DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1967 str. 29     <-- 29 -->        PDF

SEZONSKE PROMJENE SADRŽAJA VLAGE U TLU I MINERALNIH
HRANIVA U IGLICAMA U KULTURI OBIČNOG BORA


(Pinus silvestris L.) I AMERIČKOG BOROVCA (Pinus strobus L.)
KRAJ OGULINA


J. MARTINOVIĆ, N. KOMLENOVIC, S. MILKOVlC
I. UVOD
Na tipičnim staništima Ogulinskog područja utvrđeno je (J. Martinovic,


S. Milković 1966) da postoje znatne razlike u uspijevanju običnog bora. Rezultati
provedenih istraživanja u kulturi »Radošić« su pokazali da postojeće
razlike u prirastu običnog bora u najvećoj mjeri potječu od razlika u proizvodnoj
vrijednosti tala. Na plohi I gdje obični bor i američki borovac dobro
uspijevaju zastupljeno je kiselo smeđe tlo na reliktnoj crvenici (»umjereno
podzolirano smeđe vrištinsko tlo«, »lesivirana crvenica složene građe profila
«) dok na plohi IV gdje obični bor slabije uspijeva nalazimo srednje duboko
smeđe ilimerizirano tlo na vapnovitom dolomitu.
Budući da su spomenuta tla najzastupljenija na širokom području Ogulina
i sa šumarskog gledišta najzanimljivija, to je s proizvodnog i naučnog gledišta
veoma aktualno da se pobliže istraže odnosi ovih tala i rasta običnog bora
i američkog borovca.


Pristupili smo zbog toga u proljeće 1966. stacionarnim pedološkim i biljno
hranidbenim istraživanjima. Naša početna stacionarna istraživanja zbog nedovoljno
financijskih sredstava ograničili smo na proučavanje promjena vlage
u tlu i opskrbljenosti biljaka mineralnim hranivima, tim više što ove faktore
smatramo bitnim za proizvodnju i unapređenje proizvodnje na ovom dosta
prostranom području.


Stacionarna istraživanja ove vrste nisu do sada u Hrvatskoj vršena.


Zamislili smo da naša istraživanja kasnije proširimo na proučavanje debljinskog
rasta, procesa u tlu vezanih za biološki ciklus kruženja materija i
druga proučavanja.


Istraživanja se vrše u okviru djelatnosti Odsjeka za pedologiju, ishranu i
fiziologiju Jugoslavenskog instituta za četinjače u Jastrebarskom. U terenskim
i laboratorijskim radovima učestvovali su prof. N. Pezdirc i E. Maradin.


II. METOD RADA
U ranijem radu (J. Martinovic, S. Milković 1966) utvrđene su osnovne
ekološke i šumsko-gospođarske, a posebno pedološke značajke kulture »Rađo-


Autori izražavaju zahvalnost kolektivu Šumskog gospodarstva Ogulin koji financira
ova istraživanja.


111
ŠUMARSKI LIST 3-4/1967 str. 30     <-- 30 -->        PDF

šić«. Na osnovu dobivenih rezultata odabrali smo za stacionarna istraživanja
plohe I, III i IV.


U plohama I (obični bor) i III (američki borovac) zastupljeno je kiselo
smeđe tlo na r?liktnoj crvenici a u plohi IV (obični bor) srednje duboko smeđe
ilimerizirano tlo na vapnovitom dolomitu. Tako izabrane plohe omogućuju da
se upoređuju podaci za obični bor na dva različita tipa tla te podaci za obični
bor i američki borovac na istom tipu tla.


Terenska istraživanja otpočeli smo 15. IV 1966. U plohi I i IV svakog 1.
i 15. u mjesecu uzimani su u specijalno zatvorene kutije uzorci tla težine oko
60 g. i to u 6 ponavljanja.


Na plohi I (kiselo smeđe tlo na reliktnoj crvenici) uzorci su uzimani iz
Ai horizonta sa dubine 0—5 i 10—15 cm, a (B) horizonta sa dubine 35—40 i
70—75 cm. U smeđem ilimeriziranom tlu na vapnovitom dolomitu (ploha IV)
uzorci su uzimani iz Ai horizonta sa dubine 0—5 cm, As (B) horizonta 10—15
cm i (B) horizonta 35—40 cm. Za uzimanje uzoraka tla kopane su jame veličine
40 X 40 cm. Istovremeno sa uzimanjem uzoraka tla mjeren je visinski
rast 10 stabala na pokusnim plohama I, III i IV. Sa istih stabala uzimane su
iglice za utvrđivanje sadržaja mineralnih hraniva. Uzorci iglica uzimani su sa
označenih izbojaka drugog pršljena. Analize biljnog materijala vršene prema
već opisanom postupku (Komlenović N., Martinović J. 1966).


III. REZULTATI ISTRAŽIVANJA
a) Klimatske prilike


Budući da na primjernim objektima nisu vršena klimatološka proučavanja,
to prosječne mjesečne temperature i količine oborina prema podacima
najbliže meteorološke stanice Ogulin (tab. 1) koja je udaljena 15 km sjeverozapadno
od proučavanih kultura mogu poslužiti za ocjenu njihovih klimatskih
prilika.


Izneseni podaci o temperaturama (tab. 1) pokazuju da su u 1966. godini
IV, VI i X mjeseci bili topliji a ostali mjeseci hladniji od višegodišnjeg prosjeka.
Nadalje podaci o oborinama jasno pokazuju da su količine oborina za
period IV—X mjesec 1966 znatno veće od prosječnih (1946—1962) za sve mjesecu
osim rujna.


b) Dinamika vlažnosti tla


Proučavanje vlage u tlu predstavlja naučno zanimljivo i vrlo važno praktično
pitanje jer voda u tlu predstavlja jedno od najvažnijih proizvodnih svojstava
tala.


Neophodno je stoga bilo, kada smo pristupili proučavanju šumsko-proizvodnih
mogućnosti tala na širem području Ogulina obratiti pažnju i proučavanju
režima vode nekih tamo veoma rasprostranjenih tala. Učinjeno je to u
cilju da se dođe do stvarnih podataka o vlažnosti tala i prošire naša znanja o
mogućem utjecaju vlage tla na uspijevanje i rast šumskog drveća.


Kiselo smeđe tlo na reliktnoj crvenici (ploha I) lako glinastog sastava ima
specifičnu težinu volumnu u površinskom dijelu (0—20 cm) od 0,9—1,05 koja
sa dubinom raste na 1,15 i ispod 70 cm iznosi 1,30. Retencioni kapacitet za
vodu kreće se od 51—53%. pH u H2O sa dubinom profila raste od 4,9 do 5,2.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1967 str. 31     <-- 31 -->        PDF

PROSJEČNE MJESEČNE TEMPERATURE U´C I KOLIČINE OBORINA u mm


U mjesecima
Period mjerenja IV V VI VII VIII IX
Temperatura 1946—1962 (prosjek) 10,6 14,8 18,2 20,1 19,6 16,0
1966 12,2 14,3 18,8 18,3 17,3 15,2


1946—1962 (prosjek) 119 122 103 108 99 102
1966 127 174 153 193 238 77


ZALIHE VODE U TLU U KULTURAMA OBTCNOG BORA (u mm vodnog stupca)


M j e s e c i
Dubina IV V VI VII VIII [X
u cm 15 6 16 4 16 1 15 1 15 3 16 1
tlo 0—5 30,0 32,1 40,6 34,4 22,9 30,2 15,9 18,7 23,6 28,4 29.9 24,0
5—25 115,2 125,9 125,1 99,5 78.2 109,6 68,5 96,5 80,7 115,1 92,0 77,1
25—45 45,7 83,1 47,4 67,4 68,4 80,1 62,1 51,5 65,5 103,0 82,1 75,3
45—90 179,0 183,8 71,7 181,8 153,2 172,1 170,7 173,3 143,9 170,6 174,9 169,5


-0—5 15,8 17,9 20,7 20,3 14,9 23,9 16,0 24,3 15,5 24,7 21,1 24,1
5—25 80,7 69,6 76,6 40,6 55,5 90,5 47,6 88,6 52,8 93,8 89,3 73,3
25—45 77,1 79 2 77,7 77,2 68,4 81,4 55,7 83,7 69,6 83,4 73,5 71,1
ŠUMARSKI LIST 3-4/1967 str. 32     <-- 32 -->        PDF

mg"fJM/tU3U


i ^


l
l
feiim


s I §


´ &WVOfO


> 0ŠUMARSKI LIST 3-4/1967 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Humusa ima u sloju 0—5 cm 8,9% i u sloju 10—26 6,7%. Ai horizont sadrži
više od 0,24% ukupnog dušika. Dubina tla iznosi 140 cm. Slične osobine ima i
tlo u plohi III.


Smeđe ilimerizirano tlo na vapnovitom dolomitu (ploha IV) također je
laka glina. Retencioni kapacitet za vodu ovog tla se kreće od 49—50% a specifična
težina volumna od 1,25 do 1,35. Reakcija tla je neutralna (pH u H->0
6,3—6,9). Tlo sadrži u površinskom dijelu 6,1% i u (B) horizontu 4,2% humusa.
Po cijelom profilu tlo ima više od 0,26% ukupnog dušika. Dubina tla iznosi
43—45 cm.


Prelazeći na razatranje rezultata istraživanja naglašavamo da se oni odnose
na jednogodišnja istraživanja i to u godini koja je znatno vlažnija od
prosjeka 1946—1962 (tab. 1) i da će se potpunija slika o dinamici i zalihama
vlage u istraživanim tlima pa prema tome i o njezinom ekološkom značenju
dobiti tek obradom višegodišnjih rezultata.


Rezultati provedenih istraživanja (tab. 2 — i graf. 1) pokazuju da se kisela
smeđa tla na reliktnoj crvenici i smeđe ilimerizirano tlo na vapnovitom
dolomitu po dinamici vlažnosti međusobno razlikuju.


Ukupne količine vlage u kiselom smeđem tlu na reliktnoj crvenici (0—90
cm) u periodu od 15. IV do 17. X su za 2 do 2,5 puta veće od zalihe vlage u
smeđem ilimeriziranom tlu na vapnovitom dolomitu (0—45 cm). Izuzetak od
toga čine sredina svibnja i početak kolovoza.


Iz upoređenja podataka o količinama vlage u istraživanim tlima u sloju
od 0—45 cm (tab. 2) također proizlazi da kiselo smeđe tlo na reliktnoj crvenici
ima veće zalihe vlage. Kod toga je interesantno da je u nekoliko navrata i u
dosta dugom periodu kiselo smeđe tlo na reliktnoj crvenici sadržavalo vlage
do nivoa retencionog kapaciteta, dok je takvo stanje u smeđem ilimeriziranom
tlu na vapnovitom dolomitu registrirano jedino 17. X i to u površinskom sloju
tla.


c) Dinamika koncentracija hraniva u iglicama običnog bora i američkogborovca.


Dosadašnja istraživanja su pokazala (Mitchel et. al. 1939, Tamm 1956, Leyton
1957 i dr.) da se sadržaj mineralnih hraniva u lišću — iglicama može uspješno
primijeniti za ocjenu stanja mineralne ishrane šumskog drveća.


Za pojedine vrste utvrđene su i koncentracije mineralnih hraniva u lišću


— iglicama kod kojih se pod određenim uslovima postiže maksimalni rast, odnosno
koncentracije kod kojih dolazi do njegovog ograničavanja.
Preporučava se (Leyton 1957, Wehrmann 1959 i dr.) da se za ocjenu stanja
mineralne ishrane uzimaju koncentracije hraniva u iglicama nakon završetka
vegetacije. Za bolje razumijevanje stanja mineralne ishrane na bazi koncentracija
pojedinih mineralnih hraniva u iglicama za određene vrste i uslove,
kao i poduzimanja praktičnih mjera, od posebnog je značaja ne samo poznavanje
njihovih koncentracija na kraju vegetacijske periode, nego i poznavanje
toka koncentracije za vrijeme vegetacije.


Rezultati vlastitih istraživanja o toku koncentracije dušika i fosfora u
iglicama običnog bora i američkog borovca (tab. 3, 4 i 5, i graf. 2) pokazuju sličan
tok koncentracije hraniva na istraživanim plohama (I, II i III). Ističe se u
kulturi običnog bora i američkog borovca sredinom maja porast koncentracije
dušika, fosfora i kalija u prošlogodišnjim iglicama, nakon čega dolazi uporedo
s najintenzivnijim visinskim rastom i porastom novih iglica do osjetnog
ŠUMARSKI LIST 3-4/1967 str. 34     <-- 34 -->        PDF

W´G


+-* >


Ca


.::.


P
CO


0 o
CM 3


L ü


L


C rt U
^ C ^
> 3


5-a


^MOO^COCOCOtDCOCO^COCOtD^COtOCOO


CON tOCOlONtO CO C- CO IO CO CO Cl tO CO^^ N E> -«fr*


© o" o o © o" o" © o ©" o" o" o" o" o" o" o" ö" o" o"


C^COCOOOTOCgOCOCDCq^C^CVlCg^CDCOCOC]


fOtON-* CM ^CO^C^WCOOOOO^CO CO co^co^ M ^
©~ o" o*~© o´ o" o" o" o" ©" o" o~ ©" © © o" o o © o


OCOCOOOCOCOCOOCOCOCOCgcjOCNCJCNlCŠI´^


CD^ODCDCDCOCOCOCOlOHCOiOmOl-tOHt-lM
CN CD c| ^C^ M H cgcQCA^cgcgcqc] co cg OJ co cg co
o o" o o" o" o" o" o" o" o" © ©*" © o" o´ o" ©~ o" o" o"


to -^citMcjio^c: ai ^^aiCoco^-^cDco-^T^


lOCOCOtDmcocOMlNMMiNHrHmnHmiN´l*


^iO©CD[>M>l>C0C0C0Kl0i0i030iOOOO


io"ococo^^io´Lo"i^^Lo"iocococdco´f-Š^HC^t>


lOLOlOtOLOCOLOCOlOCOLO^DIOCOLOOlOCOlOCO


CO^´JDCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOeCCO


C50^o^Oia;cDC^aic^05C^a:o^cnc^c^oiaicniOi


U TS
E.2
.,., o CO
H
o
os
UTlC^OOCOlOOClCIClr-H^^COCO^^ w 03 co [co
co ciocDnc^nt^
© © o" o" ©" © © o" o" o" o" o" o
* :§
s* ´S
f 0/1
™ cu
o
OOOOOOOOOOOOOOOO
CS >
S g
o
at´"
o a
a :
s s
s-.
a
(!) i
co
oocge^ojocoooo^cocoocgcoocgocot
«OHHcoHmcomoiomwhtooiooo
o" ©" ©" ©" o" © o" o ©" © o" o" o
° s
«8,2 .
a o «o
a L~
ba O
m w =i
.si
a > a
mO)«i>cD©coo^coa)OOH[^ O^ 0O ^ ^ ^ d CN « CM^CO^CM
*iococot-i>c-i>cocococooicnoiffiooo
,s a iodöüHHiriiriHHiriiriMcödtDHHi>´S;»
a *>
a
3
0
-lOlOLOr.OlOCOlOlClOCClOCOtOCOLOCOlOCOLrjCCOCOCOOCOCOO-OCOCDCOX´COUP^«i/3 sC W ´
ŠUMARSKI LIST 3-4/1967 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Sadržaj mineralnih hraniva u iglicama američkog borovca na kiselom
smeđem tlu na reliktnoj crvenici u toku vegetaci.fske periode 1966.


Tab. 5.


Vrijeme Sadržaj
Starost uzimanja N P2O5 K2O CaO
iglica iglica l"/o (suhe tvari)


1965 15. 4 1,73 0,272 0,24 0,55
1965. 16. 5 2,32 0,856 0,58 0,28
1965.
1966.
1935.
1966.
1965.
1966.
1965.
16.
16.
1.
1.
15.
15.
1.
6
6
7
7
7
7
8
1,47
1,83
1,44
1,76
1,35
1,46
1,25
0,288
0,688
0,256
0,532
0,260
0,476
0,256
0,28
0,48
0,22
0,58
0,24
0,60
0,20
0,72
0,27
0,72
0,26
0,84
0,31
0,92
1966.
1965.
1966.
1965.
1966.
1965.
1966.
1965.
1966.
1965.
1966.
1.
15.
15.
3.
16.
16.
1.
1.
17.
17.
8
8
8
9
9
i)
9
10
10
10
10
1,52
1,11
1,42
1,26
1,39
1,18
1,39
1,28
1,41
1,41
1,69
0,448
0,260
0,448
0,260
0,322
0,268
0,322
0,284
0,320
0,272
0,384
0.48
0,24
0,32
0,22
0,36
0,28
0,36
0,24
0,36
0,24
0,32
0,32
0,82
0,32
0,76
0,34
0,80
0,40
0,90
0,40
1,10
0,76


pada koncentracija u razdoblju ed 15. V do 15. VI mjeseca. Minimalne koncentracije
NPK kod prošlogodišnjih i ovogodišnjih iglica padaju u periodu srpanj


— početak rujna, dakle nakon prestanka visinskog rasta. Koncentracije Ca u
starim iglicama pokazuju u početku vegetacije obrnuti tok u odnosu na koncentracije
NPK iza čega koncentracije Ca u svim iglicama stalno rastu. Mlade
iglice imaju općenito više koncentracije NPK hraniva i više koncentracije Ca.
Premda se strani podaci pri ocjeni stanja ishrane proučavanih kultura
moraju uzeti s velikim oprezom iz utvrđenih podataka o koncentracijama hraniva
proizlazi da su (Tamni 1954, Heiberg et. al. 1951 i dr.) one osrednje snabdjevene
istraživanim mineralnim hranivima.


d) Visinski rast


U ranijem radu (J. Martinovića, S. Milkovića 1966) utvrđeno je da na primjernoj
plohi I (kiselo smeđe tlo na reliktnoj crvenici) kultura običnog bora
ima srednje stablo promjera 9 cm i visinu 6,2 m što uz 1593 stabala daje drvnu
masu oko 34,0 nr´Vha. Na plohi IV srednje stablo običnog bora ima isti promjer
(9 cm) ali znatno manju visinu (4,2 m) što uz 1221 stablo daje drvnu masu oko
16 m3/na. Mjerenjem visinskog rasta i prirasta u toku vegetacijskog perioda
1966. godine (tab. 6) utvrdili smo da nije bilo većih razlika u toku visinskog
rasta običnog bora na primjernim plohama I i IV.


Američki borovac sporije raste od običnog bora u prvom mjesecu vegetacijskog
perioda, ali njegov visinski rast duže traje što se manifestira u većem
ukupnom visinskom prirastu.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1967 str. 36     <-- 36 -->        PDF

\I


01 SI


\\ Cl i
:l 6 St


< \


> \


II C .
w


i/ SSI


f


a Bi


iffl


L I


9 91
P! SSI


tu


II


oi si


m li on


l 691


61


II *


A


i \


i;9 SIi/


(V


PI


1
1 \


iS)


i/


i v


i.) 9P


SSI


rst


I
ŠUMARSKI LIST 3-4/1967 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Tok visinskog rasta običnog bora i američkog borovca u kulturi »Rađošić«
Tab. 6.
Vrsta drveća i oznaka plohe


Obični bor Obični bor Američki borovac
Vrijeme
mjerenja
plohe
Dužina vrš nog
izbojka
i I
Razlika
ploha
Dužina vrš nog
izbojka
IV
Razlika
ploha
Dužina vrš nog
izbojka
III
Razlika
cm
15. 4. 1966. 0 — 0 — 0
16. 5 1966. 37,6 37,6 42.2 42,2 27,4 27,4
4. 6. 1966
16. 6. 1966
60,0
75,6
22,4
15,6
66.3
77,3
24,1
11,0
51,1
74,2
23,7
23,1
1. 7 1966. 75,7 OJ 77,3 0,0 86,0 27,4
15. 7. 1966. 75,8 0.1 77,3 0,0 101,2 15,2
1. 8. 1966. 75.8 0,0 77,3 0.0 101,2 0,0
15. 8. 1966. 75,8 0,0 77,3 0,0 101,2 0,0
1. 10. 1966. 75.8 0,0 77,3 0,0 101,2 0,0


IV DISKUSIJA I ZAKLJUČCI


U uvodu je navedeno da se dobiveni rezultati odnose na početak stacionarnih
istraživanja, a jasno je na osnovu izloženih podataka da radi donošenja
konačnih zaključaka i odgovora na postavljena pitanja ova istraživanja treba
nastaviti u toku slijedećih godina. Ipak su jednogodišnja istraživanja dala nekoliko
interesantnih podataka za koje smatramo da mogu biti od velike praktične
koristi:


1. U uslovima istraživanja pokazalo se da kiselo smeđe tlo na reliktnoj
crvenici ima znatno veće zalihe ukupne vlage. Kod jednake dubine tla (0—45
cm) sadržavalo je kiselo smeđe tlo na reliktnoj crvenici u odnosu na smeđe ili—
merizirano tlo na vapnovitom dolomitu u istraživanom periodu (izuzev mjeseca
augusta) za oko 10—30% veće količine ukupne vlage. Ako se pak uzmu u
razmatranje količine vlage za čitavu dubinu tala proizlazi da su zalihe ukupne
vlage u kiselom smedem tlu na reliktnoj crvenici za oko 2—2,5 puta veće. Budući
da je sadržaj inertne vlage u istraživanim tlima približno jednak (8—11%)
proizlazi da tlo koje ima veći sadržaj ukupne vlage bolje opskrbljuje šumsko
drveće vodom.
Utvrđene razlike u sadržaju vlage u tlu nisu se odrazile na visinski rast
običnog bora u promatranom periodu. Ovo je i razumljivo kad se zna da je u
ovoj ekstremno vlažnoj godini sadržaj vlage i u smeđem ilimeriziranom tlu
na vapnovitom dolomitu kroz čitav period opažanja iznosio osim rijetkih izuzetaka
oko 2/3 i više retencionog kapaciteta tla za vodu.


2. Mjerenjem visinskog rasta običnog bora i američkog borovca na opisanim
tlima u toku vegetacije 1966 godine utvrđeno je da praktički čitav visinski
rast običnog bora pada u period između 15. IV i 15. VI, pri čemu je najintenzivniji
visinski rast u maju mjesecu. Ritam rasta američkog bcrovca se razlikuje
u istraživanim uslovima od rasta običnog bora. Američki borovac intenzivno
raste sve do 15. VII, time da najintenzivniji visinski rast pada u razdoblje
između 15. V do 15. VI. I u našim istraživanjima je utvrđeno da obični bor
i američki borovac ne pokazuju tendenciju stvaranja ljetnih izbojaka.
3. Nivo i tok koncentracija dušika, fosfora, kalija i kalcija u iglicama običnog
bora i američkog borovca ne pokazuje većih razlika s obzirom na tipove


ŠUMARSKI LIST 3-4/1967 str. 38     <-- 38 -->        PDF

proučavanih tala. Zaslužuje pažnju pojava naglog porasta koncentracija dušika
fosfora i kalija u prošlogodišnjim iglicama običnog bora i američkog borovca
u razdoblju od sredine travnja do sredine svibnja. Iza toga nastupa još
veći pad ovih koncentracija u periodu između sredine svibnja i sredine lipnja.
U iglicama običnog bora pad koncentracija dušika fosfora i kalija podudara
se sa najintenzivnijim visinskim rastom i stvaranjem novih iglica. Nakon što
je uglavnom završen visinski rast običnog bora zadržava se koncentracija spomenutih
mineralnih hraniva na približno istom nivou do konca ljeta. Pad koncentracija
ovih hraniva naročito dušika, u iglicama američkog borovca produžava
se sve do sredine kolovoza i početka rujna. Iz navedenih podataka moglo
bi se u praktične svrhe izvesti zaključak da bi najpovoljnije vrijeme za
primjenu mineralnih gnojiva u istraživanim i sličnim uslovima bilo razdoblje
između sredine travnja do sredine svibnja.


LITERATURA


1.
Ani ć M.: Weitere Erfahrungen über den Rhytmus des Höhenwachstums bei
verschiedener Holzarten im Laufe ihrer Vegetationsperiode ,IUFRO, Beč 1961.
2.
Heibe´rg S. O. and D. P. White: Potassium deficiency of reforsted pine and
spruce stands in northern New York. Proc Soil Sci. Sec. Amer., 15, 1951.
3.
Klepa c D.: Rast i prirast šumskih vrsta drveća i sastojina, Zagreb 1963.
4.
Komlenović N., Martinović J.: Utjecaj plodnosti tla na rast obične
smreke u kulturi »Vrelo« kod Jastrebarskog, Šum. list, 3—4, Zagreb 1966.
5.
Kramer P.,Kozlowski Th.: Physiology of trees, New York 1960.
6.
Ley ton L.: The mineral requirements of forest plants. Handbuch der Pflanzenphysiol.
Band IV, Berlin 1957.
7.
Martinović J., Milković S.: Prilog šumsko proizvodnom vrednovanju
tala na Ogulinskom području. Šum. list, 7—8, Zagreb 1966.
8.
Mitchell H. and R. F. Chandler: The nitrogen nutrition and growth of
certain dee´duous trees of northeastern United States. Black Rock For. Bull,
No. 11, 1939.
9.
Tam m CO. : Seasonal Variation in the Nutrient Content of Conifer Needles.
Medd. Iran Slattens Skogfsor. Inst. 46 III. Stockholm 1956.
10.
Tam m C. O.: The effects of suply of plant nutrient to a forest stand on a poor
site. Med. fran Statens Skogsfor. Inst. 46/III. Stockholm 1956.
11.
Visocki j G. N.: Izabrannie Sočinenija II. Poč. i počvenno — gidrologieeskie
raboti, Izdavateljstvo Akademii nauk SSSR, Moskva 1962.
12.
Wehrman n J.: Methodische Untersuchungen zur Durchführung von Nadelanalysen
in Kiefern-bestanden. Forstw. Cbl. 3,4, 1959.
13.
Z o n n S. V., Ku z m i n a E. A.: Materiali k soprjažennoj karakteristike vodnog
režima i fiziko-himičeskih svojstv dernovopodzolistih počv pod elovimi, dubovimi
i lipovimi lesami. Stacionarniie biogeocenotičesskie issledovanija v južnoj
podzone tajgi; Izdavateljstvo »NAUKA«, Moskva 1964.
SEASONAL FLUCTUATIONS OF THE CONTENT OF
MOISTURE IN THE SOIL AND THE MINERAL NUTRIENTS IN THE NEEDLES
IN A YOUNG PLANTATION OF SCOTS PINE (P. süvestris L) AND
EASTERN WHITE PINE (P. strobus L.) NEAR THE TOWN OF OGULIN


Summary


In the region of Western Croatia in a plantation of Scots Pine and Eastern White
Pine called »Radošić«, near Ogulin, there were carried out during 1966 stationary
pedological and plant nutritional investigations. The initial stationary investigations
included a study of moisture fluctuations in the soil, of the content of mineral nutritive
substances in the needles of Scots Pine and Eastern White Pine, and of the
ŠUMARSKI LIST 3-4/1967 str. 39     <-- 39 -->        PDF

height increment of these tree species (Tabs. 2—6, and Graphs 1—2). The results relate
to the plantings of Scots Pine and Eastern White Pine on the acid brown soil
on relict »terra rossa« (plots 1 and II), and to the planting of Scots Pine on the
brown illimerized soil on a calcareous dolomite parent rock (plot IV).


On the basis of investigations performed so far the author came to the following
conclusions:


The acid brown soil on relict »terra rossa« in relation to the brown illimerized
soil on calcareous dolomite parent rock possessed in the 0—45 cm. layer considerably
higher reserves of the total moisture during the whole period of measurement
(except the month of August). If we take into consideration the quantities of the
total moisture content for the whole depth of the soil (Tab. 2), then the moisture
content in the acid brown soil on relict »terra rossa« is 2—2.5 times greater. The
established differences in the content of moisture in the soil did not reflect on the
height increment of Scots Pine in the mentioned period of observation. This is explained
by the fact that also in the brown illimerized soil during the almost entire
period of measurement the moisture content was about 2/3 or more of the water-
retaining capacity in that extremely humid year (Tab. 1).


Under the mentioned conditions it was established that practically the whole
height increment of Scots Pine falls into the period from April 15th to June 15th,
the most intensive growth occurring in the month of May. Eastern White Pine grows
intensively up to July 15th achieving maximum growth rate between May 15th and
June 15th. The pattern of the concentration of mineral nutrients in the needles of
both Scots Pine and Eastern White Pine is very similar in respect of both the investigated
tree species and the various different soil types (Tabs. 4—6, and Graph 2).