DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1966 str. 70     <-- 70 -->        PDF

melioraciji erodiranih površina i regulaciji
gorskih potoka i bujica.


Sječe se vrše ovako: za omoriku se
predviđa čista sječa, ali sječina ne smije
biti veća od 25 ha. Jelici i jelovo-bukove
sastojine sijeku se postupnim sječama u
3—4 zahvata, a u čistim bukovim šumama
vodi se visoko šum. gospodarenje sa ravnomjerno
postupnim sječama u 2—3 zahvata.
Čistom se sječom iskorišćavaju samo
neke niske šume austrijskog hrasta,
koje ne mogu uzrasti do visoke šume.


Prorede su se do nacionalizacije obavljale
samo u drž. šumama, a i to samo na
lakodostupnim mjestima. U privatnim se
šumama u pravilu vršile glavne sječe, a
te su šume zapremale 3/4 ukupne površine.
Sada se prorede provode godišnje na
1501—160 hilj. ha. Ali i ta površina nije dovoljna,
jer njezinu povećanju smeta to, što
u planinskim šumama ima malo stalnih
putova za izvoz prorednog materijala. Posljednjih
godina dobiva se 5—6 kub. m tog
materijala sa 1 ha.


Obnova čistih omorikovih šuma ili mješovitih
oimorike s drugim vrstama, ali gdje
je omorika zastupana sa najmanje 70i3/o,
gdje se siječe golom sječom, vrši se umjetnim
putom sadnicama ili sjetvom sjemena
omorike u smjesi s javorom, arišom, brijestom
i jasenom. Bjelogorične, a i crnogorično-
bjelogorične šume obnavljaju se
pretežno prirodnim putom.


Količinu godišnjih sječina diktiraju potrebe
narodnog gospodarstva zemlje. Na
osnovici novih smjernica koje određuju
iskorišćavanje drvnih resursa zemlje, a
žele štedjeti crnogorične šume, izmijenila
se i struktura eksploatacije. Tako je na pr.
1951. g. od ukupne drvne mase posječeno
35,5´Vo crnog, drva, a 41,5KVo bukovine. Međutim
1964. g. posječeno je samo 28,5i(l/o
crnog, drva, a 44,5B/o bukve.


Procenat iskorišćivanja građevnog drva
nakon nacionalizacije šuma mnogo se povisio
u poređenju sa prošlim (7C»7o u 1964.


g. spram 35,31!Vo u 1938. g.). Istovremeno
snizili su se otpaci pri izradi i gubici pri
transportu (od 11,9%) u 1951. g. na 3,8cVo u
1964. g.).
Mehanizacija radova počela je tek 1950.
g.. a u 1964. g. bilo je 64,7l:i/o mehan. radova
u sječi, 61,l10/» pri izvozu drva, a 41,2%
općih radova kod utovara.


Na izgradnju putova za izvoz drva polaže
se mnogo truda. Tako je prema podacima
iz 1964. g. u Rumunjskoj 18.266 km
stalnih šum. izvoznih putova, a to je 4 puta
više nego u 1950-oj godini. Ovo povišenje
odnosi se uglavnom na kamionske ceste,
koje zauzimaju po duljini 80l;´/o, a 1951. bilo
ih je tek 25»/o.


Mnogo se pažnje obraća na povišenje
produktivnosti šuma, osobito na račun vrsta
brzog rasta. U polojite šume (bijela i
krhka vrba, topola crna i bijela) unosi se
hibridne topole: P. regenerata, serotina,
marilandica, robusta i dr.


Za veću proizvodnost bukovih šuma uzima
se ariš, pa jela obična i duglasija.
Ariš je pokazao najbolje rezultate onda,
kad se je unosio u bukove sastojine u malim
grupama, nego u velikim kao čiste sastojine.
Praksa pokazuje da ariš uspijeva
na čitavom arealu bukovih šuma počevši
od bukvika u smjesi sa hrastom kitnjakom
i svršavajući bukovo-jelovim i bukovo-
omorikinim šumama. Tako je u bukovo-
jelovim sastojinama starim 55—60
godina ariš postigao promjer od 40 em i
visinu od 25 m, a promjer bukve bio je
samo 20 cm i visina 20 m. Duglasija se unosi
u šumske kulture samo do 700 m n. v.
tj. u niži areal bukvika. U starosti od 45
godina njezin je srednji godišnji prirast i
do 15 kub. m po ha.


Šumski se fond povećava pošumljavanjem
degradiranih i neproduktivnih površina.
Prvi radovi pošumljavanja pijesaka
u južnom dijelu oblasti Krajove počeli su
1852. g., a do 1906. bilo je pošumljeno bijelom
akacijom oko 3.000 ha. Šuma bijele
akacije ima danas oko 95.000 ha i svrstavaju
ih u najproduktivnije.


Pošumljavanje erodiranih teritorija počelo
je nešto kasnije. Do 1930. g. ti su se
radovi obavljali nesistematski i na malim
površinama, ali od 1930—1948. g. pošumljeno
je oko 80.000 ha, a od 1948—1963. g.
preko 110.000 ha. Ipak ima još oko 800.000
ha neproduktivnog tla i gotovo se ne iskorišćuje.
Zaštitnih sastojina svih kategorija
ima oko 670.000 ha.


Radovi na šumskim kulturama prošireni
su tek poslije revolucije. Tako je od 1948.
do 1964. g. pošumljeno više od 1,276.000 ha
( a 1920. do 1944. samo 334.000 ha). Za četiri
godine (1960—1964) pošumljeno je


370.621 ha.
Perspektivni plan razvitka narodne privrede
od 1980—1975. g. predviđa pošumljenje
na 900.000 ha (novih sječa 45"/», nepošumljenih
starih 33%> i rekonstrukcija
22a/»).


U planinama će i dalje glavnu ulogu u
pošumljavanju igrati omorika obična, koju
treba da prate ariš sve do gornje granice
njezina rasprostranjenja i bukva. 30.000
ha pošumit će se bijelom akacijom, a


50.000 ha zauzet će kanadska topola.
I. Mušat, P. L. Nikitin (Les. hoz. 10—
1965). Đ. K.