,
a tek u naše doba učenjake dovela
do zaključka, koje je Hacquet već prije
sto godina iznio.«
Hacquet u »Physikalisch-politische Reise
. . .« Kras opisuje ukratko ovim riječima,
da gole glavice sastavljaju sve gorje,
koje izgleda kao okamenjeno more gledano
s visine. Gorski vijenci obrubljuju
zatvorene doline, iz kojih je tu i tamo pro-
krčila put koja znatnija tekućica. Prema
moru teren se stepenasto spušta. Jedri
vapnenac sive boje, kad se rastroši ostavlja
crvenu ilovaču ispremiješanu željeznim
bobicama. O raspadanju vapnenca, odnosno
dolomita Hacquet doslovno veli: »Der
Bestand war ziemlich fest, und gleichtönig,
Tako govori o poljoprivredi, o državnoj
administraciji, flori, fauni itd.


Ovaj članak smo sastavili, da bi skrenuli
pažnju našim stručnjacima, koji rade na
raznim problemima Krša, da uzmu u obzir
i Hacquetove publikacije, koje su i danas
na zavidnoj znanstvenoj i stručnoj visini.